×

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας :Πρακτικές διδασκαλίας γλωσσικών και διαπολιτισμικών δεξιοτήτων σε διαφοροποιημένα περιβάλλοντα

Ημερομηνίες

Έναρξη:

29/08/2022

Λήξη:

26/11/2022

Διάρκεια:

80 ώρες

Εκπαίδευση

Εξ' Αποστάσεως

Κόστος

Κόστος:

100 €

Εκπτωτικές Πολιτικές:

OXI

Αιτήσεις εώς:

28/08/2022

Πληροφορίες

Το Πρόγραμμα  με τίτλο «Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας:  πρακτικές διδασκαλίας  γλωσσικών και διαπολιτισμικών δεξιοτήτων σε διαφοροποιημένα περιβάλλοντα» απονέμει: Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης σε θέματα γλωσσικής διδασκαλίας σε πολύ/διαπολιτισμικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς της ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ (και άλλων χωρών) οι οποίοι εμπλέκονται  στη  διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσα σε ομογενείς και  όχι μόνο μαθητές με  επίπεδο γλωσσομάθειας Α1 και Α2.

Απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι να εφοδιαστούν με δεξιότητες οι επιμορφούμενοι, ώστε να συμβάλλουν στην εφαρμογή αποτελεσματικών πρακτικών σε πολύ/διαπολιτισμικά πλαίσια, όπου διδάσκουν την ελληνική σε επίπεδα Α1 και Α2.  Επιδιώκει, με άλλα λόγια, να εξασκήσει τους εκπαιδευόμενους  σε δεξιότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες, προκειμένου, μετά το πέρας του προγράμματος, να είναι σε θέση να παρέχουν αποτελεσματικές υπηρεσίες εκπαίδευσης και υποστήριξης σε μαθητές ελληνικής καταγωγής, αλλά και σε μαθητές διαφορετικών εθνικοτήτων που θέλουν να μάθουν την ελληνική γλώσσα.

Επιμέρους στόχοι

®   εξοικείωση με στρατηγικές κατανόησης/παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου στην Ελληνική ως Γ2/ΞΓ  σε διαφοροποιημένα διδακτικά περιβάλλοντα.

®    Εξάσκηση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στρατηγικών των μαθητών επιπέδου Α1 & Α2 για αποτελεσματικής διαπολιτισμικής επικοινωνίας.

®   ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των διδασκόντων της ελληνικής γλώσσας.

®   βελτιστοποιήση της διδασκαλίας  λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες μαθησιακές και πολιτισμικές ανάγκες του πληθυσμού-στόχου.

®   ανάπτυξη δεξιοτήτων διαπολιτισμικής ετοιμότητας και ενσυναίσθησης.

Ο επιμορφούμενος εκπαιδευτικός, μετά  την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, αναμένεται να είναι σε θέση:

®   να ιεραρχεί τις εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών  σε διαφοροποιημένα  περιβάλλοντα

®   να εφαρμόζει τα κατάλληλα διδακτικά μέσα και τις κατάλληλες μεθόδους και καινοτομίες για τη γλωσσική εκπαίδευση, σε επίπεδα Α1 & Α2

®   να γνωρίζει και να είναι σε θέση να αξιοποιήσει στη διδακτική πράξη τις σύγχρονες προσεγγίσεις για τις τεχνικές διδασκαλίας για διαφοροποιημένα περιβάλλοντα μάθησης

®   να αναπτύσσει δεξιότητες και στρατηγικής διαπολιτισμικής κατανόησης και  επικοινωνίας

να οργανώνει σχέδια μαθημάτων κατάλληλα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των μαθητών  της τάξης της/του

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας αποτελεί ένα πεδίο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον  στα σχολεία της ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ, αλλά και ο σχεδιασμός/ παραγωγή διδακτικού υλικού, καθώς και  η αναγκαιότητα για ανάπτυξη της διαπολιτισμικής αντίληψης και κατανόησης, με στόχο την αποτελεσματική επικοινωνία σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα της ελληνόγλωσσης εκπαιδευσης στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ.

Mετά  την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, αναμένεται να είναι σε θέση:

®   να εφαρμόζουν τα κατάλληλα διδακτικά μέσα και τις κατάλληλες μεθόδους και καινοτομίες για τη γλωσσική εκπαίδευση, σε επίπεδα Α1 & Α2.

®   να ενισχύουν τις δεξιότητες και στρατηγικής διαπολιτισμικής κατανόησης και  επικοινωνίας των μαθητών τους.

®    να οργανώνουν σχέδια μαθημάτων κατάλληλα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των μαθητών  της τάξης τους.

 

Το βραχύχρονο (3μηνο) Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης με τίτλο «Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας: πρακτικές ανάπτυξης γλωσσικών και διαπολιτισμικών δεξιοτήτων» στοχεύει στο να εξειδικεύει εκπαιδευτικούς της ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ, ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ή ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ που ασχολούνται με τη γλωσσική διδασκαλία, ώστε να εφαρμόζουν καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας (Γ2/ΞΓ) στις τάξεις τους.

Πιστοποιητικό Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. EQF-1 έως EQF-3

Ανάλυση Διδακτικών Ενοτήτων :

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

Να έρθουν σε επαφή τόσο με προσεγγίσεις όσο και με μεθόδους διδασκαλίας που μπορούν να εφαρμοστούν με στόχο την κατανόηση γραπτού λόγου κατά τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας σε περιβάλλοντα με μικρούς μαθητές που μαθαίνουν την ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα επιπέδου Α1-Α2

Oι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να γνωρίζουν και να αξιοποιούν ένα ευρύ φάσμα προσεγγίσεων και εφαρμοσμένων δράσεων αναφορικά με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων παραγωγής γραπτού λόγουστη διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης/ ξένης σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα.

οι επιμορφούμενοι θα μπορούν να κατανοούν ένα ευρύ πεδίο προσεγγίσεων και εφαρμοσμένων δράσεων αναφορικά με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων κατανόησης προφορικού λόγου στη διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης/ ξένης σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα.

Επίσης, θα είναι σε θέση να εφαρμόζουν καινοτόμες διδακτικές  πρακτικές, οι οποίες να ανταποκρίνονται στο επίπεδο ετοιμότητας, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των  δίγλωσσων/πολύγλωσσων μικρών μαθητών.

Αναμένεται να αποκτήσουν το κατάλληλο γνωστικό υπόβαθρο, ώστε να σχεδιάζουν υλικό για τη γλωσσική ανάπτυξη των μαθητών  σε πολύ-/ διαπολιτισμικά  περιβάλλοντα.

 • Σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της δεύτερης/ ξένης γλώσσας.
 • Η διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας  σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά των μικρών μαθητών.
 • Εισαγωγή σε θέματα εφαρμοσμένης γλωσσολογίας: Κατανόηση και εμβάθυνση αναφορικά με την ανάπτυξη στρατηγικών μάθησης προφορικού λόγου.

 

οι επιμορφούμενοι θα μπορούν να κατανοούν ένα ευρύ πεδίο προσεγγίσεων και εφαρμοσμένων δράσεων αναφορικά με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων παραγωγής προφορικού λόγου στη διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης/ ξένης σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα.

Επιχειρούνται εννοιολογικές αποσαφηνίσεις των όρων διαπολιτισμικής κατανόησης και επικοινωνίας, των στρατηγικών, παρουσιάζονται και εξετάζονται  τυπολογίες και ταξινομίες στρατηγικών διαπολιτισμικής επικοινωνίας, και εξετάζονται κύρια χαρακτηριστικά  τους για την επιτυχή κατανόηση και αλληλόδραση σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα.

Παρουσιάζονται σενάρια εξάσκησης δεξιοτήτων και στρατηγικών για την επιτυχή αλληλόδραση και τη διαπολιτισμική διαμεσολάβηση στα επίπεδα Α1 και Α2.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ

Επικοινωνία:

Ελένη Γρίβα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Kαθηγήτρια
egriva@uowm.gr

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Συμπλήρωσε την Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ή κάνε εγγραφή με το email σου στο Newsletter , για να μαθαίνεις νέα του προγράμματος και του Κ.Ε.ΔΙ.Β.Μ.

Προστασία Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Λογοκλοπή

 1. Για τα πνευματικά δικαιώματα:
  1. Η αναπαραγωγή ολόκληρου ή τμημάτων πνευματικών έργων τρίτων προσώπων (βιβλίων, άρθρων, εργασιών, έργων εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών κ.λπ.), καθώς και η μετάφραση, η διασκευή, η παραποίηση ή απομίμησή τους, χωρίς την άδεια του δημιουργού τους, απαγορεύεται από το νόμο, ανεξάρτητα από τη μορφή με την οποία αυτή γίνεται (έντυπη, ηλεκτρονική, φωτογραφική, κλπ.) και συνιστά αστικό και ποινικό αδίκημα, συνάμα δε και σοβαρή πειθαρχική παράβαση.
  2. Κάθε δημιουργός ή συνδημιουργός έργου δικαιούται να αναφέρεται και να αναγνωρίζεται ως τέτοιος, απολαμβάνοντας και τα τυχόν περιουσιακά δικαιώματα που απορρέουν από το έργο.
  3. Η παράλειψη της αναφοράς της πνευματικής εισφοράς τρίτων προσώπων σε δημοσιευμένο έργο ή, αντίθετα, η συμπερίληψη προσώπου ως δημιουργού ή συνδημιουργού σε έργο, στο οποίο δεν εισέφερε προσωπικό δημιουργικό έργο, συνιστούν σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα και μπορούν να έχουν και άλλες νομικές συνέπειες. Σε περίπτωση έργου που είναι αποτέλεσμα της πραγματικής δημιουργικής συνεισφοράς περισσοτέρων προσώπων, τα πρόσωπα αυτά πρέπει να αναφέρονται όλα ως συνδημιουργοί του έργου κατά τη σειρά της σπουδαιότητας της συμβολής τους.
  4. Η εκμετάλλευση των περιουσιακών δικαιωμάτων που προκύπτουν από δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας από τον δημιουργό ή τον εφευρέτη μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς, προκειμένου, ιδίως, για έργα που παρήχθησαν με τα μέσα ή τη χρηματοδότηση του Π.Δ.Μ. ή άλλου φορέα.
  5. Για τη ρύθμιση των πνευματικών δικαιωμάτων ερευνητικών έργων τα οποία εκπονούνται στο Π.Δ.Μ., πρέπει να υπογράφονται με την έναρξη των έργων αυτών σαφείς συμβάσεις ή πρωτόκολλα ανάμεσα στο Π.Δ.Μ. ή τον χρηματοδότη του έργου, τον υπεύθυνο του έργου και όλων των μελών της ερευνητικής ομάδας.
  6. Το Π.Δ.Μ. αποκτά δικαίωμα επί των αποτελεσμάτων της έρευνας, εφόσον αυτή διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του ή χρηματοδοτείται από αυτό ή γίνεται με τη χρήση του ονόματός του. Εάν το αποτέλεσμα της έρευνας αποδώσει οικονομικά οφέλη, οι ερευνητές οφείλουν να το γνωστοποιούν εγγράφως στο Ίδρυμα και να συνάπτουν από κοινού σύμβαση εκμετάλλευσης.
 2. Για τα θέματα λογοκλοπής:
  1. Η λογοκλοπή ή η ευθεία παραβίαση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πλέγμα των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, ιδιαίτερα όταν διαπράττεται από μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και απαντάται σε έργα που εμφανίζονται ως πρωτότυπα έργα του συγγραφέα τους.
  2. Εφαρμόζοντας στην πράξη τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή χάρτα του ερευνητή και σε συνάφεια με την επαγγελματική ευθύνη των διδασκόντων για την πρόληψη της λογοκλοπής (plagiarism), το Π.Δ.Μ. παρέχει στους καθηγητές και το λοιπό διδακτικό προσωπικό τη δυνατότητα ελέγχου των εργασιών με ανάλογο λογισμικό (turnitin, http://turnitin.com/).
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας δια μέσω του Κέντρου Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης θα προβεί στην επεξεργασία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στα δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερομένων στην παρούσα πρόσκληση με σκοπό την  επιλογή τους και τη συμμετοχή τους στο επιμορφωτικό πρόγραμμα. Νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί η παράγραφος 1 στοιχείο ε του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και το άρθρο 5 του ν. 4624/2019 (εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας). Τα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβάζονται κατά περίπτωση νομίμως σε συνεργαζόμενους φορείς (ενδεικτικά Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας), καθώς και στις αρμόδιες για την διαχείριση και έλεγχο των Κέντρων Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα τους, διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων, διαγραφής των δεδομένων αν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία ή αν αντιτίθενται στην επεξεργασία εφόσον δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, και περιορισμού της επεξεργασίας. Για κάθε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, επικοινωνώντας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@uowm.gr. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος θεωρεί ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών του δεδομένων, μπορεί να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).
TOP
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Μετάβαση στο περιεχόμενο