Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Συμβουλευτική εκπαίδευσης στις διαπροσωπικές σχέσεις

Ημερομηνίες

Έναρξη:

01/04/2021

Λήξη:

30/11/2021

Διάρκεια:

350 ώρες

Εκπαίδευση

Εξ' Αποστάσεως

Κόστος

Κόστος:

180 €

Εκπτωτικές Πολιτικές:

OXI

Αιτήσεις εώς:

31/03/2021

Πληροφορίες

 • Σε Πτυχιούχους Ανώτατης Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης από κάθε μέρος της Ελλάδας ή το εξωτερικό, εφόσον το Πρόγραμμα θα είναι εξ αποστάσεως, με σύγχρονη εκπαίδευση.
 • Σε Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων Εκπαίδευσης, καθώς και φοιτητές όλων των επιστημονικών πεδίων
 • Σε στελέχη και υποψήφια στελέχη Οργανισμών και Επιχειρήσεων (Διευθυντές, Προϊστάμενοι Τμημάτων, Σύμβουλοι Οργανισμών και Επιχειρήσεων, Υπεύθυνοι Τμημάτων Ανάπτυξης Ανθρώπινου δυναμικού)
 • Σε Ψυχολόγους, Κοινωνιολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, εργαζόμενους σε τομείς Ψυχικής Υγείας
 • Σε απόφοιτους ιδιωτικής εκπαίδευσης και Ι.Ε.Κ.
 • Σε γονείς που παρατηρούν και ερμηνεύουν τα κίνητρα συμπεριφορών των παιδιών τους, καθώς και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στις διαπροσωπικές σχέσεις με τους άλλους
 • Σε όσους επιθυμούν να λάβουν εκείνες τις γνώσεις που θα τους βοηθήσουν σε μια διαδικασία αυτοβελτίωσης, αυτοανάπτυξης και επικοινωνιακής καλλιέργειας (Για τις δύο τελευταίες ομάδες υπάρχει ως προϋπόθεση η κατοχή ενός από τους ανωτέρω κύκλους σπουδών)
 • Στην απόκτηση γνώσεων στις βασικές δεξιότητες του συμβούλου (coach), στη διαδικασία της συμβουλευτικής (coaching), τη σχέση συμβούλου (coach) με τον συμβουλευόμενο (coachee), στις βασικές ηθικές θεωρίες φιλοσόφων (Σωκράτης, Πλάτωνας, Αριστοτέλης, Στωικοί) ως πρόδρομοι της συμβουλευτικής και στη συμβολή της Συμβουλευτικής στη δυναμική της επικοινωνίας και στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων.
 • Στη βελτίωση και στην ανάπτυξη ικανοτήτων που αφορούν στην αυτοαντίληψη, στην αυτοεκτίμηση, στην αυτοβελτίωση και αυτοπραγμάτωση στις διαπροσωπικές σχέσεις
 • Στην απόκτηση βασικών γνώσεων στις επικοινωνιακές δεξιότητες, σε τεχνικές διαχείρισης συγκρούσεων, που πρέπει να διαθέτουν οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι ως εργαζόμενοι στην Εκπαίδευση και στους Οργανισμούς, προκειμένου να βελτιώσουν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις και να αντιμετωπίζουν από κοινού κρίσιμες καταστάσεις (εκπαιδευτικά, εργασιακά προβλήματα, πανδημίες κ.ά.)
 • Στη γνώση και στην κατανόηση των τεχνικών αντιμετώπισης της σύγκρουσης και ειδικότερα τον ορισμό, τη σημασία και τις ρητορικές τεχνικές της διαπραγμάτευσης ως απαρχή και προστάδιο της διαμεσολάβησης
 • Στην κατανόηση των βασικών εννοιών της ενσυνειδητότητας, της ενσυναίσθησης και της συναισθηματικής νοημοσύνης στις επικοινωνιακές αλληλεπιδράσεις και διαπροσωπικές σχέσεις
 • Στην απόχτηση βασικών γνώσεων στη θεωρία των ανθρωπίνων σχέσεων, με αφετηρία τη Σχολή των ανθρωπίνων σχέσεων και τη μετέπειτα σχολή της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς, που έφεραν τον άνθρωπο στο επίκεντρο του εργασιακού χώρου ως το πιο σημαντικό στοιχείο αυτού του συστήματος. Απόχτηση γνώσεων αναφορικά με τους προδρόμους της ανθρώπινης συμπεριφοράς με βασική τη Σχολή της Επιστήμης της Συμπεριφοράς
 • Στην ανάπτυξη στρατηγικών μάθησης, που αφορούν στις θεωρίες μάθησης και το φιλοσοφικό τους υπόβαθρο (Αριστοτέλης, Κάντ, Ορθολογιστές) και σχετίζονται με τη βελτίωση γραπτού και προφορικού λόγου, τη χρήση λεξιλογίου, με σκοπό τη βελτίωση της επικοινωνίας, με τη διδακτική μεθοδολογία, με τις γνωσιακές και συμπεριφορικές προσεγγίσεις, με τη δημιουργία κινήτρων μάθησης
 • Στην ανίχνευση και στη συνειδητοποίηση των σχέσεων μεταξύ γλωσσικών και ψυχολογικών φαινομένων, στη διερεύνηση της συμβολής της πειραματικής ψυχολογίας στη γλωσσική επικοινωνία, στη ανάπτυξη της θεωρίας της πληροφορίας και στην προσέγγιση της ψυχογλωσσολογίας στην επικοινωνία, στη γνωσιακή ψυχολογία, στην τεχνητή νοημοσύνη και στη γλωσσική πραγματολογία
 • Στην αναβάθμιση ικανοτήτων προφορικού και γραπτού λόγου, παραγωγής γραμματικών και με νόημα προτάσεων, στην κατανόηση εκφωνημάτων, λέξεων και κειμένων, στην εκμάθηση δεύτερης γλώσσας, στην επίδραση της γλώσσας σε νοητικές διεργασίες, στην απόκτηση ικανοτήτων γλωσσικής επικοινωνίας
 • Στη γνώση, στη βελτίωση και στη ανάπτυξη ικανοτήτων στη χρήση νέων τεχνολογιών με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα διδασκαλίας και συνειδητοποίηση της σημασίας, των μειονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων της σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης κυρίως σε περιόδους κρίσεων και πανδημιών

Το συγκεκριμένο Δια Βίου Πρόγραμμα, φιλοδοξεί να αναπτύξει στη θεωρία και στην πράξη μια συμβουλευτική στην εκπαίδευση των διαπροσωπικών σχέσεων και επικοινωνιακών αλληλεπιδράσεων ανάμεσα σε εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους, ανάμεσα σε εργαζόμενους, σε υφισταμένους και προϊσταμένους, ανάμεσα σε άτομα του κοινωνικού και οικογενειακού περιβάλλοντος,  με βασικό προσανατολισμό σε τεχνικές επικοινωνιακών δεξιοτήτων, στρατηγικών μάθησης και νέων τεχνολογιών, με σκοπό την αυτοβελτίωση, την αυτοπραγμάτωση, την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης και όλων των ικανοτήτων της ανθρώπινης προσωπικότητας που συνθέτουν και διαμορφώνουν τη δυναμική των διαπροσωπικών σχέσεων.

Η εκπαίδευση στις διαπροσωπικές σχέσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σήμερα και ειδικότερα σε περιπτώσεις κρίσιμων καταστάσεων και πανδημιών, όπου εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι, εργαζόμενοι, γονείς και μαθητές καλούνται να αντιμετωπίσουν ζητήματα αλλαγών και διακυμάνσεων ανθρώπινης συμπεριφοράς, τα οποία θα πρέπει να διαχειριστούν με την απόχτηση γνώσεων στις συμπεριφορικές θεωρίες, στην ψυχογλωσσολογία, στην επικοινωνία και στις νέες τεχνολογίες για την αποφυγή άγχους, ψυχικών διαταραχών, φόβου και έλλειψης αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης.


 

Σκοπός

Το παρόν Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης αποσκοπεί στην απόκτηση βασικών γνώσεων στις επικοινωνιακές δεξιότητες και τεχνικές διαχείρισης διαπροσωπικών σχέσεων που πρέπει να διαθέτουν οι εκπαιδευόμενοι ως διδάσκοντες και διδασκόμενοι, ως εργαζόμενοι, επαγγελματίες και οικογενειάρχες, ώστε να βελτιώσουν και να ενισχύσουν τις διαπροσωπικές και τις ενδοπροσωπικές σχέσεις, τις επικοινωνιακές αλληλεπιδράσεις σε συνδυασμό με το συναίσθημα, το οποίο εμπλέκεται σε μια διαλεκτική σχέση με τις διαπροσωπικές σχέσεις, στο εργασιακό, εκπαιδευτικό, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της συμπεριφοράς και του χαρακτήρα της προσωπικότητάς τους, να επιδιώξουν την ατομική τους βελτίωση, αυτοπραγμάτωση και συμπεριφορά, ώστε να διευκολυνθούν στην αντιμετώπιση δύσκολων προβλημάτων που προκαλούνται από απρόσμενες αλλαγές στο εκπαιδευτικό, στο εργασιακό και στο οικογενειακό περιβάλλον, όπως οικονομική και ηθική κρίση, πανδημίες, περιβαλλοντικές αλλαγές κ.ά. Επιδιώκεται η ανίχνευση και η συνειδητοποίηση της πολύπλοκης και πολύπλευρης ανθρώπινης προσωπικότητας στον καθημερινό βίο, μέσα από μια φιλοσοφική, κοινωνική και ψυχολογική οπτική με ιδιαίτερες προσεγγίσεις και αναλύσεις στις θεωρίες των ανθρωπίνων σχέσεων, στις προϋποθέσεις και τα κριτήρια αυτοβελτίωσης, αυτοπραγμάτωσης και αυτοεκτίμησης του ανθρώπου με αφορμή την πυραμίδα των ανθρωπίνων αναγκών του A. Maslow, στη διαχείριση συγκρούσεων, στην ενσυνειδητότητα και ενσυναίσθηση, στις στρατηγικές μάθησης, στην ψυχογλωσσολογία με την απαραίτητη διείσδυση στην παραγωγή και κατανόηση του γραπτού και προφορικού λόγου ως επικοινωνιακού λόγου και στη χρησιμότητα των νέων τεχνολογιών ως προωθητικών εργαλείων στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και ικανοτήτων για μια αποτελεσματική διδασκαλία, αλλά και ως επικοινωνιακών δικτυακών μέσων με προσανατολισμό την αμφίδρομη αλληλεπίδραση, το διάλογο και τη συνομιλία.


Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

 • Να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι το φιλοσοφικό υπόβαθρο και τα σύγχρονα ρεύματα της Συμβουλευτικής και τη συμβουλευτική βοήθεια στη βελτίωση της Επικοινωνίας και στην καλλιέργεια και ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων
 • Να αποχτήσουν οι εκπαιδευόμενοι τα απαραίτητα προσόντα, ώστε να μπορούν να χειριστούν τις ενδοπροσωπικές και τις διαπροσωπικές τους σχέσεις στο εκπαιδευτικό, εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον
 • Να αναπτύξουν επικοινωνιακές δεξιότητες στην καθημερινότητά τους αλλά και σε περιπτώσεις δύσκολων καταστάσεων και απρόσμενων αλλαγών
 • Να κατανοήσουν τη σημασία και τον προσανατολισμό της συμβουλευτικής στην εκπαίδευση των διαπροσωπικών σχέσεων ως έναν επικοινωνιακό δίαυλο στις σχέσεις εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και επαγγελματικής εκπαίδευσης, που προσφέρεται μέσα από το εργασιακό περιβάλλον με τη μορφή επιμορφωτικών σεμιναρίων
 • Να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν τις ικανότητες της ενσυνειδητότητας, της ενσυναίσθησης και της συναισθηματικής νοημοσύνης ως βασικές στη συνεργασία, στη συμμετοχή και στη κοινή δράση εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων
 • Να γνωρίσουν στρατηγικές μάθησης, που οδηγούν σε στρατηγικές δεξιοτήτων στη γλώσσα, στη γνώση, στη συμπεριφορά, στην πληροφορία, στην επικοινωνία, στο συναίσθημα, στη διδασκαλία, καθώς και σε δεξιότητες που αφορούν σε μετα-γνωστικές, μετα-συναισθηματικές και μετα-κοινωνικοπολιτισμικές δραστηριότητες.
 • Να αποχτήσουν γνώσεις στην ψυχογλωσσολογία, εμβαθύνοντας στις πτυχές της γλώσσας και της ομιλίας, στη σχέση της γλώσσας και του ψυχισμού και να κατανοήσουν τους ψυχικούς μηχανισμούς που επιτρέπουν τον άνθρωπο να χρησιμοποιεί τη γλώσσα και να διεισδύσουν στις γνωστικές διαδικασίες της αντίληψης, της μνήμης και της σκέψης και μέσω αυτών των γνώσεων να οδηγηθούν στην κατανόηση της σημασίας που έχει η ψυχογλωσσολογία στις διαπροσωπικές σχέσεις
 • Να εκπαιδευτούν και να εμβαθύνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στις Νέες Τεχνολογίες ως εργαλείο για αποτελεσματική διδασκαλία και παράλληλα να ανιχνεύσουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της διευρυμένης γνώσης και χρήσης των νέων τεχνολογιών.
 • Πτυχιούχοι ανώτατης Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης από κάθε μέρος της Ελλάδας ή το εξωτερικό, εφόσον το Πρόγραμμα θα είναι εξ αποστάσεως, με σύγχρονη ή ασύγχρονη εκπαίδευση.
 • Εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων Εκπαίδευσης, φοιτητές Παιδαγωγικών, Καθηγητικών Σχολών, ΤΠΕ, καθώς και Θετικών και Οικονομικών Επιστημών
 • Σύμβουλοι, Διευθυντές, τμηματάρχες, τομεάρχες, προϊστάμενοι, κατώτερα διοικητικά στελέχη
 • Ψυχολόγοι, Κοινωνιολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Σύμβουλοι Ψυχικής Υγείας, όπως και εργαζόμενοι σε τομείς Ψυχικής υγείας
 • Απόφοιτοι ιδιωτικής εκπαίδευσης και Ι.Ε.Κ.
 • Γονείς που τα παιδιά τους αντιμετωπίζουν προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις σχέσεις και επικοινωνιακές τους αλληλεπιδράσεις με το εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιβάλλον
 • Άτομα που ενδιαφέρονται για την ανίχνευση και εκπαίδευση σε επικοινωνιακές δεξιότητες, που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της προσωπικότητάς τους και των επικοινωνιακών τους σχέσεων με τους άλλους (Για τις δύο τελευταίες ομάδες υπάρχει ως προϋπόθεση η κατοχή ενός από τους ανωτέρω

Στόχος

 • Να αποχτήσουν οι εκπαιδευόμενοι δεξιότητες στην επικοινωνία και ικανότητες στις διαπροσωπικές σχέσεις, ώστε να διαχειρίζονται κρίσεις, αλλαγές και απρόσμενες δυσμενείς καταστάσεις, όπως πανδημίες στο χώρο της εκπαίδευσης και στο εργασιακό περιβάλλον
 • Να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις ικανότητές τους στη συμβουλευτική, στις ανθρώπινες σχέσεις, στην ενσυνειδητότητα και στη συναισθηματική νοημοσύνη, στην ανάπτυξη και ενδυνάμωση της προσωπικότητας με την αρωγή της ψυχογλωσσολογίας, στις στρατηγικές μάθησης, στις νέες τεχνολογίες κ.ά.
 • Να αναπτύξουν νέες επικοινωνιακές στρατηγικές και τεχνικές για την αντιμετώπιση των συγκρούσεων και των απρόβλεπτων καταστάσεων στην εκπαίδευση και γενικότερα στο εργασιακό περιβάλλον
 • Να γνωρίσουν και να ασκηθούν στη διαπραγμάτευση ως ευέλικτο μοντέλο επικοινωνίας και ψύχραιμης αντιμετώπισης κρίσιμων καταστάσεων και αλλαγών
 • Να κατανοήσουν τη δυναμική της γλωσσοψυχολογίας και τη διαλεκτική της σχέση με το συναίσθημα και κατά συνέπεια με τις διαπροσωπικές σχέσεις
 • Να αποχτήσουν γνώσεις στις νέες τεχνολογίες, διακρίνοντας τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις στις διαπροσωπικές σχέσεις και γενικότερα στην επικοινωνία.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Ένα από τα βασικά κριτήρια επιλεξιμότητας επιμορφούμενων αποτελεί το τρέχων εργασιακό status τους. Ως εκ τούτου:

 • Εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων Εκπαίδευσης και φοιτητές Παιδαγωγικών, Καθηγητικών, Θετικών και Οικονομικών Επιστημών
 • Πτυχιούχοι Ανώτατης Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης από κάθε μέρος της Ελλάδας ή το εξωτερικό, εφόσον το Πρόγραμμα θα είναι εξ αποστάσεως, με σύγχρονη εκπαίδευση.
 • Στελέχη και υποψήφια στελέχη Οργανισμών και Επιχειρήσεων (Διευθυντές, Προϊστάμενοι Τμημάτων, Σύμβουλοι Οργανισμών και Επιχειρήσεων, Υπεύθυνοι Τμημάτων Ανάπτυξης Ανθρώπινου δυναμικού)
 • Ψυχολόγοι, Κοινωνιολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, εργαζόμενοι σε τομείς Ψυχικής Υγείας
 • Απόφοιτους ιδιωτικής εκπαίδευσης και Ι.Ε.Κ.
 • Γονείς που τα παιδιά τους αντιμετωπίζουν δυσκολίες και προβλήματα στη συμπεριφορά και στις διαπροσωπικές σχέσεις
 • Άτομα που επιθυμούν να λάβουν γνώσεις σε διαδικασίες αυτοβελτίωσης, αυτοανάπτυξης και προσωπικής καλλιέργειας έχουν προτεραιότητα κατά την επιλογή.

Προαπαιτούμενες γνώσεις- προσόντα- εφόδια (πχ πρόσβαση στο διαδίκτυο, γνώσεις Η/Υ):

 • Βασικές γνώσεις σε υπολογιστή και κατοχή προσωπικού λογαριασμού email
 • Δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο και σύνδεσης με πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Προαιρετικά: Βασικές γνώσεις αγγλικής γλώσσας (επίπεδο lower)

Πιστωτικές μονάδες: 55 ECTS

Τύπος πιστοποιητικού: Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης

 • Μία (1) εργασία μέχρι 700 λέξεις
 • Μία (1) μελέτη περίπτωσης

Επικοινωνία:

Τσαρουχά Ευθυμία

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
cbadv@uowm.gr

Επικοινωνία:

Σωτηρία Τριαντάρη

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Καθηγήτρια. Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας
striantari@uowm.gr

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Συμπλήρωσε την Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ή κάνε εγγραφή με το email σου στο Newsletter , για να μαθαίνεις νέα του προγράμματος και του Κ.Ε.ΔΙ.Β.Μ.

Προστασία Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Λογοκλοπή

 1. Για τα πνευματικά δικαιώματα:
  1. Η αναπαραγωγή ολόκληρου ή τμημάτων πνευματικών έργων τρίτων προσώπων (βιβλίων, άρθρων, εργασιών, έργων εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών κ.λπ.), καθώς και η μετάφραση, η διασκευή, η παραποίηση ή απομίμησή τους, χωρίς την άδεια του δημιουργού τους, απαγορεύεται από το νόμο, ανεξάρτητα από τη μορφή με την οποία αυτή γίνεται (έντυπη, ηλεκτρονική, φωτογραφική, κλπ.) και συνιστά αστικό και ποινικό αδίκημα, συνάμα δε και σοβαρή πειθαρχική παράβαση.
  2. Κάθε δημιουργός ή συνδημιουργός έργου δικαιούται να αναφέρεται και να αναγνωρίζεται ως τέτοιος, απολαμβάνοντας και τα τυχόν περιουσιακά δικαιώματα που απορρέουν από το έργο.
  3. Η παράλειψη της αναφοράς της πνευματικής εισφοράς τρίτων προσώπων σε δημοσιευμένο έργο ή, αντίθετα, η συμπερίληψη προσώπου ως δημιουργού ή συνδημιουργού σε έργο, στο οποίο δεν εισέφερε προσωπικό δημιουργικό έργο, συνιστούν σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα και μπορούν να έχουν και άλλες νομικές συνέπειες. Σε περίπτωση έργου που είναι αποτέλεσμα της πραγματικής δημιουργικής συνεισφοράς περισσοτέρων προσώπων, τα πρόσωπα αυτά πρέπει να αναφέρονται όλα ως συνδημιουργοί του έργου κατά τη σειρά της σπουδαιότητας της συμβολής τους.
  4. Η εκμετάλλευση των περιουσιακών δικαιωμάτων που προκύπτουν από δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας από τον δημιουργό ή τον εφευρέτη μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς, προκειμένου, ιδίως, για έργα που παρήχθησαν με τα μέσα ή τη χρηματοδότηση του Π.Δ.Μ. ή άλλου φορέα.
  5. Για τη ρύθμιση των πνευματικών δικαιωμάτων ερευνητικών έργων τα οποία εκπονούνται στο Π.Δ.Μ., πρέπει να υπογράφονται με την έναρξη των έργων αυτών σαφείς συμβάσεις ή πρωτόκολλα ανάμεσα στο Π.Δ.Μ. ή τον χρηματοδότη του έργου, τον υπεύθυνο του έργου και όλων των μελών της ερευνητικής ομάδας.
  6. Το Π.Δ.Μ. αποκτά δικαίωμα επί των αποτελεσμάτων της έρευνας, εφόσον αυτή διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του ή χρηματοδοτείται από αυτό ή γίνεται με τη χρήση του ονόματός του. Εάν το αποτέλεσμα της έρευνας αποδώσει οικονομικά οφέλη, οι ερευνητές οφείλουν να το γνωστοποιούν εγγράφως στο Ίδρυμα και να συνάπτουν από κοινού σύμβαση εκμετάλλευσης.
 2. Για τα θέματα λογοκλοπής:
  1. Η λογοκλοπή ή η ευθεία παραβίαση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πλέγμα των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, ιδιαίτερα όταν διαπράττεται από μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και απαντάται σε έργα που εμφανίζονται ως πρωτότυπα έργα του συγγραφέα τους.
  2. Εφαρμόζοντας στην πράξη τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή χάρτα του ερευνητή και σε συνάφεια με την επαγγελματική ευθύνη των διδασκόντων για την πρόληψη της λογοκλοπής (plagiarism), το Π.Δ.Μ. παρέχει στους καθηγητές και το λοιπό διδακτικό προσωπικό τη δυνατότητα ελέγχου των εργασιών με ανάλογο λογισμικό (turnitin, http://turnitin.com/).
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας δια μέσω του Κέντρου Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης θα προβεί στην επεξεργασία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στα δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερομένων στην παρούσα πρόσκληση με σκοπό την  επιλογή τους και τη συμμετοχή τους στο επιμορφωτικό πρόγραμμα. Νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί η παράγραφος 1 στοιχείο ε του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και το άρθρο 5 του ν. 4624/2019 (εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας). Τα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβάζονται κατά περίπτωση νομίμως σε συνεργαζόμενους φορείς (ενδεικτικά Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας), καθώς και στις αρμόδιες για την διαχείριση και έλεγχο των Κέντρων Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα τους, διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων, διαγραφής των δεδομένων αν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία ή αν αντιτίθενται στην επεξεργασία εφόσον δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, και περιορισμού της επεξεργασίας. Για κάθε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, επικοινωνώντας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@uowm.gr. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος θεωρεί ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών του δεδομένων, μπορεί να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).
TOP
Μετάβαση στο περιεχόμενο