×

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Διαλείπουσα ακρόαση εμβρύουστον φυσιολογικό τοκετό

Ημερομηνίες

Έναρξη:

01/11/2023

Λήξη:

2023/12/18

Διάρκεια:

30 ώρες

Εκπαίδευση

Εξ' Αποστάσεως

Κόστος

Κόστος:

100 €

Εκπτωτικές Πολιτικές:

NAI

Αιτήσεις εώς:

31/10/2023

Πληροφορίες

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Μαίες/Μαιευτές (μετά τη λήψη του πτυχίου τους).

Η διαλείπουσα ακρόαση εμβρύου στη διάρκεια του τοκετού συστήνεται ως η κατάλληλη επιλογή παρακολούθησης του εμβρύου σε κυήσεις low-risk (χαμηλού κινδύνου) σύμφωνα με τους διεθνείς οργανισμούς και τις σύγχρονες κατευθυντήριες οδηγίες (NICE, WHO). Πρόκειται για μια κλινική δεξιότητα που χρησιμοποιείται ήδη στην καθημερινή κλινική πρακτική των Κέντρων Φυσικού Τοκετού στην Ευρώπη. Με την θεσμοθέτηση της ίδρυσης και σύντομα της λειτουργίας των Κέντρων Φυσικού Τοκετού και στην Ελλάδα (Ν. 4999/Δεκ 2022), η δεξιότητα αυτή θα αποτελέσει μια από τις απαραίτητες δεξιότητες των Μαιών/Μαιευτών στην καθημερινή κλινική άσκηση της Μαιευτικής.

Στόχος του προγράμματος είναι :

 • οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν τεκμηριωμένη (evidence-based) και σύγχρονη (up-to-date) γνώση σχετικά με την διαλείπουσα ακρόαση του εμβρύου στη διάρκεια του φυσιολογικού τοκετού. Σκοπός είναι να αποκτήσουν την γνώση ώστε να μπορούν να διακρίνουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εμβρυϊκού καρδιακού ρυθμού (βασική γραμμή, επιταχύνσεις, επιβραδύνσεις) μέσα από την διαλείπουσα ακρόαση.
 • οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν γνώση και δεξιότητες πάνω στην αξιολόγηση του κινδύνου μιας κύησης (risk assessment) έτσι ώστε να είναι σε θέση να προσφέρουν εξατομικευμένη και ασφαλή φροντίδα μαίευσης στην επίτοκο. Στόχος είναι να μπορούν ανά πάσα στιγμή να διακρίνουν πότε η κύηση στη διάρκεια του τοκετού παραμένει low-risk και επομένως μπορούν να συνεχίσουν με την διαλείπουσα ακρόαση, και πότε μεταπίπτει σε high-risk ώστε να υπάρξει πλέον συνεχής καρδιοτοκογραφική παρακολούθηση του εμβρύου.

 

Οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την αξιολόγηση του κινδύνου μιας κύησης (risk-assessment) ώστε να μπορούν διαρκώς να ξέρουν πότε παραμένει low-risk και επομένως μπορεί η Μαία/Μαιευτής να συνεχίσει την Μαιευτική Φροντίδα, και πότε μετατρέπεται πλέον σε high-risk και θα πρέπει να αλλάξει ο τρόπος παρακολούθησης της γυναίκας και να παραπεμφθεί από το Κέντρο Φυσικού Τοκετού στην αίθουσα τοκετών του Νοσοκομείου. Επίσης, μέσα από το πρόγραμμα θα καλλιεργήσουν τις γνώσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά του εμβρυϊκού καρδιακού ρυθμού που θα πρέπει να καθορίσουν στην διαλείπουσα ακρόαση, όπως είναι η βασική γραμμή, η παρουσία επιταχύνσεων και τυχόν επιβραδύνσεων. Στη συνέχεια, θα εκπαιδευθούν πάνω στην τεχνική της διαλείπουσας ακρόασης, δηλαδή πώς γίνεται, με τι εξοπλισμό, τι πρέπει να γίνει πριν την διαλείπουσα ακρόαση, πότε γίνεται η διαλείπουσα ακρόαση στην πορεία του τοκετού (1ο στάδιο τοκετού, 2ο στάδιο τοκετού), και ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν αν υπάρξει παθολογικό εύρημα. Η εκπαίδευση θα γίνει με μελέτη σειράς περιστατικών (case studies) ώστε να εξοικειωθούν οι εκπαιδευόμενοι με τα διάφορα σενάρια διαλείπουσας ακρόασης που μπορεί να προκύψουν στη διάρκεια του τοκετού.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:

 • Η απόκτηση ενός πλαισίου γνώσεων σχετικών με την διαλείπουσα ακρόαση στη διάρκεια του τοκετού βασισμένο πάνω στις πιο σύγχρονες διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες και συστάσεις.
 • Η κατανόηση της σημασίας της αξιολόγησης του κινδύνου μιας κύησης (risk assessment) καθώς η διαλείπουσα ακρόαση εμβρύου έχει ένδειξη εφαρμογής μόνο στις περιπτώσεις low-risk κύησης στη διάρκεια του τοκετού.
 • Μέσα από την εκμάθηση της δεξιότητας της διαλείπουσας ακρόασης θα ενισχυθεί η ολιστική προσέγγιση του τοκετού, και η προαγωγή του φυσιολογικού τοκετού με όσο το δυνατόν λιγότερες παρεμβάσεις.

Οι μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι στο τέλος του προγράμματος να γνωρίζουν: 

 • να αξιολογούν τις επίτοκες ως προς τον κίνδυνο που έχει η κύησή τους (risk assessment) και να τις κατευθύνουν ανάλογα με το αν είναι χαμηλού κινδύνου (low-risk) ή υψηλού κινδύνου (high-risk) ως προς τις επιλογές παρακολούθησης του εμβρυϊκού καρδιακού ρυθμού που έχουν στον τοκετό.
 • πώς να παρακολουθούν τις επίτοκες στα διάφορα στάδια του τοκετού με την χρήση της διαλείπουσας ακρόασης.
 • να διαχειρίζονται τα τυχόν μη καθησυχαστικά ευρήματα στη διάρκεια τις διαλείπουσας ακρόασης και ποιες οι περαιτέρω ενέργειες που πρέπει να γίνουν

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) του επιστημονικού πεδίου της Μαιευτικής, δηλαδή Μαίες και Μαιευτές.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας όπου θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά.

 • Απλή φωτοτυπία Ταυτότητας
 • Αποδεικτικά Τίτλων Σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (απλή φωτοτυπία)
 • Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Κάθε άλλο στοιχείο που συμβάλλει στην πληρέστερη αξιολόγηση των υποψηφίων (π.χ. αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας, διακρίσεις, αποδεικτικά προϋπηρεσίας κ.τ.λ.).

 • Κριτήρια Επιλεξιμότητας:

Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί κατόπιν αξιολόγησης των δικαιολογητικών, όπου οι επιτυχόντες  θα ενημερωθούν με μήνυμα στο προσωπικό τους e-mail που έχουν δηλώσει στην αίτηση.

 • Προαπαιτούμενες γνώσεις – προσόντα- εφόδια:
 1. Απαραίτητη η πρόσβαση σε λογαριασμό e-mail.
 2. Βασική γνώση χειρισμού Η/Υ.

 

Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης. EQF-5 έως EQF-8

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αντιστοιχεί σε 3 μονάδες ECVET.

Γραπτές εξετάσεις (test), Εκπόνηση εργασιών

Ανάλυση Διδακτικών Ενοτήτων :

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας

Η Μαιευτική είναι μια δυναμική επιστήμη η οποία εξελίσσεται διαρκώς ως προς τις θεωρητικές γνώσεις αλλά και ως προς τις απαιτήσεις της για κλινικές δεξιότητες. Η ενότητα αυτή έχει ως σκοπό να παρουσιάσει στον εκπαιδευόμενο την σύγχρονη (uptodate) και τεκμηριωμένη (evidencebased) γνώση πάνω σε θέματα που αφορούν στη διαλείπουσα ακρόαση του εμβρύου στον τοκετό.


Ωρες Διδασκαλίας: 15


Σκοπός Διδακτικής Ενότητας:

Η ενότητα αυτή θα αξιοποιήσει την μέθοδο της ασύγχρονης διδασκαλίας ώστε ο εκπαιδευόμενος να αναγνώσει το εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή τόσο κειμένου όσο και ακουστικών αρχείων (audio case studies) και να κατακτήσει την καμπύλη εκμάθησης της διαλείπουσας ακρόασης μέσα από τη δική του μελέτη και αναστοχασμό (reflection).


Ωρες Διδασκαλίας: 12


Επικοινωνία:

Αγγελική Α. Αντωνάκου

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Μαία, MSc, PhD
Τμήμα Μαιευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
angelantonakou@gmail.com,

Επικοινωνία:

Δημήτριος Γ. Παπουτσής

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Επίκουρος Καθηγητής -Τμήμα Μαιευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Μαιευτήρας-Γυναικολόγος
MD, BSc, MSc, PhD, Postdoctorate (UK), FHEA (UK)
dpapoutsis@uowm.gr

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Συμπλήρωσε την Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ή κάνε εγγραφή με το email σου στο Newsletter , για να μαθαίνεις νέα του προγράμματος και του Κ.Ε.ΔΙ.Β.Μ.

Προστασία Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Λογοκλοπή

 1. Για τα πνευματικά δικαιώματα:
  1. Η αναπαραγωγή ολόκληρου ή τμημάτων πνευματικών έργων τρίτων προσώπων (βιβλίων, άρθρων, εργασιών, έργων εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών κ.λπ.), καθώς και η μετάφραση, η διασκευή, η παραποίηση ή απομίμησή τους, χωρίς την άδεια του δημιουργού τους, απαγορεύεται από το νόμο, ανεξάρτητα από τη μορφή με την οποία αυτή γίνεται (έντυπη, ηλεκτρονική, φωτογραφική, κλπ.) και συνιστά αστικό και ποινικό αδίκημα, συνάμα δε και σοβαρή πειθαρχική παράβαση.
  2. Κάθε δημιουργός ή συνδημιουργός έργου δικαιούται να αναφέρεται και να αναγνωρίζεται ως τέτοιος, απολαμβάνοντας και τα τυχόν περιουσιακά δικαιώματα που απορρέουν από το έργο.
  3. Η παράλειψη της αναφοράς της πνευματικής εισφοράς τρίτων προσώπων σε δημοσιευμένο έργο ή, αντίθετα, η συμπερίληψη προσώπου ως δημιουργού ή συνδημιουργού σε έργο, στο οποίο δεν εισέφερε προσωπικό δημιουργικό έργο, συνιστούν σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα και μπορούν να έχουν και άλλες νομικές συνέπειες. Σε περίπτωση έργου που είναι αποτέλεσμα της πραγματικής δημιουργικής συνεισφοράς περισσοτέρων προσώπων, τα πρόσωπα αυτά πρέπει να αναφέρονται όλα ως συνδημιουργοί του έργου κατά τη σειρά της σπουδαιότητας της συμβολής τους.
  4. Η εκμετάλλευση των περιουσιακών δικαιωμάτων που προκύπτουν από δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας από τον δημιουργό ή τον εφευρέτη μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς, προκειμένου, ιδίως, για έργα που παρήχθησαν με τα μέσα ή τη χρηματοδότηση του Π.Δ.Μ. ή άλλου φορέα.
  5. Για τη ρύθμιση των πνευματικών δικαιωμάτων ερευνητικών έργων τα οποία εκπονούνται στο Π.Δ.Μ., πρέπει να υπογράφονται με την έναρξη των έργων αυτών σαφείς συμβάσεις ή πρωτόκολλα ανάμεσα στο Π.Δ.Μ. ή τον χρηματοδότη του έργου, τον υπεύθυνο του έργου και όλων των μελών της ερευνητικής ομάδας.
  6. Το Π.Δ.Μ. αποκτά δικαίωμα επί των αποτελεσμάτων της έρευνας, εφόσον αυτή διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του ή χρηματοδοτείται από αυτό ή γίνεται με τη χρήση του ονόματός του. Εάν το αποτέλεσμα της έρευνας αποδώσει οικονομικά οφέλη, οι ερευνητές οφείλουν να το γνωστοποιούν εγγράφως στο Ίδρυμα και να συνάπτουν από κοινού σύμβαση εκμετάλλευσης.
 2. Για τα θέματα λογοκλοπής:
  1. Η λογοκλοπή ή η ευθεία παραβίαση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πλέγμα των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, ιδιαίτερα όταν διαπράττεται από μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και απαντάται σε έργα που εμφανίζονται ως πρωτότυπα έργα του συγγραφέα τους.
  2. Εφαρμόζοντας στην πράξη τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή χάρτα του ερευνητή και σε συνάφεια με την επαγγελματική ευθύνη των διδασκόντων για την πρόληψη της λογοκλοπής (plagiarism), το Π.Δ.Μ. παρέχει στους καθηγητές και το λοιπό διδακτικό προσωπικό τη δυνατότητα ελέγχου των εργασιών με ανάλογο λογισμικό (turnitin, http://turnitin.com/).
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας δια μέσω του Κέντρου Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης θα προβεί στην επεξεργασία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στα δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερομένων στην παρούσα πρόσκληση με σκοπό την  επιλογή τους και τη συμμετοχή τους στο επιμορφωτικό πρόγραμμα. Νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί η παράγραφος 1 στοιχείο ε του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και το άρθρο 5 του ν. 4624/2019 (εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας). Τα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβάζονται κατά περίπτωση νομίμως σε συνεργαζόμενους φορείς (ενδεικτικά Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας), καθώς και στις αρμόδιες για την διαχείριση και έλεγχο των Κέντρων Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα τους, διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων, διαγραφής των δεδομένων αν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία ή αν αντιτίθενται στην επεξεργασία εφόσον δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, και περιορισμού της επεξεργασίας. Για κάθε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, επικοινωνώντας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@uowm.gr. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος θεωρεί ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών του δεδομένων, μπορεί να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).
TOP
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Μετάβαση στο περιεχόμενο