Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

2ο Θερινό Σχολείο Υδρογόνου

Ημερομηνίες

Έναρξη:

01/07/2024

Λήξη:

05/07/2024

Διάρκεια:

40 ώρες

Εκπαίδευση

Διά Ζώσης (Ασύγχρονη Εκπαίδευση)

Κόστος

Κόστος:

20 €

Εκπτωτικές Πολιτικές:

OXI

Αιτήσεις εώς:

30/06/2024

Πληροφορίες

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, ερευνητές και πτυχιούχους θετικών και τεχνολογικών επιστημών (Πανεπιστημιακής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης), εργαζόμενους στον τομέα της ενέργειας, τεχνικό προσωπικό που ενδιαφέρονται να εκπαιδευτούν στον τομέα του υδρογόνου σε διεθνές (international) επίπεδο.

Το 2ο Θερινού Σχολείου Υδρογόνου έχει ως στόχο στην επανεκπαίδευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων τόσο των φοιτητών όσο και του εργατικού δυναμικού σε διεθνές (international) επίπεδο στον τομέα του υδρογόνου. Πιο συγκεκριμένα, το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου Green Skills for Hydrogen, από το Cluster Βιοικονομίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας και της Advent Technologies που αποτελούν εταίρους του έργου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Αναλυτικότερα, μέσω του προγράμματος θα δοθεί η δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να εμβαθύνουν και να εξελίξουν τις γνώσεις τους αναφορικά με τις τεχνολογίες υδρογόνου σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του.

Μέσω του 2ου θερινού σχολείου υδρογόνου, αναμένεται ότι:

 • Οι συμμετέχοντες θα εμβαθύνουν και θα εξελίξουν τις γνώσεις στις τεχνολογίες και εφαρμογές του υδρογόνου
 • Οι συμμετέχοντες θα διευρύνουν τις συνεργατικές τους σχέσεις μέσω της αλληλεπίδρασης με επιστήμονες, ερευνητές και ομιλητές από τον επιχειρηματικό κλάδο
 • Το θερινό σχολείο θα προωθήσει καινοτόμες και βιώσιμες λύσεις
 • Θα επιταχύνει την ανάπτυξη της οικονομίας υδρογόνου
 • Η εκπαίδευση, η επανειδίκευση και η αναβάθμιση δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω μίας ολοκληρωμένης κατανόησης των τεχνολογιών υδρογόνου που σχετίζονται με την παραγωγή, την αποθήκευση, τη χρήση και την ασφάλεια του υδρογόνου, των εφαρμογών του, των οφελών και του δυνητικού ρόλου της στην ενεργειακή μετάβαση.
 • Οι εκπαιδευόμενοι θα καθίσταται ικανοί να αναγνωρίζουν, να αξιολογούν και να προσδιορίζουν τεχνολογίες και πρακτικές εφαρμογές υδρογόνου.
 • Η απόκτηση δεξιοτήτων κριτικής αξιολόγησης, αμφισβήτησης, ανάλυσης και ερμηνείας για την επίλυση σύνθετων και απρόβλεπτων προβλημάτων που συνάδουν με το συνεχώς αναπτυσσόμενο τομέα του υδρογόνου.
 • Οικοδόμηση μιας ομάδας αποτελούμενη από ερευνητές, φοιτητές, επιχειρηματίες και επαγγελματίες, βασιζόμενη στην υιοθέτηση των τεχνολογιών-καινοτομιών υδρογόνου.

i) Η ομάδα-στόχος του προγράμματος περιλαμβάνει προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, ερευνητές και πτυχιούχους θετικών και τεχνολογικών επιστημών (Πανεπιστημιακής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) σε διεθνές (international) επίπεδο.

ii) Tα ελάχιστα κριτήρια επιλεξιμότητας των εκπαιδευόμενων αφορούν την επιτυχή ολοκλήρωση της υποχρεωτικής δευτεροβάθμια εκπαίδευσης, καθώς και η συνάφεια με το αντικείμενο.

iii) Αναφορικά με τις απαιτούμενες γνώσεις-προσόντα- εφόδια των εκπαιδευόμενων είναι τα ακόλουθα:

 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Πρόσβαση στο διαδίκτυο
 • Στοιχειώδης γνώση χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 • Φορητός Η/Υ

4:Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Ανάλυση Διδακτικών Ενοτήτων :

Η διδακτική ενότητα “Εισαγωγή στην οικονομία υδρογόνου” έχει ως σκοπό την εμβάθυνση στις βασικές αρχές και την εξέλιξη των γνώσεων στον συνεχώς εξελισσόμενο τομέα του υδρογόνου.


Ωρες Διδασκαλίας: 8


Μέσω της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας, “Τεχνολογίες παραγωγής, αποθήκευσης και μεταφοράς του υδρογόνου”, θα αναλυθούν θέματα που αφορούν τις τρέχουσες εφαρμογές και τις μελλοντικές προοπτικές που αφορούν τις τεχνολογίες παραγωγής, αποθήκευσης και μεταφοράς του υδρογόνου


Ωρες Διδασκαλίας: 8


Μέσω της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας, “Τεχνολογίες παραγωγής, αποθήκευσης και μεταφοράς του υδρογόνου”, θα αναλυθούν θέματα που αφορούν τις τρέχουσες εφαρμογές και τις μελλοντικές προοπτικές που αφορούν τις τεχνολογίες παραγωγής, αποθήκευσης και μεταφοράς του υδρογόνου


Ωρες Διδασκαλίας: 8


Η διδακτική ενότητα “Εμβάθυνση στις τεχνολογίες ηλεκτρόλυσης και κυψελών καυσίμου” έχει ως σκοπό την εμβάθυνση και την εξέλιξη των γνώσεων που αφορούν την τεχνολογία κυψελών καυσίμου και πιο συγκεκριμένα, τις κυψέλες καυσίμου ανταλλαγής πρωτονίων υψηλής θερμοκρασίας (HT PEM Fuel cells).


Ωρες Διδασκαλίας: 8


Η διδακτική ενότητα “Ασφάλεια και Κανονιστικές Διατάξεις για το Υδρογόνο” περιλαμβάνει θέματα που αφορούν τον ασφαλή και σωστό χειρισμό του υδρογόνου, καθώς επίσης και τους κανονισμούς που αφορούν τις εφαρμογές του υδρογόνου.


Ωρες Διδασκαλίας: 8


Επικοινωνία:

Σάββας Δουβαρτζίδης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Συμπλήρωσε την Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ή κάνε εγγραφή με το email σου στο Newsletter , για να μαθαίνεις νέα του προγράμματος και του Κ.Ε.ΔΙ.Β.Μ.

Προστασία Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Λογοκλοπή

 1. Για τα πνευματικά δικαιώματα:
  1. Η αναπαραγωγή ολόκληρου ή τμημάτων πνευματικών έργων τρίτων προσώπων (βιβλίων, άρθρων, εργασιών, έργων εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών κ.λπ.), καθώς και η μετάφραση, η διασκευή, η παραποίηση ή απομίμησή τους, χωρίς την άδεια του δημιουργού τους, απαγορεύεται από το νόμο, ανεξάρτητα από τη μορφή με την οποία αυτή γίνεται (έντυπη, ηλεκτρονική, φωτογραφική, κλπ.) και συνιστά αστικό και ποινικό αδίκημα, συνάμα δε και σοβαρή πειθαρχική παράβαση.
  2. Κάθε δημιουργός ή συνδημιουργός έργου δικαιούται να αναφέρεται και να αναγνωρίζεται ως τέτοιος, απολαμβάνοντας και τα τυχόν περιουσιακά δικαιώματα που απορρέουν από το έργο.
  3. Η παράλειψη της αναφοράς της πνευματικής εισφοράς τρίτων προσώπων σε δημοσιευμένο έργο ή, αντίθετα, η συμπερίληψη προσώπου ως δημιουργού ή συνδημιουργού σε έργο, στο οποίο δεν εισέφερε προσωπικό δημιουργικό έργο, συνιστούν σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα και μπορούν να έχουν και άλλες νομικές συνέπειες. Σε περίπτωση έργου που είναι αποτέλεσμα της πραγματικής δημιουργικής συνεισφοράς περισσοτέρων προσώπων, τα πρόσωπα αυτά πρέπει να αναφέρονται όλα ως συνδημιουργοί του έργου κατά τη σειρά της σπουδαιότητας της συμβολής τους.
  4. Η εκμετάλλευση των περιουσιακών δικαιωμάτων που προκύπτουν από δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας από τον δημιουργό ή τον εφευρέτη μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς, προκειμένου, ιδίως, για έργα που παρήχθησαν με τα μέσα ή τη χρηματοδότηση του Π.Δ.Μ. ή άλλου φορέα.
  5. Για τη ρύθμιση των πνευματικών δικαιωμάτων ερευνητικών έργων τα οποία εκπονούνται στο Π.Δ.Μ., πρέπει να υπογράφονται με την έναρξη των έργων αυτών σαφείς συμβάσεις ή πρωτόκολλα ανάμεσα στο Π.Δ.Μ. ή τον χρηματοδότη του έργου, τον υπεύθυνο του έργου και όλων των μελών της ερευνητικής ομάδας.
  6. Το Π.Δ.Μ. αποκτά δικαίωμα επί των αποτελεσμάτων της έρευνας, εφόσον αυτή διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του ή χρηματοδοτείται από αυτό ή γίνεται με τη χρήση του ονόματός του. Εάν το αποτέλεσμα της έρευνας αποδώσει οικονομικά οφέλη, οι ερευνητές οφείλουν να το γνωστοποιούν εγγράφως στο Ίδρυμα και να συνάπτουν από κοινού σύμβαση εκμετάλλευσης.
 2. Για τα θέματα λογοκλοπής:
  1. Η λογοκλοπή ή η ευθεία παραβίαση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πλέγμα των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, ιδιαίτερα όταν διαπράττεται από μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και απαντάται σε έργα που εμφανίζονται ως πρωτότυπα έργα του συγγραφέα τους.
  2. Εφαρμόζοντας στην πράξη τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή χάρτα του ερευνητή και σε συνάφεια με την επαγγελματική ευθύνη των διδασκόντων για την πρόληψη της λογοκλοπής (plagiarism), το Π.Δ.Μ. παρέχει στους καθηγητές και το λοιπό διδακτικό προσωπικό τη δυνατότητα ελέγχου των εργασιών με ανάλογο λογισμικό (turnitin, http://turnitin.com/).
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας δια μέσω του Κέντρου Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης θα προβεί στην επεξεργασία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στα δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερομένων στην παρούσα πρόσκληση με σκοπό την  επιλογή τους και τη συμμετοχή τους στο επιμορφωτικό πρόγραμμα. Νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί η παράγραφος 1 στοιχείο ε του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και το άρθρο 5 του ν. 4624/2019 (εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας). Τα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβάζονται κατά περίπτωση νομίμως σε συνεργαζόμενους φορείς (ενδεικτικά Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας), καθώς και στις αρμόδιες για την διαχείριση και έλεγχο των Κέντρων Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα τους, διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων, διαγραφής των δεδομένων αν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία ή αν αντιτίθενται στην επεξεργασία εφόσον δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, και περιορισμού της επεξεργασίας. Για κάθε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, επικοινωνώντας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@uowm.gr. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος θεωρεί ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών του δεδομένων, μπορεί να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).
TOP
Μετάβαση στο περιεχόμενο