Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφαλείας

Ημερομηνίες

Έναρξη:

21/03/2022

Λήξη:

30/06/2022

Διάρκεια:

140 ώρες

Εκπαίδευση

Εξ' Αποστάσεως

Κόστος

Κόστος:

450 €

Εκπτωτικές Πολιτικές:

OXI

Αιτήσεις εώς:

20/03/2022

Πληροφορίες

Σε Μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

 1. Να ενημερωθούν για την ουσία και το πνεύμα της νομοθεσίας υγείας & ασφάλειας
  εργασίας
 2. Να κατανοήσουν τις Αρχές ενός Συστήματος Διαχείρισης ΥΑΕ και το ρόλο της
  Διοίκησης σε αυτό
 3. Να κατανοήσουν τις βασικές παραμέτρους ανάπτυξης μίας κουλτούρας ΥΑΕ
 4. Να μπορούν να αναγνωρίζουν και να κατηγοριοποιούν τις πηγές κινδύνου και με
  βάση αυτά να αναγνωρίζουν και να ταξινομούν τους ενεχόμενους σε αυτές
  κινδύνους.
 5. Να συντάσσουν ένα Σχέδιο Ενεργειών για την καταγραφή και αντιμετώπισή τους με
  σαφές χρονοδιάγραμμα.
 1. Να σχεδιάζουν τις εργασίες με τρόπο ώστε να μειώνεται η πιθανότητα ατυχήματος.
 2. Να μπορούν να διατυπώνουν και να εξηγούν τα ληπτέα μέτρα και να τα ταξινομούν
  σε επίπεδα επικινδυνότητας.
 3. Να μπορούν να οργανώνουν τη διαχείριση των αποτελεσμάτων της λήψης μέτρων
  για την αντιμετώπιση των επικίνδυνων καταστάσεων.
 4. Να συσχετίζουν και να ταξινομούν την επικινδυνότητα ανάλογα με τον τύπο της
  εκτελούμενης εργασίας.
 5. Να εισαχθούν σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια στα χαρακτηριστικά προστασίας της
  υγείας του ανθρωπίνου σώματος.
 6. Να εισαχθούν σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια στην επιστήμη των μτρήσεων βλαπτικών
  παραγόντων.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:

 1. Να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να εγκαθιδρύσουν ένα πλαίσιο ανάπτυξης και
  εφαρμογής των βασικών αρχών υγείας & ασφάλειας εργασίας (ΥΑΕ) στις
  επιχειρήσεις με στόχο την αντιμετώπιση των νέων απαιτήσεων του επαγγέλματος/
  ειδικότητας του Τεχνικού Ασφαλείας ή του στελέχους.
 2. Να παράσχει στους συμμετέχοντες ένα πρώτο επίπεδο πιστοποίησης επάρκειας
  προσόντων ανάλογων με αυτών των Ευρωπαϊκών Χωρών

i. Περιγραφή της Ομάδας- Στόχου

 1. Μεταπτυχιακοί Φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

ii. Κριτήρια Επιλεξιμότητας:

 1. Ακαδημαϊκή επάρκεια
 2. Συνάφεια με το αντικείμενο

iii. Προαπαιτούμενες γνώσεις – προσόντα- εφόδια (πχ πρόσβαση στο διαδίκτυο,γνώσεις Η/Υ):

 1. Πρόσβαση στο διαδίκτυο
 2. Στοιχειώδης γνώση χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 3. Φορητός Η/Υ
 4. Γνώση τεχνικών μαθημάτων σε επίπεδο λυκείου (μαθηματικών,
  φυσικής, χημείας)
 5. Στοιχειώδης γνώση αγγλικής γλώσσας

Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης. EQF-5 έως EQF-8

Ανάλυση Διδακτικών Ενοτήτων :

 • ώρες Διδακτικής Ενότητας: 28
  Σκοπός Διδακτικής Ενότητας:Σκοπός Διδακτικής Ενότητας. Η ενότητα περιγράφει τις βασικές αρχές οι οποίες ισχύουν στη διαχείριση των θεμάτων Α&Υ ώστε οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν επαφή με το επιστημονικό αντικείμενο ως μέθοδο διαχείρισης προσωπικού ώστε να επιτυγχάνονται συγχρόνως και οι στόχοι της Α&Υ.

  Στόχοι Διδακτικής Ενότητας :Στόχοι Διδακτικής Ενότητας «με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα

  είναι σε θέση να (ή θα μπορούν να):

  1. a) Συντάσσουν ένα έγγραφο Πολιτικής ΥΑΕ
  2. b) Αναλύσουν την αρχή PDCA (Plan-Do-Check-Act) στην οποία στηρίζεται η

  ανάπτυξη των πλέον δημοφιλών Διαχειριστικών Συστημάτων και γνωρίσουν το

  Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας 45001:2018

  1. c) Αναλύσουν την αρχή του δικαιώματος ενημέρωσης του προσωπικού (Right-toKnow) και να εγκαθιδρύσουν βασικές επικοινωνιακές τεχνικές για είναι δυνατή η

  διάχυση της πληροφόρησης των θεμάτων ΥΑΕ στους εργασιακούς χώρους και η

  σύνδεσή τους με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας

  1. d) Διαχειρίζονται τα νομικά θέματα που σχετίζονται με τις ιδιαιτερότητες του νομικού

  πλαισίου ΥΑΕ

  1. e) Αναγνωρίζουν το επίπεδο της κουλτούρας ΥΑΕ μιας επιχείρησης και να

  προτείνουν μεθόδους ανάπτυξής της

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 28

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας:

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας. Η ενότητα αυτή περιγράφει τις μεθόδους ασφαλούς

εργασίας ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των εργαζομένων έναντι

πιθανού συμβάντος ήτοι έναντι πιθανής εκδήλωσης επαγγελματικής

ασθένειας, δυστυχήματος, ατυχήματος ή παρ’ ολίγον ατυχήματος.

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας :

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας «με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα

είναι σε θέση να (ή θα μπορούν να):

 1. a) Εξοικειωθούν με τη μεθοδολογία Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου
 2. b) Προδιαγράφουν τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)
 3. c) Προδιαγράφουν οδηγίες ασφάλειας μηχανών, εργαλείων και εγκαταστάσεων
 4. d) Εκδίδουν Οδηγίες Ασφαλούς Εργασίας και Προστασίας της Υγείας
 5. e) Προδιαγράφουν τις οδηγίες ασφάλειας εξωτερικών συνεργείων και εργοταξίων
 6. f) Εκτελούν επιθεωρήσεις εργασιακών χώρων και να αναγνωρίζουν τις πηγές

κινδύνου και τους εξ αυτών προερχόμενους κινδύνους

 1. g) Συμμετέχουν στην Ομάδα Διερεύνησης Συμβάντων & να αναλύουν τα στατιστικά

ατυχημάτων

 1. i) Προδιαγράφουν τις οδηγίες ασφαλούς διαχείρισης χημικών ουσιών
 2. j) Αναγνωρίζουν τους κινδύνους και τις μεθόδους προστασίας των διαφόρων μερών

του σώματος

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 28

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας:

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας. Η ενότητα αυτή περιγράφει τις βασικές αρχές εργονομίας ήτοι των μεθόδων προσαρμογής της εργασίας στον άνθρωπο έναντι του αντιθέτου.

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας :

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας «με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα

είναι σε θέση να (ή θα μπορούν να):

 1. a) Αναγνωρίσουν τους ανθρωπομετρικούς περιορισμούς του σώματος
 2. b) Κατανοήσουν τους μηχανισμούς κόπωσης του ανθρωπίνου σώματος
 3. c) Κατανοήσουν τους βασικούς μηχανισμούς λειτουργίας του ανθρωπίνου εγκεφάλου
 4. d) Αναγνωρίσουν τους τρόπους συνδυαστικής μυοσκελετικής λειτουργίας του

ανθρωπίνου σώματος και τους σχετικούς περιορισμούς

 1. e) Προδιαγράψουν τις απαιτούμενες μικροκλιματικές συνθήκες λειτουργίας των

εργασιακών χώρων

 1. f) Προδιαγράψουν τις βασικές εργονομικές αρχές εργονομικού σχεδιασμού των

εργασιακών χώρων με γνώμονα τα ανωτέρω όρια

 1. g) Να προδιαγράφουν και να εκτελούν τις απαιτούμενες μετρήσεις βλαπτικών

παραγόντων

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 28

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας:

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας. Η ενότητα αυτή περιγράφει τις βασικές αρχές πρωτοβάθμιας (προσυμπτωματικής) φροντίδας των εργαζομένων.

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας :

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας «με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα

είναι σε θέση να (ή θα μπορούν να):

 1. a) Κατανοήσουν το περιεχόμενο ενός προγράμματος Υγείας της Εργασίας
 2. b) Συντάξουν (ή να συνεργαστούν με τον Ιατρό Εργασίας για τη σύνταξη)

Διαδικασιών & Οδηγιών Βιοασφάλειας

 1. c) Συντάξουν (ή να συνεργαστούν με τον Ιατρό Εργασίας για τη σύνταξη)

Αναγνώρισης και Αντιμετώπισης Ψυχοκοινωνικών Κινδύνων

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 28

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας:

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας. Η ενότητα αυτή περιγράφει τις βασικές αρχές Πυρασφάλειας και αντιμετώπισης σεναρίων έκτατων καταστάσεων όπως η πυρκαγιά, ο σεισμός, η πλημμύρα, άλλα αντίξοα καιρικά φαινόμενα, η διαρροή χημικής ουσίας, ένα πολλαπλό δυστύχημα.

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας :

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας «με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα

είναι σε θέση να (ή θα μπορούν να):

 1. a) Κατανοήσουν τις ειδικές αρχές Πυροπρόληψης (Πυρασφάλειας και

Πυροπροστασίας)

 1. b) Αναγνωρίσουν τις αρχές αντιμετώπισης (περιορισμού και κατάσβεσης) μίας

πυρκαγιάς

 1. c) Προδιαγράψουν μέτρα ενεργητικής και παθητικής πυρασφάλειας μίαw

εγκατάστασης

 1. d) Αναγνωρίσουν το μηχανισμό της εκδήλωσης μίας έκρηξης και τη μεθοδολογία

εκτέλεσης μελέτης ΑΤΕΧ

 1. e) Εκτελούν επιθεωρήσεις πυρασφάλειας εργασιακών χώρων
 2. f) Συντάξουν ένα Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων (πυρκαγιά, έκρηξη,

σεισμός, διαρροή χημικής ουσίας, επικίνδυνων καιρικών φαινομένων κλπ.)

Επικοινωνία:

Γιάννης Μπακούρος

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Καθηγητής Διαχείρισης Τεχνολογίας και Καινοτομίας Π.Δ.Μ.
ylb@uowm.gr

Επικοινωνία:

Κωνσταντίνος Τσανακτσίδης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Καθηγητής. Τμήματος Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας,
ktsanaktsidis@uowm.gr

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Συμπλήρωσε την Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ή κάνε εγγραφή με το email σου στο Newsletter , για να μαθαίνεις νέα του προγράμματος και του Κ.Ε.ΔΙ.Β.Μ.

Προστασία Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Λογοκλοπή

 1. Για τα πνευματικά δικαιώματα:
  1. Η αναπαραγωγή ολόκληρου ή τμημάτων πνευματικών έργων τρίτων προσώπων (βιβλίων, άρθρων, εργασιών, έργων εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών κ.λπ.), καθώς και η μετάφραση, η διασκευή, η παραποίηση ή απομίμησή τους, χωρίς την άδεια του δημιουργού τους, απαγορεύεται από το νόμο, ανεξάρτητα από τη μορφή με την οποία αυτή γίνεται (έντυπη, ηλεκτρονική, φωτογραφική, κλπ.) και συνιστά αστικό και ποινικό αδίκημα, συνάμα δε και σοβαρή πειθαρχική παράβαση.
  2. Κάθε δημιουργός ή συνδημιουργός έργου δικαιούται να αναφέρεται και να αναγνωρίζεται ως τέτοιος, απολαμβάνοντας και τα τυχόν περιουσιακά δικαιώματα που απορρέουν από το έργο.
  3. Η παράλειψη της αναφοράς της πνευματικής εισφοράς τρίτων προσώπων σε δημοσιευμένο έργο ή, αντίθετα, η συμπερίληψη προσώπου ως δημιουργού ή συνδημιουργού σε έργο, στο οποίο δεν εισέφερε προσωπικό δημιουργικό έργο, συνιστούν σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα και μπορούν να έχουν και άλλες νομικές συνέπειες. Σε περίπτωση έργου που είναι αποτέλεσμα της πραγματικής δημιουργικής συνεισφοράς περισσοτέρων προσώπων, τα πρόσωπα αυτά πρέπει να αναφέρονται όλα ως συνδημιουργοί του έργου κατά τη σειρά της σπουδαιότητας της συμβολής τους.
  4. Η εκμετάλλευση των περιουσιακών δικαιωμάτων που προκύπτουν από δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας από τον δημιουργό ή τον εφευρέτη μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς, προκειμένου, ιδίως, για έργα που παρήχθησαν με τα μέσα ή τη χρηματοδότηση του Π.Δ.Μ. ή άλλου φορέα.
  5. Για τη ρύθμιση των πνευματικών δικαιωμάτων ερευνητικών έργων τα οποία εκπονούνται στο Π.Δ.Μ., πρέπει να υπογράφονται με την έναρξη των έργων αυτών σαφείς συμβάσεις ή πρωτόκολλα ανάμεσα στο Π.Δ.Μ. ή τον χρηματοδότη του έργου, τον υπεύθυνο του έργου και όλων των μελών της ερευνητικής ομάδας.
  6. Το Π.Δ.Μ. αποκτά δικαίωμα επί των αποτελεσμάτων της έρευνας, εφόσον αυτή διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του ή χρηματοδοτείται από αυτό ή γίνεται με τη χρήση του ονόματός του. Εάν το αποτέλεσμα της έρευνας αποδώσει οικονομικά οφέλη, οι ερευνητές οφείλουν να το γνωστοποιούν εγγράφως στο Ίδρυμα και να συνάπτουν από κοινού σύμβαση εκμετάλλευσης.
 2. Για τα θέματα λογοκλοπής:
  1. Η λογοκλοπή ή η ευθεία παραβίαση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πλέγμα των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, ιδιαίτερα όταν διαπράττεται από μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και απαντάται σε έργα που εμφανίζονται ως πρωτότυπα έργα του συγγραφέα τους.
  2. Εφαρμόζοντας στην πράξη τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή χάρτα του ερευνητή και σε συνάφεια με την επαγγελματική ευθύνη των διδασκόντων για την πρόληψη της λογοκλοπής (plagiarism), το Π.Δ.Μ. παρέχει στους καθηγητές και το λοιπό διδακτικό προσωπικό τη δυνατότητα ελέγχου των εργασιών με ανάλογο λογισμικό (turnitin, http://turnitin.com/).
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας δια μέσω του Κέντρου Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης θα προβεί στην επεξεργασία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στα δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερομένων στην παρούσα πρόσκληση με σκοπό την  επιλογή τους και τη συμμετοχή τους στο επιμορφωτικό πρόγραμμα. Νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί η παράγραφος 1 στοιχείο ε του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και το άρθρο 5 του ν. 4624/2019 (εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας). Τα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβάζονται κατά περίπτωση νομίμως σε συνεργαζόμενους φορείς (ενδεικτικά Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας), καθώς και στις αρμόδιες για την διαχείριση και έλεγχο των Κέντρων Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα τους, διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων, διαγραφής των δεδομένων αν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία ή αν αντιτίθενται στην επεξεργασία εφόσον δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, και περιορισμού της επεξεργασίας. Για κάθε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, επικοινωνώντας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@uowm.gr. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος θεωρεί ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών του δεδομένων, μπορεί να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).
TOP
Μετάβαση στο περιεχόμενο