Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Ψηφιακό Μarketing

Ημερομηνίες

Έναρξη:

15/03/2023

Λήξη:

15/05/2023

Διάρκεια:

80 ώρες

Εκπαίδευση

Υβριδικά

Κόστος

Κόστος:

0 €

Εκπτωτικές Πολιτικές:

OXI

Πληροφορίες

 • απόφοιτοι Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακής / ΤΕΙ) της ημεδαπής και της αλλοδαπής
 • απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία ή με ενδιαφέρον για το ρυθμιστικό πλαίσιο των εταιριών.
 1. Ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία του ψηφιακού marketing
 2. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με τη σύγχρονη λειτουργία των ψηφιακών εργαλείων, με στόχο τον καλύτερο έλεγχο και τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων στην επιχείρηση.
 3. Εφαρμογή της γνώσης, με τη χρήση πρακτικών εφαρμογών του ψηφιακού marketing.
 4. Εγκλιματισμός στο περιβάλλον του ψηφιακού marketing και των ψηφιακών εργαλείων.

Μετάδοση συμπυκνωμένης γνώσης του ισχύοντος πλαισίου σχετικά με το ψηφιακό marketing

Ενημέρωση με τις σύγχρονες σημαντικές εξελίξεις των ψηφιακών εργαλείων.

Εμβάθυνση στις γενικές αρχές και βασικές έννοιες του ψηφιακού marketing και των ψηφιακών εργαλείων

Εξέλιξη της γνώσης και της αντίληψης του εκπαιδευόμενου στις σημαντικότερες μορφές ψηφιακής επικοινωνίας στο διαδίκτυο, μέσω του marketing.

Να καλυφθούν οι ανάγκες σχετικά με την κατανόηση των βασικών εννοιών και των χαρακτηριστικών του ψηφιακού marketing.

Να δημιουργήσει ειδικές γνώσεις σχετικά με το Μάρκετινγκ μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, Μάρκετινγκ μέσω Δικτύου Συνεργατών, Παρασιτικό Μάρκετινγκ, Μάρκετινγκ μέσω Μηχανών Αναζήτησης, Μάρκετινγκ μέσω Κοινωνικών Μέσων, Μάρκετινγκ μέσω Κινητών Συσκευών

Προαπαιτούμενες γνώσεις – προσόντα- εφόδια: πρόσβαση στο διαδίκτυο – ικανότητα χρήσης Η/Υ

Κριτήρια Επιλεξιμότητας: απόφοιτος λυκείου

Στόχος: δημιουργία  ομάδας με γνώση και προσόντα στο ψηφιακό μάρκετινγκ

Πιστοποιητικό Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης. EQF-1 έως EQF-4

Ανάλυση Διδακτικών Ενοτήτων :

Ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία του  marketing


Ωρες Διδασκαλίας: 15


Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με τη σύγχρονη λειτουργία των ψηφιακών εργαλείων, με στόχο τον καλύτερο έλεγχο και τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων στην επιχείρηση.

Ενημέρωση για τις σύγχρονες μορφές και τύπου


Ωρες Διδασκαλίας: 15


 1. Ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία του ψηφιακού marketing
 2. Μετάδοση συμπυκνωμένης γνώσης του ισχύοντος πλαισίου σχετικά με το ψηφιακό marketing.
 3. Εξέλιξη της γνώσης και της αντίληψης του εκπαιδευόμενου στις σημαντικότερες μορφές ψηφιακής επικοινωνίας στο διαδίκτυο, μέσω του marketing.
 4. Εγκλιματισμός στο περιβάλλον του ψηφιακού marketing και των ψηφιακών εργαλείων.
 5. Ενημέρωση με τις σύγχρονες σημαντικές εξελίξεις των ψηφιακών εργαλείων.
 6. Εμβάθυνση στις γενικές αρχές και βασικές έννοιες του ψηφιακού marketing και των ψηφιακών εργαλείων

 


Ωρες Διδασκαλίας: 50


Επικοινωνία:

Μπρώνη Γεωργία

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Π.Δ.Μ
gbroni@uowm.gr

Επικοινωνία:

Βελέντζας Ιωάννης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Καθηγητής , Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας
ivelentzas@uowm.gr

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Συμπλήρωσε την Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ή κάνε εγγραφή με το email σου στο Newsletter , για να μαθαίνεις νέα του προγράμματος και του Κ.Ε.ΔΙ.Β.Μ.

Προστασία Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Λογοκλοπή

 1. Για τα πνευματικά δικαιώματα:
  1. Η αναπαραγωγή ολόκληρου ή τμημάτων πνευματικών έργων τρίτων προσώπων (βιβλίων, άρθρων, εργασιών, έργων εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών κ.λπ.), καθώς και η μετάφραση, η διασκευή, η παραποίηση ή απομίμησή τους, χωρίς την άδεια του δημιουργού τους, απαγορεύεται από το νόμο, ανεξάρτητα από τη μορφή με την οποία αυτή γίνεται (έντυπη, ηλεκτρονική, φωτογραφική, κλπ.) και συνιστά αστικό και ποινικό αδίκημα, συνάμα δε και σοβαρή πειθαρχική παράβαση.
  2. Κάθε δημιουργός ή συνδημιουργός έργου δικαιούται να αναφέρεται και να αναγνωρίζεται ως τέτοιος, απολαμβάνοντας και τα τυχόν περιουσιακά δικαιώματα που απορρέουν από το έργο.
  3. Η παράλειψη της αναφοράς της πνευματικής εισφοράς τρίτων προσώπων σε δημοσιευμένο έργο ή, αντίθετα, η συμπερίληψη προσώπου ως δημιουργού ή συνδημιουργού σε έργο, στο οποίο δεν εισέφερε προσωπικό δημιουργικό έργο, συνιστούν σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα και μπορούν να έχουν και άλλες νομικές συνέπειες. Σε περίπτωση έργου που είναι αποτέλεσμα της πραγματικής δημιουργικής συνεισφοράς περισσοτέρων προσώπων, τα πρόσωπα αυτά πρέπει να αναφέρονται όλα ως συνδημιουργοί του έργου κατά τη σειρά της σπουδαιότητας της συμβολής τους.
  4. Η εκμετάλλευση των περιουσιακών δικαιωμάτων που προκύπτουν από δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας από τον δημιουργό ή τον εφευρέτη μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς, προκειμένου, ιδίως, για έργα που παρήχθησαν με τα μέσα ή τη χρηματοδότηση του Π.Δ.Μ. ή άλλου φορέα.
  5. Για τη ρύθμιση των πνευματικών δικαιωμάτων ερευνητικών έργων τα οποία εκπονούνται στο Π.Δ.Μ., πρέπει να υπογράφονται με την έναρξη των έργων αυτών σαφείς συμβάσεις ή πρωτόκολλα ανάμεσα στο Π.Δ.Μ. ή τον χρηματοδότη του έργου, τον υπεύθυνο του έργου και όλων των μελών της ερευνητικής ομάδας.
  6. Το Π.Δ.Μ. αποκτά δικαίωμα επί των αποτελεσμάτων της έρευνας, εφόσον αυτή διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του ή χρηματοδοτείται από αυτό ή γίνεται με τη χρήση του ονόματός του. Εάν το αποτέλεσμα της έρευνας αποδώσει οικονομικά οφέλη, οι ερευνητές οφείλουν να το γνωστοποιούν εγγράφως στο Ίδρυμα και να συνάπτουν από κοινού σύμβαση εκμετάλλευσης.
 2. Για τα θέματα λογοκλοπής:
  1. Η λογοκλοπή ή η ευθεία παραβίαση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πλέγμα των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, ιδιαίτερα όταν διαπράττεται από μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και απαντάται σε έργα που εμφανίζονται ως πρωτότυπα έργα του συγγραφέα τους.
  2. Εφαρμόζοντας στην πράξη τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή χάρτα του ερευνητή και σε συνάφεια με την επαγγελματική ευθύνη των διδασκόντων για την πρόληψη της λογοκλοπής (plagiarism), το Π.Δ.Μ. παρέχει στους καθηγητές και το λοιπό διδακτικό προσωπικό τη δυνατότητα ελέγχου των εργασιών με ανάλογο λογισμικό (turnitin, http://turnitin.com/).
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας δια μέσω του Κέντρου Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης θα προβεί στην επεξεργασία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στα δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερομένων στην παρούσα πρόσκληση με σκοπό την  επιλογή τους και τη συμμετοχή τους στο επιμορφωτικό πρόγραμμα. Νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί η παράγραφος 1 στοιχείο ε του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και το άρθρο 5 του ν. 4624/2019 (εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας). Τα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβάζονται κατά περίπτωση νομίμως σε συνεργαζόμενους φορείς (ενδεικτικά Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας), καθώς και στις αρμόδιες για την διαχείριση και έλεγχο των Κέντρων Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα τους, διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων, διαγραφής των δεδομένων αν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία ή αν αντιτίθενται στην επεξεργασία εφόσον δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, και περιορισμού της επεξεργασίας. Για κάθε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, επικοινωνώντας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@uowm.gr. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος θεωρεί ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών του δεδομένων, μπορεί να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).
TOP
Μετάβαση στο περιεχόμενο