Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Οργάνωση και χρονοπρογραμματισμός έργων

Ημερομηνίες

Έναρξη:

13/03/2023

Λήξη:

30/04/2023

Διάρκεια:

80 ώρες

Εκπαίδευση

Υβριδικά

Κόστος

Κόστος:

0 €

Εκπτωτικές Πολιτικές:

OXI

Πληροφορίες

Σε εργαζόμενους  του ιδιωτικού τομέα που ασχολούνται ή επιθυμούν να απασχοληθούν στην οργάνωση και τον χρονοπρογραμματισμό έργων.

Το πρόγραμμα κατάρτισης αποσκοπεί στην εμβάθυνση γνώσεων ιδιαίτερα χρήσιμων στο χώρο της διοίκησης  έργων. Ειδικότερα, σκοπός του είναι να παράσχει τα απαραίτητα εφόδια που σχετίζονται με τις σύγχρονες μεθόδους σχεδίασης, παρακολούθησης και γενικότερα διαχείρισης έργων,  την εκμάθηση λογισμικού διαχείρισης έργου, τις αρχές διοίκησης και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται κατά την εφαρμογή της, τη διοίκηση των ανθρώπινων πόρων της επιχείρησης, αλλά και τη διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής πολιτικής ελέγχου, ώστε, ο εκπαιδευόμενος να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά όλο το φάσμα των εργαλείων, τεχνικών και μεθόδων που συνθέτουν το κύριο σώμα του project management.

Ειδικότερα οι ωφελούμενοι  θα γνωρίσουν, χρησιμοποιούν, δημιουργούν και προγραμματίζουν :

 • τις βασικές έννοιες που αφορούν τη διαχείριση έργων.
 • εφαρμογή διαχείρισης έργων,
 • Δημιουργεί εργασίες/δραστηριότητες και θα προσθέτει περιορισμούς
 • Χρονοπρογραμματίζει με καταληκτικές ημερομηνίες και προθεσμίες στα έργα.
 • Αποδίδει κόστη στις εργασίες/δραστηριότητες του έργου.
 • Δημιουργεί και κατανέμει τους πόρους στις εργασίες/δραστηριότητες
 • Δημιουργεί και χειρίζεται την κρίσιμη διαδρομή του έργου
 • Επιβλέπει την εξέλιξη/πρόοδο του έργου
 • Επαναπρογραμματίζει τον φόρτο εργασίας.
 • Προετοιμάζει και εκτυπώνει αναφορές ως πίνακες και γραφήματα αναφορών/εκθέσεων.

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • Μάθουν τις σύγχρονες μεθόδους σχεδίασης, παρακολούθησης και διαχείρισης έργων,
 • Μάθουν τεχνικές αποτελεσματικής διαχείρισης των προϋπολογισμών έργων,
 • Διαχειρίζονται αποτελεσματικά τον χρονοπρογραμματισμό του έργου.
 • Διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους ανθρώπινους πόρους.
 • Διαχειρίζονται αποτελεσματικά το διαθέσιμο εξοπλισμό.

Βασικός σκοπός είναι να παρουσιαστεί ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση έργου μέσα από διαδικασίες, υποστηριζόμενες από Η/Υ, που σκοπό έχουν να βοηθήσουν και να καθοδηγήσουν κατά τη φάση του προγραμματισμού του “τι”, “πόσο”, “πότε” και “που” θα υλοποιηθεί, καθώς και κατά τη φάση του ελέγχου των στόχων που έχουν αρχικά τεθεί.

Οι διαχειριστές έργων, μεγάλων και μικρών, από κατασκευαστικά μέχρι έργα παροχής υπηρεσιών είναι περιζήτητοι στην αγορά εργασίας. Τα περισσότερα έργα αποτυγχάνουν λόγω της σχεδίασης αλλά και τις διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων και του χρόνου υλοποίησης.

Οι ανάγκες εξειδικευμένων στελεχών καταγράφονται σε δεκάδες διεθνείς μελέτες αλλά και στη χώρα μας υπάρχουν πολλά προγράμματα έργων και διαθέσιμοι πόροι για τους οποίους καθυστερεί η απορρόφηση λόγω προβληματικής σχεδίασης και διαχείρισης.

Το πρόγραμμα θα καταρτίσει 25 συνολικά ωφελούμενους.

Μοναδική προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο, τόσο για τις σύγχρονες όσο και για τις ασύγχρονες επικοινωνίες. Να έχουν τη δυνατότητα να “κατεβάζουν” στον υπολογιστή τους το εκπαιδευτικό υλικό.

Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης. EQF-5 έως EQF-8

Ανάλυση Διδακτικών Ενοτήτων :

Σκοπός της ενότητας είναι η εισαγωγή στις βασικές έννοιες και η εξοικείωση με το περιβάλλον του MS PROJECT


Ωρες Διδασκαλίας: 10


Σκοπός της ενότητας είναι η εισαγωγή στην έννοια και τις τακτικές του PROJECT MANAGEMENT και τα πρακτικά εργαλεία του MS PROJECT για το σχεδιασμό του έργου.


Ωρες Διδασκαλίας: 10


Σκοπός της ενότητας είναι η πρακτική εφαρμογή των στοιχείων που αποτελούν κάθε έργο. Έτσι στοχεύει στην εκπαίδευση στα κατάλληλα διαγράμματα για την καταχώριση των επιμέρους εργασιών και την παρακολούθησή τους.


Ωρες Διδασκαλίας: 10


Η διδακτική ενότητα αποσκοπεί στα πιο κάτω

 1. Η παρακολούθηση όλων των πληροφοριών σχετικά με τις απαιτούμενες εργασίες, τη διάρκεια, το κόστος και τις ανάγκες σε πόρους του έργου.
 2. Η οπτικοποίηση και παρουσίαση του σχεδίου του έργου μέσω καθιερωμένων και καλά καθορισμένων μορφοτύπων.
 3. Ο συνεπής και αποτελεσματικός προγραμματισμός εργασιών και πόρων.
  Η ανταλλαγή δεδομένων του έργου με άλλες εφαρμογές.
 4. Η επικοινωνία με το ανθρώπινο δυναμικό και λοιπούς ενδιαφερομένους στο έργο.
  Η διαχείριση έργων με τη χρήση προγραμμάτων που έχουν πολλά κοινά στοιχεία με τις τυπικές εφαρμογές γραφείου για Η/Υ.

Ωρες Διδασκαλίας: 10


 • Η παροχή των απαιτούμενων θεωρητικών γνώσεων, καθώς και η απόκτηση των αναγκαίων δεξιοτήτων στο χρονικό προγραμματισμό και την ανάλυση έργου, όπως και στη χρήση ημερολογίου.
 • Η ανάπτυξη δεξιοτήτων στη χρήση των εργαλείων του Ms Project τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες και τον χρονικό τους προγραμματισμό.
 • Η εξοικείωση με τα επιμέρους βήματα χρήσης των δυνατοτήτων και των εργαλείων, στα αντικείμενα δημιουργίας δεξαμενής πόρων, χρήσης ημερολογίου, ανάθεσης πόρων σε εργασίες, απασχόλησης πόρων, δημιουργίας γραμμής βάσης.
 • να χρησιμοποιούν τα βασικά μενού του Ms Project που αφορούν τη δεξαμενή πόρων, τα κόστη, τα ημερολόγια, και τον χρονικό προγραμματισμό με βάση τους πόρους.
 • να γνωρίζουν τι είναι και να μπορούν να δημιουργούν δεξαμενή πόρων και να συσχετίζουν τους κατάλληλους πόρους με τα κόστη χρησιμοποιώντας το Ms Project.
 • να δημιουργούν ημερολόγιο και να αντιστοιχίζουν πόρους σε αυτό με τη χρήση του Ms Project.
 • να επιλύουν προβλήματα χρονικού προγραμματισμού και επικάλυψης πόρων με τη χρήση του Ms Project.
 • να κατανοούν τη δημιουργία του βασικού πλάνου αναφοράς με τη χρήση του Ms Project.
 • να κατανοεί και να γνωρίζει τι είναι πόροι σε ένα έργο και ποιες είναι οι κατηγορίες πόρων.
 • να γνωρίζει και να μπορεί να δημιουργεί και να διαμορφώνει πόρους.
 • να κατανοεί και να γνωρίζει την έννοια και τη σημασία της δεξαμενής πόρων.
 • να γνωρίζει και να μπορεί να επιλέγει τις κρίσιμες παραμέτρους για τη δημιουργία μιας νέας δεξαμενής πόρων.

Ωρες Διδασκαλίας: 10


Σκοπός της ενότητας είναι με την ολοκλήρωση της είναι οι ακόλουθοι να:

 • Κατανοεί την έννοια του κόστους των επιμέρους εργασιών
 • Εμφανίζει και τροποποιεί το κόστος των επιμέρους εργασιών
 • Η παροχή των απαιτούμενων θεωρητικών γνώσεων και η απόκτηση των αναγκαίων δεξιοτήτων στο χειρισμό οικονομικών στοιχείων με το Ms Project.
 • Η κατανόηση του υπολογισμού του κόστους και η εξάσκηση στην εμφάνιση στατιστικών στοιχειών ενός έργου και στη μείωση κόστους εργασίας.
 • Η κατανόηση των περιορισμών των εργασιών, της επίλυσης των συγκρούσεων των περιορισμών και η εκμάθηση της εμφάνισης όλων των περιορισμών του έργου.
 • Η αξιολόγηση στο αντικείμενο «Χειρισμός οικονομικών στοιχείων με το Ms Project»

Ωρες Διδασκαλίας: 10


Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η εκπαίδευση στην παρακολούθηση του έργου, η επίλυση προβλημάτων και η διαχείριση των αλλαγών.

Η διαδικασία περιλαμβάνει τη σύνταξη κατάλληλων αναφορών. Για αυτό ο στόχος επικεντρώνεται στα :

Αναγνωρίζει τους κλασικούς τύπους αναφορών.

Δημιουργεί – μορφοποιεί προσαρμοσμένες αναφορές (αναφορές εργασιών, πόρων και συνδυαστικές αναφορές).


Ωρες Διδασκαλίας: 10


Σκοπός της ενότητας είναι να κατανοηθεί η σύνδεση επιμέρους έργων προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πολύ μεγάλο.

Έτσι σκοπός είναι η εκπαίδευση συγχώνευσης έργων


Ωρες Διδασκαλίας: 10


Επικοινωνία:

Καπαγερίδης Ιωάννης

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Π.Δ.Μ
ikapageridis@uowm.gr

Επικοινωνία:

Σινάτκας Ιωάννης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας
isinatkas@uowm.gr

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Συμπλήρωσε την Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ή κάνε εγγραφή με το email σου στο Newsletter , για να μαθαίνεις νέα του προγράμματος και του Κ.Ε.ΔΙ.Β.Μ.

Προστασία Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Λογοκλοπή

 1. Για τα πνευματικά δικαιώματα:
  1. Η αναπαραγωγή ολόκληρου ή τμημάτων πνευματικών έργων τρίτων προσώπων (βιβλίων, άρθρων, εργασιών, έργων εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών κ.λπ.), καθώς και η μετάφραση, η διασκευή, η παραποίηση ή απομίμησή τους, χωρίς την άδεια του δημιουργού τους, απαγορεύεται από το νόμο, ανεξάρτητα από τη μορφή με την οποία αυτή γίνεται (έντυπη, ηλεκτρονική, φωτογραφική, κλπ.) και συνιστά αστικό και ποινικό αδίκημα, συνάμα δε και σοβαρή πειθαρχική παράβαση.
  2. Κάθε δημιουργός ή συνδημιουργός έργου δικαιούται να αναφέρεται και να αναγνωρίζεται ως τέτοιος, απολαμβάνοντας και τα τυχόν περιουσιακά δικαιώματα που απορρέουν από το έργο.
  3. Η παράλειψη της αναφοράς της πνευματικής εισφοράς τρίτων προσώπων σε δημοσιευμένο έργο ή, αντίθετα, η συμπερίληψη προσώπου ως δημιουργού ή συνδημιουργού σε έργο, στο οποίο δεν εισέφερε προσωπικό δημιουργικό έργο, συνιστούν σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα και μπορούν να έχουν και άλλες νομικές συνέπειες. Σε περίπτωση έργου που είναι αποτέλεσμα της πραγματικής δημιουργικής συνεισφοράς περισσοτέρων προσώπων, τα πρόσωπα αυτά πρέπει να αναφέρονται όλα ως συνδημιουργοί του έργου κατά τη σειρά της σπουδαιότητας της συμβολής τους.
  4. Η εκμετάλλευση των περιουσιακών δικαιωμάτων που προκύπτουν από δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας από τον δημιουργό ή τον εφευρέτη μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς, προκειμένου, ιδίως, για έργα που παρήχθησαν με τα μέσα ή τη χρηματοδότηση του Π.Δ.Μ. ή άλλου φορέα.
  5. Για τη ρύθμιση των πνευματικών δικαιωμάτων ερευνητικών έργων τα οποία εκπονούνται στο Π.Δ.Μ., πρέπει να υπογράφονται με την έναρξη των έργων αυτών σαφείς συμβάσεις ή πρωτόκολλα ανάμεσα στο Π.Δ.Μ. ή τον χρηματοδότη του έργου, τον υπεύθυνο του έργου και όλων των μελών της ερευνητικής ομάδας.
  6. Το Π.Δ.Μ. αποκτά δικαίωμα επί των αποτελεσμάτων της έρευνας, εφόσον αυτή διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του ή χρηματοδοτείται από αυτό ή γίνεται με τη χρήση του ονόματός του. Εάν το αποτέλεσμα της έρευνας αποδώσει οικονομικά οφέλη, οι ερευνητές οφείλουν να το γνωστοποιούν εγγράφως στο Ίδρυμα και να συνάπτουν από κοινού σύμβαση εκμετάλλευσης.
 2. Για τα θέματα λογοκλοπής:
  1. Η λογοκλοπή ή η ευθεία παραβίαση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πλέγμα των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, ιδιαίτερα όταν διαπράττεται από μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και απαντάται σε έργα που εμφανίζονται ως πρωτότυπα έργα του συγγραφέα τους.
  2. Εφαρμόζοντας στην πράξη τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή χάρτα του ερευνητή και σε συνάφεια με την επαγγελματική ευθύνη των διδασκόντων για την πρόληψη της λογοκλοπής (plagiarism), το Π.Δ.Μ. παρέχει στους καθηγητές και το λοιπό διδακτικό προσωπικό τη δυνατότητα ελέγχου των εργασιών με ανάλογο λογισμικό (turnitin, http://turnitin.com/).
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας δια μέσω του Κέντρου Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης θα προβεί στην επεξεργασία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στα δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερομένων στην παρούσα πρόσκληση με σκοπό την  επιλογή τους και τη συμμετοχή τους στο επιμορφωτικό πρόγραμμα. Νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί η παράγραφος 1 στοιχείο ε του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και το άρθρο 5 του ν. 4624/2019 (εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας). Τα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβάζονται κατά περίπτωση νομίμως σε συνεργαζόμενους φορείς (ενδεικτικά Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας), καθώς και στις αρμόδιες για την διαχείριση και έλεγχο των Κέντρων Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα τους, διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων, διαγραφής των δεδομένων αν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία ή αν αντιτίθενται στην επεξεργασία εφόσον δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, και περιορισμού της επεξεργασίας. Για κάθε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, επικοινωνώντας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@uowm.gr. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος θεωρεί ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών του δεδομένων, μπορεί να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).
TOP
Μετάβαση στο περιεχόμενο