Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Καινοτόμες Μέθοδοι στον Αγροτικό Τομέα

Ημερομηνίες

Έναρξη:

15/03/2022

Λήξη:

17/04/2022

Διάρκεια:

70 ώρες

Εκπαίδευση

Εξ' Αποστάσεως

Κόστος

Κόστος:

300 €

Εκπτωτικές Πολιτικές:

NAI

Πληροφορίες

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους των ακόλουθων ενδεικτικών κατευθύνσεων: Γεωπονίας (Γεωπονία, Φυτική και Ζωική παραγωγή), πληροφορικής και τεχνολογίας υπολογιστών, ηλεκτρολογίας, ηλεκτρονικής, αυτοματισμών.

Ταυτόχρονα οι επιμορφούμενοι θα μπορούσαν να είναι εν δυνάμει αγρότες, απόφοιτοι δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι ενδιαφέρονται για τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών τους επιχειρήσεων.

Στην ενημέρωση-κατάρτιση στις σύγχρονες, καινοτόμες μεθόδους που εφαρμόζονται παγκοσμίως πάνω στην αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωϊκη) και μπορούν να έχουν εφαρμογή στον Ελληνικό αγροτικό κλάδο.

Η ενημέρωση-κατάρτιση  των μελλοντικών αγροτών, τεχνολόγων ή των ήδη απασχολούμενων στον αγροτικό κλάδο και στις νέες τεχνολογίες, για νέες μεθόδους και πρακτικές που εφαρμόζονται παγκοσμίως.

Στόχος είναι οι καταρτιζόμενοι να εκπαιδευτούν και να υιοθετήσουν τις νέες αυτές μεθόδους και πρακτικές, προκειμένου να αυξήσουν την παραγωγικότητα, την ποιότητα  των προϊόντων τους, να περιορίσουν σημαντικά τις δαπάνες και να προστατέψουν το περιβάλλον.

Η Ευφυής Γεωργία αντιπροσωπεύει την εφαρμογή των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στη γεωργία, που οδηγεί σε αυτό που μπορεί να ονομαστεί ως τρίτη Πράσινη Επανάσταση. Μετά τις επαναστάσεις αναπαραγωγής των φυτών και της γενετικής, αυτή η τρίτη Πράσινη Επανάσταση αρχίζει και επιβάλλεται στο γεωργικό κόσμο με βάση τη συνδυασμένη εφαρμογή των λύσεων Τ.Π.Ε. όπως ο εξοπλισμός γεωργίας ακριβείας, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet-of-Things ή IoT), οι αισθητήρες, τα συστήματα γεωεντοπισμού (GIS, GPS, κ.τ.λ.), τα Μεγάλα Δεδομένα (Big Data), τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (UAV), η ρομποτική, κ.λ.π.

Η Ευφυής Γεωργία έχει πραγματική τη δυνατότητα να δώσει πιο παραγωγική και βιώσιμη αγροτική παραγωγή, η οποία θα βασίζεται σε μια προσέγγιση πιο ακριβούς και αποδοτικής χρήσης των πόρων. Ωστόσο, ενώ στις ΗΠΑ το 20-80% των γεωργών χρησιμοποιούν κάποιο είδος Τεχνολογίας Ευφυούς Γεωργίας, στην Ευρώπη λιγότερο από το 24% των αγροτών τις χρησιμοποιεί. Από την πλευρά του αγρότη, η Ευφυής Γεωργία θα πρέπει να παρέχει στον αγρότη προστιθέμενη αξία με τη μορφή της καλύτερης λήψης αποφάσεων ή της πιο αποτελεσματικής λειτουργίας και διαχείρισης της εκμετάλλευσής του. Για το λόγο αυτό ο σύγχρονος αγρότης χρειάζεται κατάρτιση στα :

 • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης: Προγραμματισμένα συστήματα για τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάδοση των δεδομένων με τη μορφή που απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών και λειτουργιών μιας γεωργικής επιχείρησης.
 • Γεωργία Ακριβείας: Διαχείριση της χωρικής και χρονικής μεταβολής για τη βελτίωση της οικονομικής απόδοσης σε συνδυασμό με τη μείωση των εισροών και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Περιλαμβάνει Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων για ολόκληρη τη διαχείριση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με στόχο την βελτιστοποίηση των αποδόσεων επί των εισροών με παράλληλη διατήρηση των πόρων, τα οποία χαρακτηρίζονται από την ευρεία χρήση των συστημάτων γεωεντοπισμού (GPS, GNSS), αεροφωτογραφιών από UAVs και την τελευταία γενιά των υπερχρονικών εικόνων που παρέχονται από τους δορυφόρους Sentinel, που έχουν σαν συνέπεια τη δημιουργία χαρτών χωρικής παραλλακτικότητας διαφόρων μεταβλητών που μπορεί να μετρηθούν (π.χ. απόδοση των καλλιεργειών, χαρακτηριστικά του εδάφους / τοπογραφία, περιεκτικότητα σε οργανική ύλη, επίπεδα υγρασίας, επίπεδα αζώτου, κ.λ.π.).
 • Γεωργικοί αυτοματισμοί και ρομποτική: Η διαδικασία της εφαρμογής της ρομποτικής, του αυτόματου ελέγχου και των τεχνικών τεχνητής νοημοσύνης σε όλα τα επίπεδα της γεωργικής παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των farmbots και των farmdrones.

Οι εφαρμογές της Ευφυούς Γεωργίας δεν περιορίζονται μόνο σε μεγάλες εκμεταλλεύσεις, αλλά θα μπορούσαν επίσης να εφαρμοστούν  σε οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, σε ειδικές καλλιέργειες, στη διατήρηση υψηλής ποιότητας και την βιολογική γεωργία. Η Ευφυής Γεωργία παρέχει μεγάλα οφέλη σχετικά με το περιβάλλον, όπως την αποτελεσματικότερη χρήση του νερού, ή την πραγματικά αναγκαία χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η κατάρτιση των επιμορφούμενων πάνω σε θέματα αιχμής που αφορούν τον αγροτικό τομέα της χώρας μας. Οι επιμορφούμενοι μέσω μιας σειράς παρουσιάσεων πάνω σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες θα γνωρίσουν:

 1. Μεθόδους για τη διαχείριση της ποιότητας του εδάφους
 2. Μεθόδους για την αύξηση της παραγωγής τους
 3. Τεχνολογικά καινοτόμες λύσεις για τη βελτιστοποίηση του τρόπου καλλιέργειας και κατ’ επέκταση της παραγωγής των αγροτικών προϊόντων, καθώς και νέους τρόπους καλλιέργειας.

Με την ενημέρωση αυτή και την παροχή τεχνογνωσίας σε βασικό επίπεδο, με έναν απλοϊκό και κατανοητό τρόπο, οι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να επιλέξουν τις καταλληλότερες μεθόδους για τη βελτιστοποίηση του τρόπου καλλιέργειας, των μεθόδων που θα τους βοηθήσουν στην αύξηση της παραγωγής τους ποσοτικά, αλλά και ποιοτικά, σε μία χρονική περίοδο που η ποιότητα των αγροτικών προϊόντων αποτελεί την ειδοποιό διαφορά για την επιτυχή άσκηση του επαγγέλματος του αγρότη. Οι επιμορφούμενοι με άλλα λόγια θα είναι με το πέρας του προγράμματος σε θέση να επιλέξουν από μία σειρά μεθόδων και τεχνολογικών λύσεων, οι οποίες εφόσον χρησιμοποιηθούν με τον κατάλληλο τρόπο θα συνεισφέρουν τα μέγιστα στην ενασχόληση των νέων ή ήδη υπαρχόντων αγροτών. Ταυτόχρονα θα δοθεί γνώση αιχμής σε τεχνολόγους, προκειμένου να μπορέσουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με τομείς που σχετίζονται με την παροχή λύσεων στον αγροτικό τομέα.

 1. Απόφοιτοι κατεύθυνσης γεωπονικής, πληροφορικής, ηλεκτρολογίας, ηλεκτρονικής και αυτοματισμών.
 2. Νέοι που ενδιαφέρονται για την εκσυγχρονισμένη αγροτική παραγωγή.
 3. Απασχολούμενοι στον αγροτικό τομέα ή άνθρωποι που θα ήθελαν μελλοντικά να απασχοληθούν στον τομέα αυτό.

Προαπαιτούμενες γνώσεις – προσόντα- εφόδια (π.χ. πρόσβαση στο διαδίκτυο, γνώσεις Η/Υ):

 1. Στοιχειώδεις γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών, αγγλικής γλώσσας και κατοχή προσωπικού λογαριασμού email.
 2. Δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο και σύνδεσης με πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης. EQF-5 έως EQF-8

(ECVET): 4

Ανάλυση Διδακτικών Ενοτήτων :

 • ώρες Διδακτικής Ενότητας: 12

  Σκοπός Διδακτικής Ενότητας:

  Σκοπός Διδακτικής Ενότητας: Η ενημέρωση κι εκμάθηση νέων μεθόδων με τις οποίες μπορεί να γίνει η διαχείριση και η βελτίωση της ποιότητας του εδάφους σε ένα χωράφι, στα πλαίσια εφαρμογής που μπορεί να έχουν στην ελληνική ύπαιθρο.

  Στόχοι Διδακτικής Ενότητας :

  Στόχοι Διδακτικής Ενότητας: με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να (ή θα μπορούν να):

  α) Γνωρίζουν τα βασικά συστατικά τα οποία καθορίζουν την ποιότητα του εδάφους ενός αγροτεμαχίου.

  β) Μπορούν να καθορίζουν ανά περίπτωση τη βέλτιστη δυνατή λύση για την αύξηση και σωστή διαχείριση των θρεπτικών συστατικών που υπάρχουν σε μία δεδομένη αγροτική έκταση.

  γ) Εφαρμόζουν καινοτόμες λύσεις για τη βελτίωση της ποιότητας του εδάφους μιας συγκεκριμένης αγροτικής έκτασης.

  δ) Επιλέγουν το κατάλληλο προϊόν για την εκάστοτε καλλιέργεια.

 • ώρες Διδακτικής Ενότητας: 21

  Σκοπός Διδακτικής Ενότητας:

  Σκοπός Διδακτικής Ενότητας: Η ενημέρωση κι εκμάθηση νέων μεθόδων με τις οποίες μπορεί να γίνει η αύξηση της αγροτικής παραγωγής σε μια δεδομένη έκταση της Ελληνικής υπαίθρου.

  Στόχοι Διδακτικής Ενότητας :

  Στόχοι Διδακτικής Ενότητας: με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να (ή θα μπορούν να):

  α) Γνωρίζουν τρόπους για την αύξηση της αγροτικής τους παραγωγής.

  β) Εφαρμόζουν μεθόδους οικονομικά βιώσιμες και περιβαλλοντικά ουδέτερες για να αυξήσουν την αγροτική τους παραγωγή.

  γ) Χρησιμοποιούν μεθόδους και τεχνολογικές λύσεις οι οποίες θα αυξήσουν την αγροτική τους παραγωγή.

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 37

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας:

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας: Η ενημέρωση κι εκμάθηση νέων τεχνολογικών εργαλείων με τη χρήση των οποίων μπορεί να γίνει η διαχείριση και η βελτίωση της ποιότητας του εδάφους σε ένα χωράφι

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας :

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας: με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να (ή θα μπορούν να):

α) Γνωρίζουν την ύπαρξη νέων τεχνολογικών εργαλείων, είτε αυτά αφορούν λογισμικό είτε υλικό, που μπορούν να τους βοηθήσουν στη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων, αλλά και την οικονομία κλίμακας που μπορεί να αποκτηθεί με τη χρήση αυτών.

β) Μπορούν να καθορίζουν ανά περίπτωση τη βέλτιστη δυνατή τεχνολογική λύση προκειμένου να εφαρμοστεί σε μία δεδομένη αγροτική έκταση.

γ) Έχουν αίσθηση της οικονομικής κλίμακας στην οποία κυμαίνεται η κάθε τεχνολογική λύση, του συνολικού της δηλαδή κόστους και να υλοποιούν τεχνικοοικονομικές μελέτες για την τεκμηρίωση της οικονομικής βιωσιμότητας μίας υπό υλοποίηση τεχνολογικής λύσης.

Επικοινωνία:

Φωτιάδης Δημήτριος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

246440027
dfotiadis@uowm.gr

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Συμπλήρωσε την Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ή κάνε εγγραφή με το email σου στο Newsletter , για να μαθαίνεις νέα του προγράμματος και του Κ.Ε.ΔΙ.Β.Μ.

Προστασία Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Λογοκλοπή

 1. Για τα πνευματικά δικαιώματα:
  1. Η αναπαραγωγή ολόκληρου ή τμημάτων πνευματικών έργων τρίτων προσώπων (βιβλίων, άρθρων, εργασιών, έργων εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών κ.λπ.), καθώς και η μετάφραση, η διασκευή, η παραποίηση ή απομίμησή τους, χωρίς την άδεια του δημιουργού τους, απαγορεύεται από το νόμο, ανεξάρτητα από τη μορφή με την οποία αυτή γίνεται (έντυπη, ηλεκτρονική, φωτογραφική, κλπ.) και συνιστά αστικό και ποινικό αδίκημα, συνάμα δε και σοβαρή πειθαρχική παράβαση.
  2. Κάθε δημιουργός ή συνδημιουργός έργου δικαιούται να αναφέρεται και να αναγνωρίζεται ως τέτοιος, απολαμβάνοντας και τα τυχόν περιουσιακά δικαιώματα που απορρέουν από το έργο.
  3. Η παράλειψη της αναφοράς της πνευματικής εισφοράς τρίτων προσώπων σε δημοσιευμένο έργο ή, αντίθετα, η συμπερίληψη προσώπου ως δημιουργού ή συνδημιουργού σε έργο, στο οποίο δεν εισέφερε προσωπικό δημιουργικό έργο, συνιστούν σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα και μπορούν να έχουν και άλλες νομικές συνέπειες. Σε περίπτωση έργου που είναι αποτέλεσμα της πραγματικής δημιουργικής συνεισφοράς περισσοτέρων προσώπων, τα πρόσωπα αυτά πρέπει να αναφέρονται όλα ως συνδημιουργοί του έργου κατά τη σειρά της σπουδαιότητας της συμβολής τους.
  4. Η εκμετάλλευση των περιουσιακών δικαιωμάτων που προκύπτουν από δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας από τον δημιουργό ή τον εφευρέτη μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς, προκειμένου, ιδίως, για έργα που παρήχθησαν με τα μέσα ή τη χρηματοδότηση του Π.Δ.Μ. ή άλλου φορέα.
  5. Για τη ρύθμιση των πνευματικών δικαιωμάτων ερευνητικών έργων τα οποία εκπονούνται στο Π.Δ.Μ., πρέπει να υπογράφονται με την έναρξη των έργων αυτών σαφείς συμβάσεις ή πρωτόκολλα ανάμεσα στο Π.Δ.Μ. ή τον χρηματοδότη του έργου, τον υπεύθυνο του έργου και όλων των μελών της ερευνητικής ομάδας.
  6. Το Π.Δ.Μ. αποκτά δικαίωμα επί των αποτελεσμάτων της έρευνας, εφόσον αυτή διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του ή χρηματοδοτείται από αυτό ή γίνεται με τη χρήση του ονόματός του. Εάν το αποτέλεσμα της έρευνας αποδώσει οικονομικά οφέλη, οι ερευνητές οφείλουν να το γνωστοποιούν εγγράφως στο Ίδρυμα και να συνάπτουν από κοινού σύμβαση εκμετάλλευσης.
 2. Για τα θέματα λογοκλοπής:
  1. Η λογοκλοπή ή η ευθεία παραβίαση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πλέγμα των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, ιδιαίτερα όταν διαπράττεται από μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και απαντάται σε έργα που εμφανίζονται ως πρωτότυπα έργα του συγγραφέα τους.
  2. Εφαρμόζοντας στην πράξη τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή χάρτα του ερευνητή και σε συνάφεια με την επαγγελματική ευθύνη των διδασκόντων για την πρόληψη της λογοκλοπής (plagiarism), το Π.Δ.Μ. παρέχει στους καθηγητές και το λοιπό διδακτικό προσωπικό τη δυνατότητα ελέγχου των εργασιών με ανάλογο λογισμικό (turnitin, http://turnitin.com/).
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας δια μέσω του Κέντρου Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης θα προβεί στην επεξεργασία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στα δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερομένων στην παρούσα πρόσκληση με σκοπό την  επιλογή τους και τη συμμετοχή τους στο επιμορφωτικό πρόγραμμα. Νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί η παράγραφος 1 στοιχείο ε του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και το άρθρο 5 του ν. 4624/2019 (εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας). Τα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβάζονται κατά περίπτωση νομίμως σε συνεργαζόμενους φορείς (ενδεικτικά Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας), καθώς και στις αρμόδιες για την διαχείριση και έλεγχο των Κέντρων Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα τους, διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων, διαγραφής των δεδομένων αν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία ή αν αντιτίθενται στην επεξεργασία εφόσον δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, και περιορισμού της επεξεργασίας. Για κάθε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, επικοινωνώντας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@uowm.gr. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος θεωρεί ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών του δεδομένων, μπορεί να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).
TOP
Μετάβαση στο περιεχόμενο