Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Σύγχρονες Τεχνολογίες Αποθήκευσης Ενέργειαςκαι Εφαρμογές

Ημερομηνίες

Έναρξη:

Λήξη:

Διάρκεια:

60 ώρες

Εκπαίδευση

Υβριδικά

Κόστος

Κόστος:

0 €

Εκπτωτικές Πολιτικές:

OXI

Πληροφορίες

Αποφοίτους ΑΕΙ και πρώην ΤΕΙ

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα θα είναι ανοικτό και σε άλλα ενδιαφερόμενα άτομα που κατέχουν τουλάχιστον πτυχίο επιπέδου 5 σε σχετικούς κλάδους ή / και προσωπικό ΜμΕ που ασχολείται με ενεργειακά θέματα. Επίσης και σε ειδικούς στην ενέργεια, όπως Μηχανικούς, τελειόφοιτους Τμημάτων Μηχανικών κλπ.

Είναι γνωστό ότι η αποθήκευση ενέργειας αποτελεί απαραίτητο συστατικό των ενεργειακών συστημάτων κατά τη μετατροπή τους σε συστήματα χωρίς άνθρακα. Αναμένεται μεγάλη αύξηση των εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας και στη χώρα μας, με μεγάλο αριθμό αιτήσεων να έχει ήδη κατατεθεί (τάξης GW αποθηκευτικής ισχύος).

Κατά συνέπεια, είναι επιτακτική ανάγκη η εκπαίδευση και κατάρτιση του επιστημονικού δυναμικού της χώρας και της περιοχής για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις τις αγοράς εργασίας.

Ανάλογο πρόγραμμα κατάρτισης έχει διεξάγει η ομάδα έργου και μέσω του συνδέσμου βιομηχανιών Κύπρου το 2019-2020.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην απόκτηση των βασικών εννοιών σχετικά με την αποθήκευση ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας και στην απόκτηση δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας σχετικά με την επιλογή, διαστασιολόγηση και ανάλυση συστημάτων αποθήκευσης σε διαφορετικής κλίμακας εφαρμογές. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνει βασικές νομοθετικές απαιτήσεις και ανάλυση του κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου.

Βασική επιδίωξη του προγράμματος είναι η αύξηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των μηχανικών και διαχειριστών ενέργειας, αλλά και των επαγγελματιών που ασχολούνται με τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα επικεντρωθεί στην παρουσίαση των τεχνολογιών και διαθέσιμων λύσεων για συστήματα αποθήκευσης ενέργειας. Επιπρόσθετα, μέσα από αναλύσεις μελετών περίπτωσης (case studies) και με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων λογισμικών εργαλείων θα δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εφαρμόσουν τις θεωρητικές γνώσεις στην πρακτική εγκατάσταση των συστημάτων αποθήκευσης.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι:

 • Να γνωρίζουν και κατανοούν τα ζητήματα πολιτικής, κανονισμών και οδηγιών που αφορούν τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη
 • Να γνωρίζουν τις διάφορες τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας και να κατανοεί την αναγκαιότητα εισαγωγής τους στα σύγχρονα συστήματα ενέργειας
 • Να αναγνωρίζουν τα επιμέρους πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε τεχνολογίας

 

i. Περιγραφή της Ομάδας-Στόχου

Το πρόγραμμα σχετίζεται με τις τεχνολογίες Συστημάτων Αποθήκευσης Ηλεκτρικής και Θερμικής Ενέργειας. Θα αναλυθούν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα μεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών, θα παρουσιαστούν οι δυνατότητες εφαρμογής τους τόσο ως διανεμημένα στοιχεία ενεργειακής διαχείρισης όσο και ως κεντρικές μονάδες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και τα ηλεκτρικά οχήματα, ως μονάδες διανεμημένης αποθήκευσης. Επιπρόσθετα, θα παρουσιαστούν εργαλεία διαστασιολόγησης μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε εγκαταστάσεις Χαμηλής Τάσης με σκοπό την κατανόηση της συνεισφοράς αυτών των μονάδων στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και αυτονομίας τους. Άμεσος στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση των συμμετεχόντων για όλες τις σύγχρονες τάσεις γύρω από τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, η παρουσίαση των διαφόρων λύσεων που προσφέρονται για εμπορική εφαρμογή τους και φυσικά η κατανόηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων τους σε θέματα διαχείρισης ενέργειας στα δίκτυα σε συνδυασμό με τις νέες δυνατότητες επικουρικών υπηρεσιών που μπορούν να προσφέρουν στο νέο περιβάλλον απελευθέρωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Ως ομάδες στόχοι μπορούν να θεωρηθούν α) οι νυν και πρώην εργαζόμενοι στον ευρύτερο τομέα της ενέργειας που αναμένεται να αντιμετωπίσουν μείωση της απασχόλησης λόγω της απολιγνιτοποίησης, β) απόφοιτοι ΑΕΙ σε συναφή αντικείμενα που θέλουν να καταρτιστούν σε ένα επίκαιρο και ραγδαία αναπτυσσόμενο αντικείμενο.

ii. Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Η αξιολόγηση των καταρτιζομένων προβλέπεται ότι θα γίνει με:
1. Εκπόνηση μελέτης
2.  Εξέταση σε ερωτήσεις κατανόησης

iii. Προαπαιτούμενες γνώσεις – προσόντα- εφόδια 

 1.  Απόφοιτος ΑΕΙ ή πρώην ΤΕΙ
 2. Γνώσεις Αγγλικών επιπέδου Β2

Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης. EQF-5 έως EQF-8

Ανάλυση Διδακτικών Ενοτήτων :

 • Βασικές Έννοιες
 • Βασικές νομοθετικές απαιτήσεις και κανονιστικές διατάξεις
 • Παρουσίαση σχετικών προτύπων

Ωρες Διδασκαλίας: 6


Σε αυτή την ενότητα θα γίνει περιγραφή των συστημάτων αποθήκευσης, οι βασικές εφαρμογές τους, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που παρουσιάζουν και τα τεχνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά τους.

 • Xαρακτηριστικά και αποδόσεις
 • Xρησιμοποιούμενα υλικά (καταλύτες)
 • Οι τρέχουσες δαπάνες και επιλογές με βάση την εξέλιξη των τιμών
 • Τεχνικές δυνατότητες συστημάτων
 • Εφαρμογές (τρέχοντα παραδείγματα και τις μελλοντικές επιλογές)
 • Διάρκεια ζωής και την εμπειρία από τις εφαρμογές στον τομέα
 • Σχεδιασμός του συστήματος (απαραίτητο για την πλευρά των αδρανών υλικών, τις στρατηγικές λειτουργίας)

Ωρες Διδασκαλίας: 6


Οι σπουδαστές θα έρθουν σε επαφή με τα στοιχεία και τις ανάγκες που υπάρχουν για την σωστή διαστασιολόγηση συστήματος αποθήκευσης Ενέργειας. Θα γίνει ανάλυση στα επιμέρους σημεία προσοχής και ενδιαφέροντος:

 • Προφίλ φορτίου
 • Βασικά στάδια διαστασιολόγησης
 • Υπολογισμός Αυτονομίας
 • Επιλογή κατάλληλου εξοπλισμού για κάθε εγκατάσταση
 • Παραδείγματα συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας

 

Για την καλύτερη και πληρέστερη ανάλυση θα παρουσιαστεί και αναλυθεί ειδικό λογισμικό πρόγραμμα.

Εφαρμογές για ιδιοκατανάλωση σε οικιακές και Βιομηχανικές εγκαταστάσεις

Με την βοήθεια ειδικών λογισμικών, θα παρουσιαστούν συστήματα και λύσεις με χρήση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας σε Φ/Β εγκαταστάσεις για:

 • μεγιστοποίηση της χρήσης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας
 • μείωσης μέγιστης ζήτησης (maximum demand)
 • ετεροχρονισμού

Ωρες Διδασκαλίας: 6


Θα πραγματοποιηθεί λεπτομερής παρουσίαση εξειδικευμένων λογισμικών για τον υπολογισμό και την χρήση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας για εφαρμογές ΑΠΕ:

 • PVSYST
 • RETscreen

Θα γίνουν Παραδείγματα – Εφαρμογές και στην συνέχεια οι σπουδαστές θα χωριστούν σε ομάδες και υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτών, θα υλοποιήσουν παραδείγματα για την εφαρμογή των ανωτέρω


Ωρες Διδασκαλίας: 6


 • Σημασία της αποθήκευσης και η συνεργασία μεταξύ αποθηκευτικών μέσων διαφορετικής ταχύτητας και πυκνότητας ισχύος στα ΣΗΕ.
 • Θα γίνει παρουσίαση παραδειγμάτων χρήσης αποθηκευτικών μέσων στο εξωτερικό.

 

Άλλες Μορφές Αποθήκευσης Ενέργειας, Μικροδίκτυα και έξυπνα δίκτυα

 • Περιγραφή
 • Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα
 • Αποθήκευση ενέργειας σε μικροδίκτυα

Ωρες Διδασκαλίας: 8


 • Υγρά μέσα αποθήκευσης
 • Στερεά μέσα αποθήκευσης
 • Υπέργειες Εφαρμογές Αποθήκευσης Αισθητής Θερμότητας
  • Θερμική κλίνη στερεών
  • Ηλιακή λίμνη
 • Υπόγειες Εφαρμογές Αποθήκευση Αισθητής Θερμότητας
 • Συστήματα Αποθήκευσης Πάγου

Ωρες Διδασκαλίας: 8


 • Παρουσίαση κριτηρίων
 • Αξιολόγηση τεχνολογιών αποθήκευσης

Ωρες Διδασκαλίας: 6


 • Στρατηγική Ελέγχου για την αποθήκευση ενέργειας
 • Έλεγχος συχνότητας με την αποθήκευση ενέργειας
 • Έλεγχος ισχύος με αποθήκευση ενέργειας
 • Φόρτιση και εκφόρτιση
 • Χωρητικότητα αποθήκευσης ενέργειας και ταξινόμηση κατά μέγεθος Test
 • Αποθήκευση Ενέργειας σε σειρά και παράλληλα

Ωρες Διδασκαλίας: 8


 • χρησιμοποίηση κατάλληλου εργαλείου οικονομικής αποτίμησης αποθήκευσης ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, κάτω από διάφορα σενάρια αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και τιμολόγησης, με ταυτόχρονη παρουσία ΦΒ ή αιολικών συστημάτων.

Ωρες Διδασκαλίας: 6


Επικοινωνία:

Μπουχουράς Άγγελος

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Π.Δ.Μ
abouchouras@uowm.gr

Επικοινωνία:

Ουρεϊλίδης Κωνσταντίνος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας,
koureilidis@uowm.gr

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Συμπλήρωσε την Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ή κάνε εγγραφή με το email σου στο Newsletter , για να μαθαίνεις νέα του προγράμματος και του Κ.Ε.ΔΙ.Β.Μ.

Προστασία Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Λογοκλοπή

 1. Για τα πνευματικά δικαιώματα:
  1. Η αναπαραγωγή ολόκληρου ή τμημάτων πνευματικών έργων τρίτων προσώπων (βιβλίων, άρθρων, εργασιών, έργων εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών κ.λπ.), καθώς και η μετάφραση, η διασκευή, η παραποίηση ή απομίμησή τους, χωρίς την άδεια του δημιουργού τους, απαγορεύεται από το νόμο, ανεξάρτητα από τη μορφή με την οποία αυτή γίνεται (έντυπη, ηλεκτρονική, φωτογραφική, κλπ.) και συνιστά αστικό και ποινικό αδίκημα, συνάμα δε και σοβαρή πειθαρχική παράβαση.
  2. Κάθε δημιουργός ή συνδημιουργός έργου δικαιούται να αναφέρεται και να αναγνωρίζεται ως τέτοιος, απολαμβάνοντας και τα τυχόν περιουσιακά δικαιώματα που απορρέουν από το έργο.
  3. Η παράλειψη της αναφοράς της πνευματικής εισφοράς τρίτων προσώπων σε δημοσιευμένο έργο ή, αντίθετα, η συμπερίληψη προσώπου ως δημιουργού ή συνδημιουργού σε έργο, στο οποίο δεν εισέφερε προσωπικό δημιουργικό έργο, συνιστούν σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα και μπορούν να έχουν και άλλες νομικές συνέπειες. Σε περίπτωση έργου που είναι αποτέλεσμα της πραγματικής δημιουργικής συνεισφοράς περισσοτέρων προσώπων, τα πρόσωπα αυτά πρέπει να αναφέρονται όλα ως συνδημιουργοί του έργου κατά τη σειρά της σπουδαιότητας της συμβολής τους.
  4. Η εκμετάλλευση των περιουσιακών δικαιωμάτων που προκύπτουν από δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας από τον δημιουργό ή τον εφευρέτη μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς, προκειμένου, ιδίως, για έργα που παρήχθησαν με τα μέσα ή τη χρηματοδότηση του Π.Δ.Μ. ή άλλου φορέα.
  5. Για τη ρύθμιση των πνευματικών δικαιωμάτων ερευνητικών έργων τα οποία εκπονούνται στο Π.Δ.Μ., πρέπει να υπογράφονται με την έναρξη των έργων αυτών σαφείς συμβάσεις ή πρωτόκολλα ανάμεσα στο Π.Δ.Μ. ή τον χρηματοδότη του έργου, τον υπεύθυνο του έργου και όλων των μελών της ερευνητικής ομάδας.
  6. Το Π.Δ.Μ. αποκτά δικαίωμα επί των αποτελεσμάτων της έρευνας, εφόσον αυτή διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του ή χρηματοδοτείται από αυτό ή γίνεται με τη χρήση του ονόματός του. Εάν το αποτέλεσμα της έρευνας αποδώσει οικονομικά οφέλη, οι ερευνητές οφείλουν να το γνωστοποιούν εγγράφως στο Ίδρυμα και να συνάπτουν από κοινού σύμβαση εκμετάλλευσης.
 2. Για τα θέματα λογοκλοπής:
  1. Η λογοκλοπή ή η ευθεία παραβίαση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πλέγμα των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, ιδιαίτερα όταν διαπράττεται από μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και απαντάται σε έργα που εμφανίζονται ως πρωτότυπα έργα του συγγραφέα τους.
  2. Εφαρμόζοντας στην πράξη τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή χάρτα του ερευνητή και σε συνάφεια με την επαγγελματική ευθύνη των διδασκόντων για την πρόληψη της λογοκλοπής (plagiarism), το Π.Δ.Μ. παρέχει στους καθηγητές και το λοιπό διδακτικό προσωπικό τη δυνατότητα ελέγχου των εργασιών με ανάλογο λογισμικό (turnitin, http://turnitin.com/).
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας δια μέσω του Κέντρου Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης θα προβεί στην επεξεργασία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στα δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερομένων στην παρούσα πρόσκληση με σκοπό την  επιλογή τους και τη συμμετοχή τους στο επιμορφωτικό πρόγραμμα. Νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί η παράγραφος 1 στοιχείο ε του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και το άρθρο 5 του ν. 4624/2019 (εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας). Τα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβάζονται κατά περίπτωση νομίμως σε συνεργαζόμενους φορείς (ενδεικτικά Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας), καθώς και στις αρμόδιες για την διαχείριση και έλεγχο των Κέντρων Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα τους, διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων, διαγραφής των δεδομένων αν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία ή αν αντιτίθενται στην επεξεργασία εφόσον δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, και περιορισμού της επεξεργασίας. Για κάθε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, επικοινωνώντας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@uowm.gr. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος θεωρεί ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών του δεδομένων, μπορεί να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).
TOP
Μετάβαση στο περιεχόμενο