Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Ελληνική Μουσική Παράδοση: Τυπικές και άτυπες πρακτικές

Ημερομηνίες

Έναρξη:

31/01/2022

Λήξη:

01/05/2022

Διάρκεια:

420 ώρες

Εκπαίδευση

Διά Ζώσης

Κόστος

Κόστος:

550 €
(δυνατότητα 2 δόσεων)

Εκπτωτικές Πολιτικές:

NAI

Αιτήσεις εώς:

30/09/2021

Πληροφορίες

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, εκπαιδευτές ενηλίκων, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, ανέργους και σε όσους εργαζόμενους και επαγγελματίες επιθυμούν να επιμορφωθούν σε θέματα πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης, μουσικής παράδοσης ώστε να απασχοληθούν σε αντίστοιχες εκπαιδευτικές και κοινωνικές δομές, όπως διαπολιτισμικά σχολεία, Δήμους και Υπηρεσίες υποδοχής, ασύλου, προσφυγικών ροών και ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Επίσης, το πρόγραμμα απευθύνεται σε μουσικούς και πτυχιούχους & φοιτητές/τριες όλων των ειδικοτήτων που επιθυμούν να προσεγγίσουν την ελληνική μουσική παράδοση υπό το πρίσμα της  πολυπολιτισμικής τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης.

 • Γνώσεις για τυπικές και άτυπες πρακτικές στην ελληνική μουσική παράδοση και εκπαίδευση
 • Εμβάθυνση σε θέματα που αφορούν μουσικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες ευπαθών κοινωνικών ομάδων
 • Εφαρμογές σύγχρονων εξ αποστάσεως εκπαιδευτικών πρακτικών για την προσέγγιση και ένταξη των διαφορετικών μαθητικών ομάδων και ομάδων ενηλίκων.

Ανάπτυξη δεξιοτήτων ακρόασης και πρόσληψης της εθνικής και παραδοσιακής μουσικής στο τυπικό και μη τυπικό περιβάλλον εκπαίδευσης. Γνώσεις, στάσεις και ικανότητες για την πολυτροπική προσέγγιση της ετερότητας χωρίς προκαταλήψεις, μέσω σύγχρονων εκπαιδευτικών πρακτικών για την τυπική, μη τυπική και άτυπη μάθηση.

Λόγω της πρόσφατης υγειονομικής κρίσης, κρίνεται αναγκαία η διαμόρφωση νέας εναλλακτικής μάθησης στην τυπική και άτυπη Διά Βίου εκπαίδευση μέσω της μουσικής παράδοσης και της τηλεκπαίδευσης.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα του προγράμματος: Α) Εμβάθυνση σε θέματα που αφορούν μουσικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, Β) ανάδειξη σύγχρονων εκπαιδευτικών πρακτικών για την τυπική, μη τυπική και άτυπη μάθηση.

 1. Περιγραφή της Ομάδας-Στόχου: Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές ενηλίκων, σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, σε ανέργους και εργαζόμενους, σε επαγγελματίες που επιθυμούν να επιμορφωθούν σε εναλλακτικές εκπαιδευτικές πρακτικές, σε τυπικές και άτυπες μορφές κοινωνικοποίησης μέσω της μουσικής παράδοσης. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας.
 2. Κριτήρια Επιλεξιμότητας: Σειρά προτεραιότητας.

Προαπαιτούμενες γνώσεις – προσόντα – εφόδια: Πρόσβαση στο διαδίκτυο και βασικές γνώσεις Η/Υ, άτυπη ενασχόληση με τη μουσική και τις Τέχνες.

Με το πέρας των διδακτικών ενοτήτων και την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος από τους εκπαιδευόμενους, χορηγείται πιστοποιητικό επιμόρφωσης 420 ωρών, το οποίο αντιστοιχεί σε 21 ECVET.

Ανάλυση Διδακτικών Ενοτήτων :

Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι τις τυπικές, μη τυπικές, άτυπες και εξ αποστάσεως μορφές μάθησης και διδασκαλίας. Επίσης, να γνωρίσουν τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες και οι τέχνες, όπως η μουσική, η ζωγραφική, η λογοτεχνία στις ανάγκες της επαγγελματικής ανάπτυξης και σύγχρονης κοινωνικοποίησης.Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να εφαρμόζουν εναλλακτικές παρεμβάσεις σε περιβάλλοντα τυπικής, τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης.

Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η μελέτη της εθνικότητας, της παράδοσης, της  ευρωπαικότητας, της τοπικότητας, όπως εντοπίζονται τοπικές και εθνικές μουσικές κουλτούρες σε περιόδους πολέμων και ειρήνης.Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να εντάξουν τη Διά Βίου εκπαίδευση στο ιστορικό και πολιτικό συγκείμενό της ώστε να αναγνωρίζουν την εθνική και κοινωνική διάσταση της μουσικής, να αναγνωρίζουν τους μηχανισμούς της στερεοτυπικής μουσικής σκέψης ώστε να αντιμετωπίζουν φαινόμενα ρατσισμού και ξενοφοβίας στην κοινωνία και στην εκπαίδευση μέσω της «παγκοσμιοποιητικής /διεθνοποιητικής» μουσικής κουλτούρας

Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η μελέτη της έννοιας Παράδοση,οι δημιουργικές συναντήσεις μουσικών παραδόσεων και η ιστορική ανασκόπηση αξιοποίησής της.

Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

Α) αναγνωρίζουν τη μουσική παράδοση ως διαχρονικότητα και ως συνήθεια,

Β) να προσλαμβάνουν την ελληνική παραδοσιακή μουσική ως πηγή έμπνευσης για τη νεοελληνική λόγια μουσική δημιουργία,

Γ) να αναγνωρίζουν συναντήσεις μουσικών παραδόσεων και τις επιδράσεις από την μουσική παράδοση των «άλλων».

Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η παρουσίαση και ανάλυση των σύγχρονων θεωρητικών παραδοχών για τη μάθηση και τη διδασκαλία, καθώς και η ανάδειξη των σχέσεων παιδαγωγικής θεωρίας και εκπαιδευτικής πράξης. Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να: Α) σχεδιάζουν εκπαιδευτικές παρεμβάσεις σύμφωνα με το ερευνητικό- αναστοχαστικό μοντέλο Β) σχεδιάζουν και να υποστηρίζουν πλαίσια που ενθαρρύνουν τις αλληλεπιδράσεις, ευνοούν την εργασία σε ομάδες και κινητοποιούν τις συμμετοχικές διαδικασίες.

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται και αναλύεται το παραδοσιακό και ρεμπέτικο τραγουδι. Μελετάται η μεταμοντέρνα ανάλυση της παραδοσιακής και ρεμπέτικης μουσικής στο ρεπερτόριο της κιθάρας ως σημείο διασύνδεσης σε διαφορετικές κοινότητες. Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η διερεύνηση της διαπολιτισμικότητας στην εκπαίδευση μέσα από ποικίλα γνωστικά αντικείμενα όπως η μουσική, η λογοτεχνία και η εικόνα της χώρας, της πόλης. Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: Α) προσλαμβάνουν τη μετάβαση από το Μεταμοντερνισμό στο Ethnic, Β) αναγνωρίζουν τις πολιτισμικές συναντήσεις μέσω της μουσικής.

Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η διερεύνηση της πολυπολιτισμικότητας στο νέο εθνικό και κοινωνικό περιβάλλον μέσα από ποικίλα γνωστικά αντικείμενα, όπως οι Τέχνες, η λογοτεχνία, καθώς και η μελέτη πρακτικών και τρόπων αξιολόγησης διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης ή ξένης. Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: Α) σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται πολυτροπικό υλικό με ειδικό προσανατολισμό την πολιτισμική διαφορετικότητα και ετερότητα, Β) σχεδιάζουν διαφοροποιημένες διαδικασίες και να λαμβάνουν υπόψη στοιχεία, όπως η πολυγλωσσία και η πολιτισμική ετερότητα, Γ) εφαρμόζουν καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας μέσω δομικών και προφορικών προσεγγίσεων.

Σκοπός της ενότητας είναι η πολυτροπική μουσική ακρόαση και, κατά περίπτωση εκπαιδευομένου, μουσική εκτέλεση ως πιλοτική εμπειρία. Προτείνεται ερμηνευτική ακρόαση και μουσική εκτέλεση έργων α) λόγιας μουσικής με αναφορές στη μουσική παράδοση της Ελλάδας και της ευρύτερης ανατολικής Μεσογείου και β) αστυκών(sic) λαϊκών τραγουδιών. Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να ερμηνεύουν μουσικά τεχνικά σχήματα και ζητήματα.

Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η διερεύνηση και ανάδειξη έμφυλων ταυτοτήτων μέσα από διαδικασίες άτυπης μάθησης και αξιοποίηση των Τεχνών. Η αποδόμηση των στερεοτύπων του φύλου θα συμβάλλει στην ανάπτυξη υγειών και ισοδύναμων σχέσεων ανάμεσα στους ανθρώπους.Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:Α) προσδιορίζουν όρους, όπως «έμφυλη βία» και «έμφυλες ταυτότητες», Β) αναλογίζονται ποιες στάσεις και συμπεριφορές ενδέχεται να μεταφέρουν ή να στηρίζουν στερεότυπα φύλων και να προβληματιστούν για το πώς αυτές μπορούν να τροποποιηθούν, Γ) ανταλλάσσουν πληροφορίες καλών πρακτικών για δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης γύρω από έμφυλα θέματα στον ενεργό πληθυσμό, όπως μαθητές, σπουδαστές, ενεργούς πολίτες.

Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η μελέτη του φάσματος των μορφών της Τέχνης, μέσα από μια σειρά προτεινόμενων εκπαιδευτικών μοντέλων, με πρακτικές εικαστικές προσαρμογές.Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: Α) αναγνωρίζουν και να αναλαμβάνουν τον ρόλο του εμψυχωτή, Β) παραγάγουν τεχνικές και υλικά (Παιδαγωγικά – Καλλιτεχνικά Ισοδύναμα) κατάλληλα για να προσαρμοστούν στα ενδιαφέροντα ευπαθών κοινωνικά ομάδων.

Επικοινωνία:

Χριστίνα Σιδηροπούλου

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Ε.ΔΙ.Π. στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
chsidiropoulou@uowm.gr
2385055133

Επικοινωνία:

Κωσταντίνος Ντίνας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Καθηγητής στην Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
kdinas@uowm.gr

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Συμπλήρωσε την Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ή κάνε εγγραφή με το email σου στο Newsletter , για να μαθαίνεις νέα του προγράμματος και του Κ.Ε.ΔΙ.Β.Μ.

Προστασία Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Λογοκλοπή

 1. Για τα πνευματικά δικαιώματα:
  1. Η αναπαραγωγή ολόκληρου ή τμημάτων πνευματικών έργων τρίτων προσώπων (βιβλίων, άρθρων, εργασιών, έργων εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών κ.λπ.), καθώς και η μετάφραση, η διασκευή, η παραποίηση ή απομίμησή τους, χωρίς την άδεια του δημιουργού τους, απαγορεύεται από το νόμο, ανεξάρτητα από τη μορφή με την οποία αυτή γίνεται (έντυπη, ηλεκτρονική, φωτογραφική, κλπ.) και συνιστά αστικό και ποινικό αδίκημα, συνάμα δε και σοβαρή πειθαρχική παράβαση.
  2. Κάθε δημιουργός ή συνδημιουργός έργου δικαιούται να αναφέρεται και να αναγνωρίζεται ως τέτοιος, απολαμβάνοντας και τα τυχόν περιουσιακά δικαιώματα που απορρέουν από το έργο.
  3. Η παράλειψη της αναφοράς της πνευματικής εισφοράς τρίτων προσώπων σε δημοσιευμένο έργο ή, αντίθετα, η συμπερίληψη προσώπου ως δημιουργού ή συνδημιουργού σε έργο, στο οποίο δεν εισέφερε προσωπικό δημιουργικό έργο, συνιστούν σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα και μπορούν να έχουν και άλλες νομικές συνέπειες. Σε περίπτωση έργου που είναι αποτέλεσμα της πραγματικής δημιουργικής συνεισφοράς περισσοτέρων προσώπων, τα πρόσωπα αυτά πρέπει να αναφέρονται όλα ως συνδημιουργοί του έργου κατά τη σειρά της σπουδαιότητας της συμβολής τους.
  4. Η εκμετάλλευση των περιουσιακών δικαιωμάτων που προκύπτουν από δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας από τον δημιουργό ή τον εφευρέτη μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς, προκειμένου, ιδίως, για έργα που παρήχθησαν με τα μέσα ή τη χρηματοδότηση του Π.Δ.Μ. ή άλλου φορέα.
  5. Για τη ρύθμιση των πνευματικών δικαιωμάτων ερευνητικών έργων τα οποία εκπονούνται στο Π.Δ.Μ., πρέπει να υπογράφονται με την έναρξη των έργων αυτών σαφείς συμβάσεις ή πρωτόκολλα ανάμεσα στο Π.Δ.Μ. ή τον χρηματοδότη του έργου, τον υπεύθυνο του έργου και όλων των μελών της ερευνητικής ομάδας.
  6. Το Π.Δ.Μ. αποκτά δικαίωμα επί των αποτελεσμάτων της έρευνας, εφόσον αυτή διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του ή χρηματοδοτείται από αυτό ή γίνεται με τη χρήση του ονόματός του. Εάν το αποτέλεσμα της έρευνας αποδώσει οικονομικά οφέλη, οι ερευνητές οφείλουν να το γνωστοποιούν εγγράφως στο Ίδρυμα και να συνάπτουν από κοινού σύμβαση εκμετάλλευσης.
 2. Για τα θέματα λογοκλοπής:
  1. Η λογοκλοπή ή η ευθεία παραβίαση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πλέγμα των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, ιδιαίτερα όταν διαπράττεται από μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και απαντάται σε έργα που εμφανίζονται ως πρωτότυπα έργα του συγγραφέα τους.
  2. Εφαρμόζοντας στην πράξη τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή χάρτα του ερευνητή και σε συνάφεια με την επαγγελματική ευθύνη των διδασκόντων για την πρόληψη της λογοκλοπής (plagiarism), το Π.Δ.Μ. παρέχει στους καθηγητές και το λοιπό διδακτικό προσωπικό τη δυνατότητα ελέγχου των εργασιών με ανάλογο λογισμικό (turnitin, http://turnitin.com/).
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας δια μέσω του Κέντρου Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης θα προβεί στην επεξεργασία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στα δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερομένων στην παρούσα πρόσκληση με σκοπό την  επιλογή τους και τη συμμετοχή τους στο επιμορφωτικό πρόγραμμα. Νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί η παράγραφος 1 στοιχείο ε του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και το άρθρο 5 του ν. 4624/2019 (εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας). Τα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβάζονται κατά περίπτωση νομίμως σε συνεργαζόμενους φορείς (ενδεικτικά Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας), καθώς και στις αρμόδιες για την διαχείριση και έλεγχο των Κέντρων Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα τους, διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων, διαγραφής των δεδομένων αν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία ή αν αντιτίθενται στην επεξεργασία εφόσον δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, και περιορισμού της επεξεργασίας. Για κάθε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, επικοινωνώντας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@uowm.gr. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος θεωρεί ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών του δεδομένων, μπορεί να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).
TOP
Μετάβαση στο περιεχόμενο