Συμβουλευτική εκπαίδευσης στις διαπροσωπικές σχέσεις

Η επιμόρφωση είναι διαθέσιμη

Πού απευθύνεται

 • Σε Πτυχιούχους Ανώτατης Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης από κάθε μέρος της Ελλάδας ή το εξωτερικό, εφόσον το Πρόγραμμα θα είναι εξ αποστάσεως, με σύγχρονη εκπαίδευση.
 • Σε Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων Εκπαίδευσης, καθώς και φοιτητές όλων των επιστημονικών πεδίων
 • Σε στελέχη και υποψήφια στελέχη Οργανισμών και Επιχειρήσεων (Διευθυντές, Προϊστάμενοι Τμημάτων, Σύμβουλοι Οργανισμών και Επιχειρήσεων, Υπεύθυνοι Τμημάτων Ανάπτυξης Ανθρώπινου δυναμικού)
 • Σε Ψυχολόγους, Κοινωνιολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, εργαζόμενους σε τομείς Ψυχικής Υγείας
 • Σε απόφοιτους ιδιωτικής εκπαίδευσης και Ι.Ε.Κ.
 • Σε γονείς που παρατηρούν και ερμηνεύουν τα κίνητρα συμπεριφορών των παιδιών τους, καθώς και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στις διαπροσωπικές σχέσεις με τους άλλους
 • Σε όσους επιθυμούν να λάβουν εκείνες τις γνώσεις που θα τους βοηθήσουν σε μια διαδικασία αυτοβελτίωσης, αυτοανάπτυξης και επικοινωνιακής καλλιέργειας (Για τις δύο τελευταίες ομάδες υπάρχει ως προϋπόθεση η κατοχή ενός από τους ανωτέρω κύκλους σπουδών)

Πού στοχεύει

 • Στην απόκτηση γνώσεων στις βασικές δεξιότητες του συμβούλου (coach), στη διαδικασία της συμβουλευτικής (coaching), τη σχέση συμβούλου (coach) με τον συμβουλευόμενο (coachee), στις βασικές ηθικές θεωρίες φιλοσόφων (Σωκράτης, Πλάτωνας, Αριστοτέλης, Στωικοί) ως πρόδρομοι της συμβουλευτικής και στη συμβολή της Συμβουλευτικής στη δυναμική της επικοινωνίας και στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων.
 • Στη βελτίωση και στην ανάπτυξη ικανοτήτων που αφορούν στην αυτοαντίληψη, στην αυτοεκτίμηση, στην αυτοβελτίωση και αυτοπραγμάτωση στις διαπροσωπικές σχέσεις
 • Στην απόκτηση βασικών γνώσεων στις επικοινωνιακές δεξιότητες, σε τεχνικές διαχείρισης συγκρούσεων, που πρέπει να διαθέτουν οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι ως εργαζόμενοι στην Εκπαίδευση και στους Οργανισμούς, προκειμένου να βελτιώσουν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις και να αντιμετωπίζουν από κοινού κρίσιμες καταστάσεις (εκπαιδευτικά, εργασιακά προβλήματα, πανδημίες κ.ά.)
 • Στη γνώση και στην κατανόηση των τεχνικών αντιμετώπισης της σύγκρουσης και ειδικότερα τον ορισμό, τη σημασία και τις ρητορικές τεχνικές της διαπραγμάτευσης ως απαρχή και προστάδιο της διαμεσολάβησης
 • Στην κατανόηση των βασικών εννοιών της ενσυνειδητότητας, της ενσυναίσθησης και της συναισθηματικής νοημοσύνης στις επικοινωνιακές αλληλεπιδράσεις και διαπροσωπικές σχέσεις
 • Στην απόχτηση βασικών γνώσεων στη θεωρία των ανθρωπίνων σχέσεων, με αφετηρία τη Σχολή των ανθρωπίνων σχέσεων και τη μετέπειτα σχολή της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς, που έφεραν τον άνθρωπο στο επίκεντρο του εργασιακού χώρου ως το πιο σημαντικό στοιχείο αυτού του συστήματος. Απόχτηση γνώσεων αναφορικά με τους προδρόμους της ανθρώπινης συμπεριφοράς με βασική τη Σχολή της Επιστήμης της Συμπεριφοράς
 • Στην ανάπτυξη στρατηγικών μάθησης, που αφορούν στις θεωρίες μάθησης και το φιλοσοφικό τους υπόβαθρο (Αριστοτέλης, Κάντ, Ορθολογιστές) και σχετίζονται με τη βελτίωση γραπτού και προφορικού λόγου, τη χρήση λεξιλογίου, με σκοπό τη βελτίωση της επικοινωνίας, με τη διδακτική μεθοδολογία, με τις γνωσιακές και συμπεριφορικές προσεγγίσεις, με τη δημιουργία κινήτρων μάθησης
 • Στην ανίχνευση και στη συνειδητοποίηση των σχέσεων μεταξύ γλωσσικών και ψυχολογικών φαινομένων, στη διερεύνηση της συμβολής της πειραματικής ψυχολογίας στη γλωσσική επικοινωνία, στη ανάπτυξη της θεωρίας της πληροφορίας και στην προσέγγιση της ψυχογλωσσολογίας στην επικοινωνία, στη γνωσιακή ψυχολογία, στην τεχνητή νοημοσύνη και στη γλωσσική πραγματολογία
 • Στην αναβάθμιση ικανοτήτων προφορικού και γραπτού λόγου, παραγωγής γραμματικών και με νόημα προτάσεων, στην κατανόηση εκφωνημάτων, λέξεων και κειμένων, στην εκμάθηση δεύτερης γλώσσας, στην επίδραση της γλώσσας σε νοητικές διεργασίες, στην απόκτηση ικανοτήτων γλωσσικής επικοινωνίας
 • Στη γνώση, στη βελτίωση και στη ανάπτυξη ικανοτήτων στη χρήση νέων τεχνολογιών με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα διδασκαλίας και συνειδητοποίηση της σημασίας, των μειονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων της σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης κυρίως σε περιόδους κρίσεων και πανδημιών

Τι αναμένεται να επιτευχθεί

Το συγκεκριμένο Δια Βίου Πρόγραμμα, φιλοδοξεί να αναπτύξει στη θεωρία και στην πράξη μια συμβουλευτική στην εκπαίδευση των διαπροσωπικών σχέσεων και επικοινωνιακών αλληλεπιδράσεων ανάμεσα σε εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους, ανάμεσα σε εργαζόμενους, σε υφισταμένους και προϊσταμένους, ανάμεσα σε άτομα του κοινωνικού και οικογενειακού περιβάλλοντος,  με βασικό προσανατολισμό σε τεχνικές επικοινωνιακών δεξιοτήτων, στρατηγικών μάθησης και νέων τεχνολογιών, με σκοπό την αυτοβελτίωση, την αυτοπραγμάτωση, την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης και όλων των ικανοτήτων της ανθρώπινης προσωπικότητας που συνθέτουν και διαμορφώνουν τη δυναμική των διαπροσωπικών σχέσεων.

Η εκπαίδευση στις διαπροσωπικές σχέσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σήμερα και ειδικότερα σε περιπτώσεις κρίσιμων καταστάσεων και πανδημιών, όπου εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι, εργαζόμενοι, γονείς και μαθητές καλούνται να αντιμετωπίσουν ζητήματα αλλαγών και διακυμάνσεων ανθρώπινης συμπεριφοράς, τα οποία θα πρέπει να διαχειριστούν με την απόχτηση γνώσεων στις συμπεριφορικές θεωρίες, στην ψυχογλωσσολογία, στην επικοινωνία και στις νέες τεχνολογίες για την αποφυγή άγχους, ψυχικών διαταραχών, φόβου και έλλειψης αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης.


Σκοπός

Το παρόν Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης αποσκοπεί στην απόκτηση βασικών γνώσεων στις επικοινωνιακές δεξιότητες και τεχνικές διαχείρισης διαπροσωπικών σχέσεων που πρέπει να διαθέτουν οι εκπαιδευόμενοι ως διδάσκοντες και διδασκόμενοι, ως εργαζόμενοι, επαγγελματίες και οικογενειάρχες, ώστε να βελτιώσουν και να ενισχύσουν τις διαπροσωπικές και τις ενδοπροσωπικές σχέσεις, τις επικοινωνιακές αλληλεπιδράσεις σε συνδυασμό με το συναίσθημα, το οποίο εμπλέκεται σε μια διαλεκτική σχέση με τις διαπροσωπικές σχέσεις, στο εργασιακό, εκπαιδευτικό, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της συμπεριφοράς και του χαρακτήρα της προσωπικότητάς τους, να επιδιώξουν την ατομική τους βελτίωση, αυτοπραγμάτωση και συμπεριφορά, ώστε να διευκολυνθούν στην αντιμετώπιση δύσκολων προβλημάτων που προκαλούνται από απρόσμενες αλλαγές στο εκπαιδευτικό, στο εργασιακό και στο οικογενειακό περιβάλλον, όπως οικονομική και ηθική κρίση, πανδημίες, περιβαλλοντικές αλλαγές κ.ά. Επιδιώκεται η ανίχνευση και η συνειδητοποίηση της πολύπλοκης και πολύπλευρης ανθρώπινης προσωπικότητας στον καθημερινό βίο, μέσα από μια φιλοσοφική, κοινωνική και ψυχολογική οπτική με ιδιαίτερες προσεγγίσεις και αναλύσεις στις θεωρίες των ανθρωπίνων σχέσεων, στις προϋποθέσεις και τα κριτήρια αυτοβελτίωσης, αυτοπραγμάτωσης και αυτοεκτίμησης του ανθρώπου με αφορμή την πυραμίδα των ανθρωπίνων αναγκών του A. Maslow, στη διαχείριση συγκρούσεων, στην ενσυνειδητότητα και ενσυναίσθηση, στις στρατηγικές μάθησης, στην ψυχογλωσσολογία με την απαραίτητη διείσδυση στην παραγωγή και κατανόηση του γραπτού και προφορικού λόγου ως επικοινωνιακού λόγου και στη χρησιμότητα των νέων τεχνολογιών ως προωθητικών εργαλείων στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και ικανοτήτων για μια αποτελεσματική διδασκαλία, αλλά και ως επικοινωνιακών δικτυακών μέσων με προσανατολισμό την αμφίδρομη αλληλεπίδραση, το διάλογο και τη συνομιλία. 


Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

 • Να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι το φιλοσοφικό υπόβαθρο και τα σύγχρονα ρεύματα της Συμβουλευτικής και τη συμβουλευτική βοήθεια στη βελτίωση της Επικοινωνίας και στην καλλιέργεια και ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων
 • Να αποχτήσουν οι εκπαιδευόμενοι τα απαραίτητα προσόντα, ώστε να μπορούν να χειριστούν τις ενδοπροσωπικές και τις διαπροσωπικές τους σχέσεις στο εκπαιδευτικό, εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον
 • Να αναπτύξουν επικοινωνιακές δεξιότητες στην καθημερινότητά τους αλλά και σε περιπτώσεις δύσκολων καταστάσεων και απρόσμενων αλλαγών
 • Να κατανοήσουν τη σημασία και τον προσανατολισμό της συμβουλευτικής στην εκπαίδευση των διαπροσωπικών σχέσεων ως έναν επικοινωνιακό δίαυλο στις σχέσεις εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και επαγγελματικής εκπαίδευσης, που προσφέρεται μέσα από το εργασιακό περιβάλλον με τη μορφή επιμορφωτικών σεμιναρίων
 • Να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν τις ικανότητες της ενσυνειδητότητας, της ενσυναίσθησης και της συναισθηματικής νοημοσύνης ως βασικές στη συνεργασία, στη συμμετοχή και στη κοινή δράση εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων
 • Να γνωρίσουν στρατηγικές μάθησης, που οδηγούν σε στρατηγικές δεξιοτήτων στη γλώσσα, στη γνώση, στη συμπεριφορά, στην πληροφορία, στην επικοινωνία, στο συναίσθημα, στη διδασκαλία, καθώς και σε δεξιότητες που αφορούν σε μετα-γνωστικές, μετα-συναισθηματικές και μετα-κοινωνικοπολιτισμικές δραστηριότητες.
 • Να αποχτήσουν γνώσεις στην ψυχογλωσσολογία, εμβαθύνοντας στις πτυχές της γλώσσας και της ομιλίας, στη σχέση της γλώσσας και του ψυχισμού και να κατανοήσουν τους ψυχικούς μηχανισμούς που επιτρέπουν τον άνθρωπο να χρησιμοποιεί τη γλώσσα και να διεισδύσουν στις γνωστικές διαδικασίες της αντίληψης, της μνήμης και της σκέψης και μέσω αυτών των γνώσεων να οδηγηθούν στην κατανόηση της σημασίας που έχει η ψυχογλωσσολογία στις διαπροσωπικές σχέσεις
 • Να εκπαιδευτούν και να εμβαθύνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στις Νέες Τεχνολογίες ως εργαλείο για αποτελεσματική διδασκαλία και παράλληλα να ανιχνεύσουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της διευρυμένης γνώσης και χρήσης των νέων τεχνολογιών.

Μαθησιακοί Στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

 • Η επιμόρφωση και κατάρτιση που οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των καταρτιζομένων σε ζητήματα που αφορούν στην εκπαίδευσή τους στις διαπροσωπικές σχέσεις και συγκεκριμένα στην απόκτηση βασικών γνώσεων σε επικοινωνιακές δεξιότητες, διαχείριση συγκρούσεων, δεξιότητες και τεχνικές στις ενδοπροσωπικές και διαπροσωπικές σχέσεις, σε ψυχο-συναισθηματικές, γλωσσικό-συναισθηματικές και γνωστικο-συναισθηματικές ικανότητες, σε στρατηγικές μάθησης, σε χρήση οπτικοακουστικών μέσων και γενικότερα των νέων τεχνολογιών.
 • Η επικαιροποίηση και εμβάθυνση των γνώσεων των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα της επιστήμης τους, όπως επικοινωνία, συμβουλευτική, ψυχολογία, ψυχογλωσσολογία, φιλοσοφική ανθρωπολογία, διοίκηση, διαχείριση κρίσεων και συγκρούσεων, διδακτική μεθοδολογία, νέες τεχνολογίες
 • Η διεύρυνση των γνώσεων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε διαφορετική της δικής τους επιστήμης αντικείμενα, κυρίως διεπιστημονικού ενδιαφέροντος, με απώτερο στόχο τη σύνδεση της εμπειρίας των εκπαιδευτικών και εργαζομένων στις διαπροσωπικές σχέσεις, στην οποία υπεισέρχονται ποικίλα επιστημονικά πεδία και διεπιστημονικές προσεγγίσεις, όπως ψυχολογία, φιλοσοφία, κοινωνιολογία, ανθρωπολογία, ρητορική και επικοινωνία, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, ηγεσία και μάνατζμεντ και γενικότερα οι διαπροσωπικές σχέσεις έχουν ενδιαφέρουσες διεπιστημονικές προσεγγίσεις που διαρκώς ανανεώνονται
 • Η επιμόρφωση σε ζητήματα επικοινωνίας και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού στην εκπαίδευση ενηλίκων και γενικότερα στη δια βίου εκπαίδευση, όπου εκπαιδευτικοί και εργαζόμενοι Οργανισμών διέπονται από την ψυχοδυναμική των σχέσεων
 • Η επαγγελματική κατάρτιση ανέργων, εκπαιδευτικών και εργαζομένων Οργανισμών, στις επικοινωνιακές δεξιότητες και τεχνικές, στη διαχείριση συγκρούσεων και κρίσεων σε δυσμενείς καταστάσεις, στις τεχνικές διαπραγμάτευσης, στην ενσυνειδητότητα και στη συναισθηματική νοημοσύνη, με στόχο την αυτεπίγνωση και τον αυτοέλεγχο, στην ανθρώπινη και στην εργασιακή συμπεριφορά, στις στρατηγικές μάθησης, στην απόκτηση γλωσσικών, κοινωνικών και τεχνολογικών δεξιοτήτων, στην εκπαίδευση των νέων τεχνολογιών σε συνάρτηση με τις επικοινωνιακές και συναισθηματικές ικανότητες που δύνανται να αναπτύξουν, προκειμένου να εκπαιδευτούν στην αυτοβελτίωση και αυτοπραγμάτωσή τους, ώστε να διαχειρίζονται και να αναπτύσσουν τις διαπροσωπικές σχέσεις τους στο χώρο της εκπαίδευσης και του γενικότερου εργασιακού περιβάλλοντος, αντιμετωπίζοντας με ηρεμία και αυτοέλεγχο ακόμη και τις πιο ακραίες και κρίσιμες καταστάσεις.

Ομάδα Στόχος

 • Πτυχιούχοι ανώτατης Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης από κάθε μέρος της Ελλάδας ή το εξωτερικό, εφόσον το Πρόγραμμα θα είναι εξ αποστάσεως, με σύγχρονη ή ασύγχρονη εκπαίδευση.
 • Εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων Εκπαίδευσης, φοιτητές Παιδαγωγικών, Καθηγητικών Σχολών, ΤΠΕ, καθώς και Θετικών και Οικονομικών Επιστημών
 • Σύμβουλοι, Διευθυντές, τμηματάρχες, τομεάρχες, προϊστάμενοι, κατώτερα διοικητικά στελέχη
 • Ψυχολόγοι, Κοινωνιολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Σύμβουλοι Ψυχικής Υγείας, όπως και εργαζόμενοι σε τομείς Ψυχικής υγείας
 • Απόφοιτοι ιδιωτικής εκπαίδευσης και Ι.Ε.Κ.
 • Γονείς που τα παιδιά τους αντιμετωπίζουν προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις σχέσεις και επικοινωνιακές τους αλληλεπιδράσεις με το εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιβάλλον
 • Άτομα που ενδιαφέρονται για την ανίχνευση και εκπαίδευση σε επικοινωνιακές δεξιότητες, που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της προσωπικότητάς τους και των επικοινωνιακών τους σχέσεων με τους άλλους (Για τις δύο τελευταίες ομάδες υπάρχει ως προϋπόθεση η κατοχή ενός από τους ανωτέρω

Στόχος

 • Να αποχτήσουν οι εκπαιδευόμενοι δεξιότητες στην επικοινωνία και ικανότητες στις διαπροσωπικές σχέσεις, ώστε να διαχειρίζονται κρίσεις, αλλαγές και απρόσμενες δυσμενείς καταστάσεις, όπως πανδημίες στο χώρο της εκπαίδευσης και στο εργασιακό περιβάλλον
 • Να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις ικανότητές τους στη συμβουλευτική, στις ανθρώπινες σχέσεις, στην ενσυνειδητότητα και στη συναισθηματική νοημοσύνη, στην ανάπτυξη και ενδυνάμωση της προσωπικότητας με την αρωγή της ψυχογλωσσολογίας, στις στρατηγικές μάθησης, στις νέες τεχνολογίες κ.ά.
 • Να αναπτύξουν νέες επικοινωνιακές στρατηγικές και τεχνικές για την αντιμετώπιση των συγκρούσεων και των απρόβλεπτων καταστάσεων στην εκπαίδευση και γενικότερα στο εργασιακό περιβάλλον
 • Να γνωρίσουν και να ασκηθούν στη διαπραγμάτευση ως ευέλικτο μοντέλο επικοινωνίας και ψύχραιμης αντιμετώπισης κρίσιμων καταστάσεων και αλλαγών
 • Να κατανοήσουν τη δυναμική της γλωσσοψυχολογίας και τη διαλεκτική της σχέση με το συναίσθημα και κατά συνέπεια με τις διαπροσωπικές σχέσεις
 • Να αποχτήσουν γνώσεις στις νέες τεχνολογίες, διακρίνοντας τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις στις διαπροσωπικές σχέσεις και γενικότερα στην επικοινωνία.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Ένα από τα βασικά κριτήρια επιλεξιμότητας επιμορφούμενων αποτελεί το τρέχων εργασιακό status τους. Ως εκ τούτου:

 • Εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων Εκπαίδευσης και φοιτητές Παιδαγωγικών, Καθηγητικών, Θετικών και Οικονομικών Επιστημών
 • Πτυχιούχοι Ανώτατης Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης από κάθε μέρος της Ελλάδας ή το εξωτερικό, εφόσον το Πρόγραμμα θα είναι εξ αποστάσεως, με σύγχρονη εκπαίδευση.
 • Στελέχη και υποψήφια στελέχη Οργανισμών και Επιχειρήσεων (Διευθυντές, Προϊστάμενοι Τμημάτων, Σύμβουλοι Οργανισμών και Επιχειρήσεων, Υπεύθυνοι Τμημάτων Ανάπτυξης Ανθρώπινου δυναμικού)
 • Ψυχολόγοι, Κοινωνιολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, εργαζόμενοι σε τομείς Ψυχικής Υγείας
 • Απόφοιτους ιδιωτικής εκπαίδευσης και Ι.Ε.Κ.
 • Γονείς που τα παιδιά τους αντιμετωπίζουν δυσκολίες και προβλήματα στη συμπεριφορά και στις διαπροσωπικές σχέσεις
 • Άτομα που επιθυμούν να λάβουν γνώσεις σε διαδικασίες αυτοβελτίωσης, αυτοανάπτυξης και προσωπικής καλλιέργειας έχουν προτεραιότητα κατά την επιλογή.

Προαπαιτούμενες γνώσεις- προσόντα- εφόδια (πχ πρόσβαση στο διαδίκτυο, γνώσεις Η/Υ):

 • Βασικές γνώσεις σε υπολογιστή και κατοχή προσωπικού λογαριασμού email
 • Δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο και σύνδεσης με πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Προαιρετικά: Βασικές γνώσεις αγγλικής γλώσσας (επίπεδο lower)


Πιστωτικές μονάδες: 55 ECTS

Τύπος πιστοποιητικού: Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης

Διάρκεια:

Το Πρόγραμμα έχει οχτάμηνη (8) διάρκεια και αντιστοιχεί σε 350 ώρες εκπαίδευσης. Αναλυτικότερα:

 • Οι 300 ώρες αντιστοιχούν σε ώρες διδασκαλίες
 • Οι 50 ώρες αντιστοιχούν στη συγγραφή μιας εργασίας και μιας μελέτης περίπτωσης.
 • Τα μαθήματα είναι δέκα (10) και κάθε κύκλος μαθήματος αντιστοιχεί σε 30 ώρες

Τρόπος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων:

 • Μία (1) εργασία μέχρι 700 λέξεις
 • Μία (1) μελέτη περίπτωσης

180 ευρώ Εγγραφή και Πιστοποιητικό Παρακολούθηση Εξειδικευμένης επιμόρφωσης  μετά από διαδικασία εξετάσεων)

Η εξόφληση της εγγραφής θα γίνει πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

Έναρξη 

Tο πρόγραμμα θα ξεκινήσει μόλις συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός φοιτητών.

Λήξη.

8 μήνες μετά την έναρξη.

 

Ημερομηνίες

1 Απριλίου 2021 00:00
30 Νοεμβρίου 2021 23:00
Κοζάνη, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πληροφορίες

350 ώρες
180 ευρώ
Ενεργές εώς 31/3/2021
Δεν υπάρχουν εκπτωτικές πολιτικέςΑκαδημαϊκός Υπεύθυνος

Τσαρουχά Ευθυμία
atir@uowm.gr
2461068157-68221(11πμ-1μμ)

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Σωτηρία Τριαντάρη
striantari@uowm.gr
6936450479
ώρες συνεργασίας 12.00 - 14.00 μμ