×

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Από το τρισδιάστατο μοντέλο στην τρισδιάστατη εκτύπωση

Ημερομηνίες

Έναρξη:

17/10/2022

Λήξη:

31/12/2022

Διάρκεια:

470 ώρες

Εκπαίδευση

Υβριδικά

Κόστος

Κόστος:

600 €
(δυνατότητα τριών δόσεων)

Εκπτωτικές Πολιτικές:

NAI

Αιτήσεις εώς:

15/10/2022

Πληροφορίες

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να επιμορφωθούν και να γίνουν πιστοποιημένοι εκπαιδευτές τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING). Πιο συγκεκριμένα από το πρόγραμμα επωφελούνται:

Εκπαιδευτικοί προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής που επιθυμούν να προσληφθούν ή να διοριστούν σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία. Το πρόγραμμα προσφέρει:

Δύο (2) μόρια για προσλήψεις ή διορισμούς (ν.4589/2019) Εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης.

Δύο (2) μόρια για προσλήψεις ή διορισμούς (ν.4589/2019) Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Δέκα (10) μόρια για προσλήψεις εκπαιδευτικών των κατηγοριών TE και ΔΕ της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) σύμφωνα με υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1088/2-4-2019).

Εκπαιδευτικοί προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής που εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, φροντιστήρια και άλλα κέντρα επιμόρφωσης και επιθυμούν να αποκτήσουν πιστοποίηση τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING).

Προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές παιδαγωγικής και σχολών θετικών επιστημών (πληροφορικής, μαθηματικών, φυσικής κ.λ.π) που στοχεύουν να αποκτήσουν συγκριτικό πλεονέκτημα κατά την μετέπειτα διαδικασία αναζήτησης εργασίας.

Εκπαιδευτές ενηλίκων που επιθυμούν να εργαστούν σε κέντρα δια βίου μάθησης και άλλες δομές εκπαίδευσης ενηλίκων.

Εν ενεργεία εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να επιμορφωθούν στο πεδίο του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING).

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ολοκληρωμένη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που επιθυμούν να ασχοληθούν με την διδασκαλία στο πλαίσιο του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING), προσφέροντας επικαιροποιημένες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται, καλύπτοντας τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες που υπάρχουν στην δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση.

Τι αναμένεται να επιτευχθεί:

Οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν γνώσεις, θα αναπτύξουν δεξιότητες και θα διαμορφώσουν στάσεις έτσι ώστε:

να είναι σε θέση να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να αξιολογούν εκπαιδευτικές δραστηριότητες και προγράμματα σπουδών στο πλαίσιο του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING) αξιοποιώντας σχετικές μεθοδολογίες,

να οργανώνουν και να διαχειρίζονται εργαστήρια και μαθητικές ομάδες τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING),

να αξιοποιούν τις πιο σύγχρονες πλατφόρμες του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING) στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Οι εκπαιδευόμενοι με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα είναι σε θέση να εργαστούν σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, σε φροντιστήρια, σε κέντρα δια βίου μάθησης και σε άλλες δημόσιες και ιδιωτικές δομές εκπαίδευσης που εστιάζουν στο πλαίσιο του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING).

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να παρέχει ολοκληρωμένη και υψηλού επιπέδου κατάρτιση σε εκπαιδευτικούς που καλούνται να αναπτύξουν εκπαιδευτικά προγράμματα στο πλαίσιο του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING), για να καλύψουν τις αυξανόμενες ανάγκες στην δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση. Το πρόγραμμα στοχεύει:

Να προσφέρει τις αναγκαίες θεωρητικές γνώσεις σε θέματα μεθοδολογίας και ενσωμάτωσης του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING) σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης μέσα από το πλαίσιο της υψηλής τεχνολογίας αιχμής ,

να εισάγει καινοτομίες και καλές πρακτικές από την πρόσφατη διεθνή βιβλιογραφία και έρευνα γύρω από τον τρισδιάστατο σχεδιασμό και την τρισδιάστατη εκτύπωση όπως αυτή καταγράφεται στα σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα των αναπτυγμένων χωρών,

να αναπτύξει δεξιότητες σχεδιασμού εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων σπουδών στο πλαίσιο του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING) από τους εκπαιδευτικούς,

να αναπτύξει δεξιότητες αξιοποίησης των πιο σύγχρονων εργαλείων του 3D MODELING και 3D PRINTING στο πλαίσιο της σχολικής εκπαίδευσης,

να αναπτύξει δεξιότητες για θέματα που αφορούν την πρακτική εφαρμογή του πλαισίου του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING), όπως η οργάνωση του εργαστηρίου, των ομάδων και η συμμετοχή σε φεστιβάλ και διαγωνισμούς,

να διαμορφώσει στάσεις και αντιλήψεις για την χρησιμότητα του πλαισίου του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING) στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να παρέχει ολοκληρωμένη και υψηλού επιπέδου κατάρτιση σε εκπαιδευτικούς που καλούνται να αναπτύξουν εκπαιδευτικά προγράμματα στο πλαίσιο του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING), για να καλύψουν τις αυξανόμενες ανάγκες στην δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση. Το πρόγραμμα στοχεύει:

Να προσφέρει τις αναγκαίες θεωρητικές γνώσεις σε θέματα μεθοδολογίας και ενσωμάτωσης του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING) σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης μέσα από το πλαίσιο της υψηλής τεχνολογίας αιχμής ,

να εισάγει καινοτομίες και καλές πρακτικές από την πρόσφατη διεθνή βιβλιογραφία και έρευνα γύρω από τον τρισδιάστατο σχεδιασμό και την τρισδιάστατη εκτύπωση όπως αυτή καταγράφεται στα σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα των αναπτυγμένων χωρών,

να αναπτύξει δεξιότητες σχεδιασμού εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων σπουδών στο πλαίσιο του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING) από τους εκπαιδευτικούς,

να αναπτύξει δεξιότητες αξιοποίησης των πιο σύγχρονων εργαλείων του 3D MODELING και 3D PRINTING στο πλαίσιο της σχολικής εκπαίδευσης,

να αναπτύξει δεξιότητες για θέματα που αφορούν την πρακτική εφαρμογή του πλαισίου του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING), όπως η οργάνωση του εργαστηρίου, των ομάδων και η συμμετοχή σε φεστιβάλ και διαγωνισμούς,

να διαμορφώσει στάσεις και αντιλήψεις για την χρησιμότητα του πλαισίου του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING) στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να καλύψει τις ανάγκες των εκπαιδευτικών που επιθυμούν να ασχοληθούν με την διδασκαλία εκπαιδευτικών προγραμμάτων του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING) σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία καθώς και σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, φροντιστήρια και άλλους φορείς που παρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν:

Εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής

Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής

Προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές παιδαγωγικής και σχολών θετικών επιστημών

Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης. EQF-5 έως EQF-8

 • Δύο (2) μόρια για προσλήψεις ή διορισμούς (ν.4589/2019) Εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης.
 • Δύο (2) μόρια για προσλήψεις ή διορισμούς (ν.4589/2019) Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
 • Δέκα (10) μόρια για προσλήψεις εκπαιδευτικών των κατηγοριών TE και ΔΕ της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) σύμφωνα με υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1088/2-4-2019)

Ανάλυση Διδακτικών Ενοτήτων :

Ο τρισδιάστατος ψηφιακός σχεδιασμός (3D MODELING) και η τρισδιάστατη εκτύπωση (3D PRINTING) αξιοποιείται τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση των προηγμένων χωρών τόσο του δυτικού κόσμου Ευρώπης και Αμερικής  όσο και εκείνου της Άπω Ανατολής όπως η Κίνα, η Κορέα, η Ιαπωνία κ.ά., με τον ρόλο τους να αλλάζει με την πάροδο του χρόνου. Από αρχικά εργαλεία βιομηχανικού σχεδιασμού, μετατράπηκαν σε εργαλεία σχεδιασμού εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων τα οποία  συμβάλλουν στην ανάπτυξη διαθεματικών και διεπιστημονικών διδακτικών προσεγγίσεων, ενώ παράλληλα δημιουργούν περιβάλλοντα έρευνας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πολύ σημαντικά δημιουργικά αποτελέσματα.

Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιαστεί στους εκπαιδευόμενους η ιστορική εξέλιξη καθώς και σύγχρονες ανάγκες οι οποίες οδήγησαν στην ανάπτυξη του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING) σε παγκόσμιο επίπεδο στην Εκπαίδευση  και να αναλυθούν οι βασικοί άξονες και αρχές που διέπουν την αξιοποίηση τους.

 

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 20

 

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δραστηριοτήτων τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING) στη Εκπαίδευση βασίζονται σε διάφορες μεθοδολογίες (παιδαγωγικές θεωρίες) όπως η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, ο κατασκευαστικός εποικοδομισμός, το Embodied learning, το Project based learning, το problem based learning, και το game based learning.

Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιαστούν και να συζητηθούν με τους εκπαιδευόμενους οι βασικές αυτές μεθοδολογίες και οι τρόποι με τους οποίους μπορούν να στηρίξουν την εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING).

 • ώρες Διδακτικής Ενότητας: 20

Η επαφή των παιδιών από μικρή ηλικία με τα διάφορα ψηφιακά εργαλεία που βρίσκονται πρωτίστως, στο άμεσο οικογενειακό τους περιβάλλον, τα καθιστά ικανά να αντιληφθούν και να χειριστούν τόσο απλές ψηφιακές εφαρμογές όσο και χειροκίνητους ψηφιακούς εκτυπωτές οι οποίοι έχουν τη μορφή ενός μολυβιού (3D Pen) και με επιτυχία να ενσωματωθούν στο γενικότερο εκπαιδευτικό πλαίσιο για την Προσχολική Εκπαίδευση.

Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιαστούν και να συζητηθούν με τους εκπαιδευόμενους οι ιδιαιτερότητες για την εφαρμογή του πλαισίου τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING), καθώς και να παρουσιαστούν οι βασικότερες πλατφόρμες ψηφιακών εφαρμογών που αξιοποιούνται σε αυτές τις συνθήκες.

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 40

Να παρουσιαστούν και να συζητηθούν με τους εκπαιδευόμενους οι ιδιαιτερότητες για την εφαρμογή του πλαισίου του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING) στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και να παρουσιαστούν τα βασικά λογισμικά προγράμματα δημιουργίας τρισδιάστατων μοντέλων (3D MODELS)   όπως TinkerCAD, 3D Builder, FreeCAD που αξιοποιούνται σε αυτές τις συνθήκες. Επίσης, να παρουσιαστεί ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται  μια τρισδιάστατη εκτύπωση μετά τον τρισδιάστατο σχεδιασμό ενός αντικειμένου, απομυθοποιώντας τις δυσκολίες που κάποιος μπορεί να φανταστεί ότι υπάρχουν.

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 50

Να παρουσιαστούν και να συζητηθούν με τους εκπαιδευόμενους οι ιδιαιτερότητες για την εφαρμογή του πλαισίου του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING) στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και να παρουσιαστούν τα βασικά λογισμικά προγράμματα δημιουργίας τρισδιάστατων μοντέλων (3D MODELS)   όπως TinkerCAD, 3D Builder, FreeCAD, Meshmixer, Blender που αξιοποιούνται σε αυτές τις συνθήκες. Επίσης, να παρουσιαστεί ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται  μια τρισδιάστατη εκτύπωση μετά τον τρισδιάστατο σχεδιασμό ενός αντικειμένου, χρησιμοποιώντας λογισμικά κοπής (Slicer)  3D μοντέλων όπως για παράδειγμα το Cura, απομυθοποιώντας τις δυσκολίες που κάποιος μπορεί να φανταστεί ότι υπάρχουν.

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 50

Τόσο ο Τρισδιάστατος ψηφιακός σχεδιασμός (3D MODELING) όσο και η τρισδιάστατη εκτύπωση (3D PRINTING) έχουν τη δυνατότητα να διευκολύνουν τη μάθηση, να αναπτύξουν δεξιότητες, να εμπνεύσουν τη δημιουργικότητα, να βελτιώσουν τη στάση απέναντι στα αντικείμενα και τα επαγγέλματα που σχετίζονται με το STEM και να αυξήσουν την ενασχόληση των μαθητών. Ταυτόχρονα, μπορούν να αυξήσουν το ενδιαφέρον και την εμπλοκή των εκπαιδευτικών στη δημιουργία διαθεματικών δραστηριοτήτων.

Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιαστούν οι πρακτικές του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING), το τι είναι στην πράξη η παιδαγωγική προσέγγιση του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING) και πως μπορεί να εφαρμοστεί μέσα στην τάξη. Θα γίνει σύνδεση των πρακτικών του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING)  με τα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας και θα γίνει συζήτηση του πως μπορούν να εμπλακούν και να χρησιμοποιήσουν την εκπαιδευτική προσέγγιση του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING) όλες οι ειδικότητες.

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 50

Ένα μεγάλο πλήθος σύγχρονων ερευνών καταγράφει, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, τη θετική απήχηση  του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING) στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στον τομέα της Ειδικής Αγωγής. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο ότι τέτοιου είδους περιβάλλοντα βελτιώνουν την απόλαυση των μαθητών με ό,τι ασχολούνται, ενώ παράλληλα, επιτείνει την ανάπτυξη του ενδιαφέροντος τους.

Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστεί και να συζητηθεί με τους εκπαιδευόμενους το πλαίσιο αξιοποίησης του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING), στην Ειδική Αγωγή, δίνοντας έμφαση στην διαφοροποίηση των στοχεύσεων και των μεθοδολογικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται.

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 20

Να παρουσιαστεί και να συζητηθεί με τους εκπαιδευόμενους το πλαίσιο αξιοποίησης του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING), δίνοντας έμφαση στην διαφοροποίηση των στοχεύσεων και των μεθοδολογικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 20

Η σύνδεση του Design Thinking με το πλαίσιο του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING) είναι ένα θέμα που απασχολεί έντονα τα τελευταία χρόνια την ερευνητική κοινότητα. Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν με τους εκπαιδευόμενους οι πρόσφατες ερευνητικές εξελίξεις στον τομέα αυτό, ενώ παράλληλα θα παρουσιαστούν πρακτικές και μέθοδοι ενσωμάτωσης του Design Thinking στην εκπαιδευτική διαδικασία και ειδικότερα στο πλαίσιο του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING).

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 20

Ο σχεδιασμός των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING) και η αξιολόγηση τους είναι ένα πολύ σημαντικό προσόν που θα πρέπει να διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί. Στόχος της ενότητας είναι να εξασκηθούν οι εκπαιδευόμενοι στην έρευνα, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και ολοκληρωμένων προγραμμάτων σπουδών του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING).

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 60

Οι ιδιαίτερες συνθήκες που ορίζονται από την εφαρμογή του πλαισίου του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING), απαιτούν την κατάλληλη οργάνωση του χώρου εργασίας των μαθητών και μαθητριών. Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιαστούν και να συζητηθούν με τους εκπαιδευόμενους μέθοδοι και τεχνικές οργάνωσης του εκπαιδευτικού χώρου – εργαστηρίου για την αποδοτική υλοποίηση του πλαισίου του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING), εξετάζοντας καλές πρακτικές που αφορούν τα τραπέζια και τους πάγκους εργασίας, την αποθήκευση και ταξινόμηση του εκπαιδευτικού υλικού και των εργαλείων, την τοποθέτηση και αξιοποίηση των εποπτικών μέσων.

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 30

Μια πτυχή της εφαρμογής προγραμμάτων του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING) αφορά μαθητικούς διαγωνισμούς και φεστιβάλ που διοργανώνονται από διάφορους εκπαιδευτικούς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και στηρίζουν την εξωστρέφεια των μαθητών και μαθητριών. Στόχος της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστούν οι πιο σημαντικοί μαθητικοί διαγωνισμοί και φεστιβάλ που διοργανώνονται σε ετήσια βάση και να αναλυθούν οι βαθμοί δυσκολίας, δημιουργικότητας και πολυπλοκότητας τους. Επίσης η ενότητα στοχεύει στην συζήτηση με τους εκπαιδευόμενους για τις μεθόδους και τεχνικές οργάνωσης ομάδων ενίσχυσης του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING), παρουσιάζοντας παραδείγματα καλών πρακτικών που αφορούν την διαχείριση του μαθητικού δυναμικού και των συναισθημάτων των παιδιών που συμμετέχουν σε μια τέτοια διαδικασία.

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 20

Οι πρόσφατες εξελίξεις που σχετίζονται με την εξάπλωση του covid-19 έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην εκπαιδευτική διαδικασία και ιδιαίτερα σε ομαδοσυνεργατικές μεθοδολογίες που αξιοποιούνται σε προγράμματα του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING). Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιάσει και να συζητήσει με τους εκπαιδευόμενους μεθόδους, τεχνικές και εργαλεία εξ ’αποστάσεως εκπαίδευσης που θα μπορούν να ενσωματώνουν στοιχεία της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού (3D MODELING) και της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D PRINTING).

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 20

Η τρισδιάστατη εκτύπωση χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο σε σχολεία σε όλο τον κόσμο και η δυναμική της εφαρμογής αυτής έχει αναγνωριστεί ευρέως. Ωστόσο συχνά, πολλοί εκπαιδευτικοί, δε διαθέτουν τις ειδικές γνώσεις που απαιτούνται για την εξειδίκευση αυτής της τεχνολογίας. Σήμερα, υπάρχουν πολλές τεχνολογίες τρισδιάστατης εκτύπωσης που βασίζονται σε διαφορετικές προσεγγίσεις και κάνουν χρήση διαφόρων υλικών (πλαστικό, μέταλλο, σκυρόδεμα, σοκολάτα κ.λπ.) σε διάφορες μορφές (υγρό, στερεό (φύλλο, νήμα και σβόλος), σκόνη και πολτός ). Για παράδειγμα, οι τεχνολογίες που ονομάζονται: Στερολιθογραφία (Stereolithography- SLA), Ψηφιακή Επεξεργασία Φωτός (Digital Light Processing-DLP),  Επιλεκτική συμπύκνωση λέιζερ (Selective Laser Sintering-SLS) κ. ά.. Οι περισσότερες από αυτές τις τεχνολογίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην τάξη επειδή είναι πολύ περίπλοκες, πολύ ακριβές ή απαιτούν ειδικές εγκαταστάσεις, αλλά θα καλυφθούν εν συντομία από το πρόγραμμα. Η πιο κατάλληλη για χρήση σε σχολικό περιβάλλον είναι η τεχνολογία της Μοντελοποίησης σύντηξης εναπόθεσης- (Fused Deposition Modeling-FDM), που αποτελεί επίσης και την πιο δημοφιλή και προσιτή τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης και θα καλυφθεί αναλυτικά, καθώς και οι ιδιότητες των διαφορετικών υλικών/νημάτων εκτύπωσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια σχολική αίθουσα ή σπίτι από έναν οικιακό 3διάστατο εκτυπωτή.

Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιάσει με τρόπο απλό και κατανοητό στους εκπαιδευτικούς έναν εκτυπωτή τύπου  Μοντελοποίησης Σύντηξης Εναπόθεσης, ο οποίος δημιουργεί αντικείμενα με τήξη ενός πλαστικού σύρματος (που ονομάζεται νήμα) το οποίο εφαρμόζεται, στρώμα-στρώμα, μέσω ενός θερμαινόμενου ακροφυσίου.

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 20

Τα εργαστηριακά μαθήματα πραγματοποιούνται δια ζώσης και έχουν ως στόχο την εξάσκηση των εκπαιδευόμενων στα διάφορα λογισμικά τρισδιάστατου σχεδιασμού και τρισδιάστατης εκτύπωσης τα οποία χρησιμοποιούνται στην εκπαιδευτική διαδικασία.

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 30

Επικοινωνία:

Δημήτρης Ζιούζιος

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Υποψήφιος Διδάκτορας Π.Δ.Μ
dziouzios@uowm.gr

Επικοινωνία:

Καλαμάρας Φίλιππος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας
fkalamaras@uowm.gr

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Συμπλήρωσε την Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ή κάνε εγγραφή με το email σου στο Newsletter , για να μαθαίνεις νέα του προγράμματος και του Κ.Ε.ΔΙ.Β.Μ.

Προστασία Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Λογοκλοπή

 1. Για τα πνευματικά δικαιώματα:
  1. Η αναπαραγωγή ολόκληρου ή τμημάτων πνευματικών έργων τρίτων προσώπων (βιβλίων, άρθρων, εργασιών, έργων εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών κ.λπ.), καθώς και η μετάφραση, η διασκευή, η παραποίηση ή απομίμησή τους, χωρίς την άδεια του δημιουργού τους, απαγορεύεται από το νόμο, ανεξάρτητα από τη μορφή με την οποία αυτή γίνεται (έντυπη, ηλεκτρονική, φωτογραφική, κλπ.) και συνιστά αστικό και ποινικό αδίκημα, συνάμα δε και σοβαρή πειθαρχική παράβαση.
  2. Κάθε δημιουργός ή συνδημιουργός έργου δικαιούται να αναφέρεται και να αναγνωρίζεται ως τέτοιος, απολαμβάνοντας και τα τυχόν περιουσιακά δικαιώματα που απορρέουν από το έργο.
  3. Η παράλειψη της αναφοράς της πνευματικής εισφοράς τρίτων προσώπων σε δημοσιευμένο έργο ή, αντίθετα, η συμπερίληψη προσώπου ως δημιουργού ή συνδημιουργού σε έργο, στο οποίο δεν εισέφερε προσωπικό δημιουργικό έργο, συνιστούν σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα και μπορούν να έχουν και άλλες νομικές συνέπειες. Σε περίπτωση έργου που είναι αποτέλεσμα της πραγματικής δημιουργικής συνεισφοράς περισσοτέρων προσώπων, τα πρόσωπα αυτά πρέπει να αναφέρονται όλα ως συνδημιουργοί του έργου κατά τη σειρά της σπουδαιότητας της συμβολής τους.
  4. Η εκμετάλλευση των περιουσιακών δικαιωμάτων που προκύπτουν από δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας από τον δημιουργό ή τον εφευρέτη μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς, προκειμένου, ιδίως, για έργα που παρήχθησαν με τα μέσα ή τη χρηματοδότηση του Π.Δ.Μ. ή άλλου φορέα.
  5. Για τη ρύθμιση των πνευματικών δικαιωμάτων ερευνητικών έργων τα οποία εκπονούνται στο Π.Δ.Μ., πρέπει να υπογράφονται με την έναρξη των έργων αυτών σαφείς συμβάσεις ή πρωτόκολλα ανάμεσα στο Π.Δ.Μ. ή τον χρηματοδότη του έργου, τον υπεύθυνο του έργου και όλων των μελών της ερευνητικής ομάδας.
  6. Το Π.Δ.Μ. αποκτά δικαίωμα επί των αποτελεσμάτων της έρευνας, εφόσον αυτή διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του ή χρηματοδοτείται από αυτό ή γίνεται με τη χρήση του ονόματός του. Εάν το αποτέλεσμα της έρευνας αποδώσει οικονομικά οφέλη, οι ερευνητές οφείλουν να το γνωστοποιούν εγγράφως στο Ίδρυμα και να συνάπτουν από κοινού σύμβαση εκμετάλλευσης.
 2. Για τα θέματα λογοκλοπής:
  1. Η λογοκλοπή ή η ευθεία παραβίαση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πλέγμα των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, ιδιαίτερα όταν διαπράττεται από μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και απαντάται σε έργα που εμφανίζονται ως πρωτότυπα έργα του συγγραφέα τους.
  2. Εφαρμόζοντας στην πράξη τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή χάρτα του ερευνητή και σε συνάφεια με την επαγγελματική ευθύνη των διδασκόντων για την πρόληψη της λογοκλοπής (plagiarism), το Π.Δ.Μ. παρέχει στους καθηγητές και το λοιπό διδακτικό προσωπικό τη δυνατότητα ελέγχου των εργασιών με ανάλογο λογισμικό (turnitin, http://turnitin.com/).
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας δια μέσω του Κέντρου Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης θα προβεί στην επεξεργασία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στα δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερομένων στην παρούσα πρόσκληση με σκοπό την  επιλογή τους και τη συμμετοχή τους στο επιμορφωτικό πρόγραμμα. Νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί η παράγραφος 1 στοιχείο ε του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και το άρθρο 5 του ν. 4624/2019 (εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας). Τα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβάζονται κατά περίπτωση νομίμως σε συνεργαζόμενους φορείς (ενδεικτικά Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας), καθώς και στις αρμόδιες για την διαχείριση και έλεγχο των Κέντρων Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα τους, διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων, διαγραφής των δεδομένων αν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία ή αν αντιτίθενται στην επεξεργασία εφόσον δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, και περιορισμού της επεξεργασίας. Για κάθε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, επικοινωνώντας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@uowm.gr. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος θεωρεί ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών του δεδομένων, μπορεί να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).
TOP
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Μετάβαση στο περιεχόμενο