Eκπαίδευση γονέων από τη σύλληψη έως τον τοκετό και τη γονεϊκότητα

Η επιμόρφωση είναι διαθέσιμη

Υπεύθυνος Προγράμματος : Κουράκος Μιχαήλ


Πού απευθύνεται: 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Μαίες/Μαιευτές

Πού στοχεύει:

Στόχος του προγράμματος είναι :

 • οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν εξειδικευμένη, τεκμηριωμένη (evidence-based) και σύγχρονη (up-to-date) γνώση και δεξιότητες σε σχέση με την εκπαίδευση μελλοντικών γονέων, που ξεκινά από την περίοδο πριν από τη σύλληψη και συνεχίζεται στην κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία. Σκοπός είναι οι εκπαιδευόμενοι να είναι σε θέση να διαχειριστούν με αξιοπιστία, αποτελεσματικότητα και θεωρητική επάρκεια την εκπαίδευση των μελλοντικών γονέων.
 • οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν προηγμένη γνώση και δεξιότητες πάνω στην εκπαίδευση γονέων που ανήκουν σε ειδικές ομάδες πληθυσμού, ώστε να είναι σε θέση να προσφέρουν εξατομικευμένη, υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που να καλύπτουν τις συγκεκριμένες ανάγκες του πληθυσμού.

Τι αναμένεται να επιτευχθεί:

Οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να αποκτήσουν δεξιότητες συμβουλευτικής και αποτελεσματικής επικοινωνίας με άτομα που επιθυμούν να γίνουν γονείς. Μέσα από το πρόγραμμα θα αποκτήσουν ευρύτητα γνώσεων γύρω από καίρια ζητήματα αναπαραγωγικής υγείας, ψυχικής υγείας και συμβουλευτικής. Μέσα από το πρόγραμμα, οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν γνώσεις σχετικά και με την εφαρμογή μεθόδων τηλεκπαίδευσης που μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν σε συγκεκριμένες συνθήκες καθώς και θα εκπαιδευθούν σε μεθόδους αξιολόγησης και επικαιροποίησης των προγραμμάτων που παρέχουν στους μελλοντικούς γονείς.


 Σκοπός – Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:

 • Η απόκτηση ενός κοινού πλαισίου γνώσεων σχετικών με την εκπαίδευση των μελλοντικών γονέων βασισμένο πάνω στις πιο σύγχρονες διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες
 • Η σε βάθος κατανόηση της πολυπλοκότητας των αναγκών των μελλοντικών γονέων στην Ελλάδα σήμερα
 • Η διαμόρφωση μίας κουλτούρας επιστημόνων υγείας με χαρακτηριστικά ανεκτικότητας, αποδοχής και συνεργασίας με τους μελλοντικούς γονείς ώστε να συνδιαμορφώνουν προγράμματα εκπαίδευσης ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες των γονέων
 • Η ενίσχυση της ολιστικής προσέγγισης σε ζητήματα γονιμότητας, κύησης, τοκετού, λοχείας και θηλασμού
 • Η σε βάθος κατανόηση των σύγχρονων αναγκών χρήσης μεθόδων τηλεκπαίδευσης σε μελλοντικούς γονείς και η αξιοποίηση της τεχνολογίας προς όφελος των μελλοντικών γονέων.
 • Η συνεργασία διαφόρων ειδικοτήτων επαγγελματιών υγείας ως προς τη διαμόρφωση κοινής στρατηγικής στην εκπαίδευση των γονέων.

Mαθησιακοί Στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

 Οι μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι στο τέλος του προγράμματος να γνωρίζουν πως : 

 • να διαμορφώνουν ολοκληρωμένα προγράμματα εκπαίδευσης γονέων σύμφωνα με τις εξατομικευμένες ανάγκες
 • να αξιολογούν και να επικαιροποιούν ανάλογα τα προγράμματα εκπαίδευσης γονέων
 • να διατυπώνουν σχέδια εκπαίδευσης, μέσα από τις ψηφιακές τεχνολογίες
 • να εφαρμόζουν κουλτούρα αποδοχής, ενσυναίσθησης και συμμετοχής στον τρόπο που διαμορφώνουν τα προγράμματα εκπαίδευσης των γονέων.

Ομάδα Στόχος (περιγραφή- διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών- κριτήρια επιλογής)

Περιγραφή της Ομάδας- Στόχου (περιγραφή των χαρακτηριστικών της ομάδας – στόχου):

   Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) του επιστημονικού πεδίου της Μαιευτικής, δηλαδή Μαίες και Μαιευτές.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας όπου θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά.

 • Απλή φωτοτυπία Ταυτότητας
 • Αποδεικτικά Τίτλων Σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (απλή φωτοτυπία)
 • Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Κάθε άλλο στοιχείο που συμβάλλει στην πληρέστερη αξιολόγηση των υποψηφίων (π.χ. αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας, διακρίσεις, αποδεικτικά προϋπηρεσίας κ.τ.λ.).


Περίγραμμα του προγράμματος

Το πρόγραμμα αποτελείται από 4 διδακτικές ενότητες:

Ενότητα 1: «Εκπαίδευση γονέων για την κύηση» 

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας: Η Μαιευτική είναι μια δυναμική επιστήμη η οποία εξελίσσεται διαρκώς ως προς τις θεωρητικές γνώσεις αλλά και ως προς τις απαιτήσεις της για κλινικές δεξιότητες. Η ενότητα αυτή έχει ως σκοπό να παρουσιάσει στον εκπαιδευόμενο την σύγχρονη (up-to-date) και τεκμηριωμένη (evidence-based) γνώση πάνω σε θέματα που αφορούν στην κύηση.

Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να γνωρίζουν και αντιστοίχως να εκπαιδεύουν τους γονείς σχετικά με:

 • Τη βασική ανατομία και φυσιολογία του γεννητικού συστήματος της γυναίκας.
 • Τον ενδεδειγμένο τρόπο παρακολούθησης της κύησης χαμηλού κινδύνου (low-risk) στην κοινότητα αλλά και υψηλού κινδύνου (high-risk) στο νοσοκομείο
 • Επικαιροποιημένες γνώσεις πάνω σε θέματα προγεννητικού ελέγχου, υπερηχογραφίας
 • Τις βασικές θεωρίες ψυχοσωματικής προετοιμασίας και τον τρόπο οργάνωσης προγραμμάτων ψυχοσωματικής προετοιμασίας του ζευγαριού
 • Τον ρόλο της άσκησης στην κύηση και τη λοχεία
 • Τη φροντίδα του περινέου στην κύηση και τον τοκετό
 • Την επίδραση του αλκοόλ και του καπνίσματος στο περιγεννητικό αποτέλεσμα
 • Τις ψυχολογικές μεταβολές στην κύηση
 • Τις ψυχολογικές παρεμβάσεις σε ζευγάρια με χρόνια νοσήματα
 • Τον ρόλο της Μαίας/Μαιευτή στην πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση των συγγενών/περιγεννητικών λοιμώξεων αλλά και των λοιμώξεων του ουρογεννητικού συστήματος στην κύηση
 • Τη σημασία του οξειδωτικού stress στη διάρκεια της κύησης καθώς και τις επιπτώσεις της περιβαλλοντικής ρύπανσης στην κύηση

Ενότητα 2: «Εκπαίδευση γονέων για τον τοκετό»

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας: Η Μαιευτική επιστήμη για την ασφαλή και αποτελεσματική της άσκηση εκτός από γνώσεις και δεξιότητες προϋποθέτει και την υιοθέτηση μιας γυναικοκεντρικής προσέγγισης. Η ενότητα αυτή έχει ως σκοπό να παρουσιάσει στον εκπαιδευόμενο την σύγχρονη (up-to-date) και τεκμηριωμένη (evidence-based) γνώση πάνω σε θέματα που αφορούν στον τοκετό.

Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να γνωρίζουν και αντιστοίχως να εκπαιδεύουν τους γονείς σχετικά με:

 • Τους βιολογικούς μηχανισμούς που επιδρούν και καθορίζουν την αυτόματη έναρξη του τοκετού
 • Τους μηχανισμούς του τοκετού και την αντιμετώπιση των ανώμαλων προβολών
 • Τη διαφορετική προσέγγιση που χαρακτηρίζει τον τοκετό στην κοινότητα σε σύγκριση με τον τοκετό στο νοσοκομείο
 • Τις σύγχρονες μεθόδους εφαρμογής και αξιολόγησης της καρδιοτοκογραφίας στην κύηση και τον τοκετό
 • Πρόληψη και αντιμετώπισης Μαιευτικών επειγόντων κατά την κύηση και τον τοκετό
 • Τις αρχές και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση τοκετού με τη χρήση νερού (waterbirth)
 • Τις φυσικές μεθόδους χαλάρωσης και ανακούφισης πόνου κατά τον τοκετό
 • Τις εναλλακτικές και συμβατικές μεθόδους αντιμετώπισης του πόνου
 • Birth trauma: τον ρόλο της Μαίας/Μαιευτή στην πρόληψη, αναγνώριση και αντιμετώπισή του.

Ενότητα 3: «Εκπαίδευση γονέων για τη λοχεία»

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας: Ο επαγγελματίας υγείας που ασκεί τη Μαιευτική επιστήμη θα πρέπει να έχει μια ολιστική φιλοσοφία κατά την παροχή φροντίδας και συμβουλευτικής στις γυναίκες. Η ενότητα αυτή έχει ως σκοπό να παρουσιάσει στον εκπαιδευόμενο την σύγχρονη (up-to-date) και τεκμηριωμένη (evidence-based) γνώση πάνω σε θέματα που αφορούν στην περίοδο της λοχείας.

Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να γνωρίζουν και αντιστοίχως να εκπαιδεύουν τους γονείς σχετικά με::

 • Τη φροντίδα του φυσιολογικού νεογνού
 • Τα προβλήματα του πρόωρου νεογνού καθώς και θέματα εντερικής και παρεντερικής σίτισης
 • Τις εξειδικευμένες γνώσεις (advanced level) σχετικά με το Μητρικό Θηλασμό και τη γαλουχία και να προσφέρουν την κατάλληλη φροντίδα και συμβουλευτική

Επιπλέον θα είναι ικανοί:

 • Να διαφοροδιαγνώσκουν τις φυσιολογικές μεταβολές που υφίσταται η γυναίκα κατά τη λοχεία από τα παθολογικά ευρήματα και να προσφέρουν έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση τυχόν επιπλοκών
 • Να εφαρμόζουν τα απαραίτητα βήματα για την πρόληψη των λοιμώξεων στη λοχεία
 • Να γνωρίζουν τις ψυχολογικές μεταβολές της γυναίκας στη λοχεία και να προσφέρουν την κατάλληλη μαιευτική φροντίδα αυτών των γυναικών
 • Να εφαρμόζουν τις απαραίτητες ψυχολογικές παρεμβάσεις σε ζευγάρια με χρόνια νοσήματα κατά την περίοδο της λοχείας

Ενότητα 4: «Ειδικά θέματα πάνω στην εκπαίδευση γονέων»

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας: Ο επαγγελματίας υγείας που θα εκπαιδεύσει τους μελλοντικούς γονείς από τη σύλληψη έως τον τοκετό και τη γονεϊκότητα, θα πρέπει να είναι εξοικειωμένος πάνω σε μια σειρά από ειδικά θέματα.

Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:

 • Τις εφαρμογές των νέων τεχνολογιών τηλε-εκπαίδευσης στη Μαιευτική
 • Θέματα σχετικά με τη νομική προστασία της μητρότητας και τα δικαιώματα της μητέρας και του παιδιού
 • Θέματα σχετικά με το ρόλο της διατροφής στην υπογονιμότητα, κύηση και το θηλασμό
 • Τη Μαιευτική Φροντίδα ειδικών πληθυσμών (μετανάστες, πρόσφυγες, Ρομά κα)
 • Θέματα επικοινωνίας και δημιουργίας θεραπευτικής σχέσης με τους γονείς
 • Θέματα σχετικά με πώς η υγεία επηρεάζει την ποιότητα ζωής
 • Ζητήματα σχετικά με την Ψυχική ανθεκτικότητα: ρυθμιστική μεταβλητή στην αποτελεσματικότητα των λειτουργών υγείας
 • Θέματα σχετικά με την επίδραση της Άσκησης στη γενικότερη υγεία του ανθρώπου

Κριτήρια Επιλεξιμότητας:

Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί κατόπιν αξιολόγησης των δικαιολογητικών, όπου οι επιτυχόντες  θα ενημερωθούν με μήνυμα στο προσωπικό τους e-mail που έχουν δηλώσει στην αίτηση.

 • Προαπαιτούμενες γνώσεις – προσόντα- εφόδια:
 • Απαραίτητη η πρόσβαση σε λογαριασμό e-mail.
 • Βασική γνώση χειρισμού Η/Υ.

Διάρκεια (ώρες): 140

Πιστωτικές Μονάδες (ECVET): 12

Πιστοποιητικό:Μετά το τέλος των σπουδών οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν :

1) Δίπλωμα Πιστοποίησης στην ελληνική και αγγλική γλώσσα από την εταιρεία Swiss Approval. Το Δίπλωμα είναι Διεθνούς εμβέλειας έγγραφο, 4-ετούς διάρκειας, εκδίδεται αποκλειστικά και μόνο μετά από εξετάσεις, και αποδεικνύει την επιτυχή παρακολούθηση και ταυτόχρονα πιστοποιεί την γνώση του εκάστοτε συμμετέχοντα για το εν λόγω αντικείμενο.Η Εταιρεία Swiss Approval είναι αναγνωρισμένος Οργανισμός Επιθεωρήσεων και Ελέγχων, καθώς και πιστοποίησης προσώπων σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17024. Η επίσημη ιστοσελίδα του Φορέα είναι: www.swissapproval.ch

2) Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

3) Επίσης, οι συμμετέχοντες θα λάβουν συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass, το οποίο είναι ένα έγγραφο που συνοδεύει το πιστοποιητικό επιμόρφωσης που απονέμεται με την ολοκλήρωση του προγράμματος. Το συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass περιγράφει αναλυτικά το πρόγραμμα επαγγελματικής επιμόρφωσης και κατάρτισης (μαθήματα, διάρκεια, βαθμοί ECVET, προϋποθέσεις εισαγωγής, διαδικασία αξιολόγησης).

Η επιτυχής συμμετοχή στο πρόγραμμα θα βεβαιώνεται με γραπτές εξετάσεις με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (με βαρύτητα 70%), και υποβολή εργασίας σε ένα από τα τέσσερα (4) θεματικά πεδία (με βαρύτητα 30%).

Κόστος προγράμματος: 550 ευρώ

Ετικέτες:

Ημερομηνίες

26 Φεβρουαρίου 2021 00:00
26 Ιουνίου 2021 00:00
Πτολεμαϊδα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Συνεχίστε να διαβάζετε το Eκπαίδευση γονέων από τη σύλληψη έως τον τοκετό και τη γονεϊκότητα.&e[0][location]=Πτολεμαϊδα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας&e[0][organizer]=Κων/νος Τσανακτσίδης&e[0][organizer_email]=ktsanaktsidis@uowm.gr" target="_blank" rel="nofollow">+ Google Calendar Συνεχίστε να διαβάζετε το Eκπαίδευση γονέων από τη σύλληψη έως τον τοκετό και τη γονεϊκότητα.&e[0][location]=Πτολεμαϊδα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας&e[0][organizer]=Κων/νος Τσανακτσίδης&e[0][organizer_email]=ktsanaktsidis@uowm.gr" target="_blank" rel="nofollow">+ Ical Export

Πληροφορίες

140 ώρες
Εξ' αποστάσεως
550 ευρώ
Έως 24/02/2021
Υπάρχουν εκπτωτικές πολιτικές
Βιογραφικά διδασκόντων

Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Μαιευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Μαιευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Μαιευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Μαιευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Μαιευτικής, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Νοσηλευτικής, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Ακαδημαϊκός Υπότροφος Τμήμα Μαιευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής ΜακεδονίαςΑκαδημαϊκός Υπεύθυνος

Παπουτσής Δημήτριος
dimitrios.papoutsis@doctors.org.uk
6943087995

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Κων/νος Τσανακτσίδης
ktsanaktsidis@uowm.gr
https://www.letwm.gr
Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας