Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Ενεργειακή αποδοτικότητα και βιωσιμότητα σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) για ενεργειακούς διαχειριστές και ειδικούς στην ενέργεια

Ημερομηνίες

Έναρξη:

Λήξη:

Διάρκεια:

50 ώρες

Εκπαίδευση

Υβριδικά

Κόστος

Κόστος:

0 €

Εκπτωτικές Πολιτικές:

OXI

Πληροφορίες

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε ενεργειακούς διαχειριστές ή γενικά στελέχη ΜμΕ που ασχολούνται με την παρακολούθηση της ενέργειας. Το πρόγραμμα θα είναι ανοικτό σε άλλα ενδιαφερόμενα άτομα που κατέχουν τουλάχιστον πτυχίο επιπέδου 5 σε σχετικούς κλάδους ή / και προσωπικό ΜμΕ που ασχολείται με ενεργειακά θέματα, όπως ελεγκτές, σύμβουλοι εργαζόμενοι σε ESCO κλπ. Επίσης και σε ειδικούς στην ενέργεια, όπως Μηχανικούς, τελειόφοιτους Τμημάτων Μηχανικών κλπ.

Αν και υπάρχουν πολλά ΕΠ σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας στις περισσότερες χώρες, αυτά είναι κυρίως προσανατολισμένα στην ενεργειακή απόδοση κτιρίων και στα κτίρια NZEB. Τα προγράμματα αυτά δεν είναι συνήθως ελκυστικά για τους ενεργειακούς διαχειριστές, καθώς οι απαιτήσεις και παρεμβάσεις στις παραγωγικές επιχειρήσεις είναι τελείως διαφορετικές. Παράλληλα οι Ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές αναγνωρίζουν την έλλειψη σχετικού κανονιστικού πλαισίου για τις ΜμΕ και ενθαρρύνουν την προώθηση σχετικών ρυθμίσεων αλλά κι την εκπόνηση κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ενημέρωση των ΜμΕ και την κατάρτιση των στελεχών τους και των ενεργειακών ελεγκτών.

Συνεπώς το προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό συμβάλλοντας στην επίτευξη των εθνικών στόχων για την εξοικονόμηση ενέργειας στις ΜμΕ.

Aύξηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ενεργειακών διαχειριστών αλλά και των επαγγελματιών που ασχολούνται με την  ενεργειακή συμπεριφορά σε επιχειρήσεις, ως ενεργειακοί ελεγκτές κλπ για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των ΜμΕ.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα επικεντρωθεί στην παρουσίαση των μέτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, σε στενή σχέση με τις ενεργειακές έρευνες και τα τεχνικά δεδομένα. Με ποσοτική ανάλυση αναδεικνύονται οι καλύτερες δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας και με τη χρήση οικονομικών εργαλείων επιλέγονται οι βέλτιστες από την πλευρά του κόστους- αποτελέσματος. Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνδυάζει την εφαρμογή των γνώσεων σε ειδικά εργαλεία ποσοτικής παρακολούθησης και αποτίμησης που διατίθενται στην δικτυακή πλατφόρμα του έργου, αλλά και σε πρακτικές δράσεις σε ΜμΕ που θα συμμετέχουν στο έργο.

Ο κύριος σκοπός του έργου είναι η αύξηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ενεργειακών διαχειριστών αλλά και των επαγγελματιών που ασχολούνται με την  ενεργειακή συμπεριφορά σε επιχειρήσεις, ως ενεργειακοί ελεγκτές κλπ για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των ΜμΕ. Ο στρατηγικός στόχος είναι να ενισχυθούν και να επικαιροποιηθούν οι απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες και να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις δυνατότητες βελτίωσης της ενεργειακής συμπεριφοράς ιδιαίτερα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, για τις οποίες δεν ισχύουν οι θεσμοθετημένες οδηγίες για την ενεργειακή διαχείριση.

Η επιλογή των εκπαιδευομένων θα γίνει μετά από δημόσια πρόσκληση με βάση μοριοδότηση μεταξύ των ενδιαφερομένων, που θα βασίζεται στα παρακάτω κριτήρια, με βάση τους σχετικούς συντελεστές βαρύτητας:

 1. Επαγγελματική προϋπηρεσία. Έτη πραγματικής επαγγελματικής εμπειρίας δια 10 πολλαπλασιασμένα με συντελεστή 40%. Βαθμολογία 0-40%.
 2. Συνάφεια των σπουδών με το αντικείμενο του προγράμματος.
 • Βαθμός πτυχίου. Βαθμός πτυχίου δια 10 πολλαπλασιασμένος με 30% . Βαθμολογία 15-30%.
 1. Γνώση ξένων γλωσσών – απαραιτήτως της Αγγλικής 10%.

Πιστοποιητικό – Μονάδες: 5 ECTS / EQF-6

- Ερωτήσεις κατανόησης ύλης στις θεματικές ενότητες 1-4
- Εκπόνηση μελέτης στις θεματικές ενότητες 5 έως 6

Ανάλυση Διδακτικών Ενοτήτων :

Να εισάγει τον εκπαιδευόμενο στις ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές και τη
νομιθεσία σχετικά με την ενεργειακή απόδοση και διαχείριση στους τομείς των ΜμΕ,
της βιομηχανίας και των υπηρεσιών.

Να εισάγει τον εκπαιδευόμενο στην ενεργειακή συμπεριφορά των συστημάτων, στις
τεχικές βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, στις τεχνικές της ενεργειακής
διαχείρισης και στην μέτρηση-παρακολούθηση-επαλήθευσητψν ενεργειακών
αναγκών.

Να περιγράψει στον εκπαιδευόμενο τα πραγματικα πρότυπα και
προδιαγραφές των ενεργειακών ελέγχων και της ενεργειακής διαχείρισης στην
Ευρώπη, καθώς και τις τεχνικές ενεργειακών ελέγχων σε διαφορετικούς κλάδους
(αστικός, υπηρεσιών, βιομηχανίας), συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών
στοιχείων για την αξιολόγηση της ενέργειας και της εξοικονόμησής της.

Να εισάγει στον εκπαιδευόμενο προηγμένα και αποτελεσματικά εργαλεία,
τεχνικές και έννοιες για την Παρακολούθηση και Στόχευση (M&T ) και Μέτρηση και
Επαλήθευση (M&V), σύμφωνα με το Διεθνές Πρωτόκολλο Μέτρησης και
Επαλήθευσης Επιδόσεων (IPMVP), για εξοικονόμηση ενέργειας και ανανεώσιμες
πηγές.

Να εισάγει τον εκπαιδευόμενο σε βασικές έννοιες, χρηματοδοτικούς
μηχανισμούς και εργαλεία οικονομοτεχνικής αξιολόγησης για την επιλογή της
βέλτιστης οικονομικά λύσης, σχετικά με επενδύσεις σε ενεργειακά έργα.

Η πρακτική εφαρμογή όσων έχουν διδαχθεί στις προηγούμενες ενότητες σε
πραγματικές συνθήκες, στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων των οποίων τεχνικό
προσωπικό και προσωπικό λήψης αποφάσεων παρακολούθησε τα μαθήματα.

Επικοινωνία:

Χριστοφορίδης Γεώργιος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Καθηγητής Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας
gchristoforidis@uowm.gr

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Συμπλήρωσε την Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ή κάνε εγγραφή με το email σου στο Newsletter , για να μαθαίνεις νέα του προγράμματος και του Κ.Ε.ΔΙ.Β.Μ.

Προστασία Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Λογοκλοπή

 1. Για τα πνευματικά δικαιώματα:
  1. Η αναπαραγωγή ολόκληρου ή τμημάτων πνευματικών έργων τρίτων προσώπων (βιβλίων, άρθρων, εργασιών, έργων εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών κ.λπ.), καθώς και η μετάφραση, η διασκευή, η παραποίηση ή απομίμησή τους, χωρίς την άδεια του δημιουργού τους, απαγορεύεται από το νόμο, ανεξάρτητα από τη μορφή με την οποία αυτή γίνεται (έντυπη, ηλεκτρονική, φωτογραφική, κλπ.) και συνιστά αστικό και ποινικό αδίκημα, συνάμα δε και σοβαρή πειθαρχική παράβαση.
  2. Κάθε δημιουργός ή συνδημιουργός έργου δικαιούται να αναφέρεται και να αναγνωρίζεται ως τέτοιος, απολαμβάνοντας και τα τυχόν περιουσιακά δικαιώματα που απορρέουν από το έργο.
  3. Η παράλειψη της αναφοράς της πνευματικής εισφοράς τρίτων προσώπων σε δημοσιευμένο έργο ή, αντίθετα, η συμπερίληψη προσώπου ως δημιουργού ή συνδημιουργού σε έργο, στο οποίο δεν εισέφερε προσωπικό δημιουργικό έργο, συνιστούν σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα και μπορούν να έχουν και άλλες νομικές συνέπειες. Σε περίπτωση έργου που είναι αποτέλεσμα της πραγματικής δημιουργικής συνεισφοράς περισσοτέρων προσώπων, τα πρόσωπα αυτά πρέπει να αναφέρονται όλα ως συνδημιουργοί του έργου κατά τη σειρά της σπουδαιότητας της συμβολής τους.
  4. Η εκμετάλλευση των περιουσιακών δικαιωμάτων που προκύπτουν από δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας από τον δημιουργό ή τον εφευρέτη μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς, προκειμένου, ιδίως, για έργα που παρήχθησαν με τα μέσα ή τη χρηματοδότηση του Π.Δ.Μ. ή άλλου φορέα.
  5. Για τη ρύθμιση των πνευματικών δικαιωμάτων ερευνητικών έργων τα οποία εκπονούνται στο Π.Δ.Μ., πρέπει να υπογράφονται με την έναρξη των έργων αυτών σαφείς συμβάσεις ή πρωτόκολλα ανάμεσα στο Π.Δ.Μ. ή τον χρηματοδότη του έργου, τον υπεύθυνο του έργου και όλων των μελών της ερευνητικής ομάδας.
  6. Το Π.Δ.Μ. αποκτά δικαίωμα επί των αποτελεσμάτων της έρευνας, εφόσον αυτή διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του ή χρηματοδοτείται από αυτό ή γίνεται με τη χρήση του ονόματός του. Εάν το αποτέλεσμα της έρευνας αποδώσει οικονομικά οφέλη, οι ερευνητές οφείλουν να το γνωστοποιούν εγγράφως στο Ίδρυμα και να συνάπτουν από κοινού σύμβαση εκμετάλλευσης.
 2. Για τα θέματα λογοκλοπής:
  1. Η λογοκλοπή ή η ευθεία παραβίαση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πλέγμα των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, ιδιαίτερα όταν διαπράττεται από μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και απαντάται σε έργα που εμφανίζονται ως πρωτότυπα έργα του συγγραφέα τους.
  2. Εφαρμόζοντας στην πράξη τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή χάρτα του ερευνητή και σε συνάφεια με την επαγγελματική ευθύνη των διδασκόντων για την πρόληψη της λογοκλοπής (plagiarism), το Π.Δ.Μ. παρέχει στους καθηγητές και το λοιπό διδακτικό προσωπικό τη δυνατότητα ελέγχου των εργασιών με ανάλογο λογισμικό (turnitin, http://turnitin.com/).
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας δια μέσω του Κέντρου Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης θα προβεί στην επεξεργασία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στα δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερομένων στην παρούσα πρόσκληση με σκοπό την  επιλογή τους και τη συμμετοχή τους στο επιμορφωτικό πρόγραμμα. Νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί η παράγραφος 1 στοιχείο ε του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και το άρθρο 5 του ν. 4624/2019 (εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας). Τα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβάζονται κατά περίπτωση νομίμως σε συνεργαζόμενους φορείς (ενδεικτικά Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας), καθώς και στις αρμόδιες για την διαχείριση και έλεγχο των Κέντρων Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα τους, διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων, διαγραφής των δεδομένων αν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία ή αν αντιτίθενται στην επεξεργασία εφόσον δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, και περιορισμού της επεξεργασίας. Για κάθε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, επικοινωνώντας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@uowm.gr. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος θεωρεί ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών του δεδομένων, μπορεί να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).
TOP
Μετάβαση στο περιεχόμενο