Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας |

Όροι χρήσης

ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΏΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΎΣ ΟΡΓΆΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΌΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΆ ΒΊΟΥ ΜΆΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΆΡΤΗΣΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΏΝ

Όλες οι ηλεκτρονικές φόρμες που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΚΕΔΙΒΙΜ αντικαθιστούν κάθε έντυπη αίτηση.

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες αυτές και υποβάλλοντας μία ηλεκτρονική αίτηση, δηλώνετε υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που συμπληρώσατε είναι αληθή, ενώ το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα διασταύρωσης αυτών των στοιχείων με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.
Με την αποστολή των πληροφοριών, τα στοιχεία σας υποβάλλονται σε επεξεργασία από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Γραμματέας ΚΕΔΙΒΙΜ), με έδρα στον Δήμο Φλώρινας και στοιχεία επικοινωνίας 2385055008 και kedivim@uowm.gr .

Το Π.Δ.Μ. έχει ορίσει ως Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@uowm.gr.

Τα δεδομένα σας καταχωρούνται με ασφαλή τρόπο στη βάση δεδομένων της ιστοσελίδας και είναι προσβάσιμα από τον επιστημονικό υπεύθυνο του εκάστοτε προγράμματος και το αρμόδιο και ειδικά εκπαιδευμένο διοικητικό προσωπικό του Κέντρου, που ενεργεί υπό την εποπτεία του Π.Δ.Μ., δεσμευόμενο για την τήρηση εμπιστευτικότητας και επεξεργάζεται τα εν λόγω δεδομένα με σκοπό την ένταξή σας στο Μητρώο και την οργάνωση και υλοποίηση της παρεχόμενης επιμόρφωσης και διά βίου μάθησης, με νομική βάση το άρθρο 6 παρ. 1 β΄ (λήψη μέτρων πριν από τη σύναψη σύμβασης και, σε περίπτωση σύναψης, εκτέλεση της σύμβασης) και το άρθρο 6 παρ. 1 ε΄ (δημόσιο συμφέρον / άσκηση δημόσιας εξουσίας) του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων (στο εξής : ΓΚΠΔ).
Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησής σας κι εφόσον δηλώσετε τη συγκατάθεσή σας, συμφωνείτε με τη δημιουργία ενός δημόσιου προφίλ το οποίο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Κέντρου στη θέση “Μητρώο μελών”, όπου θα εμφανίζεται το βιογραφικό σας, καθώς και τα στοιχεία δικτύωσης που πιθανόν να έχετε συμπληρώσει προαιρετικά.
Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και σε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους, δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων, υπό προϋποθέσεις δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος (μόνο των φοιτητών, αποφοίτων και εκπροσώπων φορέων του Π.Δ.Μ.) ανάκλησης της συγκατάθεσής σας ανά πάσα στιγμή και αζημίως (χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της), δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα εναντίωσης (πλην των φοιτητών, αποφοίτων και εκπροσώπων φορέων του Π.Δ.Μ.) στην επεξεργασία ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή τους.
Μπορείτε να ασκείτε τα δικαιώματά σας αποστέλλοντας σχετικό αίτημα προς τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Π.Δ.Μ. Δρ. Διονύσιο Καλογερά, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@uowm.gr. Αν παρ’ όλα αυτά θεωρήσετε ότι το ζήτημα που σας αφορά δεν έχει επιλυθεί, διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αμπελόκηποι, τηλ. 210.647.5600, www.dpa.gr)

TOP
Μετάβαση στο περιεχόμενο