Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Τοκετός στο νερό

Ημερομηνίες

Έναρξη:

11/01/2024

Λήξη:

05/04/2024

Διάρκεια:

42 ώρες

Εκπαίδευση

Εξ' Αποστάσεως

Κόστος

Κόστος:

260 €
(δυνατότητα δύο δόσεων)

Εκπτωτικές Πολιτικές:

NAI

Αιτήσεις εώς:

08/01/2024

Πληροφορίες

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Μαίες/Μαιευτές.

Ο τοκετός στο νερό (waterbirthing) αποτελεί μια από τις πολλές επιλογές γέννησης που έχει διαθέσιμες η επίτοκος στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε πολλές χώρες της Ευρώπης εδώ και πολλές δεκαετίες. Στην σύγχρονη βιβλιογραφία είναι τεκμηριωμένη η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της χρήσης του νερού στη διάρκεια του τοκετού. Στην Ελλάδα ο τοκετός στο νερό πραγματοποιείται σε χαμηλά ποσοστά, με την τάση αυτή να αναστρέφεται τα τελευταία χρόνια και να γίνεται βαθμιαία αυξητική.

Στόχος του προγράμματος είναι :

 • οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν εξειδικευμένη, τεκμηριωμένη (evidencebased) και σύγχρονη (uptodate) γνώση και δεξιότητες σε σχέση με την χρήση του νερού στη διάρκεια του τοκετού (waterbirthing). Σκοπός είναι οι εκπαιδευόμενοι να είναι σε θέση να διαχειριστούν με ασφάλεια, αποτελεσματικότητα και θεωρητική επάρκεια τον τοκετό στο νερό.

 • οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν προηγμένη γνώση και δεξιότητες πάνω στην χρήση του νερού στη διάρκεια του τοκετού σε επίτοκες υψηλού κινδύνου (highrisk), έτσι ώστε ανάλογα με το είδος της παθολογίας κύησης να είναι σε θέση να προσφέρουν εξατομικευμένη και ασφαλή φροντίδα μαίευσης στην επίτοκο.

Οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τις ενδείξεις, αντενδείξεις και τις προϋποθέσεις χρήσης του νερού στη διάρκεια του τοκετού. Θα εκπαιδευθούν πάνω σε πρακτικά και εργονομικά ζητήματα του τοκετού στο νερό (χαρακτηριστικά πισίνας τοκετού-birthing pool, απολύμανση νερού, θερμοκρασία νερού κα), στο πώς οργανώνεται ο τοκετός στο νερό και πώς ουσιαστικά γίνεται η γέννηση του νεογνού μέσα στο νερό. Μέσα από το πρόγραμμα θα αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της χρήσης του νερού ως προς την προαγωγή του φυσιολογικού τοκετού σύμφωνα με την σύγχρονη βιβλιογραφία. Επίσης, οι εκπαιδευόμενοι θα καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους ως προς την άσκηση συμβουλευτικής σε ζευγάρι που επιθυμεί να γεννήσει χρησιμοποιώντας το νερό ως ανακουφιστική μέθοδο. Θα εκπαιδευθούν στην έγκαιρη αναγνώριση παραγόντων κινδύνου αλλά και στην άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση ενός μαιευτικού επείγοντος περιστατικού μέσα στο νερό. Τέλος, θα συζητηθούν εξειδικευμένα θέματα όπως οι περιορισμοί που έχουν τεθεί λόγω της πανδημίας COVID-19.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:

 • Η απόκτηση ενός πλαισίου γνώσεων σχετικών με την χρήση του νερού στη διάρκεια του τοκετού βασισμένο πάνω στις πιο σύγχρονες διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες και συστάσεις.

 • Η σε βάθος κατανόηση των μηχανισμών με τους οποίους επιδρά το νερό στη διάρκεια του τοκετού ώστε να γίνουν αντιληπτά τα οφέλη του, οι ενδείξεις και οι αντενδείξεις χρήσης του.

 • Μέσα από την εκμάθηση των δεξιοτήτων συμβουλευτικής των ζευγαριών που επιθυμούν αυτόν τον τρόπο γέννησης θα ενισχυθεί η ολιστική προσέγγιση του τοκετού, και η προαγωγή του φυσιολογικού τοκετού με όσο το δυνατόν λιγότερες παρεμβάσεις.

 1. Περιγραφή της Ομάδας- Στόχου (περιγραφή των χαρακτηριστικών της ομάδας – στόχου):

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) του επιστημονικού πεδίου της Μαιευτικής, δηλαδή Μαίες και Μαιευτές.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας όπου θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά.

Απλή φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

Αποδεικτικά Τίτλων Σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (απλή φωτοτυπία)

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Κάθε άλλο στοιχείο που συμβάλλει στην πληρέστερη αξιολόγηση των υποψηφίων (π.χ. αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας, διακρίσεις, αποδεικτικά προϋπηρεσίας κ.τ.λ.).

 1. Κριτήρια Επιλεξιμότητας:

Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί κατόπιν αξιολόγησης των δικαιολογητικών, όπου οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν με μήνυμα στο προσωπικό τους email που έχουν δηλώσει στην αίτηση.

 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις – προσόντα- εφόδια:

 • Απαραίτητη η πρόσβαση σε λογαριασμό email.

 • Βασική γνώση χειρισμού Η/Υ.

Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης. EQF-5 έως EQF-8

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αντιστοιχεί σε 4 μονάδες ECVET.

Τεστ,
Εργασία


( Γραπτές εξετάσεις (test), Εκπόνηση εργασιών )

Ανάλυση Διδακτικών Ενοτήτων :

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 24

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας:

Η Μαιευτική είναι μια δυναμική επιστήμη η οποία εξελίσσεται διαρκώς ως προς τις θεωρητικές γνώσεις αλλά και ως προς τις απαιτήσεις της για κλινικές δεξιότητες. Η ενότητα αυτή έχει ως σκοπό να παρουσιάσει στον εκπαιδευόμενο την σύγχρονη (uptodate) και τεκμηριωμένη (evidencebased) γνώση πάνω σε θέματα που αφορούν στον τοκετό στο νερό.

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας :

Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:

 • Τα οφέλη της χρήσης του νερού στη διάρκεια του τοκετού τόσο για την επίτοκο όσο και για το νεογνό.

 • Τα σύγχρονα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια του τοκετού στο νερό τόσο για την μητέρα όσο και για το νεογνό.

 • Τις ενδείξεις και τις αντενδείξεις της χρήσης του νερού στη διάρκεια του τοκετού.

 • Τις προϋποθέσεις ώστε ο τοκετός στο νερό να είναι επιτυχής και να προάγει την φυσιολογική εξέλιξη και πρόοδο χωρίς παρεμβάσεις.

 • Τις περιπτώσεις που μπορεί να ζητηθεί από την επίτοκο να εξέλθει της πισίνας τοκετού.

 • Τα πρακτικά ζητήματα σχετικά με τον τοκετό στο νερό όπως ο χώρος στησίματος της πισίνας τοκετού, η σωστή θερμοκρασία νερού και ο κατάλληλος εξοπλισμός

 • Πώς γίνεται η παρακολούθηση της επιτόκου και του εμβρύου στο 1ο και 2ο στάδιο τοκετού μέσα στο νερό (διαλείπουσα ακρόαση εμβρύου)

 • Πώς γίνεται η υστεροτοκία (έξοδος του πλακούντα) σε έναν τοκετό στο νερό

 • Πώς γίνεται η αντιμετώπιση ενός μαιευτικού επείγοντος μέσα στο νερό, όπως για παράδειγμα η δυστοκία ώμων

 • Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η συμβουλευτική του ζευγαριού που επιθυμεί τοκετό στο νερό μέσα από την εμβάθυνση στις δεξιότητες επικοινωνίας με το ζευγάρι

 • Τα νεότερα δεδομένα στη βιβλιογραφία σχετικά με την επίδραση του νερού στο περίνεο της επιτόκου

 • Τυχόν περιορισμούς στη χρήση του νερού στον τοκετό που έχουν ανακύψει από την πανδημία COVID-19. Άλλα θέματα όπως η χρήση του νερού σε γυναίκες με προηγηθείσα καισαρική τομή (WBAC), η χρήση του νερού σε γυναίκες με GBS λοίμωξη, και συζήτηση κλινικών σεναρίων στα οποία μεταβάλλεται ο κίνδυνος της επιτόκου στη διάρκεια του τοκετού (lowrisk vs highrisk).

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 16

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας:

Η ενότητα αυτή θα αξιοποιήσει την μέθοδο της ασύγχρονης διδασκαλίας ώστε ο εκπαιδευόμενος να έρθει σε επαφή με καινοτόμα (cutting edge) και πρωτοποριακά άρθρα (innovative) της σύγχρονης βιβλιογραφίας πάνω στο θέμα του τοκετού στο νερό. Σε κάθε υποενότητα θα του ζητηθεί να αναγνώσει το εκπαιδευτικό υλικό, να αναστοχαστεί (reflection) και να καταγράψει σε μικρή εργασία/σύνοψη (750 λέξεων) την κριτική παρουσίαση του άρθρου (critical appraisal) ή να απαντήσει σε μικρό αριθμό ερωτήσεων/θεμάτων ανάπτυξης.

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας :

Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:

 • Τα τελευταία δεδομένα της βιβλιογραφίας (άρθρα συστηματικής ανασκόπησης/μεταναλύσεις) σχετικά με τον τοκετό στο νερό.

 • Το πώς ο τοκετός στο νερό συμβάλει στην ικανοποιητική εμπειρία του τοκετού των γυναικών, μέσα από την μέθοδο της θεματικής ανάλυσης (thematic analysis) ποιοτικών μελετών στη σύγχρονη και πρόσφατη βιβλιογραφία.

 • Τον τρόπο παρακολούθησης των επιτόκων ανά στάδιο τοκετού μέσα από οπτικοακουστικό εκπαιδευτικό υλικό.

 • Το πεδίο έρευνας που υπάρχει αυτή τη στιγμή σχετικά με τον τοκετό στο νερό μέσα από την κριτική ανάγνωση και παρουσίαση σχετικών άρθρων στη βιβλιογραφία.

 

Επικοινωνία:

Δημήτριος Γ. Παπουτσής

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μαιευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Μαιευτήρας-Γυναικολόγος
MD, BSc, MSc, PhD, Postdoctorate (UK), FHEA (UK)
dpapoutsis@uowm.gr

Επικοινωνία:

Αγγελική Αντωνάκου

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Μαιευτικής
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Συμπλήρωσε την Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ή κάνε εγγραφή με το email σου στο Newsletter , για να μαθαίνεις νέα του προγράμματος και του Κ.Ε.ΔΙ.Β.Μ.

Προστασία Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Λογοκλοπή

 1. Για τα πνευματικά δικαιώματα:
  1. Η αναπαραγωγή ολόκληρου ή τμημάτων πνευματικών έργων τρίτων προσώπων (βιβλίων, άρθρων, εργασιών, έργων εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών κ.λπ.), καθώς και η μετάφραση, η διασκευή, η παραποίηση ή απομίμησή τους, χωρίς την άδεια του δημιουργού τους, απαγορεύεται από το νόμο, ανεξάρτητα από τη μορφή με την οποία αυτή γίνεται (έντυπη, ηλεκτρονική, φωτογραφική, κλπ.) και συνιστά αστικό και ποινικό αδίκημα, συνάμα δε και σοβαρή πειθαρχική παράβαση.
  2. Κάθε δημιουργός ή συνδημιουργός έργου δικαιούται να αναφέρεται και να αναγνωρίζεται ως τέτοιος, απολαμβάνοντας και τα τυχόν περιουσιακά δικαιώματα που απορρέουν από το έργο.
  3. Η παράλειψη της αναφοράς της πνευματικής εισφοράς τρίτων προσώπων σε δημοσιευμένο έργο ή, αντίθετα, η συμπερίληψη προσώπου ως δημιουργού ή συνδημιουργού σε έργο, στο οποίο δεν εισέφερε προσωπικό δημιουργικό έργο, συνιστούν σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα και μπορούν να έχουν και άλλες νομικές συνέπειες. Σε περίπτωση έργου που είναι αποτέλεσμα της πραγματικής δημιουργικής συνεισφοράς περισσοτέρων προσώπων, τα πρόσωπα αυτά πρέπει να αναφέρονται όλα ως συνδημιουργοί του έργου κατά τη σειρά της σπουδαιότητας της συμβολής τους.
  4. Η εκμετάλλευση των περιουσιακών δικαιωμάτων που προκύπτουν από δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας από τον δημιουργό ή τον εφευρέτη μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς, προκειμένου, ιδίως, για έργα που παρήχθησαν με τα μέσα ή τη χρηματοδότηση του Π.Δ.Μ. ή άλλου φορέα.
  5. Για τη ρύθμιση των πνευματικών δικαιωμάτων ερευνητικών έργων τα οποία εκπονούνται στο Π.Δ.Μ., πρέπει να υπογράφονται με την έναρξη των έργων αυτών σαφείς συμβάσεις ή πρωτόκολλα ανάμεσα στο Π.Δ.Μ. ή τον χρηματοδότη του έργου, τον υπεύθυνο του έργου και όλων των μελών της ερευνητικής ομάδας.
  6. Το Π.Δ.Μ. αποκτά δικαίωμα επί των αποτελεσμάτων της έρευνας, εφόσον αυτή διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του ή χρηματοδοτείται από αυτό ή γίνεται με τη χρήση του ονόματός του. Εάν το αποτέλεσμα της έρευνας αποδώσει οικονομικά οφέλη, οι ερευνητές οφείλουν να το γνωστοποιούν εγγράφως στο Ίδρυμα και να συνάπτουν από κοινού σύμβαση εκμετάλλευσης.
 2. Για τα θέματα λογοκλοπής:
  1. Η λογοκλοπή ή η ευθεία παραβίαση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πλέγμα των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, ιδιαίτερα όταν διαπράττεται από μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και απαντάται σε έργα που εμφανίζονται ως πρωτότυπα έργα του συγγραφέα τους.
  2. Εφαρμόζοντας στην πράξη τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή χάρτα του ερευνητή και σε συνάφεια με την επαγγελματική ευθύνη των διδασκόντων για την πρόληψη της λογοκλοπής (plagiarism), το Π.Δ.Μ. παρέχει στους καθηγητές και το λοιπό διδακτικό προσωπικό τη δυνατότητα ελέγχου των εργασιών με ανάλογο λογισμικό (turnitin, http://turnitin.com/).
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας δια μέσω του Κέντρου Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης θα προβεί στην επεξεργασία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στα δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερομένων στην παρούσα πρόσκληση με σκοπό την  επιλογή τους και τη συμμετοχή τους στο επιμορφωτικό πρόγραμμα. Νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί η παράγραφος 1 στοιχείο ε του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και το άρθρο 5 του ν. 4624/2019 (εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας). Τα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβάζονται κατά περίπτωση νομίμως σε συνεργαζόμενους φορείς (ενδεικτικά Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας), καθώς και στις αρμόδιες για την διαχείριση και έλεγχο των Κέντρων Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα τους, διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων, διαγραφής των δεδομένων αν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία ή αν αντιτίθενται στην επεξεργασία εφόσον δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, και περιορισμού της επεξεργασίας. Για κάθε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, επικοινωνώντας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@uowm.gr. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος θεωρεί ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών του δεδομένων, μπορεί να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).
TOP
Μετάβαση στο περιεχόμενο