Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας |

Μονάδες ECVET

 

Το ECVET European Credit system for Vocational Education & Training είναι ένα σύστημα για την αναγνώριση, συγκέντρωση και μεταφορά πιστωτικών μονάδων (credits) στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.  Με το σύστημα αυτό μπορούν να αξιολογηθούν και να πιστοποιηθούν οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες (μαθησιακά αποτελέσματα) που απέκτησε ένα άτομο, κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του εκπαίδευσης και κατάρτισης, τόσο εντός των συνόρων της χώρας του, όσο και σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Ειδικότερα, μέσω του ECVET, δίνεται η δυνατότητα στους μαθητευόμενους/εκπαιδευόμενους, που έχουν αποκτήσει εκπαιδευτική εμπειρία σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να αναγνωριστεί και να συμπεριληφθεί αυτή η εμπειρία ως μέρος της επαγγελματικής τους εκπαίδευσης και κατάρτισης στη χώρα τους.

Ποιος είναι ο σκοπός του ECVET;

Σκοπός του ECVET είναι να καταστεί δυνατή η αναγνώριση των προσόντων των εκπαιδευομένων της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, της αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, κατά τη διάρκεια των περιόδων κινητικότητας. Αυτό επιτυγχάνεται με τη δημιουργία μίας ενιαίας δομής προσόντων, τη χρήση μιας κοινής γλώσσας, καθώς και την ενίσχυση των ανταλλαγών και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των φορέων ΕΕΚ σε όλη την Ευρώπη.  Στο πλαίσιο της διευκόλυνσης της διεθνούς κινητικότητας, καθώς και της κινητικότητας των σπουδαστών αλλά και των εργαζομένων στα κράτη μέλη της ΕΕ, το ECVET αποσκοπεί να στηρίξει την αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, που έχουν αποκτηθεί μέσα από την τυπική, μη τυπική ακόμη και την άτυπη διαδικασία μάθησης.

Το ECVET βασίζεται σε έννοιες και διαδικασίες οι οποίες χρησιμοποιούνται με έναν συστηματικό τρόπο για τη δημιουργία ενός κοινά αποδεκτού και διαφανούς τρόπου μεταφοράς πιστωτικών μονάδων (credits) και αναγνώρισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων, στο χώρο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Ευρώπη. Ορισμένες από αυτές τις έννοιες και τις διαδικασίες έχουν ήδη ενσωματωθεί σε πολλά συστήματα προσόντων σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες.

 Συστατικά του ECVET

Το ECVET χαρακτηρίζεται από τα εξής βασικά στοιχεία:

Μαθησιακά αποτελέσματα: είναι οι γνώσεις, οι δεξιότητες και ικανότητες που μπορεί ν’ αποκτήσει ένας εκπαιδευόμενος/καταρτιζόμενος σε διαφορετικά μαθησιακά περιβάλλοντα αποδεικνύοντας την εργασιακή του επάρκεια και αποτελεσματικότητα ως προς την κατοχή ενός προσόντος. Είναι το προσδοκώμενο αποτέλεσμα της μάθησης, ανεξαρτήτως του τρόπου  που αυτή έχει αποκτηθεί (τυπική, μη τυπική, άτυπη εκπαίδευση) και αναφέρεται σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που ένας εκπαιδευόμενος θα πρέπει να γνωρίζει, κατανοεί και είναι ικανός να εφαρμόσει μετά την επιτυχή ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας (CEDEFOP, 2010).

Προσόντα/τίτλοι: ως προσόν νοείται το επίσημο αποτέλεσμα (πιστοποιητικό, απολυτήριο, πτυχίο) μιας διαδικασίας αξιολόγησης, το οποίο αποκτάται/χορηγείται όταν ένας εξουσιοδοτημένος φορέας πιστοποίησης διαβεβαιώνει ότι ένα άτομο έχει επιτύχει από πριν προσδιορισμένα μαθησιακά αποτελέσματα.


Ψηφίδες/Ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων: 
είναι τα συστατικά στοιχεία των προσόντων/τίτλων, τα οποία μπορούν να αξιολογηθούν, να αποτιμηθούν και να αναγνωριστούν. Πρόκειται για μια συνεκτική δέσμη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, η οποία μπορεί να αξιολογηθεί και να πιστοποιηθεί.

Πιστωτικές μονάδες: δίνουν πληροφορίες για τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που πρέπει ένα άτομο να διαθέτει για την απόκτηση ενός προσόντος. Οι μονάδες αυτές μπορούν να μεταφερθούν σε κάποιο άλλο μαθησιακό πλαίσιο (τυπικό, μη τυπικό, άτυπο), ενώ συσσωρευόμενες οδηγούν στην απόκτηση ενός επαγγελματικού προσόντος/τίτλου, στο βαθμό που το επιτρέπουν οι υπάρχουσες διαδικασίες και οι σχετικοί κανονισμοί πιστοποίησης στις συμμετέχουσες χώρες.

Βαθμοί ECVET: μέσω αυτών σταθμίζονται οι μονάδες με τα προσόντα.  Οι βαθμοί παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις μονάδες και τα προσόντα σε αριθμητική μορφή.

Ποια είναι τα οφέλη;

  • Η κινητικότητα σ’ ένα φορέα ΕΕΚ στο εξωτερικό, ως μέσο απόκτησης νέων δεξιοτήτων και αναβάθμισης προσόντων, καθίσταται περισσότερο ελκυστική για τους εκπαιδευόμενους καθώς οδηγεί στην απόκτηση συγκεκριμένων επαγγελματικών προδιαγραφών, ήτοι μαθησιακών αποτελεσμάτων.
  • Οι συμμετέχοντες που αποκτούν νέα προσόντα σε φορέα του εξωτερικού έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες και δυνατότητες να βρουν εργασία.
  • Ενισχύεται η κινητικότητα της εργασίας προς όφελος εκείνων που επιθυμούν να πιστοποιήσουν και να αναγνωρίσουν μαθησιακά αποτελέσματα, τα οποία προέρχονται από τη μη τυπική εκπαίδευση και την άτυπη μάθηση.
  • Εξοικονομείται σημαντικός χρόνος μέσω της αναγνώρισης της περιόδου εκπαίδευσης και κατάρτισης στο εξωτερικό.
  • Αναπτύσσονται ουσιαστικές διμερείς συνεργασίες μεταξύ των φορέων που ενισχύουν τα τοπικά και εθνικά συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
  • Εδραιώνεται η αμοιβαία εμπιστοσύνη και συνεργασία μεταξύ των οργανισμών ΕΕΚ μέσω της υπογραφής Μνημονίων Συνεργασίας και Συμφωνιών Μάθησης.
TOP
Μετάβαση στο περιεχόμενο