Ship Damage Stability

Πού απευθύνεται

 • Απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ.
 • Απόφοιτους των ΑΕΝ / ΑΔΣΕΝ / ΚΕΣΕΝ.
 • Αξιωματικούς  Εμπορικού Ναυτικού.
 • Στελέχη και εργαζόμενους σε Ναυτιλιακές εταιρίες.
 • Απόφοιτους δευτεροβάθμιας και ΙΕΚ

Πού στοχεύει Δεν θα μπορούσε κανείς να αποστασιοποιηθεί από τις στατιστικές που θυμίζουν, με ένταση, πόσο επικίνδυνο είναι το Ναυτικό Επάγγελμα. Δεν θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι η ναυτική οικογένεια, παγκοσμίως, δεν κάνει τιτάνιες προσπάθειες για να εξαλείψει τον όρο ναυτικό ατύχημα. Δυστυχώς όμως αυτό δεν είναι πραγματικά δυνατό.
Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, με βαθιά πεποίθηση και γνώση προσπαθούμε να συνεισφέρουμε όσο μπορούμε στο θέμα του SHIP DAMAGE STABILITY, δηλαδή την «ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ» για όλους τους τύπους των πλοίων.


Τι αναμένεται να επιτευχθεί Η επανάληψη βασικών εννοιών και η επεξήγηση νέων, η κατανόηση της βασικής θεωρίας, η εκμάθηση των κανόνων και απαιτήσεων που ισχύουν για το κάθε είδος πλοίου, είναι υποχρεωτική για τον Πλοίαρχο όλων των τάξεων, και όλα τα Στελέχη των Ναυτιλιακών Εταιριών.


Σκοπός – Προσδοκώμενα Αποτελέσματα
Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες:

 • Να γνωρίζουν τη γενική έννοια του damage stability.
 • Να γνωρίζουν την έννοια του μετακέντρου.
 • Να γνωρίζουν τις περιπτώσεις απώλειας της ευστάθειας σε πραγματικές καταστάσεις.
 • Να γνωρίζουν το πλαίσιο των κανονισμών αναφορικά με τη Load Line.
 • Να γνωρίζουν τους κανονισμούς στεγανής υποδιαίρεσης.

Μαθησιακοί Στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος
Οι μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος είναι:

 • Η αξιολόγηση των καταστάσεων κινδύνου λόγω κακής φόρτωσης.
 • Η πρόβλεψη και η αντιμετώπιση προβλημάτων λόγω κακής φόρτωσης.
 • Η πρόβλεψη και η αντιμετώπιση περίπτωσης μετατόπισης του φορτίου.

Ομάδα Στόχος (περιγραφή- διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών- κριτήρια επιλογής)
Περιγραφή της Ομάδας- Στόχου (περιγραφή των χαρακτηριστικών της ομάδας – στόχου):
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι απόφοιτοι όλων των βαθμίδων, τα στελέχη και οι εργαζόμενοι των ναυτιλιακών εταιριών καθώς και όλοι οι εργαζόμενοι στο ευρύτερο περιβάλλον της ναυτιλίας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας όπου θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά.

 • Απλή φωτοτυπία Ταυτότητας
 • Αποδεικτικά Τίτλων Σπουδών (απλή φωτοτυπία)
 • Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
 • Οποιοδήποτε στοιχείο αποδεικνύει την επιλογή της αντίστοιχης εκπτωτικής πολιτικής (εφόσον έχει επιλεγεί)
 • Κάθε άλλο στοιχείο που συμβάλλει στην πληρέστερη αξιολόγηση των υποψηφίων (π.χ. αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας, διακρίσεις, αποδεικτικά προϋπηρεσίας κ.τ.λ.).

Κριτήρια Επιλεξιμότητας:
Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί κατόπιν αξιολόγησης των δικαιολογητικών, όπου οι επιτυχόντες  θα ενημερωθούν με μήνυμα στο προσωπικό τους e-mail που έχουν δηλώσει στην αίτηση.

Προαπαιτούμενες γνώσεις – προσόντα- εφόδια:

 • Απαραίτητη η πρόσβαση σε λογαριασμό e-mail.
 • Βασική γνώση χειρισμού Η/Υ.

Διάρκεια (ώρες): 150

Πιστωτικές Μονάδες (ECVET): 12.5

Τέλη παρακολούθησης: 550 ευρώ (υπάρχουν εκπτωτικές δυνατότητες) – 2 δόσεις πληρωμής, η μία πριν την έναρξη του προγράμματος και η 2η πριν τη λήξη του


Ημερομηνίες

28 Σεπτεμβρίου 2020 00:00
20 Δεκεμβρίου 2020 23:00
Κοζάνη, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πληροφορίες

150 ώρες
Εξ' αποστάσεως
550 ευρώ
Έως 11/09/2020
Υπάρχουν εκπτωτικές πολιτικές
Βιογραφικά διδασκόντων

Καθηγητής Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας & Διδάσκων / Εισηγητής Ακαδημίας

Διευθυντής StromGeo Greece Branch Office AS – Καθηγητής Ναυτικής Μετεωρολογίας

Διδάσκων Εισηγητής Κ.Ε.Σ.Ε.Ν, Πλοίαρχος Α’ Ε.Ν

Πλοίαρχος Ε.Ν

Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΕΝΑκαδημαϊκός Υπεύθυνος

Βασιλόπουλος Δημήτριος
elearning@letwm.gr
6943087995

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Κων/νος Τσανακτσίδης
ktsanaktsidis@uowm.gr
https://www.letwm.gr