Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Σχολική Εργοθεραπεία- Παιδαγωγική του Έργου

Ημερομηνίες

Έναρξη:

21/09/2022

Λήξη:

23/06/2023

Διάρκεια:

450 ώρες

Εκπαίδευση

Εξ' Αποστάσεως

Κόστος

Κόστος:

650 €

Εκπτωτικές Πολιτικές:

NAI

Αιτήσεις εώς:

20/09/2022

Πληροφορίες

 • Εργοθεραπευτές/τριες (επαγγελματίες και τελειόφοιτους)
 • Παιδαγωγούς και Εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων A/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, (κυρίως για όσους ενδιαφέρονται για δομές ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης)
 • Επαγγελματίες και τελειόφοιτους φοιτητές άλλων ειδικοτήτων Ειδικού Εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΕΠ) -Φυσικοθεραπείας, Λογοθεραπείας, Νοσηλευτικής, Ψυχολογίας, Κοινωνικής Εργασίας κ.α. (που ενδιαφέρονται για δομές εκπαίδευσης και εδικά ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης)
 • Ειδικό βοηθητικό προσωπικό στην εκπαίδευση (ΕΒΠ)
 • Βοηθούς εργοθεραπείας (βοηθοί εργοθεραπευτών)

Στους στόχους του προγράμματος είναι:

Οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν εξειδικευμένη, τεκμηριωμένη (evidence-based) και σύγχρονη (up-to-date) γνώση και δεξιότητες:

 • σε σχέση με την Σχολική Εργοθεραπεία, την Παιδαγωγική του Έργου και την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, ώστε να επιτευχθεί η άριστη συνεργασία μεταξύ της πολυδιεπιστημονικής ομάδας, εκπαιδευτικών, άλλων ειδικοτήτων ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΕΠ) και ειδικού βοηθητικού προσωπικού (ΕΒΠ) και γονέων για την καλύτερη απόδοση των μαθητών, την επίτευξη των εκπαιδευτικών και λειτουργικών στόχων τους, την επιτυχή συμμετοχή τους στα σχετικά με το σχολείο έργα και την σχολική ευημερία.
 • για την υποστήριξη των μαθητών και τη διαχείριση των πολύπλοκων ζητημάτων που προκύπτουν στην Γενική Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις της Σχολικής Εργοθεραπείας και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ώστε να είναι σε θέση να προσφέρουν εξατομικευμένες, υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που να καλύπτουν τις συγκεκριμένες ανάγκες του πληθυσμού και να είναι σε θέση να διαχειριστούν με αξιοπιστία, αποτελεσματικότητα και θεωρητική επάρκεια τον ρόλο τους, σε μαθητές με αναπηρίες ή/ εκπαιδευτικές ανάγκες, από την οπτική της παιδαγωγικής του έργου και την αποτελεσματική συμμετοχή στην πολυδιεπιστημονική ομάδα, για την επιτυχή λειτουργία των σχολικών πλαισίων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.
 • σχετικά με τις προσαρμογές, τους τομείς και τις εργονομικές διευθετήσεις που καλούνται να διεκπεραιώσουν σε ένα σχολικό περιβάλλον για την προαγωγή της προσβασιμότητας, του καθολικού σχεδιασμού γενικότερα και στη μάθηση, της λειτουργικότητας και αυτονομίας των μαθητών ώστε να προάγουν την ισότιμη συμμετοχή των μαθητών σε όλα τα εκπαιδευτικά κ.α. απαραίτητα έργα της καθημερινής σχολικής ζωής καθώς και στις αντίστοιχες εκπαιδευτικές ρουτίνες.

Οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να αποκτήσουν προηγμένη γνώση και δεξιότητες για την χρήση του έργου και της παιδαγωγικής του έργου, σημαντικά για την παροχή υπηρεσιών σε ένα σχολικό πλαίσιο Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης αλλά και στην Γενική Εκπαίδευση μέσω ΕΔΕΑΥ και ΚΕΣΥ, καθώς και αποτελεσματικής επικοινωνίας με τα άλλα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας του ΕΕΠ και των εκπαιδευτικών.

Μέσα από το πρόγραμμα θα αποκτήσουν ευρύτητα γνώσεων γύρω από καίρια ζητήματα Σχολικής Εργοθεραπείας, Παιδαγωγικής του Έργου, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Ψυχικής υγείας και συμβουλευτικής, χρήσης της αειφορίας, της τέχνης, της πολυμεσικότητας και της υποστηρικτικής τεχνολογίας στην εκπαίδευση και αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, για την επιτυχή συμμετοχή και προαγωγή των μαθητών στην σχολική ζωή.

Οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν γνώσεις σχετικά και με τις προσαρμογές για την εφαρμογή μεθόδων τηλεεκπαίδευσης που μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν σε συγκεκριμένες συνθήκες καθώς και σε μεθόδους αξιολόγησης και επικαιροποίησης των προγραμμάτων που παρέχουν στα Σχολικά Πλαίσια και σχετικά με την Σχολική Εργοθεραπεία σε όλους τους μαθητές για την επιτυχή συμμετοχή τους και εκτέλεση έργων και δραστηριοτήτων στο σχολικό περιβάλλον.

Επιπλέον θα αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα κατά τη διάρκεια του COVID-19, τις αλλαγές που επήλθαν και τις προσαρμογές που μπορούν να γίνουν ώστε να επιτευχθεί η επιτυχία της εκτέλεσης έργων και δραστηριοτήτων σχετικών με το σχολείο για την επιτυχή συμμετοχή των μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:

 • Η κατάρτιση ενός κοινού πλαισίου γνώσεων ώστε να μπορούν να συνεισφέρουν σε μια πρώιμη παρέμβαση και υποστήριξη των μαθητών κατά την προσχολική και σχολική περίοδο, σε μια πολυεπίπεδη προσέγγιση, στην γενική και ειδική αγωγή και εκπαίδευση, να μπορούν να βοηθήσουν σε περιοδικούς ελέγχους, να προάγουν το εκπαιδευτικό έργο άλλων εκπαιδευτικών της πολυδιεπιστημονικής ομάδας, να μοντελοποιούν δραστηριότητες σε ολόκληρες τάξεις ή σε μικρές ομάδες και να βοηθούν σε επίλυση προβλημάτων της ομάδας ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση και η συμμετοχή στις σχολικές δραστηριότητες και στα εκπαιδευτικά προγράμματα βοηθώντας επιπλέον στην προετοιμασία και μετάβαση μετά την αποφοίτηση
 • Η κατάρτιση με προηγμένη γνώση και δεξιότητες πάνω στην σχολική εργοθεραπεία και παιδαγωγική του έργου και στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση σε όλο το εύρος ζωής, σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες, στην αξιοποίηση των εργονομικών διευθετήσεων και προσαρμογών στο περιβάλλον του σχολείου, στον ίδιο τον μαθητή και στα έργα που σχετίζονται με το σχολείο (μοντέλο PEOP), για διευκόλυνση του εκπαιδευτικού έργου και την επιτυχία των μαθητών.
 • Η συνεισφορά μέσω των υπηρεσιών αξιολόγησης, στην διεπιστημονική ομάδα για το Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (ΕΠΕ), η κατάρτιση και προηγμένη γνώση για υπηρεσίες σε μαθητές τυπικής και μη τυπικής ανάπτυξης, για την κατανόηση των συμπεριφορών μαθητών που απορρέουν από Διαταραχές Αισθητηριακής Επεξεργασίας και τη χρήση ενδεικτικών αισθητηριακών διαιτών στα σχολεία, για τον καθολικό σχεδιασμό, την χρήση υποστηρικτικής τεχνολογίας, τις κατάλληλες προσαρμογές, τις παρεμβάσεις και υποστήριξη θετικής συμπεριφοράς και της πρόληψης εκφοβισμού (bullying).
 • Η σε βάθος κατανόηση της αειφορίας στην εκπαίδευση ως ένα πολυεπιστημονικό έργο και της εκπαίδευσης για την Αειφορία ως διεπιστημονική και διαθεματική εκπαιδευτική προσέγγιση και ως διεπιστημονικό πεδίο.
 • Η σε βάθος κατανόηση της πολυπλοκότητας των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή /και αναπηρίες με έμφαση στην βελτίωση της λειτουργικότητας τους και του πλαισίου Ειδικής αγωγής και Εκπαίδευσης, της συμπερίληψης και η αναγκαιότητα προώθησης του κοινωνικού μοντέλου αναπηρίας έναντι του ιατρικού
 • Η κατανόηση της πολυμεσικότητας (multimodality) και η ενίσχυση της οπτικής της σχολικής ζωής, ως πολυμεσική τοπογραφία, ένα νεωτερικό πλαίσιο για την κατανόηση των ακαδημαϊκών και σχολικών έργων
 • Η Ανίχνευση γνωστικών, αισθητηριοκινητικών, κινητικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, η ενίσχυση της πρώιμης παρέμβασης στην προσχολική αγωγή και οι γνώσεις σχετικά με την σχολική ετοιμότητα
 • Η διαμόρφωση μίας κουλτούρας επιστημόνων εκπαίδευσης με χαρακτηριστικά ανεκτικότητας, αποδοχής και συνεργασίας με τους γονείς των μαθητών ώστε να συνδιαμορφώνουν εξατομικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες των μαθητών και η ενίσχυση συνεργασίας της πολυδιεπιστημονικής ομάδας, διαφόρων ειδικοτήτων, ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΕΠ), εκπαιδευτικών μεταξύ τους και με τους γονείς και ειδικό βοηθητικό προσωπικό (ΕΒΠ) ως προς τη διαμόρφωση κοινής στρατηγικής και επίτευξης στόχων στην εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή /και αναπηρίες
 • Η ενίσχυση, κατανόηση και χρήση της Τέχνης στην Εκπαίδευση, η προαγωγή της σχολικής ευημερίας και η ενίσχυση θετικών συμπεριφορών κ αθώς και η κατανόηση του ρόλου του σχολικού συμβούλου και η ενίσχυση και αξιοποίηση των πρώτων βοηθειών και της πρόληψης ατυχημάτων και θεμάτων σχετικών με την υγεία στο σχολείο

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, ημεδαπής ή αλλοδαπής) του επιστημονικού πεδίου της Εργοθεραπείας, των παιδαγωγικών σχολών και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (Α/βάθμιας και Β/θμιας) καθώς και του επιστημονικού πεδίου όλων των ειδικοτήτων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (φυσικοθεραπείας, λογοθεραπείας, νοσηλευτικής, κοινωνικής εργασίας, κ.α.) και οι τελειόφοιτοι φοιτητές των αντίστοιχων επιστημονικών πεδίων, που ενδιαφέρονται να προσφέρουν υπηρεσίες στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και τους σχετικούς θεσμούς και Ειδικό βοηθητικό προσωπικό στην εκπαίδευση (ΕΒΠ) και Βοηθοί εργοθεραπείας (βοηθοί εργοθεραπευτών).

Πιστωτικές Μονάδες (ECVET): 38

Πιστοποιητικό:Μετά το τέλος των σπουδών οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν:

 • Πιστοποιητικό –Βεβαίωση εξειδικευμένης επιμόρφωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
 • Επίσης, οι συμμετέχοντες θα λάβουν συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass, το οποίο είναι ένα έγγραφο που συνοδεύει το πιστοποιητικό επιμόρφωσης που απονέμεται με την ολοκλήρωση του προγράμματος. Το συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass περιγράφει αναλυτικά το πρόγραμμα επαγγελματικής επιμόρφωσης και κατάρτισης (μαθήματα, διάρκεια, βαθμοί ECVET, προϋποθέσεις εισαγωγής, διαδικασία αξιολόγησης).
 • Μοριοδότηση: Οι εκπαιδευόμενοι μοριοδοτούνται με 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών-προσλήψεων εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ αναπληρωτές και αδιόριστοι υποψήφιοι), 0.5 μονάδα για θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης, Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. και Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, καθώς και Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ και 2 μόρια για προσλήψεις ΕΒΠ.

Εκτός από τα τεστ ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα διεκπεραιώσουν 2 εργασίες συνολικά, και ένα εργαστήρι.

Ανάλυση Διδακτικών Ενοτήτων :

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση σε όλο το εύρος ζωής

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 40

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας:

Η γνώση των αρχών της παιδαγωγικής είναι απαραίτητες για την επιτυχή ολοκλήρωση του ρόλου του κάθε εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, σε σχολεία Γενικής και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Το Έργο από τη προσέγγιση της Εργοθεραπείας και της Επιστήμης του Έργου αποτελεί ένα σύνολο δραστηριοτήτων μει προσωπική, κοινωνικό-πολιτισμική σημασία και νόημα που υποστηρίζει τη συμμετοχή στη κοινωνία. Στη προκειμένη περίπτωση στο πλαίσιο του σχολείου τα ανθρώπινα Έργα είναι μια σειρά καθημερινών δραστηριοτήτων που αποτελούν τρόπο ζωής και έχουν ιδιαίτερο νόημα, αξία και σκοπό για το παιδί και τον έφηβο μαθητή. Η συμμετοχή και η εμπλοκή τους σε έργα της επιλογής τους δίνουν την ταυτότητα και τους ρόλους ζωής του παιδιού όπως αυτός του μαθητή/τριας.

Η Παιδαγωγική από καταβολής κόσμου είναι στο επίκεντρο της ζωής των ενηλίκων οι οποίοι καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την ανάπτυξη των παιδιών. Συνεπώς η παιδαγωγική ή το παιδαγωγικό έργο του εκπαιδευτικού είναι η σκόπιμη και σχεδιασμένη προσπάθεια για την εξέλιξη των παιδιών/εφήβων μέσω ενός δομημένου πλαισίου (σχολείο) και συστήματος (εκπαιδευτικό σύστημα). Ο όρος Παιδαγωγική ετυμολογείται από τις λέξεις παις (παιδί) και άγω (οδηγώ), και σημαίνει αγωγή, καθοδήγηση του παιδιού. Παράλληλα η παιδαγωγική επιστήμη εξετάζει τις θεωρητικές αρχές της διδασκαλίας και τις εκπαιδευτικές μεθόδους αλλά και τη διαπαιδαγώγηση παιδιών και εφήβων. Η Παιδαγωγική του Έργου μπορεί να δώσει ερεθίσματα και να οδηγήσει το παιδί στην ατομική του εξέλιξη μέσω εκτέλεσης έργων τα οποία είναι ισόρροπα ανάμεσα στην Αυτοφροντίδα, την Εκπαίδευση, την Παραγωγικότητα και τον Ελεύθερο Χρόνο. Διερευνώντας τα παιδιά μέσω του Έργου αναδεικνύονται οι ιδιαιτερότητες, οι αδυναμίες και τα προτερήματα τους αλλά και οι αναγκαίες προσαρμογές στο πλαίσιο του σχολείου. Μέσω της προσέγγισης αυτής ο Εργοθεραπευτής αλλά και ο Εκπαιδευτικός παρέχουν τη δυνατότητα εξέλιξης και μεγιστοποίησης της λειτουργικότητας, της ποιότητάς ζωής και της ευημερίας στο σχολικό πλαίσιο και στο ευρύτερο περιβάλλον των παιδιών και τα βοηθούν να έχουν μεγαλύτερη επιτυχία

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας :

 • τις αρχές της παιδαγωγικής
 • παιδοκεντρική παιδαγωγικής/προσέγγιση (Παπαδοπούλου)
 • αρχές αυτενέργειας και εποπτείας
 • εργασία σε ομάδες,
 • σύνδεση του σχολείου με τη ζωή (π.χ. Whole School Approach)
 • τη διαθεματικότητα
 • καλλιέργεια διαπροσωπικών σχέσεων
 • παιδαγωγική του έργου
 • την χρησιμότητα του έργου, τους βασικούς τομείς έργων και τις δραστηριότητες που έχουν ιδιαίτερο νόημα, αξία και σκοπό για το παιδί και τον έφηβο μαθητή

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 40

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας:

Ένα σύγχρονο σχολείο χρειάζεται να μπορεί να προωθεί την αειφορία «Αειφόρο Σχολείο – Sustainable School (SS)». Κατάλληλο για αυτό είναι «το σχολείο εκείνο που ζει το ίδιο την αειφορία στην καθημερινότητά του, στις σχέσεις, στις διαδικασίες, στις υποδομές του και στις πρακτικές του». Ένα αειφόρο σχολείο, είναι ένα οραματικό σχολείο που λειτουργεί ως κοινότητα και βασίζεται στην επικοινωνία και συνεργασία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας και στην καθημερινή σχολική ζωή, δίνοντας ευκαιρίες να ασχοληθούν όλοι (μαθητές, εκπαιδευτικοί, διοίκηση, γονείς, τοπική κοινότητα) με τα κοινά και την αειφορική διαχείρισή τους μέσα σε πνεύμα ομαδικό και συμμετοχικό. Ένα αειφόρο σχολείο υπηρετεί τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, προάγει τον πολιτισμό και το περιβάλλον και διαμορφώνει ενεργούς και δημιουργικούς πολίτες.

Η εργοθεραπεία περιλαμβάνει όχι μόνο την σε βάθος κατανόηση της σωματικής δυσλειτουργίας αλλά και την εξέταση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών καθοριστικών παραγόντων για την υγεία και την ευεξία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός των Εργοθεραπευτών ενθαρρύνει την ανάπτυξη της επαγγελματικής ικανότητας για τη διαχείριση παρεμβάσεων που βασίζονται στο έργο για την αντιμετώπιση ζητημάτων αειφορίας και προωθεί την ιδέα της αειφορίας ως σχετική με την ανθρώπινη εκτέλεση έργων καθιστώντας την μέρος του πεδίου πρακτικής και ακαδημαϊκής γνώσης στην εργοθεραπεία.

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας :

 • Τις αρχές της Αειφόρου Ανάπτυξης
 • Αειφορία και περιβάλλον
 • Τα χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης για αειφόρο/βιώσιμη ανάπτυξη
 • Τις διδακτικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση για την αειφορία (π.χ. χρήση χαρτών εννοιών, παιχνίδι ρόλων, επισκέψεις πεδίου κ.α.)
 • Τις παιδαγωγικές επιλογές για την Εκπαίδευση για την Αειφορία – Ολιστικές σχολικές προσεγγίσεις (Whole School Approach) Αειφόρο Σχολείο (Παραδείγματα σχολικών δικτύων)
 • Την εκπαίδευση για την αειφορία ως ένα πολυεπιστημονικό έργο
 • Την αειφορία σε σχέση με την ανθρώπινη εκτέλεση έργων ως πεδίο πρακτικής στην εργοθεραπεία
 • Τους στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης και την εκπαίδευση που σχετίζεται με αυτούς

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 40

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας:

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση είναι το σύνολο των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που παρέχονται σε μαθητές με επιβεβαιωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και με ή χωρίς αναπηρία (Ν. 3699/2008). Στόχος της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης είναι να ενταχθεί το παιδί στην κοινωνία σαν ένα μη εξαρτημένο αλλά και παραγωγικό μέλος της, συμπεριλαμβανομένων όλων των υπηρεσιών που προσφέρονται στους μαθητές και έχουν βοηθητικό ρόλο, που πρέπει να προσφέρεται στο σχολικό πλαίσιο κατά την διάρκεια όλης της σχολικής του ζωής. Για να επιτευχθούν οι στόχοι της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, απαιτούνται ειδικές διαγνωστικές, ιατρικές, εκπαιδευτικές και άλλων- ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (ψυχολόγων, εργοθεραπευτών, λογοθεραπευτών, κοινωνικών λειτουργών, φυσικοθεραπευτών, νοσηλευτών)   υπηρεσίες και ειδικά προγράμματα , ειδικοί χώροι, ειδικά όργανα και μέσα και ειδικές τεχνικές διδασκαλίας. Στον Ελλαδικό χώρο, οι μαθητές με αναπηρία ή/και με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, μπορούν να φοιτούν σε μια τυπική τάξη με ή χωρίς παράλληλη στήριξη, σε τυπικό σχολείο παρακολουθώντας  κάποια μαθήματα, σε Τμήμα Ένταξης και σε Ειδικά Σχολεία-Σχολικές  Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ)

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας :

 • Το Νομικό πλαίσιο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και τις σχετικές εννοιολογικές έννοιες
 • Τις εξελίξεις για την Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες
 • Τα Δικαιώματα ΟΗΕ σχετικά με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
 • Την σχετική σύγχρονη ορολογία σχετικά με την αναπηρία και τις Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες
 • Το Ιατρικό και Κοινωνικό Μοντέλο αναπηρίας
 • Τις σχετικές σύγχρονες ρυθμίσεις και πλαίσια για Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) σε σχέση και με τα γενικά σχολεία τυπικής ανάπτυξης (ΕΔΕΑΥ- Παράλληλη στήριξη-Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής-ΚΕΣΥ-ΕΕΕΕΚ-ΕΝΕΕΓΥΛ, κ.α.)
 • Τα κύρια χαρακτηριστικά μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Νοητική Αναπηρία, Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, Ειδικές Μαθησιακές δυσκολίες, Κινητικές αναπηρίες, Αισθητηριακές αναπηρίες, αόρατες αναπηρίες, ΔΕΠ-Υ κ.α.)
 • Τα καθηκοντολόγια των εκπαιδευτικών και του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης όπως ισχύουν σήμερα στην Ελλάδα
 • Σχεδιάζοντας γέφυρες μετάβασης για τα άτομα με αναπηρία από το Σχολείο στην Εργασία

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 40

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας:

Η ιδέα ενός σχολείου για όλους και η συνεκπαίδευση/ συμπερίληψη των μαθητών με και χωρίς αναπηρία ή /και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, (συμπεριληπτική εκπαίδευση-inclusion education) είναι αυτή που προωθείται τα τελευταία χρόνια, με τις επικυρωμένες διακηρύξεις της Σαλαμάνκα (1994) και τη Σύμβαση του ΟΗΕ. Η συνεκπαίδευση αποσκοπεί  στην  πλήρη  αποδοχή των διαφορετικών ικανοτήτων των παιδιών, στην ανταπόκριση των εκπαιδευτικών σε όλες τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τους και στην ισότιμη μεταχείρισή τους, χωρίς διακρίσεις.

Η διαφοροποιημένη διδασκαλία αφορά τους μαθητές, τη διδασκαλία και τη μάθηση με κεντρική ιδέα ότι ο κάθε μαθητής αποτελεί ξεχωριστή οντότητα και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του μαθητή, των διαφορετικών τρόπων σκέψης και μάθησης. Η διαφοροποίηση αφορά το περιεχόμενο, τη διαδικασία και τα προϊόντα μάθησης λαμβάνοντας υπόψη τις πολλαπλές νοημοσύνες του Gardner, με στόχο την ανάδειξη της αξίας του μαθητή και να την ένταξή του στο μαθησιακό περιβάλλον.

Σημαντικό και απαραίτητο στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση είναι το Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης του μαθητή. Στη δημιουργία του Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης, εμπλέκονται εκτός από τον ειδικό παιδαγωγό διάφορες ειδικότητες ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και άλλοι εκπαιδευτικοί ανάλογα τις περιστάσεις ή τις ανάγκες (όπως εργοθεραπευτής φυσικοθεραπευτής, σχολικός νοσηλευτής κτλ.) και οι γονείς.

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας :

 • εννοιολογικούς προσδιορισμούς για την συμπερίληψη/ συνεκπαίδευση, ένταξη, σχολείο για όλους
 • διαφορές και εφαρμογές για συμπερίληψη/συνεκπαίδευση
 • την προετοιμασία της διαφοροποιημένης διδασκαλίας
 • τα είδη διαφοροποίησης και τις στρατηγικές/ δραστηριότητες
 • θέματα Διδακτικού Μετασχηματισμού του Περιεχομένου ως μέσου διαφοροποίησης της διδασκαλίας – Παράδειγμα διαφοροποιημένου πολυτροπικού εκπαιδευτικού υλικού για τις ΦΕ (αφορά παιδιά με μεταναστευτική/προσφυγική εμπειρία και όχι μόνο)
 • την φιλοσοφία και δημιουργία Εξατομικευμένων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης
 • την χρησιμότητα και εφαρμογή της συνδιδασκαλίας

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 40

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας:

Η Σχολική Εργοθεραπεία είναι ένα εδραιωμένο πεδίο της Εργοθεραπείας στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση και πλέον αναπτυσσόμενο στην γενική εκπαίδευση, όπου Εργοθεραπευτές πλέον συνδέονται με την καθημερινή σχολική πραγματικότητα. Ειδικότερα η Εργοθεραπεία παρέχει υπηρεσίες σε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας, μαθητές, εκπαιδευτικούς, οικογένεια και φορείς οι οποίοι εμπλέκονται στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Οι σχολικοί εργοθεραπευτές συνεισφέρουν σημαντικά στην εκπαιδευτική ομάδα. Υποστηρίζουν την ικανότητα ενός μαθητή να συμμετέχει στις επιθυμητές καθημερινές σχολικές δραστηριότητες ή “έργα” για να εκπληρώσει τον ρόλο του ως μαθητής, διαμορφώνοντας συνήθειες και συμπεριφορές (εργοσυμπεριφορές). Υποστηρίζουν το ακαδημαϊκό του επίτευγμα και προάγοντας τις θετικές συμπεριφορές που είναι απαραίτητες για τη μάθηση. Στόχος της σχολικής εργοθεραπείας, η υποστήριξη ακαδημαϊκών (μαθηματικά, ανάγνωση, γραφή) και μη ακαδημαϊκών αποτελεσμάτων (κοινωνικές δεξιότητες, συμπεριφορά, προσαρμογή δεξιοτήτων, προ-επαγγελματική / επαγγελματική συμμετοχή, μεταφορά κ.α. Διευκολύνουν την προσβασιμότητα των μαθητών σε σχολικές και εξωσχολικές δραστηριότητες. Οι σχολικοί εργοθεραπευτές σχεδιάζουν και εφαρμόζουν προγραμματισμό για βελτίωση της ένταξης και προσβασιμότητας, όπως ο Καθολικός Σχεδιασμός γενικά και της Μάθησης ειδικότερα. Συνεργάζονται με την εκπαιδευτική ομάδα για να υποστηρίξουν την επιτυχία των μαθητών και συνεισφέρουν τόσο στη γενική όσο και στην ειδική εκπαίδευση.

Στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση αλλά και στην Γενική πολλοί μαθητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες αισθητηριακής επεξεργασίας και οι σχολικοί εργοθεραπευτές ασχολούνται με τις συμπεριφορές που απορρέουν από αυτές προτείνοντας αισθητηριακές δίαιτες, βοηθώντας τους στην ομαλή συμμετοχή τους στις σχολικές δραστηριότητες και στην αύξηση συγκέντρωσης προσοχής.

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας :

 • Τι είναι η σχολική εργοθεραπεία, τι στόχους έχει, που απευθύνεται και πως παρέχεται
 • Τον ρόλο του σχολικού εργοθεραπευτή
 • Τι είναι ο καθολικός σχεδιασμός και ο καθολικός σχεδιασμός στη μάθηση και τις βασικές αρχές τους
 • Τις βασικές έννοιες και αρχές της προσβασιμότητας
 • Τι είναι Συμπεριφορές που απορρέουν από διαταραχές αισθητηριακής επεξεργασίας και πως αναγνωρίζονται
 • Τις διαταραχές οπτικής επεξεργασίας και ενδεικτικές αισθητηριακές δίαιτες
 • Τις διαταραχές ακουστικής επεξεργασίας και ενδεικτικές αισθητηριακές δίαιτες
 • Τις διαταραχές απτικής επεξεργασίας και ενδεικτικές αισθητηριακές δίαιτες
 • Τις διαταραχές στοματικοαισθητηριακής επεξεργασίας και ενδεικτικές αισθητηριακές δίαιτες
 • Τις διαταραχές οσφρητικής επεξεργασίας και ενδεικτικές αισθητηριακές δίαιτες
 • Τις διαταραχές αιθουσαίας επεξεργασίας και ενδεικτικές αισθητηριακές δίαιτες
 • Τις διαταραχές οπτικής επεξεργασίας και ενδεικτικές αισθητηριακές δίαιτες
 • Τις διαταραχές ιδιοδεκτικής επεξεργασίας και ενδεικτικές αισθητηριακές δίαιτες
 • Τις διαταραχές ενδοδεκτικής επεξεργασίας και ενδεικτικές αισθητηριακές δίαιτες

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 30

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας:

Η γλώσσα και η λεκτική επικοινωνία έχουν αποτελέσει την κυρίαρχη μορφή επικοινωνίας κατά την διαδικασία της διδασκαλίας και μάθησης. Ωστόσο κατά την αλληλεπίδραση στο σχολικό περιβάλλον τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές χρησιμοποιούν επικοινωνιακά εργαλεία και μέσα (modes) που εκτείνονται πέρα από την λεκτική επικοινωνία. Η πολυμεσικότητα αποτελεί έτσι ένα νεωτερικό πλαίσιο στην σχολική ζωή για την κατανόηση τόσο των ακαδημαϊκών και σχολικών έργων και όσο και για την αλληλεπίδραση στο σχολικό περιβάλλον. Η ενσωμάτωση της πολυμεσικότητας στη διδασκαλία και οι πολυμεσικές στρατηγικές προάγουν την εμπλοκή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία.

Σε ένα τέτοιου πολυμεσικό (mutlimodal) περιβάλλον το κυρίαρχο ερώτημα που καλούμαστε να απαντήσουμε είναι: με ποιον τρόπο μπορούμε να κατανοήσουμε το σύνθετο σχολικό περιβάλλον πέραν των λεκτικών και γλωσσικών αλληλεπιδράσεων;

Από αυτό το ερώτημα πηγάζουν οι θεματικές που θα μας απασχολήσουν σε αυτή την εκπαιδευτική ενότητα. Συγκεκριμένα θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε:

Τι είδους σημειωτικά εργαλεία-μέσα επιστρατεύουν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές κατά την αλληλεπίδρασή τους

Πως αυτά τα εργαλεία μπορεί να σχετίζονται με κοινωνικές διαδικασίες ελέγχου, δύναμης και ιδεολογίας

Πως αλληλεπιδρούν αυτά τα εργαλεία κατά την διαδικασία νοηματοδότησης στην τάξη

Πως τα εργαλεία αυτά διευκολύνουν την τοποθέτηση των μαθητών σε συγκεκριμένες υποκειμενικές θέσεις (πχ του αδύναμου μαθητή, του άτακτου, του μαθησιακά κατώτερου)

Απώτερος στόχος λοιπόν σε αυτή την ενότητα είναι η γνωριμία μας με την πολυμεσική κατανόηση της αλληλεπίδρασης στην τάξη όπως επίσης και η αναγνώριση των εργαλειών νοηματοδότησης που επιστρατεύουν δάσκαλοι και μαθητές.

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας :

 • Τι σημαίνει πολυμεσική τάξη και την εξέλιξή της στη διάρκεια του χρόνου
 • Τι είναι και πως προάγεται η πολυμεσικότητα στην τάξη
 • Την πολυμεσικότητα και αλληλεπίδραση στο σχολικό περιβάλλον
 • Την πολυμεσικότητα σε σχέση με την κατασκευή του νοήματος για την αναπηρία στο σχολικό περιβάλλον
 • Το νόημα σε ένα πολυμεσικό περιβάλλον
 • Πολυμεσικές στρατηγικές για την εμπλοκή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία
 • Την ενσώματη (embodied) διδασκαλία με ενσωμάτωση της πολυμεσικότητας
 • Την δυσπραξία ως εμπόδιο στην πολυμεσική αλληλεπίδραση της σχολικής ζωής

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 40

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας:

Η έγκαιρη ανίχνευση των δυσκολιών και η πρώιμη παρέμβαση έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τις μαθησιακές αδυναμίες και τα προβλήματα συμπεριφοράς, βελτιώνει την κοινωνικοποίηση και εξασφαλίζει στα παιδιά με αναπηρίες ή /και εκπαιδευτικές ανάγκες, καλύτερη ποιότητα ζωής και προλαμβάνει μετέπειτα δυσκολίες. Τα παιδιά γίνονται πιο λειτουργικά μέσα από την εκπαίδευση και εντάσσονται ομαλότερα στο κοινωνικό και σχολικό πλαίσιο. Η σχολική ετοιμότητα σημαίνει ότι ένα παιδί βρίσκεται σε ορισμένο επίπεδο ανάπτυξης (γνωστικής/ γλωσσικής, κινητικής, αισθητηριοκινητικής, ψυχοκοινωνικής/ συναισθηματικής) που του επιτρέπει να ανταποκριθεί με επιτυχία στις απαιτήσεις του δημοτικού σχολείου.

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας :

 • Τρόπους ανίχνευσης δυσκολιών σε μαθητές προσχολικής ηλικίας
 • Ανίχνευση γνωστικών δεξιοτήτων
 • Ανίχνευση αισθητηριοκινητικών δεξιοτήτων
 • Ανίχνευση κινητικών δεξιοτήτων
 • Ανίχνευση ψυχοκοινωνικών /συναισθηματικών δεξιοτήτων
 • Τις αρχές της πρώιμης παρέμβασης στην προσχολική αγωγή
 • Ενδείξεις και ανίχνευση για σχολική ετοιμότητα

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 40

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας:

Στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή, η κοινωνία υπόκειται σε ραγδαίες αλλαγές ως απόρροια της ανάπτυξης της τεχνολογίας που την επηρεάζει σε όλα τα επίπεδα, οικονομικό, κοινωνικό, πολιτισμικό. Η σχολική κοινότητα που αποτελεί μικρογραφία του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστη.Ττο σχολείο επιβάλλεται να ακολουθεί τις εξελίξεις και να προετοιμάζει τους μαθητές ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών για όφελός τους.

Η χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση αλλάζει ριζικά και εποικοδομητικά το εκπαιδευτικό τοπίο, δηλαδή τον τρόπο διδασκαλίας, μελέτης, μάθησης, αξιολόγησης, και ενεργητικής συμμετοχής. Συγχρόνως, βοηθάει και προετοιμάζει τους χρήστες – μαθητές για τον τρόπο χρήσης τους  και πέραν των σχολικών ορίων. Ειδικότερα, η αλληλεπίδρασή ειδικά του ατόμου με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, εκπαιδευτικού και μαθητή, είναι άμεση και ενισχύει τη μαθησιακή διαδικασία. Το πρόγραμμα των ΤΠΕ στα σχολεία δημιουργεί ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον, πολυαισθητηριακό, πλουραλιστικό και ανοιχτό για όλους. Ιδιαίτερα για τους μαθητές που αντιμετωπίζουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες λόγω κάποιας αναπηρίας ή μαθησιακής δυσκολίας  οι διαδραστικές τεχνολογίες μπορούν να αποτελέσουν ένα πολύτιμο εκπαιδευτικό εργαλείο-αρωγό στη μαθησιακή και θεραπευτική διαδικασία.

Αναγνωρίζοντας και ενισχύοντας την παραπάνω προοπτική, τα κράτη θέσπισαν, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, τη χρήση και διδασκαλία της Πληροφορικής ως ξεχωριστού μαθήματος του αναλυτικού προγράμματος στα σχολεία, στη Γενική και στην Ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ειδικά στην Ειδική Αγωγή και εκπαίδευση η Υποστηρικτική Τεχνολογία είναι απαραίτητη για την συμμετοχή κάποιων μαθητών σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής αλλά και για ζωτικές τους λειτουργίες (καλύτερη αναπνοή, σίτιση, πρόληψη κακώσεων κ.α.) καθώς και για τη διευκόλυνση της μαθησιακής συμμετοχής και επιτυχίας. Κρίνεται, αναγκαία η καθολική και συστηματική περιγραφή της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας προκειμένου να γίνει κατανοητό πώς οι μαθητές στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση μπορούν να ωφεληθούν από τη χρήση των νέων διαδραστικών τεχνολογιών αλλά και της υποστηρικτικής τεχνολογίας στην καθημερινή τους ζωή και την συμμετοχή τους στις δραστηριότητες και ρουτίνες σχετικές με το σχολείο.

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας :

 • Έννοιες σε σχέση με την Υποστηρικτική Τεχνολογία και ταξινόμηση των Υποστηρικτικών Τεχνολογιών
 • Το Σύστημα Πρόσβασης, συσκευές Πρόσβασης, λογισμικό και Προσαρμογές
 • Συσκευές «χαμηλής» τεχνολογίας
 • Πως χρησιμοποιείται η Υποστηρικτική Τεχνολογία στην επιστήμη της Εργοθεραπείας και η ενσωμάτωση των Νέων Τεχνολογιών στο σημερινό – σύγχρονο σχολείο
 • Τις Διαδραστικές Τεχνολογίες στο πλαίσιο της εργοθεραπείας και τις Νέες Τεχνολογίες ως ειδικό, γνωστικό και υποστηρικτικό εργαλείο στην Εργοθεραπευτική Διαδικασία
 • Τις Υποστηρικτικές Διαδραστικές Τεχνολογίες στην υπηρεσία του Εργοθεραπευτή
 • Τις μεθόδους και συστήματα ταξινόμησης, προσωπικοί υπολογιστές και πολυμέσα (ειδικό λογισμικό), κινητές συσκευές, κοινής χρήσης διεπιφάνειες
 • Τις τεχνολογίες Εικονικής, Επαυξημένης και Μικτής Πραγματικότητας, Φορητές Τεχνολογίες και Τεχνολογίες βασισμένες σε αισθητήρες-Ρομποτική
 • Υποστηρικτικό υλικό για παιδιά με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Υποστηρικτικό υλικό για παιδιά με αυτισμό
 • Προσαρμογές σε θέσεις-στάση σώματος –Ειδικά καθίσματα, ορθοστάτες
 • Βοηθήματα ανεξάρτητης μετακίνησης, σίτισης, -λαβές διαφόρων τύπων (τριποδικές, παλαμιαίας σύλληψης άνω χείρας κ.λπ.)
 • Την χρησιμότητα των ναρθήκων
 • πρόληψη ατυχημάτων σε σχέση με τους σχολικούς χώρους

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 35

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας:

Η σύγχρονη παιδαγωγική θεώρηση, υπό το πρίσμα της διεπιστημονικής οριοθέτησης της Ειδικής Παιδαγωγικής, αμφισβητεί τις μονομερείς και άκαμπτες προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία στο χώρο της ειδικής αγωγής και προωθεί την ολιστική προσέγγιση της εκπαιδευτικής παρέμβασης στο σχολείο και τη γόνιμη συνεργασία των ειδικών και της οικογένειας  Η αναγκαιότητα της διεπιστημονικής συνεργασίας και η συνεργασία με την οικογένεια είναι λοιπόν μεγάλη, προκειμένου  να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα τόσο στην διαδικασία της μάθησης όσο και στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Οι Σκοποί αυτής της ενότητας είναι α) η παροχή κατάρτισης και εξειδίκευσης σε θέματα που αφορούν  στη συνεργασία των διαφόρων  ειδικοτήτων στο σχολείο και στην συνεργασία των ειδικών με την οικογένεια και β)  η παρουσίαση  πρακτικών για την ενίσχυση της διεπιστημονικής  συνεργασίας και της συνεργασίας με την οικογένεια .

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας :

 • Να διευρύνουν τις προσωπικές στάσεις και αντιλήψεις τους στην ειδική αγωγή και στον επαγγελματικό ρόλο των συμμετεχόντων στο πλαίσιο του σχολείου.
 • Να έχουν αποκτήσει γνώση του ρόλου των διαφόρων επαγγελματιών και φορέων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.
 • Να έχουν συνειδητοποιήσει την αξία της διεπιστημονικής συνεργασίας όλων των εκπαιδευτικών και ειδικών εκπαιδευτικού προσωπικού, αλλά και της εμπλοκής των γονέων στην εκπαιδευτική και θεραπευτική διαδικασία.
 • Να μπορούν να συνεργάζονται με άλλες ειδικότητες του εκπαιδευτικού προσωπικού.
 • Να διευρύνουν στις τεχνικές αποτελεσματικής επικοινωνίας, διαπραγμάτευσης και  επίλυσης προβλήματος κατά την συνεργασία με τις διάφορες ειδικότητες και την οικογένεια στο πλαίσιο του σχολείου.

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 35

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας:

Η προσφορά των τεχνών στην εκπαίδευση είναι αδιαμφισβήτητη. Με τις τέχνες προσφέρονται ευκαιρίες για ευαισθητοποίηση των αισθήσεων, καλλιέργεια της φαντασίας και της δημιουργικής σκέψης και εισάγουν το άτομο στις αξίες του πολιτισμού. Ο στόχος μέσα από Τέχνη είναι να αναδειχθούν τα στοιχεία εκείνα που ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει ως εργαλεία για την ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών (Πολλαπλοί Τύποι Νοημοσύνης του Gardner. Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) και τα ΔΕΠΣ περιλαμβάνουν διεπιστημονικά προγράμματα με καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Οι τέχνες έχουν χαρακτήρα ηθοπλαστικό και θεραπευτικό και προτείνονται ως πολύ αποτελεσματικές για την μαθησιακή διαδικασία και την προσωπικότητα των μαθητών και την διευκόλυνση έκφρασης συναισθημάτων, στην Τυπική Εκπαίδευση και στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Μέσω της βιωματικής προσέγγισης της γνώσης οι μαθητές διαπλάθουν σκέψη αναφορικά με τον κόσμο, δρουν μέσα από αυτό και καλλιεργούν συναισθηματικές, γνωστικές και επικοινωνιακές δεξιότητες. Η ενασχόληση με τις τέχνες ενεργοποιεί το δεξί ημισφαίριο του εγκεφάλου και την τάση του να εστιάζει στα αισθητηριακά, διαισθητικά και χωρικά στοιχεία της αντίληψης και της πράξης. Επιπλέον συμβάλει στην ανάπτυξη της αυτοκυριαρχίας, αναπτύσσει τον συντονισμό, την ακρίβεια των κινήσεων και την προσοχή στις λεπτομέρειες και βοηθά στην διαπροσωπική και διαπολιτισμική κατανόηση. Η τέχνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως θεραπευτικό μέσο και ως εκπαιδευτικό εργαλείο για παιδαγωγικούς στόχους και για γνωσιακές δεξιότητες.  Οι μαθητές μπορούν να αλληλεπιδράσουν με τα έργα τέχνης αποδεικνύοντας ότι η αισθητική εμπειρία μπορεί να συμβάλλει στην πολύπλευρη ανάπτυξη της νοημοσύνης, καθώς προσφέρει πλήθος συμβόλων για επεξεργασία.

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας :

 • Τη θεωρητική βάση θεραπείας μέσω κίνησης και χορού και τον κοινό τόπο με την ΕΘ
 • Έρευνες για τη μη λεκτική επικοινωνία και ΕΘ
 • Τη συστηματοποιημένη ανάλυση της κίνησης και θεραπευτική σχέση στην ΕΘ
 • Τη χρήση της μεταφοράς ως πρόσβαση στο βίωμα
 • Τη Θεραπεία μέσω κίνησης και χορού και τη δυναμική ομάδων στο σχολείο
 • Τη χρήση θεατρικού παιχνιδιού και θεατρικών τεχνών στην εκπαίδευση
 • Καλές πρακτικές με την χρήση της τέχνης σε σχολικά περιβάλλοντα (θέατρο forum, θέατρο σκιών, κουκλοθέατρου, εικαστικών, πηλού ζωγραφικής κ.α.)
 • Εικαστικές τέχνες και ιστορία της τέχνης: εκπαιδευτικές εφαρμογές

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 30

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας:

Οι Πρώτες βοήθειες αποτελούν επείγουσα ανάγκη στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, του ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού και ειδικά όταν εργάζονται στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Τα τελευταία χρόνια στα σχολεία τοποθετούνται σχολικοί νοσηλευτές οι οποίοι είναι υπεύθυνοι σε περιπτώσεις που προκύπτουν κρίσεις με μαθητές που χρήζουν πρώτες βοήθειες. Παρόλα αυτά όλοι οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό είναι χρήσιμο να γνωρίζουν τις βασικές πρώτες βοήθειες καθώς κάποιες φορές είναι επείγον να παρέμβουν ή  να ζητήσουν βοήθεια άμεσα. Οι πρώτες βοήθειες αναφέρονται σε κάθε είδους βοήθεια και φροντίδα που δίνεται σε κάθε μαθητή όταν υφίσταται μια ξαφνική ασθένεια ή έναν ξαφνικό τραυματισμό και σε άλλες επείγουσες καταστάσεις. Η φροντίδα που παρέχεται στις πρώτες βοήθειες μπορεί να αφορά την διατήρηση της ζωής, την πρόληψη μιας κατάστασης από την επιδείνωση, ή / και την ανάρρωση. Περιλαμβάνει την αρχική παρέμβαση σε σοβαρή κατάσταση πριν από την επαγγελματική ιατρική βοήθεια όταν αυτή θα είναι διαθέσιμη, και μέχρι να έρθει ένα ασθενοφόρο, σε σοβαρές περιπτώσεις ή/και την φροντίδα τραύματος με εφαρμογή γάζας σε μια πληγή και άλλες πιο ήπιες περιπτώσεις. Στην τυπική εκπαίδευση αλλά και στην  ειδική αγωγή και εκπαίδευση υπάρχουν πολλές περιπτώσεις μαθητών που μπορεί να απαιτείται η παροχή πρώτων βοηθειών. Απαιτείται επίσης η ασφάλεια των χώρων για πρόληψη και η υποχρεωτική εκπαίδευση πρώτων βοηθειών στα σχολεία.

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας :

 • κατανοήσουν τις επιληπτικές κρίσεις, τα είδη και την αντιμετώπισή τους σε επίπεδο πρώτων βοηθειών
 • να γνωρίζουν τις βασικές επιπτώσεις στην σχολική ζωή λήψης φαρμακευτικής αγωγής και την αναγνώριση καίριων σημείων που χρήζουν πρώτων βοηθειών
 • γνωρίζουν σημάδια δηλητηριάσεων (φαρμακευτικών, τροφικών κ.λπ.) και τρόπους δράσης πρώτων βοηθειών
 • γνωρίζουν τρόπους αναγνώρισης και αντιμετώπισης πρώτων βοηθειών σε πνιγμούς (στην σίτιση, κατάποση αντικειμένων κ.α.) και άνοιγμα αεραγωγών
 • αντιμετωπίζουν και να παρέχουν πρώτες βοήθειες σε ατυχήματα, τραυματισμούς, εγκαύματα, στο σχολικό περιβάλλον και να βοηθούν στην πρόληψη (παιδιά με βαλβίδα, με μοσχεύματα δερματικά κ.λπ.)
 • -παρέχουν πρώτες βοήθειες σε αναπνευστικά και καρδιοαναπνευστικά προβλήματα που προκύπτουν στο σχολείο (κυάνωση, σφυγμοί, κρίσεις άσθματος, σύνδρομα κ.α.)
 • Παρέχουν πρώτες βοήθειες σε πυρετό κ.α. συμπτώματα ασθένειας στους μαθητές και σε παιδιά με χρόνια νοσήματα (π.χ. επιληπτικές κρίσεις
 • Να παρέχουν πρώτες βοήθειες σε λιποθυμικά επεισόδια
 • Να μπορούν να συμμετέχουν σε ομάδα διαχείρισης covid 19 και κρίσεων σχετικά με πρώτες βοήθειες

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 40

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας:

Η σχολική ευημερία αποτελεί πρωταρχικό στόχο σε ένα σύγχρονο σχολικό πλαίσιο απαραίτητη για το χτίσιμο όλων των υπόλοιπων προγραμμάτων που αφορούν το συγκεκριμένο πλαίσιο. Τα Προγράμματα πρωτογενούς πρόληψης μέσω της ισόρροπης εκτέλεσης έργων είναι πολύ σημαντικά για την σχολική κοινότητα και προάγουν την ανάπτυξη και την ευημερία στο σχολείο. Οι εργοθεραπευτές μπορούν να κάνουν ψυχομετρική εκτίμηση των έργων και ανάλυση έργων των μαθητών για την προαγωγή της σχολικής ευημερίας καθώς και συμβουλευτική προς τους μαθητές ή δραστηριότητες με ομάδες μαθητών & εκπαιδευτικών. Οι εργοθεραπευτικές παρεμβάσεις σε επίπεδο σχολικής ευημερίας αφορούν επίσης, παρέμβαση σε μαθητές  και οικογένειες που βρίσκονται σε κρίση, άσκηση ατομικής συμβουλευτικής σε γονείς μαθητών, αξιολογήσεις σχολικής ετοιμότητας σε παιδιά, στήριξη και ενημέρωση εκπαιδευτικών και ομαδική παρέμβαση σε επίπεδο τάξης σε συνεργασία με τους διδάσκοντες για την αντιμετώπιση περιστατικών εκφοβισμού (bullying) και προσαρμογής νέων μαθητών

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας :

 • Προγράμματα πρωτογενούς πρόληψης σε συνεργασία με την Διεύθυνση, τους Εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, που προάγουν την ανάπτυξη και την ευημερία στο σχολείο μέσω της ισόρροπης εκτέλεσης έργων
 • Πως γίνεται η ψυχομετρική εκτίμηση των έργων και η ανάλυση έργων των μαθητών
 • Τι περιλαμβάνει η συμβουλευτική προς τους μαθητές ή τι είδους δραστηριότητες με ομάδες μαθητών & εκπαιδευτικών, μπορούν να προάγουν την σχολική ευημερία
 • Και να εξασκηθούν στην σχετική ατομική συμβουλευτική σε γονείς μαθητών
 • Πως παρέχεται στήριξη και ενημέρωση των εκπαιδευτικών
 • Τον ρόλο συμμετοχής στις εκπαιδευτικές συνεδριάσεις του Συλλόγου διδασκόντων
 • Τη διαδικασία παρατήρησης μαθητών, όταν κρίνεται απαραίτητο, κατά την διάρκεια διδασκαλίας ή στο διάλειμμα
 • Δεξιότητες επικοινωνίας και επαφής με φορείς ή φυσικά πρόσωπα εκτός σχολείου που στηρίζουν τους μαθητές
 • Παροχή ψυχολογικών πρώτων βοηθειών στη σχολική κοινότητα σε συνθήκες εκτάκτων αναγκών και τραυματικών εμπειριών
 • Ανίχνευση και διαχείριση περιστατικών παραμέλησης και κακοποίησης από τους/τις εκπαιδευτικούς: Φροντίδα παιδιών που ζουν σε περιβάλλοντα με κίνδυνο

Επικοινωνία:

Κατσιάνα Αικατερίνη

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Εργοθεραπείας, Π.Δ.Μ.
akatsiana@uowm.gr

Επικοινωνία:

Κων/νος Τσανακτσίδης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Καθηγητής. Τμήματος Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας,
ktsanaktsidis@uowm.gr

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Συμπλήρωσε την Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ή κάνε εγγραφή με το email σου στο Newsletter , για να μαθαίνεις νέα του προγράμματος και του Κ.Ε.ΔΙ.Β.Μ.

Προστασία Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Λογοκλοπή

 1. Για τα πνευματικά δικαιώματα:
  1. Η αναπαραγωγή ολόκληρου ή τμημάτων πνευματικών έργων τρίτων προσώπων (βιβλίων, άρθρων, εργασιών, έργων εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών κ.λπ.), καθώς και η μετάφραση, η διασκευή, η παραποίηση ή απομίμησή τους, χωρίς την άδεια του δημιουργού τους, απαγορεύεται από το νόμο, ανεξάρτητα από τη μορφή με την οποία αυτή γίνεται (έντυπη, ηλεκτρονική, φωτογραφική, κλπ.) και συνιστά αστικό και ποινικό αδίκημα, συνάμα δε και σοβαρή πειθαρχική παράβαση.
  2. Κάθε δημιουργός ή συνδημιουργός έργου δικαιούται να αναφέρεται και να αναγνωρίζεται ως τέτοιος, απολαμβάνοντας και τα τυχόν περιουσιακά δικαιώματα που απορρέουν από το έργο.
  3. Η παράλειψη της αναφοράς της πνευματικής εισφοράς τρίτων προσώπων σε δημοσιευμένο έργο ή, αντίθετα, η συμπερίληψη προσώπου ως δημιουργού ή συνδημιουργού σε έργο, στο οποίο δεν εισέφερε προσωπικό δημιουργικό έργο, συνιστούν σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα και μπορούν να έχουν και άλλες νομικές συνέπειες. Σε περίπτωση έργου που είναι αποτέλεσμα της πραγματικής δημιουργικής συνεισφοράς περισσοτέρων προσώπων, τα πρόσωπα αυτά πρέπει να αναφέρονται όλα ως συνδημιουργοί του έργου κατά τη σειρά της σπουδαιότητας της συμβολής τους.
  4. Η εκμετάλλευση των περιουσιακών δικαιωμάτων που προκύπτουν από δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας από τον δημιουργό ή τον εφευρέτη μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς, προκειμένου, ιδίως, για έργα που παρήχθησαν με τα μέσα ή τη χρηματοδότηση του Π.Δ.Μ. ή άλλου φορέα.
  5. Για τη ρύθμιση των πνευματικών δικαιωμάτων ερευνητικών έργων τα οποία εκπονούνται στο Π.Δ.Μ., πρέπει να υπογράφονται με την έναρξη των έργων αυτών σαφείς συμβάσεις ή πρωτόκολλα ανάμεσα στο Π.Δ.Μ. ή τον χρηματοδότη του έργου, τον υπεύθυνο του έργου και όλων των μελών της ερευνητικής ομάδας.
  6. Το Π.Δ.Μ. αποκτά δικαίωμα επί των αποτελεσμάτων της έρευνας, εφόσον αυτή διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του ή χρηματοδοτείται από αυτό ή γίνεται με τη χρήση του ονόματός του. Εάν το αποτέλεσμα της έρευνας αποδώσει οικονομικά οφέλη, οι ερευνητές οφείλουν να το γνωστοποιούν εγγράφως στο Ίδρυμα και να συνάπτουν από κοινού σύμβαση εκμετάλλευσης.
 2. Για τα θέματα λογοκλοπής:
  1. Η λογοκλοπή ή η ευθεία παραβίαση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πλέγμα των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, ιδιαίτερα όταν διαπράττεται από μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και απαντάται σε έργα που εμφανίζονται ως πρωτότυπα έργα του συγγραφέα τους.
  2. Εφαρμόζοντας στην πράξη τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή χάρτα του ερευνητή και σε συνάφεια με την επαγγελματική ευθύνη των διδασκόντων για την πρόληψη της λογοκλοπής (plagiarism), το Π.Δ.Μ. παρέχει στους καθηγητές και το λοιπό διδακτικό προσωπικό τη δυνατότητα ελέγχου των εργασιών με ανάλογο λογισμικό (turnitin, http://turnitin.com/).
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας δια μέσω του Κέντρου Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης θα προβεί στην επεξεργασία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στα δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερομένων στην παρούσα πρόσκληση με σκοπό την  επιλογή τους και τη συμμετοχή τους στο επιμορφωτικό πρόγραμμα. Νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί η παράγραφος 1 στοιχείο ε του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και το άρθρο 5 του ν. 4624/2019 (εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας). Τα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβάζονται κατά περίπτωση νομίμως σε συνεργαζόμενους φορείς (ενδεικτικά Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας), καθώς και στις αρμόδιες για την διαχείριση και έλεγχο των Κέντρων Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα τους, διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων, διαγραφής των δεδομένων αν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία ή αν αντιτίθενται στην επεξεργασία εφόσον δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, και περιορισμού της επεξεργασίας. Για κάθε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, επικοινωνώντας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@uowm.gr. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος θεωρεί ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών του δεδομένων, μπορεί να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).
TOP
Μετάβαση στο περιεχόμενο