Λειτουργική Διαχείριση Πλοίων – Ship Operation

Πού απευθύνεται:

 • Απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ.
 • Απόφοιτους των ΑΕΝ / ΑΔΣΕΝ / ΚΕΣΕΝ.
 • Αξιωματικούς  Εμπορικού Ναυτικού.
 • Στελέχη και εργαζόμενους σε Ναυτιλιακές εταιρίες.
 • Απόφοιτους δευτεροβάθμιας και ΙΕΚ

Πού στοχεύει:
Η έννοια της Λειτουργικής διαχείρισης πλοίων αντιστοιχεί σε  ένα πλήθος διαδικασιών που πρέπει να ακολουθήσει το πλήρωμα του πλοίου, οι εργαζόμενοι της ναυτιλιακής εταιρίας καθώς και όλοι οι εμπλεκόμενοι στο λιμάνι, με απόλυτο συγχρονισμό, έτσι ώστε να μην υπάρξουν από καμία πλευρά καθυστερήσεις όσον αφορά την παράδοση ή την παραλαβή του φορτίου.

Το τμήμα στην ναυτιλιακή εταιρία που είναι αρμόδιο στο να συντονίσει με απόλυτη ακρίβεια τις παραπάνω διαδικασίες είναι το Operation Department. Ο σκοπός του συγκεκριμένου τμήματος είναι να καθοδηγεί τα πλοία της εταιρίας με συγκεκριμένες οδηγίες, όσον αφορά τις λειτουργικές δραστηριότητες τους, με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία τους.  Η βασικότερη προτεραιότητα ενός Operator είναι να διασφαλίσει τόσο την ασφαλή, ομαλή και προσοδοφόρα λειτουργία του στόλου του όσο και την συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συμβάσεις του.


Τι αναμένεται να επιτευχθεί:
Η γνώση προς τους ενδιαφερόμενους των απαιτήσεων της Λειτουργικής Διαχείρισης Πλοίων και ο πρακτικός τρόπος εφαρμογής των απαιτήσεων αυτών αποτελούν τα σημαντικά μέρη αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους εμπλεκόμενους στο ευρύτερο περιβάλλον της ναυτιλίας, αλλά και σε όσους θέλουν να στραφούν προς το χώρο της ναυτιλίας.


Σκοπός – Προσδοκώμενα Αποτελέσματα:
Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:

 • Η λειτουργική διαχείριση του πλοίου.
 • Ο ρόλος του πλοιοκτήτη και η μορφή ναύλωσης του κάθε πλοίου.
 • Οι τύποι των εμπορικών πλοίων και η στελέχωση τους.
 • Η λειτουργία των ναυτιλιακών εταιριών.
 • Ο τρόπος διαχείρισης φορτίου.

Μαθησιακοί Στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος:
Οι μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος είναι:

 • Η κατανόηση του τρόπου εκπαίδευσης σύμφωνα με την STCW.
 • Οι διαδικασίες φόρτωσης και εκφόρτωσης του πλοίου.
 • Ο τρόπος υπολογισμού του ταξιδιού.
 • Η σωστή διαχείριση εξόδων του πλοίου.
 • Η σωστή διαχείριση του φορτίου.
 • Η τήρηση των εσόδων και εξόδων του πλοίου.

Ομάδα Στόχος:
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι απόφοιτοι όλων των βαθμίδων, τα στελέχη και οι εργαζόμενοι των ναυτιλιακών εταιριών καθώς και όλοι οι εργαζόμενοι στο ευρύτερο περιβάλλον της ναυτιλίας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας όπου θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά.

 • Απλή φωτοτυπία Ταυτότητας
 • Αποδεικτικά Τίτλων Σπουδών (απλή φωτοτυπία)
 • Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
 • Οποιοδήποτε στοιχείο αποδεικνύει την επιλογή της αντίστοιχης εκπτωτικής πολιτικής (εφόσον έχει επιλεγεί)
 • Κάθε άλλο στοιχείο που συμβάλλει στην πληρέστερη αξιολόγηση των υποψηφίων (π.χ. αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας, διακρίσεις, αποδεικτικά προϋπηρεσίας κ.τ.λ.).

Κριτήρια Επιλεξιμότητας:
Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί κατόπιν αξιολόγησης των δικαιολογητικών, όπου οι επιτυχόντες  θα ενημερωθούν με μήνυμα στο προσωπικό τους e-mail που έχουν δηλώσει στην αίτηση.

Προαπαιτούμενες γνώσεις – προσόντα- εφόδια:

 • Απαραίτητη η πρόσβαση σε λογαριασμό e-mail.
 • Βασική γνώση χειρισμού Η/Υ.

Διάρκεια (ώρες): 150

Πιστωτικές Μονάδες (ECVET): 12.5

Τέλη παρακολούθησης: 490 ευρώ (υπάρχουν εκπτωτικές δυνατότητες) – 2 δόσεις πληρωμής, η μία πριν την έναρξη του προγράμματος και η 2η πριν τη λήξη του


Ημερομηνίες

28 Σεπτεμβρίου 2020 00:00
20 Δεκεμβρίου 2020 23:00
Κοζάνη, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πληροφορίες

150 ώρες
Εξ' αποστάσεως
490 ευρώ
Έως 11/09/2020
Υπάρχουν εκπτωτικές πολιτικές
Βιογραφικά διδασκόντων

Καθηγητής Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας & Διδάσκων / Εισηγητής Ακαδημίας

Διευθυντής StromGeo Greece Branch Office AS – Καθηγητής Ναυτικής Μετεωρολογίας

Διδάσκων Εισηγητής Κ.Ε.Σ.Ε.Ν, Πλοίαρχος Α’ Ε.Ν

Πλοίαρχος Ε.Ν

Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΕΝΑκαδημαϊκός Υπεύθυνος

Βασιλόπουλος Δημήτριος
elearning@letwm.gr
6943087995

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Κων/νος Τσανακτσίδης
ktsanaktsidis@uowm.gr
https://www.letwm.gr