×

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Εκπαιδευτική ρομποτική – STEAM για εκπαιδευτικούς

Ημερομηνίες

Έναρξη:

11/11/2022

Λήξη:

26/05/2023

Διάρκεια:

500 ώρες

Εκπαίδευση

Υβριδικά

Κόστος

Κόστος:

600 €
(δυνατότητα 3 δόσεων)

Εκπτωτικές Πολιτικές:

NAI

Αιτήσεις εώς:

31/10/2022

Πληροφορίες

To πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να επιμορφωθούν και να γίνουν πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ρομποτικής – STEAM. Πιο συγκεκριμένα από το πρόγραμμα επωφελούνται:

  • Εκπαιδευτικοί προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής που επιθυμούν να προσληφθούν ή να διοριστούν σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία. Το πρόγραμμα προσφέρει:
   • Δύο (2) μόρια για προσλήψεις ή διορισμούς (ν.4589/2019) Εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης.
   • Δύο (2) μόρια για προσλήψεις ή διορισμούς (ν.4589/2019) Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
   • Δέκα (10) μόρια για προσλήψεις εκπαιδευτικών των κατηγοριών TE και ΔΕ της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) σύμφωνα με υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1088/2-4-2019).
  • Εκπαιδευτικοί προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής που εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, φροντιστήρια και άλλα κέντρα επιμόρφωσης και επιθυμούν να αποκτήσουν πιστοποίηση εκπαιδευτικής ρομποτικής – STEAM.
  • Προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές παιδαγωγικής και σχολών θετικών επιστημών (πληροφορικής, μαθηματικών, φυσικής κ.λ.π) που στοχεύουν να αποκτήσουν συγκριτικό πλεονέκτημα κατά την μετέπειτα διαδικασία αναζήτησης εργασίας.
  • Εκπαιδευτές ενηλίκων που επιθυμούν να εργαστούν σε κέντρα δια βίου μάθησης και άλλες δομές εκπαίδευσης ενηλίκων.
  • Εν ενεργεία εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να επιμορφωθούν στο πεδίο STEAM – εκπαιδευτική ρομποτική.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ολοκληρωμένη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που επιθυμούν να ασχοληθούν με την διδασκαλία στο πλαίσιο STEAM – εκπαιδευτικής ρομποτικής, προσφέροντας επικαιροποιημένες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται, καλύπτοντας τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες που υπάρχουν στην δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση.

Οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν γνώσεις, θα αναπτύξουν δεξιότητες και θα διαμορφώσουν στάσεις έτσι ώστε:

 • να είναι σε θέση να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να αξιολογούν εκπαιδευτικές δραστηριότητες και προγράμματα σπουδών στο πλαίσιο STEAM – εκπαιδευτική ρομποτική, αξιοποιώντας σχετικές μεθοδολογίες,
 • να οργανώνουν και να διαχειρίζονται εργαστήρια και μαθητικές ομάδες εκπαιδευτικής ρομποτικής,
 • να αξιοποιούν τις πιο σύγχρονες πλατφόρμες εκπαιδευτικής ρομποτικής στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Οι εκπαιδευόμενοι με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα είναι σε θέση να εργαστούν σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, σε φροντιστήρια, σε κέντρα δια βίου μάθησης και σε άλλες δημόσιες και ιδιωτικές δομές εκπαίδευσης που εστιάζουν στο πλαίσιο STEAM – εκπαιδευτική ρομποτική.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να παρέχει ολοκληρωμένη και υψηλού επιπέδου κατάρτιση σε εκπαιδευτικούς που καλούνται να διδάξουν στο πλαίσιο STEAM – εκπαιδευτική ρομποτική, για να καλύψουν τις αυξανόμενες ανάγκες στην δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση. Το πρόγραμμα στοχεύει:

 • Να προσφέρει τις αναγκαίες θεωρητικές γνώσεις σε θέματα μεθοδολογίας και ενσωμάτωσης της εκπαιδευτικής ρομποτικής σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης μέσα από το πλαίσιο STEAM,
 • να εισάγει καινοτομίες και καλές πρακτικές από την πρόσφατη διεθνή βιβλιογραφία και έρευνα γύρω από το STEAM και την εκπαιδευτική ρομποτική,
 • να αναπτύξει δεξιότητες σχεδιασμού εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων σπουδών στο πλαίσιο STEAM – εκπαιδευτικής ρομποτικής από τους εκπαιδευτικούς,
 • να αναπτύξει δεξιότητες αξιοποίησης των πιο σύγχρονων εργαλείων εκπαιδευτικής ρομποτικής,
 • να αναπτύξει δεξιότητες για θέματα που αφορούν την πρακτική εφαρμογή του πλαισίου STEAM – εκπαιδευτικής ρομποτικής, όπως η οργάνωση του εργαστηρίου, των ομάδων και η συμμετοχή σε φεστιβάλ και διαγωνισμούς,
 • να διαμορφώσει στάσεις και αντιλήψεις για την χρησιμότητα του πλαισίου STEAM – εκπαιδευτικής ρομποτικής στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να καλύψει τις ανάγκες των εκπαιδευτικών που επιθυμούν να ασχοληθούν με την διδασκαλία εκπαιδευτικών προγραμμάτων STEAM με έμφαση στην εκπαιδευτική ρομποτική σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία καθώς και σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, φροντιστήρια και άλλους φορείς που παρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν:

 • Εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής
 • Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής
 • Προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές παιδαγωγικής και σχολών θετικών επιστημών

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Δεν υπάρχουν.

Τύπος πιστοποιητικού: EQF-5 έως EQF-8

Ανάλυση Διδακτικών Ενοτήτων :

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 20

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας:

Η εκπαιδευτική ρομποτική αξιοποιείται εδώ και πολλά χρόνια στην εκπαίδευση με τον ρόλο της να αλλάζει με την πάροδο του χρόνου. Από εργαλείο για την διδασκαλία του προγραμματισμού, μεθοδολογία για την εφαρμογή εποικοδομητικών θεωριών, διδακτική πρακτική για την προώθηση της υπολογιστικής σκέψης μέχρι την ενσωμάτωση της στο πλαίσιο STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics). Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιαστεί στους εκπαιδευόμενους η ιστορική εξέλιξη της εκπαιδευτικής ρομποτικής μέχρι σήμερα και να αναλυθούν οι βασικοί άξονες και αρχές που διέπουν την αξιοποίηση της.

 

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας :

a) Γνωρίζουν την ιστορική εξέλιξη της εκπαιδευτικής ρομποτικής και πως αξιοποιήθηκε στο πλαίσιο εκπαιδευτικών θεωριών.

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 20

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας:

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δραστηριοτήτων εκπαιδευτικής ρομποτικής στο πλαίσιο STEAM βασίζονται σε διάφορες μεθοδολογίες όπως η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, ο κατασκευαστικός εποικοδομισμός, το project based learning, το problem based learning, και το game based learning. Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιαστούν και να συζητηθούν με τους εκπαιδευόμενους οι βασικές αυτές μεθοδολογίες και οι τρόποι με τους οποίους μπορούν να στηρίξουν την εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής ρομποτικής – STEAM.

 

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας :

a) Αναγνωρίζουν τις βασικές μεθοδολογίες που συνδέονται με την εκπαιδευτική ρομποτική στο πλαίσιο STEAM.

b) Να κατανοούν τους τρόπους με τους οποίους μπορεί η κάθε μεθοδολογία να εφαρμοστεί στο πλαίσιο της εκπαιδευτική ρομποτικής – STEAM και τα πιθανά οφέλη που μπορεί να έχει για τους εκπαιδευόμενους.

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 40

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας:

Να παρουσιαστούν και να συζητηθούν με τους εκπαιδευόμενους οι ιδιαιτερότητες για την εφαρμογή του πλαισίου εκπαιδευτικής ρομποτικής στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και να παρουσιαστούν οι βασικότερες πλατφόρμες ρομποτικής που αξιοποιούνται σε αυτές τις συνθήκες.

 

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας :

a) Γνωρίζουν τις ιδιαίτερες στοχεύσεις του πλαισίου εκπαιδευτικής ρομποτικής στην προσχολική εκπαίδευση.

b) Γνωρίζουν τις βασικές πλατφόρμες εκπαιδευτικής ρομποτικής που χρησιμοποιούνται στην προσχολική εκπαίδευση, με έμφαση στα Floor roamers.

c) Σχεδιάζουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες και διδακτικές ακολουθίες με στόχους, προσδοκώμενα αποτελέσματα και πλαίσιο αξιολόγησης για την προσχολική εκπαίδευση, αξιοποιώντας τις μεθόδους διδασκαλίας της εκπαιδευτικής ρομποτικής.

 

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 50

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας:

Να παρουσιαστούν και να συζητηθούν με τους εκπαιδευόμενους οι ιδιαιτερότητες για την εφαρμογή του πλαισίου εκπαιδευτικής ρομποτικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και να παρουσιαστούν οι βασικότερες πλατφόρμες ρομποτικής που αξιοποιούνται σε αυτές τις συνθήκες.

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας :

a) Γνωρίζουν τις ιδιαίτερες στοχεύσεις του πλαισίου εκπαιδευτικής ρομποτικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

b) Γνωρίζουν τις βασικές πλατφόρμες εκπαιδευτικής ρομποτικής που χρησιμοποιούνται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με έμφαση στις πλατφόρμες Lego Wedo 2, Lego EV3, Lego Spike, Microbit, Makey Makey.

c) Σχεδιάζουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες και διδακτικές ακολουθίες με στόχους, προσδοκώμενα αποτελέσματα και πλαίσιο αξιολόγησης για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αξιοποιώντας τις μεθόδους διδασκαλίας της εκπαιδευτικής ρομποτικής.

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 50

 

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας:

Να παρουσιαστούν και να συζητηθούν με τους εκπαιδευόμενους οι ιδιαιτερότητες για την εφαρμογή του πλαισίου εκπαιδευτικής ρομποτικής στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και να παρουσιαστούν οι βασικότερες πλατφόρμες ρομποτικής που αξιοποιούνται σε αυτές τις συνθήκες.

 

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας :

a) Γνωρίζουν τις ιδιαίτερες στοχεύσεις του πλαισίου εκπαιδευτικής ρομποτικής στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

b) Γνωρίζουν τις βασικές πλατφόρμες εκπαιδευτικής ρομποτικής που χρησιμοποιούνται στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με έμφαση στις πλατφόρμες Lego EV3, Lego Spike και Arduino.

c) Σχεδιάζουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες και διδακτικές ακολουθίες με στόχους, προσδοκώμενα αποτελέσματα και πλαίσιο αξιολόγησης για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αξιοποιώντας τις μεθόδους διδασκαλίας της εκπαιδευτικής ρομποτικής.

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 50

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας:

Να παρουσιαστούν οι πρακτικές του STEAM, το τι είναι στην πράξη η παιδαγωγική προσέγγιση STEAM και πως μπορεί να εφαρμοστεί μέσα στην τάξη. Θα γίνει σύνδεση των πρακτικών STEAM  με τα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας και θα γίνει συζήτηση του πως μπορούν να εμπλακούν και να χρησιμοποιήσουν την εκπαιδευτική προσέγγιση STEAM όλες οι ειδικότητες.

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας :

a) Κατανοούν τι είναι η παιδαγωγική προσέγγιση STEAM και πως μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη.

b) Να εφαρμόζουν πρακτικές και ρουτίνες σκέψης για καλλιέργεια δεξιοτήτων του 21ου αιώνα.

c) Να σχεδιάζουν μια διδακτική ενότητα σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής προσέγγισης STEAM.

d) Να βρίσκουν συνδέσεις με άλλα μαθήματα και να προάγουν την ολιστική προσέγγιση στη μάθηση.

e) Να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν διδακτικά σενάρια STEAM με απλά υλικά και ανοιχτό λογισμικό προσβάσιμο σε όλους.

f) Να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν διδακτικά σενάρια STEAM που έχουν ως στόχο να προάγουν και την πράσινη εκπαίδευση

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 20

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας:

Να παρουσιαστεί και να συζητηθεί με τους εκπαιδευόμενους το πλαίσιο αξιοποίησης της εκπαιδευτικής ρομποτικής στην Ειδική Αγωγή, δίνοντας έμφαση στην διαφοροποίηση των στοχεύσεων και των μεθοδολογικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται.

 

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας :

a) Γνωρίζουν τις ιδιαίτερες στοχεύσεις της εκπαιδευτικής ρομποτικής στο πλαίσιο της ειδικής αγωγής.

b) Γνωρίζουν τις βασικές πλατφόρμες εκπαιδευτικής ρομποτικής που χρησιμοποιούνται στην ειδική αγωγή.

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 20

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας:

Να παρουσιαστεί και να συζητηθεί με τους εκπαιδευόμενους το πλαίσιο αξιοποίησης της εκπαιδευτικής ρομποτικής στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, δίνοντας έμφαση στην διαφοροποίηση των στοχεύσεων και των μεθοδολογικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται

 

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας :

a) Γνωρίζουν τις ιδιαίτερες στοχεύσεις της εκπαιδευτικής ρομποτικής στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

b) Γνωρίζουν τις βασικές πλατφόρμες εκπαιδευτικής ρομποτικής που χρησιμοποιούνται στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 20

 

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας:

Η σύνδεση του Design Thinking με το πλαίσιο STEAM και την εκπαιδευτική ρομποτική είναι ένα θέμα που απασχολεί έντονα τα τελευταία χρόνια την ερευνητική κοινότητα. Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν με τους εκπαιδευόμενους οι πρόσφατες ερευνητικές εξελίξεις στον τομέα αυτό, ενώ παράλληλα θα παρουσιαστούν πρακτικές και μέθοδοι ενσωμάτωσης του Design Thinking στην εκπαιδευτική διαδικασία και ειδικότερα στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής ρομποτικής – STEAM.

 

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας :

a) Γνωρίζουν μεθοδολογίες, τεχνικές και εργαλεία για την ενσωμάτωση του Design Thinking σε δραστηριότητες εκπαιδευτικής ρομποτικής και STEAM.

b) Σχεδιάζουν δραστηριότητες που ακολουθούν μεθοδολογίες βασιζόμενες στο Design Thinking, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής ρομποτικής – STEAM.

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 60

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας:

Ο σχεδιασμός των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο εκπαιδευτικής ρομποτικής – STEAM και η αξιολόγηση τους είναι ένα πολύ σημαντικό προσόν που θα πρέπει να διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί. Στόχος της ενότητας είναι να εξασκηθούν οι εκπαιδευόμενοι στην έρευνα, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και ολοκληρωμένων προγραμμάτων σπουδών εκπαιδευτικής ρομποτικής – STEAM.

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας :

a) Σχεδιάζουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες και διδακτικές ακολουθίες αξιοποιώντας τις μεθόδους διδασκαλίας της ρομποτικής στο πλαίσιο STEAM.

b) Ορίζουν στόχους και προσδοκώμενα αποτελέσματα κατά τον σχεδιασμό των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

c) Αξιοποιούν πλατφόρμες ρομποτικής, λογισμικά και εκπαιδευτικά εργαλεία για τον σχεδιασμό των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

d) Αξιοποιούν πηγές στο διαδίκτυο για την αναζήτηση και προσαρμογή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

e) Σχεδιάζουν πλαίσια αξιολόγησης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων σπουδών για την εκπαιδευτική ρομποτική – STEAM.

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 30

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας:

Οι ιδιαίτερες συνθήκες που ορίζονται από την εφαρμογή του πλαισίου της εκπαιδευτικής ρομποτικής – STEAM, απαιτούν την κατάλληλη οργάνωση του χώρου εργασίας των μαθητών και μαθητριών. Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιαστούν και να συζητηθούν με τους εκπαιδευόμενους μέθοδοι και τεχνικές οργάνωσης του εκπαιδευτικού χώρου – εργαστηρίου για την αποδοτική υλοποίηση του πλαισίου εκπαιδευτικής ρομποτικής – STEAM, εξετάζοντας καλές πρακτικές που αφορούν τα τραπέζια και τους πάγκους εργασίας, την αποθήκευση και ταξινόμηση του εκπαιδευτικού υλικού και των εργαλείων, την τοποθέτηση και αξιοποίηση των εποπτικών μέσων.

 

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας :

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας «με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να (ή θα μπορούν να):

 1. a) Οργανώνουν τον χώρο όπου πραγματοποιείται το εκπαιδευτικό έργο στο πλαίσιοSTEAM– εκπαιδευτικής ρομποτικής.
 2. b) Σχεδιάζουν και να οργανώνουν την αποθήκευση και ταξινόμηση του εκπαιδευτικού υλικού και των εργαλείων που χρησιμοποιούνται σε εκπαιδευτικές δραστηριότητεςSTEAM– εκπαιδευτικής ρομποτικής.

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 20

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας:

Μια πτυχή της εφαρμογής προγραμμάτων εκπαιδευτικής ρομποτικής – STEAM αφορά μαθητικούς διαγωνισμούς και φεστιβάλ που διοργανώνονται από διάφορους εκπαιδευτικούς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και στηρίζουν την εξωστρέφεια των μαθητών και μαθητριών. Στόχος της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστούν οι πιο σημαντικοί μαθητικοί διαγωνισμοί και φεστιβάλ που διοργανώνονται σε ετήσια βάση και να αναλυθούν οι βαθμοί δυσκολίας, δημιουργικότητας και πολυπλοκότητας τους. Επίσης η ενότητα στοχεύει στην συζήτηση με τους εκπαιδευόμενους για τις μεθόδους και τεχνικές οργάνωσης ομάδων εκπαιδευτικής ρομποτικής, παρουσιάζοντας παραδείγματα καλών πρακτικών που αφορούν την διαχείριση του μαθητικού δυναμικού και των συναισθημάτων των παιδιών που συμμετέχουν σε μια τέτοια διαδικασία.

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας :

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας «με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να (ή θα μπορούν να):

 1. a) Γνωρίζουν τα είδη και τον τρόπο λειτουργίας των βασικών μαθητικών διαγωνισμών και φεστιβάλ εκπαιδευτικής ρομποτικής που διοργανώνονται σε ετήσια βάση.
 2. b) Γνωρίζουν μεθόδους και τακτικές οργάνωσης μαθητικών ομάδων εκπαιδευτικής ρομποτικής για την συμμετοχή σε διαγωνισμούς και φεστιβάλ.
 3. c) Αντιμετωπίζουν με επιτυχία καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν στο εσωτερικό των μαθητικών ομάδων που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς και σχετίζονται με το άγχος και την απογοήτευση.

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 20

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας:

Οι πρόσφατες εξελίξεις που σχετίζονται με την εξάπλωση του covid-19 έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην εκπαιδευτική διαδικασία και ιδιαίτερα σε ομαδοσυνεργατικές μεθοδολογίες που αξιοποιούνται σε προγράμματα STEAM – εκπαιδευτικής ρομποτικής. Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιάσει και να συζητήσει με τους εκπαιδευόμενους μεθόδους, τεχνικές και εργαλεία εξ ’αποστάσεως εκπαίδευσης που θα μπορούν να ενσωματώνουν στοιχεία της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής ρομποτικής – STEAM.

 

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας :

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας «με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να (ή θα μπορούν να):

 1. a) Γνωρίζουν και να μπορούν να χρησιμοποιήσουν εργαλεία, τεχνικές και μεθόδους εξ’αποστάσεως εκπαίδευσης που μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και να υποστηρίξουν την διδασκαλία στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής ρομποτικής –STEAM.

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 30

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας:

Τα εργαστηριακά μαθήματα πραγματοποιούνται δια ζώσης και έχουν ως στόχο την εξάσκηση των εκπαιδευόμενων στις βασικές πλατφόρμες εκπαιδευτικής ρομποτικής που χρησιμοποιούνται στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας :

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας «με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να (ή θα μπορούν να):

 1. a) Είναι σε θέση να χειρίζονται και να αξιοποιούν πλατφόρμες εκπαιδευτικής ρομποτικής τύπουFloorroamers για τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
 2. b) Είναι σε θέση να χειρίζονται και να αξιοποιούν την πλατφόρμα εκπαιδευτικής ρομποτικήςLegoWedo 2 και με την χρήση του λογισμικού Scratch για τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
 3. c) Είναι σε θέση να χειρίζονται και να αξιοποιούν την πλατφόρμα εκπαιδευτικής ρομποτικήςLegoSPIKE PRIME για τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
 4. d) Είναι σε θέση να χειρίζονται και να αξιοποιούν την πλατφόρμα εκπαιδευτικής ρομποτικήςLegoEV3 για τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
 5. e) Είναι σε θέση να χειρίζονται και να αξιοποιούν την πλατφόρμα εκπαιδευτικής ρομποτικήςArduinoγια τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων

Επικοινωνία:

Μπράτιτσης Θαρρενός

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο
«Πληροφορική με έμφαση στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού», στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
bratitsis@uowm.gr

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Συμπλήρωσε την Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ή κάνε εγγραφή με το email σου στο Newsletter , για να μαθαίνεις νέα του προγράμματος και του Κ.Ε.ΔΙ.Β.Μ.

Προστασία Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Λογοκλοπή

 1. Για τα πνευματικά δικαιώματα:
  1. Η αναπαραγωγή ολόκληρου ή τμημάτων πνευματικών έργων τρίτων προσώπων (βιβλίων, άρθρων, εργασιών, έργων εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών κ.λπ.), καθώς και η μετάφραση, η διασκευή, η παραποίηση ή απομίμησή τους, χωρίς την άδεια του δημιουργού τους, απαγορεύεται από το νόμο, ανεξάρτητα από τη μορφή με την οποία αυτή γίνεται (έντυπη, ηλεκτρονική, φωτογραφική, κλπ.) και συνιστά αστικό και ποινικό αδίκημα, συνάμα δε και σοβαρή πειθαρχική παράβαση.
  2. Κάθε δημιουργός ή συνδημιουργός έργου δικαιούται να αναφέρεται και να αναγνωρίζεται ως τέτοιος, απολαμβάνοντας και τα τυχόν περιουσιακά δικαιώματα που απορρέουν από το έργο.
  3. Η παράλειψη της αναφοράς της πνευματικής εισφοράς τρίτων προσώπων σε δημοσιευμένο έργο ή, αντίθετα, η συμπερίληψη προσώπου ως δημιουργού ή συνδημιουργού σε έργο, στο οποίο δεν εισέφερε προσωπικό δημιουργικό έργο, συνιστούν σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα και μπορούν να έχουν και άλλες νομικές συνέπειες. Σε περίπτωση έργου που είναι αποτέλεσμα της πραγματικής δημιουργικής συνεισφοράς περισσοτέρων προσώπων, τα πρόσωπα αυτά πρέπει να αναφέρονται όλα ως συνδημιουργοί του έργου κατά τη σειρά της σπουδαιότητας της συμβολής τους.
  4. Η εκμετάλλευση των περιουσιακών δικαιωμάτων που προκύπτουν από δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας από τον δημιουργό ή τον εφευρέτη μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς, προκειμένου, ιδίως, για έργα που παρήχθησαν με τα μέσα ή τη χρηματοδότηση του Π.Δ.Μ. ή άλλου φορέα.
  5. Για τη ρύθμιση των πνευματικών δικαιωμάτων ερευνητικών έργων τα οποία εκπονούνται στο Π.Δ.Μ., πρέπει να υπογράφονται με την έναρξη των έργων αυτών σαφείς συμβάσεις ή πρωτόκολλα ανάμεσα στο Π.Δ.Μ. ή τον χρηματοδότη του έργου, τον υπεύθυνο του έργου και όλων των μελών της ερευνητικής ομάδας.
  6. Το Π.Δ.Μ. αποκτά δικαίωμα επί των αποτελεσμάτων της έρευνας, εφόσον αυτή διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του ή χρηματοδοτείται από αυτό ή γίνεται με τη χρήση του ονόματός του. Εάν το αποτέλεσμα της έρευνας αποδώσει οικονομικά οφέλη, οι ερευνητές οφείλουν να το γνωστοποιούν εγγράφως στο Ίδρυμα και να συνάπτουν από κοινού σύμβαση εκμετάλλευσης.
 2. Για τα θέματα λογοκλοπής:
  1. Η λογοκλοπή ή η ευθεία παραβίαση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πλέγμα των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, ιδιαίτερα όταν διαπράττεται από μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και απαντάται σε έργα που εμφανίζονται ως πρωτότυπα έργα του συγγραφέα τους.
  2. Εφαρμόζοντας στην πράξη τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή χάρτα του ερευνητή και σε συνάφεια με την επαγγελματική ευθύνη των διδασκόντων για την πρόληψη της λογοκλοπής (plagiarism), το Π.Δ.Μ. παρέχει στους καθηγητές και το λοιπό διδακτικό προσωπικό τη δυνατότητα ελέγχου των εργασιών με ανάλογο λογισμικό (turnitin, http://turnitin.com/).
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας δια μέσω του Κέντρου Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης θα προβεί στην επεξεργασία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στα δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερομένων στην παρούσα πρόσκληση με σκοπό την  επιλογή τους και τη συμμετοχή τους στο επιμορφωτικό πρόγραμμα. Νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί η παράγραφος 1 στοιχείο ε του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και το άρθρο 5 του ν. 4624/2019 (εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας). Τα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβάζονται κατά περίπτωση νομίμως σε συνεργαζόμενους φορείς (ενδεικτικά Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας), καθώς και στις αρμόδιες για την διαχείριση και έλεγχο των Κέντρων Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα τους, διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων, διαγραφής των δεδομένων αν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία ή αν αντιτίθενται στην επεξεργασία εφόσον δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, και περιορισμού της επεξεργασίας. Για κάθε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, επικοινωνώντας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@uowm.gr. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος θεωρεί ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών του δεδομένων, μπορεί να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).
TOP
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Μετάβαση στο περιεχόμενο