Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Τεχνικές διαπραγμάτευσης στο Μάνατζμεντ

Ημερομηνίες

Έναρξη:

01/04/2021

Λήξη:

31/12/2021

Διάρκεια:

400 ώρες

Εκπαίδευση

Εξ' Αποστάσεως

Κόστος

Κόστος:

180 €

Εκπτωτικές Πολιτικές:

OXI

Αιτήσεις εώς:

31/03/2021

Πληροφορίες

 • Σε Πτυχιούχους Ανώτατης Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ΙΕΚ και Ιδιωτικών Σχολών από κάθε μέρος της Ελλάδας ή το εξωτερικό, εφόσον το Πρόγραμμα θα είναι εξ αποστάσεως, με σύγχρονη ή ασύγχρονη τηλεκπαίδευση.
 • Στελέχη Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα
 • Συμβούλους, Διευθυντές, τμηματάρχες, τομεάρχες, προϊστάμενους και πάσης φύσεως διοικητικά στελέχη
 • Επαγγελματίες (Νομικούς, Τραπεζίτες, Ασφαλιστές κ.ά.)
 • Ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να εργαστούν ως γραμματείς σε Επιχειρήσεις και Τράπεζες
 • Γραμματείς Διοικητικών, Προέδρων και Στελεχών Διεύθυνσης
 • Ελεύθερους Επαγγελματίες
 • Επιχειρηματίες μικρο-μεσαίων Επιχειρήσεων, που οι ίδιοι ασκούν διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη

Το παρόν Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης στοχεύει

 • Στην απόκτηση βασικών γνώσεων στο μάνατζμεντ (management), που αφορά στην πραγματοποίηση στόχων, στη διαχείριση οικονομικών πόρων, την παραγωγικότητα και αποδοτικότητα του ανθρώπινου δυναμικού, την ανταγωνιστικότητα και τις επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές σχέσεις με τους ανταγωνιστές
 • Στην αναβάθμιση και καλλιέργεια επικοινωνιακών δεξιοτήτων, στρατηγικών και τεχνικών στη διαχείριση συγκρούσεων και αλλαγών, καθώς και σε μηχανισμούς διοίκησης, τρόπους σκέψης και συμπεριφοράς
 • Στην κατανόηση ζητημάτων που αφορούν την ηθική των επιχειρήσεων, τόσο στο στρατηγικό μάνατζμεντ όσο και στη διαχείριση οικονομικών πόρων σε περιόδους κρίσιμων καταστάσεων και αλλαγών
 • Στη γνώση και ανάπτυξη ικανοτήτων που αφορούν το ηγετικό μάνατζμεντ μέσα από την ανίχνευση των μοντέλων της μετασχηματικής ηγεσίας και του ηγέτη-ρήτορα/διαπραγματευτή (διαμεσολαβητή)
 • Να συνειδητοποιήσουν τη φύση της διαπραγμάτευσης, τη σημασία της στο επικοινωνιακό μάνατζμεντ και στη συνεργασία με ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, καθώς και το ρόλο και τη σπουδαιότητα των τεχνικών της ρητορικής στις διαπραγματεύσεις
 • Να κατανοήσουν τα είδη και τις μορφές σύγκρουσης κυρίως στις Επιχειρήσεις Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα καθώς και τη φιλοσοφία της διαπραγμάτευσης μέσα από στρατηγικές, τακτικές και ασκήσεις προσομοίωσης
 • Να αποχτήσουν γνώσεις στη διαπραγμάτευση κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, να ανακαλύψουν τους παράγοντες που επιδρούν στη συμπεριφορά των διαπραγματευόμενων μερών και να αναπτύξουν τη δυνατότητα στις διαπολιτισμικές διαπραγματεύσεις, καθώς και σε διαπραγματεύσεις που αφορούν ευπαθείς ομάδες
 • Να αποχτήσουν γνώσεις στο νομικό πλαίσιο της διαπραγμάτευσης καιτης διαμεσολάβησης, καθώς και στην εξ αποστάσεως (ηλεκτρονική) διαπραγμάτευση και διαμεσολάβηση

Το συγκεκριμένο Δια Βίου Πρόγραμμα, φιλοδοξεί να αναπτύξει στη θεωρία και στην πράξη τις επικοινωνιακές στρατηγικές και τεχνικές του σύγχρονου μάνατζμεντ και της διαχείρισης των οικονομικών πόρων σε Επιχειρήσεις, Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα, βάσει των σύγχρονων θεωριών για τις αρχές της οικονομίας, με βασικό προσανατολισμό τη στρατηγική διαχείριση συγκρούσεων, τη μείωση των αρνητικών συνεπειών και την εύρεση λύσεων αποτελεσματικών και εναλλακτικών με τη διαπραγμάτευση ως προστάδιο της διαμεσολάβησης, επιδιώκοντας την ειρηνική επίλυση διαφορών και την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων του σύγχρονου μάνατζμεντ.

Η ανάπτυξη και βελτίωση των διαπραγματευτικών ικανοτήτων του σύγχρονου μάνατζμεντ συμβάλλει στην παγκοσμιοποιημένη και διεθνοποιημένη Ευρώπη στη μεγιστοποίηση της συνολικής ωφέλειας, δημιουργώντας πρότυπα, αναδεικνύοντας αξίες και παρέχοντας δυνατότητες για διαπραγματευτικές δεξιότητες και επιτυχείς εκβάσεις.

Το παρόν Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης αποσκοπεί στην απόκτηση βασικών γνώσεων στις διαπραγματεύσεις (διαμεσολαβήσεις), στις αρχές του μάνατζμεντ και στις αρχές οικονομίας, στις επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες του μάνατζμεντ-ηγέτη στις Επιχειρήσεις, στους Νομικούς Συμβούλους και νομικά πρόσωπα σε Ιδιωτικούς Οργανισμούς, σε Τράπεζες και σε Πιστωτικά Ιδρύματα. Την ανάπτυξη διαπραγματευτικών δεξιοτήτων για το χειρισμό συγκρούσεων και συμφερόντων, με σκοπό την ομαλή επίλυση διαφορών μέσα από ικανοποιητικά αμοιβαίες λύσεις. Επιδιώκεται η ανίχνευση στρατηγικών και τεχνικών στο χώρο του μάνατζμεντ και της ηγεσίας, ώστε να επικοινωνούν και να διαπραγματεύονται αποτελεσματικά με την απαραίτητη ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε κρίσιμες καταστάσεις, να διαχειρίζονται αλλαγές σε κοινωνικό, οικονομικό και επαγγελματικό επίπεδο. Στο ασταθές και μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον να ερμηνεύουν ικανοποιητικά τις αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος, να αναπτύξουν τη διοικητική και ηγετική τους ικανότητα, να χρησιμοποιήσουν τις ικανότητες της πειθούς, της συναισθηματικής νοημοσύνης, της ενσυνειδητότητας, να αξιολογούν αποφάσεις και να προχωρούν αποφασιστικά σε διορθωτικές κινήσεις στη στρατηγική τους, να αντιμετωπίζουν με διαπραγματευτικές ικανότητες επιχειρηματικά προβλήματα και να ακολουθούν σύγχρονες πρακτικές αντίληψης διοίκησης και επιχειρηματική ηθικής, αποκτώντας κυρίως προσόντα στο πεδίο της διαπραγμάτευσης και διαμεσολάβησης.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

 • Να αποχτήσουν οι εκπαιδευόμενοι βασικές γνώσεις στις αρχές του μάνατζμεντ και της ηγεσίας, και ειδικότερα στις επικοινωνιακές δεξιότητες, ώστε να διαχειρίζονται διοικητικά προβλήματα και οργανωσιακές κρίσεις
 • Να αξιολογούν τις αποφάσεις και τα αποτελέσματά τους και να διορθώνουν στρατηγικές κινήσεις
 • Να αντιλαμβάνονται τις εσωτερικές αλλά και τις εξωτερικές μεταβολές που συμβαίνουν, ώστε να αναπτύσσουν και να καλλιεργούν κουλτούρα αλλαγής
 • Να γνωρίσουν τα είδη των συγκρούσεων, τις αιτίες και τις συνέπειες του σε επαγγελματικό επίπεδο, ώστε να κατανοήσουν την αναγκαιότητα της διαπραγμάτευσης
 • Να γνωρίσουν το νομικό πλαίσιο και τις αρχές που διέπουν τη διαπραγμάτευση και τη διαμεσολάβηση, καθώς και τις μεταξύ τους ομοιότητες και διαφορές
 • Να μάθουν στρατηγικές και ρητορικές τεχνικές στις διαπραγματεύσεις, καθώς και την πρακτική τους εφαρμογή μέσα από προσομοιώσεις και ασκήσεις
 • Να αντιλαμβάνονται τη συμπεριφορά των εμπλεκόμενων μερών στη διαπραγμάτευση και να λαμβάνουν υπόψη τους παραμέτρους, όπως οικονομικούς, πολιτικούς, διαπολιτισμικούς κ.ά.

Το πρόγραμμα στοχεύει στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Σε Πτυχιούχους Ανώτατης Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ΙΕΚ και Ιδιωτικών Σχολών από κάθε μέρος της Ελλάδας ή το εξωτερικό, εφόσον το Πρόγραμμα θα είναι δια ζώσης και εξ αποστάσεως, με σύγχρονη ή ασύγχρονη εκπαίδευση
 • Στελέχη Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα
 • Συμβούλους, Διευθυντές, τμηματάρχες, τομεάρχες, προϊστάμενους και πάσης φύσεως διοικητικά στελέχη
 • Επαγγελματίες (Νομικούς, Τραπεζίτες, Ασφαλιστές κ.ά.)
 • Ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να εργαστούν ως γραμματείς σε Επιχειρήσεις και Τράπεζες
 • Γραμματείς Διοικητικών, Προέδρων και Στελεχών Διεύθυνσης
 • Ελεύθερους Επαγγελματίες
 • Επιχειρηματίες μικρο-μεσαίων Επιχειρήσεων, που οι ίδιοι ασκούν διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Ένα από τα βασικά κριτήρια επιλεξιμότητας επιμορφούμενων αποτελεί το τρέχων εργασιακό  status τους. Ως εκ τούτου:

 • Σε Πτυχιούχους Ανώτατης Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ΙΕΚ και Ιδιωτικών Σχολών (κυρίως Οικονομικών και Νομικών Σχολών) από κάθε μέρος της Ελλάδας ή το εξωτερικό, εφόσον το Πρόγραμμα θα είναι δια ζώσης και εξ αποστάσεως, με σύγχρονη ή ασύγχρονη εκπαίδευση
 • Συμβούλους, Διευθυντές, τμηματάρχες, τομεάρχες, προϊστάμενους και πάσης φύσεως διοικητικά στελέχη
 • Επαγγελματίες (Νομικούς, Τραπεζίτες, Ασφαλιστές κ.ά.)
 • Στελέχη Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα
 • Ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να εργαστούν ως γραμματείς σε Επιχειρήσεις και Τράπεζες
 • Γραμματείς Διοικητικών, Προέδρων και Στελεχών Διεύθυνσης
 • Επιχειρηματίες μικρο-μεσαίων Επιχειρήσεων, που οι ίδιοι ασκούν διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη
 • Ελεύθερους Επαγγελματίες

Προαπαιτούμενες γνώσεις – προσόντα- εφόδια (πχ πρόσβαση στο διαδίκτυο, γνώσεις Η/Υ):

 • Βασικές γνώσεις σε υπολογιστή και κατοχή προσωπικού λογαριασμού email
 • Δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο και σύνδεσης με πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
 • Προαιρετικά: Βασικές γνώσεις αγγλικής γλώσσας (επίπεδο lower)

Πιστοποιητικό – Μονάδες (ECVET): 60

μετά από διαδικασία εξετάσεων

Επικοινωνία:

Σωτηρία Τριαντάρη

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Καθηγήτρια. Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας
managecrisis@uowm.gr

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Συμπλήρωσε την Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ή κάνε εγγραφή με το email σου στο Newsletter , για να μαθαίνεις νέα του προγράμματος και του Κ.Ε.ΔΙ.Β.Μ.

Προστασία Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Λογοκλοπή

 1. Για τα πνευματικά δικαιώματα:
  1. Η αναπαραγωγή ολόκληρου ή τμημάτων πνευματικών έργων τρίτων προσώπων (βιβλίων, άρθρων, εργασιών, έργων εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών κ.λπ.), καθώς και η μετάφραση, η διασκευή, η παραποίηση ή απομίμησή τους, χωρίς την άδεια του δημιουργού τους, απαγορεύεται από το νόμο, ανεξάρτητα από τη μορφή με την οποία αυτή γίνεται (έντυπη, ηλεκτρονική, φωτογραφική, κλπ.) και συνιστά αστικό και ποινικό αδίκημα, συνάμα δε και σοβαρή πειθαρχική παράβαση.
  2. Κάθε δημιουργός ή συνδημιουργός έργου δικαιούται να αναφέρεται και να αναγνωρίζεται ως τέτοιος, απολαμβάνοντας και τα τυχόν περιουσιακά δικαιώματα που απορρέουν από το έργο.
  3. Η παράλειψη της αναφοράς της πνευματικής εισφοράς τρίτων προσώπων σε δημοσιευμένο έργο ή, αντίθετα, η συμπερίληψη προσώπου ως δημιουργού ή συνδημιουργού σε έργο, στο οποίο δεν εισέφερε προσωπικό δημιουργικό έργο, συνιστούν σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα και μπορούν να έχουν και άλλες νομικές συνέπειες. Σε περίπτωση έργου που είναι αποτέλεσμα της πραγματικής δημιουργικής συνεισφοράς περισσοτέρων προσώπων, τα πρόσωπα αυτά πρέπει να αναφέρονται όλα ως συνδημιουργοί του έργου κατά τη σειρά της σπουδαιότητας της συμβολής τους.
  4. Η εκμετάλλευση των περιουσιακών δικαιωμάτων που προκύπτουν από δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας από τον δημιουργό ή τον εφευρέτη μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς, προκειμένου, ιδίως, για έργα που παρήχθησαν με τα μέσα ή τη χρηματοδότηση του Π.Δ.Μ. ή άλλου φορέα.
  5. Για τη ρύθμιση των πνευματικών δικαιωμάτων ερευνητικών έργων τα οποία εκπονούνται στο Π.Δ.Μ., πρέπει να υπογράφονται με την έναρξη των έργων αυτών σαφείς συμβάσεις ή πρωτόκολλα ανάμεσα στο Π.Δ.Μ. ή τον χρηματοδότη του έργου, τον υπεύθυνο του έργου και όλων των μελών της ερευνητικής ομάδας.
  6. Το Π.Δ.Μ. αποκτά δικαίωμα επί των αποτελεσμάτων της έρευνας, εφόσον αυτή διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του ή χρηματοδοτείται από αυτό ή γίνεται με τη χρήση του ονόματός του. Εάν το αποτέλεσμα της έρευνας αποδώσει οικονομικά οφέλη, οι ερευνητές οφείλουν να το γνωστοποιούν εγγράφως στο Ίδρυμα και να συνάπτουν από κοινού σύμβαση εκμετάλλευσης.
 2. Για τα θέματα λογοκλοπής:
  1. Η λογοκλοπή ή η ευθεία παραβίαση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πλέγμα των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, ιδιαίτερα όταν διαπράττεται από μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και απαντάται σε έργα που εμφανίζονται ως πρωτότυπα έργα του συγγραφέα τους.
  2. Εφαρμόζοντας στην πράξη τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή χάρτα του ερευνητή και σε συνάφεια με την επαγγελματική ευθύνη των διδασκόντων για την πρόληψη της λογοκλοπής (plagiarism), το Π.Δ.Μ. παρέχει στους καθηγητές και το λοιπό διδακτικό προσωπικό τη δυνατότητα ελέγχου των εργασιών με ανάλογο λογισμικό (turnitin, http://turnitin.com/).
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας δια μέσω του Κέντρου Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης θα προβεί στην επεξεργασία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στα δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερομένων στην παρούσα πρόσκληση με σκοπό την  επιλογή τους και τη συμμετοχή τους στο επιμορφωτικό πρόγραμμα. Νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί η παράγραφος 1 στοιχείο ε του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και το άρθρο 5 του ν. 4624/2019 (εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας). Τα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβάζονται κατά περίπτωση νομίμως σε συνεργαζόμενους φορείς (ενδεικτικά Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας), καθώς και στις αρμόδιες για την διαχείριση και έλεγχο των Κέντρων Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα τους, διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων, διαγραφής των δεδομένων αν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία ή αν αντιτίθενται στην επεξεργασία εφόσον δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, και περιορισμού της επεξεργασίας. Για κάθε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, επικοινωνώντας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@uowm.gr. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος θεωρεί ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών του δεδομένων, μπορεί να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).
TOP
Μετάβαση στο περιεχόμενο