α/α Περιγραφή Μέγιστο Ποσοστό

% επί των διδάκτρων

1. Προεγγραφή 15%
2. Εφάπαξ προπληρωμή 15%
3. Άνεργοι- Πολύτεκνοι- Άτομα με ειδικές ανάγκες 30%
4. Υπάλληλοι του Πανεπιστημίου  Δυτικής  Μακεδονίας 30%
5. Υπάλληλοι του Δημόσιου τομέα 30%
6. Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων συγγενών πρώτου και δεύτερου βαθμού 30%
7. Εκπαιδευόμενοι που έχουν παρακολουθήσει ή παρακολουθούν επιμορφωτικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας 20%
8. Εκπαιδευόμενοι που φοιτούν ή φοίτησαν στο παρελθόν σε πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής  Μακεδονίας ή του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας 50%
9. Σε περίπτωση συμμετοχής, σε προγράμματα τριών ατόμων και πάνω από τον ίδιο φορέα 30%
10. Διαμένοντες μόνιμα εκτός Δ. Μακεδονίας (για τα δια ζώσης προγράμματα) 15%
11. Γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000 ευρώ ή με ανήλικο τέκνο με ειδικές ανάγκες 20%
12. Άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 10.000 ευρώ 20%