Διεθνής Κώδικας Ασφαλούς Διαχείρισης Πλοίων – ISM

Πού απευθύνεται:

 • Απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ.
 • Απόφοιτους των ΑΕΝ / ΑΔΣΕΝ / ΚΕΣΕΝ.
 • Αξιωματικούς  Εμπορικού Ναυτικού.
 • Στελέχη και εργαζόμενους σε Ναυτιλιακές εταιρίες.
 • Απόφοιτους δευτεροβάθμιας και ΙΕΚ

Πού στοχεύει:
Ο βασικός στόχος του ΙΜΟ εστιάζεται στον καθορισμό προτύπων αύξησης των ορίων της ασφάλειας στη θάλασσα μέσω μιας παγκόσμιας θεσμικής αρχής. Ταυτόχρονα στοχεύει στην εντατική ενασχόληση και επίτευξη της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Οι παραπάνω στόχοι υλοποιούνται σε μεγάλο ποσοστό, με την θέσπιση συμβάσεων και κανόνων. Ο ISM Code είναι μια σειρά μέτρων που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση ναυτικών ατυχημάτων, με μοναδικό κριτήριο την σωστή τήρηση τους από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα στο χώρο της ναυτιλίας, καθώς οι στατιστικές έρευνες των τελευταίων ετών μας δείχνουν ότι τα περισσότερα ναυτικά ατυχήματα οφείλονται σε ανθρώπινο λάθος.


Τι αναμένεται να επιτευχθεί:
Η γνώση προς τους ενδιαφερόμενους της λειτουργίας του κώδικα ISΜ, η σωστή τήρησή του, και ο τρόπος εφαρμογής των απαιτήσεων του αποτελούν τα σημαντικά μέρη αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους εμπλεκόμενους στο ευρύτερο περιβάλλον της ναυτιλίας, αλλά και σε όσους θέλουν να στραφούν προς το χώρο της ναυτιλίας.


Σκοπός – Προσδοκώμενα Αποτελέσματα:
Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η κατανόηση:

 • Του συστήματος ασφαλούς διαχείρισης, η χρήση και χρησιμότητά του στο πλοίο.
 • Κινδύνων και ενεργειών από τις οποίες οφείλει να υιοθετήσει.
 • Κανόνων σύμφωνα με τη SOLAS για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την ασφάλεια του πλοίου.
 • Του τρόπου εκπαίδευσης και πιστοποίησης του πληρώματος και του προσωπικού μιας ναυτιλιακής εταιρίας.

Μαθησιακοί Στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος:

Οι μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος είναι:

 • Η διαφορά μεταξύ του ISM Code και του ISO.
 • Η σωστή λειτουργία, οι ευθύνες και η εξουσία της πλοιοκτήτριας εταιρίας και του πλοιάρχου.
 • Ο τρόπος διαχείρισης λανθασμένων αποφάσεων που σχετίζονται με την ασφάλεια του πλοίου.
 • Οι απαιτήσεις που ορίζει ο κώδικας ISM.
 • Οι αποφάσεις σχετικά με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
 • Η λειτουργία του κώδικα σε σχέση με την εταιρία.
 • Τα μέτρα που λαμβάνονται για την ασφάλεια στο πλοίο.

Ομάδα Στόχος:
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι απόφοιτοι όλων των βαθμίδων, τα στελέχη και οι εργαζόμενοι των ναυτιλιακών εταιριών καθώς και όλοι οι εργαζόμενοι στο ευρύτερο περιβάλλον της ναυτιλίας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας όπου θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά.

 • Απλή φωτοτυπία Ταυτότητας
 • Αποδεικτικά Τίτλων Σπουδών (απλή φωτοτυπία)
 • Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
 • Οποιοδήποτε στοιχείο αποδεικνύει την επιλογή της αντίστοιχης εκπτωτικής πολιτικής (εφόσον έχει επιλεγεί)
 • Κάθε άλλο στοιχείο που συμβάλλει στην πληρέστερη αξιολόγηση των υποψηφίων (π.χ. αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας, διακρίσεις, αποδεικτικά προϋπηρεσίας κ.τ.λ.).

Κριτήρια Επιλεξιμότητας:
Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί κατόπιν αξιολόγησης των δικαιολογητικών, όπου οι επιτυχόντες  θα ενημερωθούν με μήνυμα στο προσωπικό τους e-mail που έχουν δηλώσει στην αίτηση.

Προαπαιτούμενες γνώσεις – προσόντα- εφόδια:

 • Απαραίτητη η πρόσβαση σε λογαριασμό e-mail.
 • Βασική γνώση χειρισμού Η/Υ.

Διάρκεια (ώρες): 150

Πιστωτικές Μονάδες (ECVET): 12.5

Τέλη παρακολούθησης: 490 ευρώ (υπάρχουν εκπτωτικές δυνατότητες) – 2 δόσεις πληρωμής, η μία πριν την έναρξη του προγράμματος και η 2η πριν τη λήξη του


Ημερομηνίες

28 Σεπτεμβρίου 2020 00:00
20 Δεκεμβρίου 2020 23:00
Κοζάνη, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πληροφορίες

150 ώρες
Εξ' αποστάσεως
490 ευρώ
Έως 11/09/2020
Υπάρχουν εκπτωτικές πολιτικές
Βιογραφικά διδασκόντων

Καθηγητής Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας & Διδάσκων / Εισηγητής Ακαδημίας

Διευθυντής StromGeo Greece Branch Office AS – Καθηγητής Ναυτικής Μετεωρολογίας

Διδάσκων Εισηγητής Κ.Ε.Σ.Ε.Ν, Πλοίαρχος Α’ Ε.Ν

Πλοίαρχος Ε.Ν

Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΕΝΑκαδημαϊκός Υπεύθυνος

Βασιλόπουλος Δημήτριος
elearning@letwm.gr
6943087995

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Κων/νος Τσανακτσίδης
ktsanaktsidis@uowm.gr
https://www.letwm.gr