Νέες Μέθοδοι Παραγωγής και Εμπορίας Κρασιού

Η επιμόρφωση είναι διαθέσιμη

Πού απευθύνεται

Τo παρόν πρόγραμμα Δία Βίου Μάθησης απευθύνεται κυρίως σε ενήλικες μαθητευόμενους (αποφοίτους δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) που θα ήθελαν να εκπαιδευτούν στην παραγωγή και εμπορία του οίνου. Επίσης, το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες οινοποιούς που θα ήθελαν να εκσυγχρονίσουν και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στην οινοτεχνία, στην εμπορία του οινικού προϊόντος και γενικά να εμβαθύνουν στην όλη παραγωγική διαδικασία.


Πού στοχεύει

 • Στη γνώση της σύγχρονης ελληνικής οινικής πραγματικότητας και των κυριότερων ελληνικών και ξένων ποικιλιών αμπέλου που καλλιεργούνται για οινοποίηση.
 • Στην απόκτηση βασικών γνώσεων αμπελοκαλλιέργειας και των παραγόντων που επηρεάζουν την ωρίμανση και την ποιότητα των παραγόμενων σταφυλιών.
 • Στη γνώση και στην κατανόηση των βασικών αρχών της οινοποιητικής τέχνης (παραγωγή, κατεργασία και τυποποίηση οίνου) που εφαρμόζονται για την παραγωγή διαφόρων τύπων οίνου.
 • Στην κατανόηση της μικροβιολογίας του κρασιού και της επίδρασης της στην ποιότητα του τελικού προϊόντος.
 • Στη γνώση της νομοθεσίας που αφορά στο οινικό προϊόν.
 • Στην απόκτηση βασικών γνώσεων γευσιγνωσίας που επιτρέπουν την αξιολόγηση της ποιότητας του κρασιού.
 • Στην κατανόηση των βασικών εννοιών του οινικού μάρκετινγκ, των τεχνικών πωλήσεων των επιχειρήσεων οίνων και ποτών, καθώς και θεμάτων οινοτουρισμού.
 • Στην απόκτηση βασικών γνώσεων μάρκετινγκ και ειδικών τεχνικών πώλησης για την προώθηση του κρασιού, συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων που απαιτούνται για τη λήψη αποφάσεων, την πραγματοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχο των ενεργειών που χρειάζεται να κάνει ο οινοποιός.
 • Στην εξοικείωση με τεχνικές και πρακτικές εφαρμογές του μάρκετινγκ, για την απόκτηση δεξιοτήτων σχετικά με επιλεγμένες τεχνικές μάρκετινγκ.

Τι αναμένεται να επιτευχθεί

Το συγκεκριμένο Δια Βίου Πρόγραμμα, φιλοδοξεί να αναπτύξει στη θεωρία βασικές γνώσεις παραγωγής και εμπορίας του κρασιού και ταυτόχρονα να εμπλουτίσει και να εκσυγχρονίσει υπάρχουσες γνώσεις οινοτεχνίας και προώθησης οινικών προϊόντων των συμμετεχόντων.


Σκοπός – Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Το παρόν εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης αποσκοπεί στην απόκτηση βασικών γνώσεων σε θέματα παραγωγής και ποιότητας σταφυλιού, οινοτεχνίας, γευσιγνωσίας και marketing του κρασιού και διεύρυνση υπαρχόντων γνώσεων στα προαναφερόμενα πεδία. Στο πλαίσιο αυτό οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν στις βασικές οινοποιητικές τεχνικές και κατεργασίες του κρασιού, στις κατάλληλες μεθόδους συντήρησης του κρασιού, προκειμένου να διατηρήσει τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του, στις μεθόδους οργανοληπτικής αξιολόγησης (γευσιγνωσία) των ποιοτικών παραμέτρων του κρασιού. Επιδιώκεται, επιπρόσθετα, να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι γνώσεις στις βασικές αρχές του οινικού μάρκετινγκ, εστιάζοντας σε τρόπους με τους οποίους ένα οινοποιείο μπορεί να προωθήσει τα προϊόντα του και να επικοινωνήσει εποικοδομητικά την εταιρική εικόνα του.

Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα:

 • Να γνωρίσουν τη σύγχρονη ελληνική οινική πραγματικότητα και τις κυριότερες ελληνικές και ξένες καλλιεργούμενες ποικιλίες αμπέλου για την παραγωγή κρασιού.
 • Να αποκτήσουν βασικές γνώσεις αμπελοκαλλιέργειας και γνώση των παραγόντων που επηρεάζουν την ωρίμανση και την ποιότητα των παραγόμενων σταφυλιών.
 • Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τις βασικές οινοποιητικές τεχνικές και κατεργασίες του κρασιού, που εφαρμόζονται για την παραγωγή διαφόρων τύπων οίνου.
 • Να κατανοήσουν τη μικροβιολογία του κρασιού και την επίδραση της στην ποιότητα του τελικού προϊόντος.
 • Να μάθουν τους κανόνες που πρέπει να τηρούνται προκειμένου η διατήρηση του εμφιαλωμένου κρασιού να γίνει με το βέλτιστο τρόπο,
 • Να αποκτήσουν βασικές γνώσεις γευσιγνωσίας που επιτρέπουν την αξιολόγηση της ποιότητας του κρασιού.
 • Να γνωρίσουν τη νομοθεσία που αφορά στο οινικό προϊόν.
 • Να κατανοήσουν τους κανόνες και νόμους που εφαρμόζονται στην τυποποίηση του κρασιού.
 • Να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες του οινικού μάρκετινγκ, των τεχνικών πωλήσεων των επιχειρήσεων οίνων και ποτών, καθώς και θεμάτων οινοτουρισμού.
 • Να γνωρίσουν στρατηγικές μάρκετινγκ και ειδικών τεχνικών πώλησης για την προώθηση του κρασιού, συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων που απαιτούνται για τη λήψη αποφάσεων, την πραγματοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχο των ενεργειών που χρειάζεται να κάνει ο οινοποιός.
 • Να αποκτήσουν γνώσεις και να κατανοήσουν τη σηµασία του οινοτουρισμού και τις δυνατότητες αξιοποίησης του ως εργαλείο προώθησης της επιχείρησης τους ή στο πλαίσιο των δικών τους ενδιαφερόντων.
 • να αποκτήσουν δεξιότητες σχετικά με επιλεγμένες τεχνικές μάρκετινγκ, μέσω της εξοικείωσης με τεχνικές και πρακτικές εφαρμογές του μάρκετινγκ.
 • Να αποκτήσουν γνώσεις για να διαθέσουν στην αγορά το κρασί, επιλέγοντας ανάλογα με τα κανάλια διανομής τις τεχνικές και τα κατάλληλα εργαλεία υποστήριξης της πώλησης.

Η εμπειρία που θα προκύψει από την κατάρτιση αυτή θα επιτρέψει στους ενδιαφερόμενους να είναι ικανοί να παρακολουθήσουν καλύτερα τα φαινόμενα της αλκοολικής ζύμωσης και των άλλων διεργασιών που εμπλέκονται στην παραγωγή οίνου και να περιορίσουν με τον τρόπο αυτό τυχόν αστοχίες στο τελικό προϊόν. Να μπορούν, επίσης, να προσδιορίζουν και να αξιολογούν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του κρασιού και για να εξάγουν συμπεράσματα σχετικά με την ποιότητά του, η οποία θα είναι σε θέση να επιτρέψει την ορθή προώθησή του στην αγορά. Η παρουσίαση της συγκεκριμένης μορφής εναλλακτικού τουρισμού, του οινοτουρισμού, θα προσφέρει στους εκπαιδευόμενους πληροφορίες και γνώσεις που θα επιτρέψουν την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Οινοτουρισμού στο πλαίσιο των δικών τους επαγγελματικών ή γενικότερων ενδιαφερόντων.


Μαθησιακοί Στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Οι μαθησιακοί στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:

Γνώσεις:

 1. Να γνωρίζουν τις παραγωγικές διαδικασίες της οινοποίησης.
 2. Να περιγράφουν τις τεχνικές εμπορίας του κρασιού.
 3. Να εξηγούν τους κανόνες που πρέπει να εφαρμόζονται για την άριστη διατήρηση του κρασιού.
 4. Να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την ποιότητα των οίνων.

Δεξιότητες:

 1. Να εφαρμόζουν και χρησιμοποιούν τις πληροφορίες στην πράξη, ώστε να δημιουργούν αποδεκτής ποιότητας προϊόντα, αποφεύγοντας αστοχίες στην παραγωγή.
 2. Να σχεδιάζουν τον τρόπο επεξεργασίας και αποθήκευσης του κρασιού
 3. Να σχεδιάζουν και εφαρμόζουν τον τρόπο προώθησης του κρασιού.

Στάσεις:

 1. Να προτιμούν συγκεκριμένες μεθόδους εμπορίας, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του προϊόντος τους.
 2. Να απορρίπτουν διαδικασίες παραγωγής και αποθήκευσης που οδηγούν σε αστοχίες.
 3. Να υιοθετούν κατάλληλες τεχνικές εμπορίας ώστε να μεγιστοποιούν τα οικονομικές απολαβές τους.

Ομάδα Στόχος

 • Πτυχιούχοι ανώτατης Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης από κάθε μέρος της Ελλάδας ή το εξωτερικό, εφόσον το Πρόγραμμα θα είναι εξ αποστάσεως, µε σύγχρονη ή ασύγχρονη εκπαίδευση.
 • Απόφοιτοι ιδιωτικής εκπαίδευσης και Ι.Ε.Κ
 • Ενήλικα άτομα που θα ήθελαν να εκπαιδευτούν στην παραγωγή οίνου, στην εκτίμηση της ποιότητάς του και στις μεθόδους προώθησης του.
 • Επαγγελματίες και ερασιτέχνες οινοποιοί που επιθυμούν να εκσυγχρονίσουν τις γνώσεις τους.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Προκαταβολή 30% των διδάκτρων


Προαπαιτούμενες γνώσεις – προσόντα- εφόδια (πχ πρόσβαση στο διαδίκτυο, γνώσεις Η/Υ):

 • Βασικές γνώσεις σε υπολογιστή και κατοχή προσωπικού λογαριασµού email
 • Δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο και σύνδεσης µε πλατφόρµες τηλεκπαίδευσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Διάρκεια (ώρες): 85

Πιστοποιητικό – Μονάδες (ECVET): 12,5

Τέλη παρακολούθησης: 450 ευρώ (υπάρχουν εκπτωτικές δυνατότητες) – 2 δόσεις πληρωμής

 
Ετικέτες:

Ημερομηνίες

25 Νοεμβρίου 2020 00:00
25 Φεβρουαρίου 2021 23:00
Κοζάνη, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πληροφορίες

85 ώρες
Εξ' αποστάσεως
450 ευρώ
Έως 20/11/2020
Υπάρχουν εκπτωτικές πολιτικέςΑκαδημαϊκός Υπεύθυνος

Ελισάβετ Μπουλούμπαση
bouloumpasi@gmail.com

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Παρασκευή Μητλιάγκα
pmitliagka@uowm.gr
2461068121