×

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Περατωμένα Επιμορφωτικά προγράμματα

Eκπαίδευση γονέων από τη σύλληψη έως τον τοκετό και τη γονεϊκότητα

 • οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν εξειδικευμένη, τεκμηριωμένη (evidence-based) και σύγχρονη (up-to-date) γνώση και δεξιότητες σε σχέση με την εκπαίδευση μελλοντικών γονέων, που ξεκινά από την περίοδο πριν από τη σύλληψη και συνεχίζεται στην κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία. Σκοπός είναι οι εκπαιδευόμενοι να είναι σε θέση να διαχειριστούν με αξιοπιστία, αποτελεσματικότητα και θεωρητική επάρκεια την εκπαίδευση των μελλοντικών γονέων.
 • οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν προηγμένη γνώση και δεξιότητες πάνω στην εκπαίδευση γονέων που ανήκουν σε ειδικές ομάδες πληθυσμού, ώστε να είναι σε θέση να προσφέρουν εξατομικευμένη, υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που να καλύπτουν τις συγκεκριμένες ανάγκες του πληθυσμού.
01-10-2020 10:51:46Επιμορφούμενος
Το περιεχόμενο του προγράμματος ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον

Νέες Μέθοδοι Παραγωγής και Εμπορίας Κρασιού

 • Στη γνώση της σύγχρονης ελληνικής οινικής πραγματικότητας και των κυριότερων ελληνικών και ξένων ποικιλιών αμπέλου που καλλιεργούνται για οινοποίηση.
 • Στην απόκτηση βασικών γνώσεων αμπελοκαλλιέργειας και των παραγόντων που επηρεάζουν την ωρίμανση και την ποιότητα των παραγόμενων σταφυλιών.
 • Στη γνώση και στην κατανόηση των βασικών αρχών της οινοποιητικής τέχνης (παραγωγή, κατεργασία και τυποποίηση οίνου) που εφαρμόζονται για την παραγωγή διαφόρων τύπων οίνου.
 • Στην κατανόηση της μικροβιολογίας του κρασιού και της επίδρασης της στην ποιότητα του τελικού προϊόντος.
 • Στη γνώση της νομοθεσίας που αφορά στο οινικό προϊόν.
 • Στην απόκτηση βασικών γνώσεων γευσιγνωσίας που επιτρέπουν την αξιολόγηση της ποιότητας του κρασιού.
 • Στην κατανόηση των βασικών εννοιών του οινικού μάρκετινγκ, των τεχνικών πωλήσεων των επιχειρήσεων οίνων και ποτών, καθώς και θεμάτων οινοτουρισμού.
 • Στην απόκτηση βασικών γνώσεων μάρκετινγκ και ειδικών τεχνικών πώλησης για την προώθηση του κρασιού, συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων που απαιτούνται για τη λήψη αποφάσεων, την πραγματοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχο των ενεργειών που χρειάζεται να κάνει ο οινοποιός.
 • Στην εξοικείωση με τεχνικές και πρακτικές εφαρμογές του μάρκετινγκ, για την απόκτηση δεξιοτήτων σχετικά με επιλεγμένες τεχνικές μάρκετινγκ.
19-01-2022 12:43:35Επιμορφούμενος
Το γνωστικό επίπεδο των ενοτήτων ήταν πολύ υψηλό.

Ενεργειακή αποδοτικότητα και βιωσιμότητα σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) για ενεργειακούς διαχειριστές και ειδικούς στην ενέργεια

 • Στην απόκτηση γνώσεων στις βασικές δεξιότητες του συμβούλου (coach), στη διαδικασία της συμβουλευτικής (coaching), τη σχέση συμβούλου (coach) με τον συμβουλευόμενο (coachee), στις βασικές ηθικές θεωρίες φιλοσόφων (Σωκράτης, Πλάτωνας, Αριστοτέλης, Στωικοί) ως πρόδρομοι της συμβουλευτικής και στη συμβολή της Συμβουλευτικής στη δυναμική της επικοινωνίας και στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων.
 • Στη βελτίωση και στην ανάπτυξη ικανοτήτων που αφορούν στην αυτοαντίληψη, στην αυτοεκτίμηση, στην αυτοβελτίωση και αυτοπραγμάτωση στις διαπροσωπικές σχέσεις
 • Στην απόκτηση βασικών γνώσεων στις επικοινωνιακές δεξιότητες, σε τεχνικές διαχείρισης συγκρούσεων, που πρέπει να διαθέτουν οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι ως εργαζόμενοι στην Εκπαίδευση και στους Οργανισμούς, προκειμένου να βελτιώσουν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις και να αντιμετωπίζουν από κοινού κρίσιμες καταστάσεις (εκπαιδευτικά, εργασιακά προβλήματα, πανδημίες κ.ά.)
 • Στη γνώση και στην κατανόηση των τεχνικών αντιμετώπισης της σύγκρουσης και ειδικότερα τον ορισμό, τη σημασία και τις ρητορικές τεχνικές της διαπραγμάτευσης ως απαρχή και προστάδιο της διαμεσολάβησης
 • Στην κατανόηση των βασικών εννοιών της ενσυνειδητότητας, της ενσυναίσθησης και της συναισθηματικής νοημοσύνης στις επικοινωνιακές αλληλεπιδράσεις και διαπροσωπικές σχέσεις
 • Στην απόχτηση βασικών γνώσεων στη θεωρία των ανθρωπίνων σχέσεων, με αφετηρία τη Σχολή των ανθρωπίνων σχέσεων και τη μετέπειτα σχολή της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς, που έφεραν τον άνθρωπο στο επίκεντρο του εργασιακού χώρου ως το πιο σημαντικό στοιχείο αυτού του συστήματος. Απόχτηση γνώσεων αναφορικά με τους προδρόμους της ανθρώπινης συμπεριφοράς με βασική τη Σχολή της Επιστήμης της Συμπεριφοράς
 • Στην ανάπτυξη στρατηγικών μάθησης, που αφορούν στις θεωρίες μάθησης και το φιλοσοφικό τους υπόβαθρο (Αριστοτέλης, Κάντ, Ορθολογιστές) και σχετίζονται με τη βελτίωση γραπτού και προφορικού λόγου, τη χρήση λεξιλογίου, με σκοπό τη βελτίωση της επικοινωνίας, με τη διδακτική μεθοδολογία, με τις γνωσιακές και συμπεριφορικές προσεγγίσεις, με τη δημιουργία κινήτρων μάθησης
 • Στην ανίχνευση και στη συνειδητοποίηση των σχέσεων μεταξύ γλωσσικών και ψυχολογικών φαινομένων, στη διερεύνηση της συμβολής της πειραματικής ψυχολογίας στη γλωσσική επικοινωνία, στη ανάπτυξη της θεωρίας της πληροφορίας και στην προσέγγιση της ψυχογλωσσολογίας στην επικοινωνία, στη γνωσιακή ψυχολογία, στην τεχνητή νοημοσύνη και στη γλωσσική πραγματολογία
 • Στην αναβάθμιση ικανοτήτων προφορικού και γραπτού λόγου, παραγωγής γραμματικών και με νόημα προτάσεων, στην κατανόηση εκφωνημάτων, λέξεων και κειμένων, στην εκμάθηση δεύτερης γλώσσας, στην επίδραση της γλώσσας σε νοητικές διεργασίες, στην απόκτηση ικανοτήτων γλωσσικής επικοινωνίας
 • Στη γνώση, στη βελτίωση και στη ανάπτυξη ικανοτήτων στη χρήση νέων τεχνολογιών με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα διδασκαλίας και συνειδητοποίηση της σημασίας, των μειονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων της σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης κυρίως σε περιόδους κρίσεων και πανδημιών
28-06-2021 12:47:35Επιμορφούμενος
Η καινοτομία του προγράμματος ήταν σε πάρα πολύ υψηλό βαθμό

Τεχνικές διαπραγμάτευσης στο Μάνατζμεντ

 • Στην απόκτηση βασικών γνώσεων στο μάνατζμεντ (management), που αφορά στην πραγματοποίηση στόχων, στη διαχείριση οικονομικών πόρων, την παραγωγικότητα και αποδοτικότητα του ανθρώπινου δυναμικού, την ανταγωνιστικότητα και τις επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές σχέσεις με τους ανταγωνιστές
 • Στην αναβάθμιση και καλλιέργεια επικοινωνιακών δεξιοτήτων, στρατηγικών και τεχνικών στη διαχείριση συγκρούσεων και αλλαγών, καθώς και σε μηχανισμούς διοίκησης, τρόπους σκέψης και συμπεριφοράς
 • Στην κατανόηση ζητημάτων που αφορούν την ηθική των επιχειρήσεων, τόσο στο στρατηγικό μάνατζμεντ όσο και στη διαχείριση οικονομικών πόρων σε περιόδους κρίσιμων καταστάσεων και αλλαγών
 • Στη γνώση και ανάπτυξη ικανοτήτων που αφορούν το ηγετικό μάνατζμεντ μέσα από την ανίχνευση των μοντέλων της μετασχηματικής ηγεσίας και του ηγέτη-ρήτορα/διαπραγματευτή (διαμεσολαβητή)
 • Να συνειδητοποιήσουν τη φύση της διαπραγμάτευσης, τη σημασία της στο επικοινωνιακό μάνατζμεντ και στη συνεργασία με ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, καθώς και το ρόλο και τη σπουδαιότητα των τεχνικών της ρητορικής στις διαπραγματεύσεις
 • Να κατανοήσουν τα είδη και τις μορφές σύγκρουσης κυρίως στις Επιχειρήσεις Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα καθώς και τη φιλοσοφία της διαπραγμάτευσης μέσα από στρατηγικές, τακτικές και ασκήσεις προσομοίωσης
 • Να αποχτήσουν γνώσεις στη διαπραγμάτευση κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, να ανακαλύψουν τους παράγοντες που επιδρούν στη συμπεριφορά των διαπραγματευόμενων μερών και να αναπτύξουν τη δυνατότητα στις διαπολιτισμικές διαπραγματεύσεις, καθώς και σε διαπραγματεύσεις που αφορούν ευπαθείς ομάδες
 • Να αποχτήσουν γνώσεις στο νομικό πλαίσιο της διαπραγμάτευσης καιτης διαμεσολάβησης, καθώς και στην εξ αποστάσεως (ηλεκτρονική) διαπραγμάτευση και διαμεσολάβηση
19-12-2021 01:53:13Επιμορφούμενος
Το περιεχόμενο των ενοτήτων περιελάμβανε πάρα πολύ σύγχρονες κι επίκαιρες γνώσεις.

Ποιότητα και ασφάλεια στη Ναυτιλία

Παρά τη σύγχρονη τεχνολογία συχνά παρατηρείται το φαινόμενο αρκετά πλοία μετά από ατυχήματα,  ναυάγια ή και κατά τη διάρκεια της καθημερινής τους λειτουργίας να προκαλούν ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος δημιουργώντας πετρελαιοκηλίδες από το μεταφερόμενο φορτίο τους ή από τη χρήση του καυσίμου τους, λόγω του ότι δεν δίνεται η απαιτούμενη προσοχή σε θέματα ασφάλειας ή δεν διαθέτουν επαρκή μέσα ώστε να θεωρηθούν ασφαλή τα πλοία. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατόπιν ερευνών το 80% των ατυχημάτων, των πλοίων οφείλεται στον ανθρώπινο παράγοντα. Για τους παραπάνω λόγους αναπτύξαμε το εξ αποστάσεως πρόγραμμα με τίτλο “Ποιότητα και ασφάλεια στη Ναυτιλία” με σκοπό να παρέχουμε στους εκπαιδευόμενους τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες ώστε να ανταπεξέλθουν στη συνεχώς εξελισσόμενη και ανταγωνιστική αγορά της ναυτιλίας.

Το πρόγραμμα περιέχει 8 ενότητες οι οποίες καλύπτουν όλες τις πτυχές ασφάλειας των εμπορικών πλοίων:
 1. Ευστάθεια πλοίων και υπολογισμοί βυθισμάτων
 2. Διεθνής Κώδικας Ασφαλούς Διαχείρισης Πλοίων – ISM
 3. Λειτουργική Διαχείριση Πλοίων – Ship Operation
 4. Ναυτικό & Ναυτιλιακό Δίκαιο
 5. Σύγχρονη Ναυτική Μετεωρολογία
 6. Διεθνής Κώδικας για την Ασφάλεια των Πλοίων και των Λιμενικών Εγκαταστάσεων – ISPS
 7. Επιθεώρηση Δεξαμενοπλοίων και Σύστημα Αυτοαξιολόγησης – T.M.S.A
 8. Διαχείριση και αντιμετώπιση της σύγχρονης πειρατείας στην ναυτιλία

Οι εκπαιδευόμενοι στο τέλος των μαθημάτων θα λάβουν πιστοποιητικό εξειδικευμένης επιμόρφωσης και βαθμούς ECVET European Credit System for Vocational Education and Training , συνοδευόμενο από ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ EUROPASS από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

09-12-2020 23:41:15Επιμορφούμενος
Χρησιμοποιήθηκαν πολύ σύγχρονα εποπτικά µέσα (παρουσιάσεις, βίντεο κ.τ.λ.) κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων

Συμβουλευτική εκπαίδευσης στις διαπροσωπικές σχέσεις

 • Στην απόκτηση γνώσεων στις βασικές δεξιότητες του συμβούλου (coach), στη διαδικασία της συμβουλευτικής (coaching), τη σχέση συμβούλου (coach) με τον συμβουλευόμενο (coachee), στις βασικές ηθικές θεωρίες φιλοσόφων (Σωκράτης, Πλάτωνας, Αριστοτέλης, Στωικοί) ως πρόδρομοι της συμβουλευτικής και στη συμβολή της Συμβουλευτικής στη δυναμική της επικοινωνίας και στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων.
 • Στη βελτίωση και στην ανάπτυξη ικανοτήτων που αφορούν στην αυτοαντίληψη, στην αυτοεκτίμηση, στην αυτοβελτίωση και αυτοπραγμάτωση στις διαπροσωπικές σχέσεις
 • Στην απόκτηση βασικών γνώσεων στις επικοινωνιακές δεξιότητες, σε τεχνικές διαχείρισης συγκρούσεων, που πρέπει να διαθέτουν οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι ως εργαζόμενοι στην Εκπαίδευση και στους Οργανισμούς, προκειμένου να βελτιώσουν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις και να αντιμετωπίζουν από κοινού κρίσιμες καταστάσεις (εκπαιδευτικά, εργασιακά προβλήματα, πανδημίες κ.ά.)
 • Στη γνώση και στην κατανόηση των τεχνικών αντιμετώπισης της σύγκρουσης και ειδικότερα τον ορισμό, τη σημασία και τις ρητορικές τεχνικές της διαπραγμάτευσης ως απαρχή και προστάδιο της διαμεσολάβησης
 • Στην κατανόηση των βασικών εννοιών της ενσυνειδητότητας, της ενσυναίσθησης και της συναισθηματικής νοημοσύνης στις επικοινωνιακές αλληλεπιδράσεις και διαπροσωπικές σχέσεις
 • Στην απόχτηση βασικών γνώσεων στη θεωρία των ανθρωπίνων σχέσεων, με αφετηρία τη Σχολή των ανθρωπίνων σχέσεων και τη μετέπειτα σχολή της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς, που έφεραν τον άνθρωπο στο επίκεντρο του εργασιακού χώρου ως το πιο σημαντικό στοιχείο αυτού του συστήματος. Απόχτηση γνώσεων αναφορικά με τους προδρόμους της ανθρώπινης συμπεριφοράς με βασική τη Σχολή της Επιστήμης της Συμπεριφοράς
 • Στην ανάπτυξη στρατηγικών μάθησης, που αφορούν στις θεωρίες μάθησης και το φιλοσοφικό τους υπόβαθρο (Αριστοτέλης, Κάντ, Ορθολογιστές) και σχετίζονται με τη βελτίωση γραπτού και προφορικού λόγου, τη χρήση λεξιλογίου, με σκοπό τη βελτίωση της επικοινωνίας, με τη διδακτική μεθοδολογία, με τις γνωσιακές και συμπεριφορικές προσεγγίσεις, με τη δημιουργία κινήτρων μάθησης
 • Στην ανίχνευση και στη συνειδητοποίηση των σχέσεων μεταξύ γλωσσικών και ψυχολογικών φαινομένων, στη διερεύνηση της συμβολής της πειραματικής ψυχολογίας στη γλωσσική επικοινωνία, στη ανάπτυξη της θεωρίας της πληροφορίας και στην προσέγγιση της ψυχογλωσσολογίας στην επικοινωνία, στη γνωσιακή ψυχολογία, στην τεχνητή νοημοσύνη και στη γλωσσική πραγματολογία
 • Στην αναβάθμιση ικανοτήτων προφορικού και γραπτού λόγου, παραγωγής γραμματικών και με νόημα προτάσεων, στην κατανόηση εκφωνημάτων, λέξεων και κειμένων, στην εκμάθηση δεύτερης γλώσσας, στην επίδραση της γλώσσας σε νοητικές διεργασίες, στην απόκτηση ικανοτήτων γλωσσικής επικοινωνίας
 • Στη γνώση, στη βελτίωση και στη ανάπτυξη ικανοτήτων στη χρήση νέων τεχνολογιών με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα διδασκαλίας και συνειδητοποίηση της σημασίας, των μειονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων της σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης κυρίως σε περιόδους κρίσεων και πανδημιών
19-11-2021 20:49:35Επιμορφούμενος
Οι εργασίες που μας ανατέθηκαν μας βοήθησαν πάρα πολύ να κατανοήσουμε το υπό µελέτη θέµα

Εκπαιδευτική ρομποτική – STEAM για εκπαιδευτικούς

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ολοκληρωμένη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που επιθυμούν να ασχοληθούν με την διδασκαλία στο πλαίσιο STEAM – εκπαιδευτικής ρομποτικής, προσφέροντας επικαιροποιημένες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται, καλύπτοντας τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες που υπάρχουν στην δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση.

27-06-2021 16:10:23Επιμορφούμενος
Ο λόγος για τον οποίο παρακολούθησα το πρόγραμμα αυτό ήταν η απόκτηση νέων δεξιοτήτων.

Τεχνικοί Ασφαλείας – Υγεία & Ασφάλεια Εργασίας

Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων Τεχνικού Ασφαλείας.

Μετά το τέλος των σπουδών οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης από την διαδικασία της πιστοποίησης από την εταιρεία  Swiss Approval.

28-09-2020 21:56:15Επιμορφούμενος
Η ύλη που διδάχθηκε ήταν καλά οργανωµένη

Σχολική Εργοθεραπεία- Παιδαγωγική του Έργου

Οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν εξειδικευμένη, τεκμηριωμένη (evidence-based) και σύγχρονη (up-to-date) γνώση και δεξιότητες:

  • σε σχέση με την Σχολική Εργοθεραπεία, την Παιδαγωγική του Έργου και την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, ώστε να επιτευχθεί η άριστη συνεργασία μεταξύ της πολυδιεπιστημονικής ομάδας, εκπαιδευτικών, άλλων ειδικοτήτων ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΕΠ) και ειδικού βοηθητικού προσωπικού (ΕΒΠ) και γονέων για την καλύτερη απόδοση των μαθητών, την επίτευξη των εκπαιδευτικών και λειτουργικών στόχων τους, την επιτυχή συμμετοχή τους στα σχετικά με το σχολείο έργα και την σχολική ευημερία.
09-06-2021 19:01:47Επιμορφούμενος
Οι διαλέξεις συνεισφέρουν πάρα πολύ στην ευκολότερη κατανόηση του γνωστικού αντικειµένου του προγράμματος.

Ελληνική Μουσική Παράδοση: Τυπικές και άτυπες πρακτικές

 • Γνώσεις για τυπικές και άτυπες πρακτικές στην ελληνική μουσική παράδοση και εκπαίδευση
 • Εμβάθυνση σε θέματα που αφορούν μουσικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες ευπαθών κοινωνικών ομάδων
 • Εφαρμογές σύγχρονων εξ αποστάσεως εκπαιδευτικών πρακτικών για την προσέγγιση και ένταξη των διαφορετικών μαθητικών ομάδων και ομάδων ενηλίκων.
09-06-2021 19:01:47Επιμορφούμενος
Οι διαλέξεις συνεισφέρουν πάρα πολύ στην ευκολότερη κατανόηση του γνωστικού αντικειµένου του προγράμματος.

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας σε Διαπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα

Στοχεύει στο να εξειδικεύει εκπαιδευτικούς και υποψήφιους εκπαιδευτικούς που ασχολούνται με τη γλωσσική διδασκαλία και να τους εφοδιάζει με όλα τα αναγκαία τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, ώστε να εφαρμόζουν καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία της Ελληνικής ως  δεύτερης/ξένης γλώσσας (Γ2/ΞΓ). Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποσκοπεί στην παροχή εξειδικευμένης κατάρτισης και εξειδικευμένων γνώσεων  σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων σχετικά με την Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, τη Διγλωσσία, τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, τον σχεδιασμό, την παραγωγή διδακτικού υλικού και ειδικά θέματα διδασκαλίας της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.

28-06-2021 12:47:35Επιμορφούμενος
Το πρόγραμμα ανταποκρίνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στις προσδοκίες μου.

Καινοτόμες Μέθοδοι στον Αγροτικό Τομέα

Το παρόν Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης στοχεύει

Στην ενημέρωση-κατάρτιση στις σύγχρονες, καινοτόμες μεθόδους που εφαρμόζονται παγκοσμίως πάνω στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωϊκη) και μπορούν να έχουν εφαρμογή στον Ελληνικό αγροτικό κλάδο.

13-05-2022 12:47:355Επιμορφούμενος
Κατ'άλλα ενδιαφέρον πρόγραμμα για εισαγωγή στα πληροφοριακά συστήματα στη γεωργία, ιδιαίτερα τώρα που την Κυριακη 15/5 θα έχουμε επαφή με εταιρίες που προσφέρουν τα συστήματα αυτά.

Διαχείριση κρίσεων και αλλαγών – Πρακτικές εφαρμογές στη διοίκηση

Το παρόν Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης στοχεύει

 • Στην απόκτηση βασικών γνώσεων στις επικοινωνιακές και εργασιακές δεξιότητες, σε τεχνικές διαχείρισης κρίσεων και αλλαγών, τις οποίες πρέπει να διαθέτουν οι εκπαιδευόμενοι ως εργαζόμενοι σε Οργανισμούς και Επιχειρήσεις ως διευθυντικά στελέχη, προϊστάμενοι, τομεάρχες, γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη, ώστε να ενισχύσουν τις παραγωγικές δυνατότητες μέσα στον επαγγελματικό χώρο
 • Στην αντιμετώπιση των εργασιακών προβλημάτων, κρίσεων και αλλαγών στη διοίκηση, ώστε να κατανοήσουν την ηθική και την κοινωνική ευθύνη ενός Οργανισμού/ Επιχείρησης.
 • Στην ανίχνευση και στη συνειδητοποίηση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων και συστημάτων επικοινωνίας σε συνάφεια με την ηθική των Οργανισμών/Επιχειρήσεων
28-06-2021 12:47:35Επιμορφούμενος
Το πρόγραμμα ανταποκρίνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στις προσδοκίες μου.

Οργάνωση και χρονοπρογραμματισμός έργων

Hλεκτρονική δήλωση εδώ.

Δεξιότητες στα λογιστικά φύλλα και την ανάλυση δεδομένων

Hλεκτρονική δήλωση εδώ.

Διαχείριση περιεχομένου (CMS) και διαδικτυακές εφαρμογές

Το παρόν Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης στοχεύει

Στην ενημέρωση-κατάρτιση στις σύγχρονες, καινοτόμες μεθόδους που εφαρμόζονται παγκοσμίως πάνω στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωϊκη) και μπορούν να έχουν εφαρμογή στον Ελληνικό αγροτικό κλάδο.

TOP
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Μετάβαση στο περιεχόμενο