Επιθεώρηση Δεξαμενοπλοίων και Σύστημα Αυτοαξιολόγησης – T.M.S.A

Πού απευθύνεται:

 • Απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ.
 • Απόφοιτους των ΑΕΝ / ΑΔΣΕΝ / ΚΕΣΕΝ.
 • Αξιωματικούς  Εμπορικού Ναυτικού.
 • Στελέχη και εργαζόμενους σε Ναυτιλιακές εταιρίες.
 • Απόφοιτους δευτεροβάθμιας και ΙΕΚ

Πού στοχεύει:
Η αγορά μεταφοράς πετρελαιοειδών δια θαλάσσης αποτελεί εδώ και χρόνια τον πρωτοπόρο στην υιοθέτηση κανόνων και συστημάτων που προάγουν την ασφάλεια (Safety) και την ποιότητα. Πλέον υπάρχουν αρκετά εργαλεία για την επίτευξη παροχής ποιοτικότερων υπηρεσιών από τους μεταφορείς πετρελαιοειδών. Τα εργαλεία αυτά, και συγκεκριμένα το TMSA αποτελούν τον πυρήνα του παρόντος προγράμματος.


Τι αναμένεται να επιτευχθεί:
Στόχος μας είναι να γίνουν κατανοητές οι αρχές της αυτό – αξιολόγησης και της συνεχούς βελτίωσης του συστήματος ασφαλούς διαχείρισης των εταιριών, καθώς και η εξοικείωση με τα συστήματα αυτά και τις επιθεωρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας.


Σκοπός – Προσδοκώμενα Αποτελέσματα:
Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:

 • Η κατανόηση επιθεώρησης των δεξαμενόπλοιων.
 • Η κατανόηση του προγράμματος TMSA και των Βασικών Δεικτών Απόδοσης.
 • Η κατανόηση των διαθέσιμων εργαλείων Αυτό – αξιολόγησης και βελτίωσης των εταιριών διαχείρισης δεξαμενοπλοίων.
 • Η κατανόηση της επιθεώρησης vetting.

Μαθησιακοί Στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος:
Οι μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος είναι:

 • Η χρησιμοποίηση από τα VIQs για αυτό-αξιολόγηση ώστε το πλοίο να είναι έτοιμο για επιθεώρηση.
 • Οι απαιτήσεις του προγράμματος TMSA.
 • Η χρησιμότητα του προγράμματος SIRE και τις λειτουργικές απαιτήσεις του Η πλοιοκτησία.

Ομάδα Στόχος:
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι απόφοιτοι όλων των βαθμίδων, τα στελέχη και οι εργαζόμενοι των ναυτιλιακών εταιριών καθώς και όλοι οι εργαζόμενοι στο ευρύτερο περιβάλλον της ναυτιλίας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας όπου θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά.

 • Απλή φωτοτυπία Ταυτότητας
 • Αποδεικτικά Τίτλων Σπουδών (απλή φωτοτυπία)
 • Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
 • Οποιοδήποτε στοιχείο αποδεικνύει την επιλογή της αντίστοιχης εκπτωτικής πολιτικής (εφόσον έχει επιλεγεί)
 • Κάθε άλλο στοιχείο που συμβάλλει στην πληρέστερη αξιολόγηση των υποψηφίων (π.χ. αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας, διακρίσεις, αποδεικτικά προϋπηρεσίας κ.τ.λ.).

Κριτήρια Επιλεξιμότητας:
Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί κατόπιν αξιολόγησης των δικαιολογητικών, όπου οι επιτυχόντες  θα ενημερωθούν με μήνυμα στο προσωπικό τους e-mail που έχουν δηλώσει στην αίτηση.

Προαπαιτούμενες γνώσεις – προσόντα- εφόδια:

 • Απαραίτητη η πρόσβαση σε λογαριασμό e-mail.
 • Βασική γνώση χειρισμού Η/Υ.

Διάρκεια (ώρες): 150

Πιστωτικές Μονάδες (ECVET): 12.5

Τέλη παρακολούθησης: 490 ευρώ (υπάρχουν εκπτωτικές δυνατότητες) – 2 δόσεις πληρωμής, η μία πριν την έναρξη του προγράμματος και η 2η πριν τη λήξη του


Ημερομηνίες

28 Σεπτεμβρίου 2020 00:00
20 Δεκεμβρίου 2020 23:00
Κοζάνη, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πληροφορίες

150 ώρες
Εξ' αποστάσεως
490 ευρώ
Έως 11/09/2020
Υπάρχουν εκπτωτικές πολιτικές
Βιογραφικά διδασκόντων

Καθηγητής Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας & Διδάσκων / Εισηγητής Ακαδημίας

Διευθυντής StromGeo Greece Branch Office AS – Καθηγητής Ναυτικής Μετεωρολογίας

Διδάσκων Εισηγητής Κ.Ε.Σ.Ε.Ν, Πλοίαρχος Α’ Ε.Ν

Πλοίαρχος Ε.Ν

Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΕΝΑκαδημαϊκός Υπεύθυνος

Βασιλόπουλος Δημήτριος
elearning@letwm.gr
6943087995

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Κων/νος Τσανακτσίδης
ktsanaktsidis@uowm.gr
https://www.letwm.gr