Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Διαχείριση περιεχομένου (CMS) και διαδικτυακές εφαρμογές

Ημερομηνίες

Έναρξη:

Λήξη:

Διάρκεια:

200 ώρες

Εκπαίδευση

Υβριδικά

Κόστος

Κόστος:

0 €

Εκπτωτικές Πολιτικές:

OXI

Πληροφορίες

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που ασχολούνται ή επιθυμούν να απασχοληθούν με την ανάπτυξη, διαχείριση και συντήρηση δικτυακών τόπων ή διαδικτυακών πυλών, το σχεδιασμό, διαχείριση και συντήρηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών και την ανάπτυξη δυναμικών ιστοσελίδων με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων λογισμικού.

Εξοικείωση των καταρτιζόμενων στη χρήση νέων τεχνικών και εργαλείων λογισμικού για την αυτοματοποίηση της ανάπτυξης, διαχείρισης και συντήρησης δικτυακών τόπων, καθώς και συστημάτων παροχής πληροφοριών και υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου.

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • Μάθουν τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων ιστοσελίδων και ιστοχώρων
 • Γνωρίσουν τα περιβάλλοντα ανάπτυξης, συντήρησης, δημοσιοποίησης και γενικά διαχείρισης ιστοσελίδων,
 • Μάθουν την ορολογία των εργαλείων και υπηρεσιών για τη δημιουργία και διαχείριση ιστοσελίδων και ιστοχώρων,
 • Γνωρίσουν τα είδη ιστοσελίδων, τις ομοιότητες και διαφορές τους και να επιλέγουν τα κατάλληλα εργαλεία για τη διαχείρισή τους,
 • Εξοικειωθούν με τα τεχνικά, οικονομικά, αισθητικά, ηθικά και κοινωνικής υφής θέματα που θέτει η δημιουργία και δημοσιοποίηση ιστοσελίδων και ιστοχώρων.
 • Μάθουν τη βασική φιλοσοφία σχεδιασμού και λειτουργίας των βάσεων δεδομένων
 • Χρησιμοποιούν το σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων και να σχεδιάζουν και δημιουργούν και να διαχειριστείτε μια βάση δεδομένων,
 • Μάθουν την ορολογία που χρησιμοποιείται,
 • Μάθουν τρόπους με τους οποίους οι Β.Δ. μπορούν να συνδυαστούν με γλώσσα προγραμματισμού προκειμένου να δημιουργηθούν δικτυακές εφαρμογές.
 • Μάθουν πως μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους Β.Δ. αλλά και άλλες εφαρμογές, για το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Οι προηγμένες δεξιότητες που θα αποκτήσουν είναι :

 • HTML
 • WordPress
 • MySql
 • Php

Σύμφωνα δε με την European Skills, Competences, Qualifications and Occupations οι δεξιότητες που αποκτώνται και είναι απαραίτητες στην ειδικότητα είναι:
1. προγραμματισμός ιστού
2. ανάπτυξη και ανάλυση λογισμικού και εφαρμογών
3. υπεύθυνος ανάπτυξης εφαρμογών διαδικτύου/υπεύθυνη ανάπτυξης εφαρμογών διαδικτύου
4. ειδικός ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού ΤΠΕ
5. μηχανικός ανάπτυξης λογισμικού
6. μηχανικός εφαρμογών
7. διαχειριστής ιστοσελίδας/διαχειρίστρια ιστοσελίδας
8. σχεδιαστής βάσεων δεδομένων/σχεδιάστρια βάσεων δεδομένων
9. τεχνικός ανάπτυξης βάσεων δεδομένων
10. τεχνικός ενσωμάτωσης βάσεων δεδομένων
11. σχεδιαστής πληροφοριακών συστημάτων/σχεδιάστρια πληροφοριακών συστημάτων
12. γλώσσα ερωτήσεων πλαισίου περιγραφής πόρων
13. διαχειριστής βάσης δεδομένων/διαχειρίστρια βάσης δεδομένων
14. σχεδιαστής αποθήκης δεδομένων/σχεδιάστρια αποθήκης δεδομένων

Οι σχεδιαστές και αναλυτές λογισμικού και εφαρμογών στην ετήσια έκθεση Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού κατατάσσονταν στον δεύτερο δυναμικότερο επάγγελμα του 2018

Το πρόγραμμα είναι ελκυστικό και ιδιαίτερα χρήσιμο, καθώς από την μελέτη 2020 του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, προκύπτει ότι στον κατά ISCO κωδικό 25, “Επαγγελματίες του Τομέα των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας”, ο κωδικός 252, “Επαγγελματίες βάσεων δεδομένων και δικτύων”, που αντιστοιχεί απόλυτα στη συγκεκριμένη πρόταση, κατατάσσεται πρώτο.
Στην δε “Επιτελική σύνοψη των εκροών του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας” του Μαρτίου 2021 οι “Σχεδιαστές, αναλυτές και προγραμματιστές συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών” με ΣΤΕΠ 2131 κατατάσσονται δεύτεροι στα επαγγέλματα του 1ου επιπέδου δεξιοτήτων. Στα επαγγέλματα δε 4ου επιπέδου δεξιοτήτων με ΣΤΕΠ 3131 οι “Τεχνικοί βοηθοί αναλυτών και προγραμματιστών ηλεκτρονικών υπολογιστών” κατατάσσεται στην 8 θέση.
Τα σχετικά προγράμματα κατάρτισης, στο συγκεκριμένο αντικείμενο, είναι πολύτιμα και οι πιστοποιημένοι εργαζόμενοι είναι περιζήτητοι στην αγορά.

Ωφελούμενοι είναι άνεργοι και εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, όλων των κλάδων της οικονομίας που κατοικούν σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας. Θα επιλεγούν μέσω ολοκληρωμένου συστήματος, εφαρμόζοντας την πιο κάτω μοριοδότηση.

Το πρόγραμμα θα καταρτίσει 30 συνολικά ωφελούμενους.

ΗΛΙΚΙΑ: ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 30

Από 18 – 29                                                                                          10

Από 30 – 45                                                                                          20

Από 46 – 64                                                                                          30

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 40

Απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης                                             10

Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας                                                                 20

Απόφοιτοι μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης                                30

Απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης                                              40

ΣΥΝΑΦΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 30 *

Επαγγελματική εμπειρία                        (2 μόρια ανά έτος, μέχρι 10)

Πιστοποιημένη  συναφή  επαγγελματική εκπαίδευση                  20

Σχετικό τριτοβάθμιο  πτυχίο                                                               30

*Ως συναφής θεωρείται η εμπειρία σχετική με τα οικονομικά, την πληροφορική και ανάπτυξη εφαρμογών.  Στην περίπτωση της εμπειρίας μπορεί να αθροίζονται τα μόρια μέχρι το μέγιστο του κριτηρίου. Δηλαδή αν κάποιος διαθέτει 3 έτη συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας και συναφές δίπλωμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ) ή πιστοποίηση σχετικής ειδικότητας ΙΕΚ τότε θα έχει 3×2 + 20 = 26 μόρια.

Κάθε αίτηση χαρακτηρίζεται και ταυτοποιείται από μοναδικό Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ). Οποιαδήποτε επικοινωνία των αιτούντων του Προγράμματος θα γίνεται μέσω του ΚΑΥΑΣ.

Το Μητρώο Ωφελούμενων τηρείται από στο αρχείο του Προγράμματος. Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεών χαρακτηρίζονται με την ένδειξη “αποδεκτός”, “επιλαχών” ή “άκυρος”. Άκυρη θεωρείται η υποψηφιότητα που δεν πληροί τους όρους της Πρόσκλησης (π.χ. οι αιτούντες δεν αναρτήσουν εγκαίρως τα ζητούμενα δικαιολογητικά).

Οι δυνητικά δικαιούχοι εμφανίζονται μέσω του ΚΑΥΑΣ κατά φθίνουσα σειρά μορίων  και τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό τους.

Τα βήματα των  ωφελούμενων είναι τα εξής:

Ι. Συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης μέχρι την προθεσμία που θα οριστεί.

ΙΙ. Ανάρτηση-αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.

ΙΙΙ. Η Υποβολή χαρακτηρίζεται Οριστική μόνο όταν κατατεθούν όλα  δικαιολογητικά και δημιουργηθεί ο ΚΑΥΑΣ.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συγκροτείται προσωρινός πίνακας επιλογής ωφελουμένων, κατά́ φθίνουσα σειρά́ των επιτυχόντων, των επιλαχόντων και των απορριφθέντων υποψήφιων με τη συνολική βαθμολογία καθενός.

Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών μπορούν να υποβληθούν πιθανές ενστάσεις.

Τελικά διαμορφώνεται και ανακοινώνεται οριστικός πίνακας επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων.

Μοναδική προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο, τόσο για τις σύγχρονες όσο και για τις ασύγχρονες επικοινωνίες. Να έχουν τη δυνατότητα να “κατεβάζουν” στον υπολογιστή τους το εκπαιδευτικό υλικό καθώς και να έχουν τη δυνατότητα να  εγκαταστήσουν  το απαραίτητο λογισμικό π.χ. τοπικό web server, την MySql και την PHP.

1:Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης. EQF-5 έως EQF-8

Τεστ,|Εργασία,|Ασκήσεις,|Μελέτες περίπτωσης,

Ανάλυση Διδακτικών Ενοτήτων :

 1. Γρήγορη επισκόπηση στα βασικά του WordPress, στην φιλοξενία Web, στα ονόματα τομέων και στον σχεδιασμό ιστοθέσεων.
 2. Εισαγωγή στο WordPress, που σας επιτρέπει να δημιουργήσετε στα γρήγορα μια ποιοτική ιστοθέση.
 3. Επίσης αποσκοπεί στη διάκριση μεταξύ των δύο εκδόσεων του WordPress: φιλοξενούμενο WordPress.com και WordPress αυτόνομης φιλοξενίας.

Ωρες Διδασκαλίας: 8


 • Εγκατάσταση Apache, PHP και MySQL
 • Δυαδική εγκατάσταση
 • Πηγαία εγκατάσταση
 • Βασικές τροποποιήσεις ρύθμισης παραμέτρων για το Apache
 • Λειτουργεί η υποστήριξη της PHP;
 • Λειτουργεί το SSL;
 • Εγκατάσταση του WordPress
 • Σύνδεση στο WordPress
 • Δημιουργία Προφίλ Λήψη Βοήθειας και Αποσύνδεση από το WordPress
 • Δημιουργία Ιστότοπου με το WordPress.com
 • Ενεργοποίηση και Διαμόρφωση Λογαριασμού και Σύνδεση στο WordPress.com
 • Λήψη Βοήθειας και Επικύρωση Ιστότοπου
 • Αποσύνδεση από το WordPress.com

Ωρες Διδασκαλίας: 12


Σκοπός είναι η Προσαρμογή των ρυθμίσεων του WordPress, ώστε :

να είναι αποτελεσματικότερη η διαχείριση του ιστότοπου.

να γίνονται αποδεκτές μόνο οι επιθυμητές ειδοποιήσεις και να αποφεύγονται οι ανεπιθύμητες.

να μάθουν πώς να προσαρμόζουν την δομή του ιστότοπου

πώς να μοιράζονται επιλογές, ιδιωτικότητα και άλλα


Ωρες Διδασκαλίας: 12


Τα widgets του WordPress επιτρέπουν να προστίθεται περιεχόμενο στις πλαϊνές γραμμές της ιστοθέσης σας. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούνται τα widgets για την εμφάνιση πληροφοριών της επιχείρησης, λεπτομέρειες επαφής, κατηγορίες ιστολογίου, τις πιο πρόσφατες αναρτήσεις , συνδέσεις ή κουμπιά, στις τροφοδοσίες της ιστοθέσης ή σε εξωτερικές ιστοθέσεις, τα πιο πρόσφατα τιτιβίσματα του Twitter, εικόνες, διαφημίσεις και πολλά άλλα.

Το WordPress παρέχει την επιλογή να εμφανίζονται συνδέσεις στην πλαϊνή σας γραμμή, που περιλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές συνδέσεις. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα blogroll με αγαπημένες ιστοθέσεις ή να κάνετε συνδέσεις προς τα δημοσιευμένα άρθρα μέσα σε άλλες ιστοθέσεις, προς τους τρέχοντες πελάτες ή έργα  ή ακόμη και προς συγκεκριμένες σελίδες ή αναρτήσεις του ιστότοπου.

Τα πρόσθετα (plugins) επιτρέπουν την επέκταση της ισχύος του WordPress αυτόνομης φιλοξενίας με πρόσθετη λειτουργικότητα. Το όφελος της χρήσης προσθέτων είναι ότι επιλέγεται μόνο η επιθυμητή λειτουργικότητα, χωρίς να επιβαρύνεται ο ιστότοπος με περιττά χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα,  να εκτελούνται αυτοματοποιημένες δημιουργίες αντιγράφων ασφαλείας, να ελέγχεται η ενοχλητική αλληλογραφία (spam), να εμφανίζονται μηχανισμοί κύλισης περιεχομένου, να  βελτιώνεται η απόδοση της μηχανής αναζήτησης (SEO) στον ιστότοπο, να συνδέεται με ιστότοπους κοινωνικών δικτύων, σαν το Facebook και το Twitter κλπ.


Ωρες Διδασκαλίας: 20


Κατάρτιση στα θέματα που είναι  συλλογή αρχείων, που περιλαμβάνουν τα στυλ, αρχεία εικόνων και πρότυπα. Στο πώς  να ενεργοποιούνται τα θέματα, πώς να προσαρμόζεται η εμφάνισή τους με τον καλύτερο τρόπο.

Η Δημιουργία και Διαχείριση Σελίδων είναι σημαντικό τμήμα κάθε ιστότοπου και  περιέχουν στατικό περιεχόμενο. Θα καταρτιστούν οι εκπαιδευόμενοι στο να δημιουργούν, να διαχειρίζονται και να διαγράφουν σελίδες.

Οι αναρτήσεις είναι το θεμέλιο κάθε ιστότοπου ή τμήματός του ιστολογίου περιλαμβάνονται επίσης στην τροφοδοσίας της ιστοθέσης σας, στην οποία μπορούν να εγγραφούν οι αναγνώστες σας. διδάσκονται διάφοροι τρόποι για να δημιουργούνται αναρτήσεις στο WordPress, για να διαχειρίζονται και να επεξεργάζονται υπάρχουσες αναρτήσεις και να εφαρμόζονται κατηγορίες και σημάνσεις στις αναρτήσεις .

Με το WordPress  μορφοποιείται εύκολα και με ακρίβεια το περιεχόμενο των σελίδων και των αναρτήσεων του ιστότοπου.  Το WordPress προσφέρει προχωρημένα χαρακτηριστικά μορφοποίησης  χρησιμοποιώντας τόσο το Visual Editor, όσο και το Text Editor.

Το μενού των ιστοτόπων αποτελεί σημαντικό εργαλείο πλοήγησης, το σωστά δομημένο μενού όμως μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα από αυτό.

Η αλληλεπίδραση του ιστότοπου  αποτελεί σημαντικό κομμάτι επιτυχίας. Το WordPress προσφέρει αρκετά ενσωματωμένα εργαλεία, για τη διαχείριση των αναδράσεων, των δημοσκοπήσεων, τις αξιολογήσεις και για φόρμες επαφής.


Ωρες Διδασκαλίας: 20


Σκοπός της ενότητας είναι η εισαγωγή στον προγραμματισμό και ειδικότερα στον δικτυακό προγραμματισμό.

Επίσης θα παρουσιαστούν τα γνωστότερα πακέτα που χρησιμοποιούνται.


Ωρες Διδασκαλίας: 20


Σκοπός της ενότητας είναι οι καταρτιζόμενοι να διδαχθούν :

 • Η εισαγωγή στην PHP, η σημασία της και η συμβολή της στις δυναμικές ιστοσελίδες.
 • Ο τρόπος λειτουργίας της PHP και η απαραίτητη υποδομή.
 • Βασικό συντακτικό της PHP.

Ωρες Διδασκαλίας: 20


Σκοπός της ενότητας είναι να επιμορφωθούν οι καταρτιζόμενοι στις

 1. Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων.
 2. την γλώσσα των ερωταπαντήσεων SQL
 3. Τα συστήματα διαχείρισης Β.Δ.
 4. Το σύστημα MySQL

Ωρες Διδασκαλίας: 40


Σκοπός της ενότητας είναι η διασύνδεση των Βάσεων Δεδομένων με την PHP για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων εφαρμογών


Ωρες Διδασκαλίας: 20


Σκοπός της ενότητας είναι η ολοκληρωμένη πρακτική εφαρμογή όσων εκπαιδεύτηκαν στις προηγούμενες ενότητες.


Ωρες Διδασκαλίας: 28


Επικοινωνία:

Φωτιάδης Δημήτριος

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής Πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας
dfotiadis@uowm.gr

Επικοινωνία:

Σινάτκας Ιωάννης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας br> isinatkas@uowm.gr

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Συμπλήρωσε την Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ή κάνε εγγραφή με το email σου στο Newsletter , για να μαθαίνεις νέα του προγράμματος και του Κ.Ε.ΔΙ.Β.Μ.

Προστασία Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Λογοκλοπή

 1. Για τα πνευματικά δικαιώματα:
  1. Η αναπαραγωγή ολόκληρου ή τμημάτων πνευματικών έργων τρίτων προσώπων (βιβλίων, άρθρων, εργασιών, έργων εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών κ.λπ.), καθώς και η μετάφραση, η διασκευή, η παραποίηση ή απομίμησή τους, χωρίς την άδεια του δημιουργού τους, απαγορεύεται από το νόμο, ανεξάρτητα από τη μορφή με την οποία αυτή γίνεται (έντυπη, ηλεκτρονική, φωτογραφική, κλπ.) και συνιστά αστικό και ποινικό αδίκημα, συνάμα δε και σοβαρή πειθαρχική παράβαση.
  2. Κάθε δημιουργός ή συνδημιουργός έργου δικαιούται να αναφέρεται και να αναγνωρίζεται ως τέτοιος, απολαμβάνοντας και τα τυχόν περιουσιακά δικαιώματα που απορρέουν από το έργο.
  3. Η παράλειψη της αναφοράς της πνευματικής εισφοράς τρίτων προσώπων σε δημοσιευμένο έργο ή, αντίθετα, η συμπερίληψη προσώπου ως δημιουργού ή συνδημιουργού σε έργο, στο οποίο δεν εισέφερε προσωπικό δημιουργικό έργο, συνιστούν σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα και μπορούν να έχουν και άλλες νομικές συνέπειες. Σε περίπτωση έργου που είναι αποτέλεσμα της πραγματικής δημιουργικής συνεισφοράς περισσοτέρων προσώπων, τα πρόσωπα αυτά πρέπει να αναφέρονται όλα ως συνδημιουργοί του έργου κατά τη σειρά της σπουδαιότητας της συμβολής τους.
  4. Η εκμετάλλευση των περιουσιακών δικαιωμάτων που προκύπτουν από δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας από τον δημιουργό ή τον εφευρέτη μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς, προκειμένου, ιδίως, για έργα που παρήχθησαν με τα μέσα ή τη χρηματοδότηση του Π.Δ.Μ. ή άλλου φορέα.
  5. Για τη ρύθμιση των πνευματικών δικαιωμάτων ερευνητικών έργων τα οποία εκπονούνται στο Π.Δ.Μ., πρέπει να υπογράφονται με την έναρξη των έργων αυτών σαφείς συμβάσεις ή πρωτόκολλα ανάμεσα στο Π.Δ.Μ. ή τον χρηματοδότη του έργου, τον υπεύθυνο του έργου και όλων των μελών της ερευνητικής ομάδας.
  6. Το Π.Δ.Μ. αποκτά δικαίωμα επί των αποτελεσμάτων της έρευνας, εφόσον αυτή διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του ή χρηματοδοτείται από αυτό ή γίνεται με τη χρήση του ονόματός του. Εάν το αποτέλεσμα της έρευνας αποδώσει οικονομικά οφέλη, οι ερευνητές οφείλουν να το γνωστοποιούν εγγράφως στο Ίδρυμα και να συνάπτουν από κοινού σύμβαση εκμετάλλευσης.
 2. Για τα θέματα λογοκλοπής:
  1. Η λογοκλοπή ή η ευθεία παραβίαση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πλέγμα των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, ιδιαίτερα όταν διαπράττεται από μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και απαντάται σε έργα που εμφανίζονται ως πρωτότυπα έργα του συγγραφέα τους.
  2. Εφαρμόζοντας στην πράξη τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή χάρτα του ερευνητή και σε συνάφεια με την επαγγελματική ευθύνη των διδασκόντων για την πρόληψη της λογοκλοπής (plagiarism), το Π.Δ.Μ. παρέχει στους καθηγητές και το λοιπό διδακτικό προσωπικό τη δυνατότητα ελέγχου των εργασιών με ανάλογο λογισμικό (turnitin, http://turnitin.com/).
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας δια μέσω του Κέντρου Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης θα προβεί στην επεξεργασία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στα δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερομένων στην παρούσα πρόσκληση με σκοπό την  επιλογή τους και τη συμμετοχή τους στο επιμορφωτικό πρόγραμμα. Νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί η παράγραφος 1 στοιχείο ε του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και το άρθρο 5 του ν. 4624/2019 (εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας). Τα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβάζονται κατά περίπτωση νομίμως σε συνεργαζόμενους φορείς (ενδεικτικά Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας), καθώς και στις αρμόδιες για την διαχείριση και έλεγχο των Κέντρων Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα τους, διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων, διαγραφής των δεδομένων αν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία ή αν αντιτίθενται στην επεξεργασία εφόσον δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, και περιορισμού της επεξεργασίας. Για κάθε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, επικοινωνώντας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@uowm.gr. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος θεωρεί ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών του δεδομένων, μπορεί να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).
TOP
Μετάβαση στο περιεχόμενο