Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Δεξιότητες στα λογιστικά φύλλα και την ανάλυση δεδομένων

Ημερομηνίες

Έναρξη:

Λήξη:

Διάρκεια:

200 ώρες

Εκπαίδευση

Υβριδικά

Κόστος

Κόστος:

0 €

Εκπτωτικές Πολιτικές:

OXI

Πληροφορίες

Το Πρόγραμμα απευθύνεται λοιπόν σε άτομα που ασχολούνται ή επιθυμούν να απασχοληθούν με την διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων με την χρήση εργαλείων λογιστικών φύλλων.

Στόχος του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες γνώσεις και δεξιότητες, σε προχωρημένο επίπεδο, προκειμένου να αναλύουν δεδομένα με εφαρμογές λογιστικών φύλλων
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποσκοπεί στην εμβάθυνση γνώσεων ιδιαίτερα χρήσιμων στο χώρο της διαχείρισης δεδομένων και την εξειδικευμένη ανάλυσή τους. Ειδικότερα, σκοπός του είναι να παράσχει τα απαραίτητα εφόδια που σχετίζονται με τις σύγχρονες μεθόδους οργάνωσης, επεξεργασίας και διαχείρισης δεδομένων και την σε βάθος εκμάθηση λογισμικού λογιστικών φύλλων.

Το αποτέλεσμα του προγράμματος θα είναι η δημιουργία 30 καταρτιζομένων που θα έχουν αναπτύξει και πιστοποιήσει δεξιότητες προχωρημένης χρήσεις λογιστικών φύλλων και μέσα από αυτές να αναλύουν μεγάλο όγκο δεδομένων και να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν το σύστημα για τη λήψη αποφάσεων.

Στελέχη με αυτές τις δεξιότητες χρειάζεται η αγορά εργασίας, όπως άλλωστε δείχνουν όλες οι σχετικές μελέτες.

Σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι 30 συμμετέχοντες γνώσεις και δεξιότητες, σε προχωρημένο επίπεδο, προκειμένου να αναλύουν δεδομένα με εφαρμογές λογιστικών φύλλων. Με δεδομένη την ευρεία χρήση εφαρμογών, και μάλιστα δικτυακών, η ορθή χρήση τους θα επιτρέψει τους Φορείς να λειτουργούν αποτελεσματικά σε ηλεκτρονικά περιβάλλοντα αυξάνοντας την ταχύτητα διεκπεραίωσης και να βελτιώνοντας την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους συναλλασσόμενους.

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:
• Δημιουργούν του κατάλληλους μαθηματικούς Τύπους και Συναρτήσεις
• Δημιουργούν Διαγράμματα, Γραφικά, και να Εκτυπώνουν επιλεκτικά στοιχεία.
• Δημιουργούν και χειρίζονται Λίστες και Φίλτρα.
• Συνδυάζουν τα δεδομένα με λειτουργίες βάσεων δεδομένων
• Αξιοποιούν Ειδικές Συναρτήσεις Βάσεων Δεδομένων.
• Συναρτήσεις VLOOKUP, HLOOKUP.
• Δημιουργούν και αξιοποιούν συγκεντρωτικούς πίνακες και Γραφήματα.
• Δημιουργούν Σενάρια και να τα Διαχειρίζονται αποτελεσματικά.
• Αναζητούν Στόχους – και να αξιοποιούν την Επίλυση (Solver).
• Χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τη στατιστική ανάλυση.
• Συντάσσουν Μελέτες
• Φροντίζουν για την Ασφάλεια δεδομένων
• Διαμοιράζονται τα δεδομένων και να τα εμφανίζουν στο Διαδίκτυο.

Τα δεδομένα είναι σήμερα βασικός πόρος οποιαδήποτε επιχείρησης. Η αξία τους προκύπτει από την αποτελεσματική αξιοποίησή τους. Συνδυάζοντας δεδομένα και ομαδοποιώντας προκύπτουν ενδιαφέροντα συμπεράσματα και προωθείται η επιχειρηματική ευφυΐα

Οι ανάγκες εξειδικευμένων στελεχών με συγκεκριμένες γνώσεις και δεξιότητας, σε δεκάδες διεθνείς μελέτες αλλά και στη χώρα μας εμφανίζουν μεγάλη ανάγκη και απορρόφησή τους στην αγορά εργασίας.

Ωφελούμενοι είναι άνεργοι και εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, όλων των κλάδων της οικονομίας που κατοικούν σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας. Θα επιλεγούν μέσω ολοκληρωμένου συστήματος, εφαρμόζοντας την πιο κάτω μοριοδότηση.

Το πρόγραμμα θα καταρτίσει 30 συνολικά ωφελούμενους.

ΗΛΙΚΙΑ: ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 30

Από 18 – 29                                                                                          10

Από 30 – 45                                                                                          20

Από 46 – 64                                                                                          30

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 40

Απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης                                             10

Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας                                                                 20

Απόφοιτοι μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης                                30

Απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης                                              40

ΣΥΝΑΦΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 30 *

Επαγγελματική εμπειρία                        (2 μόρια ανά έτος, μέχρι 10)

Πιστοποιημένη  συναφή  επαγγελματική εκπαίδευση                  20

Σχετικό τριτοβάθμιο  πτυχίο                                                               30

*Ως συναφής θεωρείται η εμπειρία σχετική με τα λογιστικά-διοίκηση. πληροφορική και στατιστική επεξεργασία δεδομένων.  Στην περίπτωση της εμπειρίας μπορεί να αθροίζονται τα μόρια μέχρι το μέγιστο του κριτηρίου. Δηλαδή αν κάποιος διαθέτει 3 έτη συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας και συναφές δίπλωμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ) ή πιστοποίηση σχετικής ειδικότητας ΙΕΚ τότε θα έχει 3×2 + 20 = 26 μόρια.

Κάθε αίτηση χαρακτηρίζεται και ταυτοποιείται από μοναδικό Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ). Οποιαδήποτε επικοινωνία των αιτούντων του Προγράμματος θα γίνεται μέσω του ΚΑΥΑΣ.

Το Μητρώο Ωφελούμενων τηρείται από στο αρχείο του Προγράμματος. Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεών χαρακτηρίζονται με την ένδειξη “αποδεκτός”, “επιλαχών” ή “άκυρος”. Άκυρη θεωρείται η υποψηφιότητα που δεν πληροί τους όρους της Πρόσκλησης (π.χ. οι αιτούντες δεν αναρτήσουν εγκαίρως τα ζητούμενα δικαιολογητικά).

Οι δυνητικά δικαιούχοι εμφανίζονται μέσω του ΚΑΥΑΣ κατά φθίνουσα σειρά μορίων  και τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό τους.

Τα βήματα των  ωφελούμενων είναι τα εξής:

Ι. Συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης μέχρι την προθεσμία που θα οριστεί.

ΙΙ. Ανάρτηση-αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.

ΙΙΙ. Η Υποβολή χαρακτηρίζεται Οριστική μόνο όταν κατατεθούν όλα  δικαιολογητικά και δημιουργηθεί ο ΚΑΥΑΣ.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συγκροτείται προσωρινός πίνακας επιλογής ωφελουμένων, κατά́ φθίνουσα σειρά́ των επιτυχόντων, των επιλαχόντων και των απορριφθέντων υποψήφιων με τη συνολική βαθμολογία καθενός.

Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών μπορούν να υποβληθούν πιθανές ενστάσεις.

Τελικά διαμορφώνεται και ανακοινώνεται οριστικός πίνακας επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων.

Μοναδική προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο, τόσο για τις σύγχρονες όσο και για τις ασύγχρονες επικοινωνίες. Να έχουν τη δυνατότητα να “κατεβάζουν” στον υπολογιστή τους το εκπαιδευτικό υλικό καθώς και να έχουν εγκατεστημένο πρόγραμμα διαχείρισης λογιστικών φύλλων. (Excel).

Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης. EQF-5 έως EQF-8

Τεστ, Εργασία, Ασκήσεις, Μελέτες περίπτωσης

Ανάλυση Διδακτικών Ενοτήτων :

Σκοπός της ενότητας είναι η εισαγωγή στις έννοιες και το περιβάλλον των λογιστικών φύλλων Excel.


Ωρες Διδασκαλίας: 4


Ο σκοπός της Διδακτικής ενότητας είναι να καταρτίσει στην προστασία των δεδομένων. Τα δεδομένα αποτελούν ισοδύναμο πόρο με το κεφάλαιο και πρέπει να προστατεύονται ανάλογα στις επιχειρήσεις.


Ωρες Διδασκαλίας: 8


Σκοπός της ενότητας είναι να καταρτιστούν οι ωφελούμενοι στους τρόπους που μπορεί να διασυνδεθεί το λογιστικό φύλλο με άλλα αρχεία από τα οποία μπορεί να λαμβάνει ή να αποδίδει δεδομένα.


Ωρες Διδασκαλίας: 8


Σκοπός της ενότητας είναι να γνωρίσουν οι ωφελούμενοι τις βασικές συναρτήσεις του Excel και τον τρόπο αξιοποίησής τους.


Ωρες Διδασκαλίας: 20


Σκοπός της ενότητας είναι η εκπαίδευση στη σημασία και τον τρόπο παρουσίασης των δεδομένων προκειμένου να αντιλαμβάνεται κανείς καλύτερα τη συνολική πληροφορία που προκύπτει.


Ωρες Διδασκαλίας: 12


Σκοπός της ενότητας είναι να καταρτιστούν οι εκπαιδευόμενοι στους αποτελεσματικούς τρόπους παρουσίασης των δεδομένων με τρόπο που να αναδεικνύεται αποτελεσματικά η σημασία της πληροφορίας.


Ωρες Διδασκαλίας: 8


Σκοπός της ενότητας είναι η εκπαίδευση στα γραφήματα. Ποιο γράφημα συνιστάται σε κάθε περίπτωση και πώς υλοποιείται.


Ωρες Διδασκαλίας: 20


Σκοπός της ενότητας είναι εισαγωγική εκπαίδευση στις Βάσεις Δεδομένων με σκοπό να κατανοήσει ο καταρτιζόμενος τη διαφορά από το Λογιστικό φύλλο και στη συνέχεια να διασυνδέσει τα δυο συστήματα προκειμένου να ανταλλάσσουν δεδομένα


Ωρες Διδασκαλίας: 40


Σκοπός της ενότητας είναι να εκπαιδεύσει τους καταρτιζόμενους στην ομαδοποίηση και συσχέτιση δεδομένων, να επιλέγουν στοιχεία με κριτήρια και να μπορούν να τα αναλύουν.


Ωρες Διδασκαλίας: 12


Η ενότητα κατατέθηκε έτσι γιατί το σύστημα δεν διέθετε τη δυνατότητα ξεχωριστών υποβολών. Αποτελείται από 5 επιμέρους ενότητες, τις :

 1. Σενάρια
 2. Στατιστική Ανάλυση
 3. Λήψη αποφάσεων
 4. Εισαγωγή στη VBA και
 5. Μακροεντολές

Επιμέρους σκοποί κάθε ενότητας είναι να εκπαιδεύσει:

ενότητας Σενάρια, στα σενάρια  και την πρακτική εφαρμογή τους.

ενότητας Στατιστική Ανάλυση, στην επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων ώστε να διευκολύνουν στη λήψη αποφάσεων.

ενότητας Λήψης αποφάσεων, στην διαδικασία υποβοήθησης λήψης απόφασης που είναι και ο απώτερος επιχειρηματικός στόχος από τη συλλογή και διαχείριση των δεδομένων.

ενότητας Εισαγωγή στη VBA στην παρουσίαση της γλώσσας προγραμματισμού του συστήματος με την οποία ο χρήστης αποκτά τη δυνατότητα συγγραφής δικών του εξειδικευμένων συναρτήσεων και διαδικασιών προσαρμοσμένων στις συγκεκριμένες ανάγκες.

ενότητας Μακροεντολές, στην σύνταξη και αξιοποίηση ομαδοποιημένων ενεργειών με τις οποίες δημιουργούνται υποβοηθητικά χρήσιμα εργαλεία διαχείρισης.


Ωρες Διδασκαλίας: 68


Επικοινωνία:

Φωτιάδης Δημήτριος

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής Πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας
dfotiadis@uowm.gr

Επικοινωνία:

Σινάτκας Ιωάννης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας
isinatkas@uowm.gr

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Συμπλήρωσε την Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ή κάνε εγγραφή με το email σου στο Newsletter , για να μαθαίνεις νέα του προγράμματος και του Κ.Ε.ΔΙ.Β.Μ.

Προστασία Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Λογοκλοπή

 1. Για τα πνευματικά δικαιώματα:
  1. Η αναπαραγωγή ολόκληρου ή τμημάτων πνευματικών έργων τρίτων προσώπων (βιβλίων, άρθρων, εργασιών, έργων εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών κ.λπ.), καθώς και η μετάφραση, η διασκευή, η παραποίηση ή απομίμησή τους, χωρίς την άδεια του δημιουργού τους, απαγορεύεται από το νόμο, ανεξάρτητα από τη μορφή με την οποία αυτή γίνεται (έντυπη, ηλεκτρονική, φωτογραφική, κλπ.) και συνιστά αστικό και ποινικό αδίκημα, συνάμα δε και σοβαρή πειθαρχική παράβαση.
  2. Κάθε δημιουργός ή συνδημιουργός έργου δικαιούται να αναφέρεται και να αναγνωρίζεται ως τέτοιος, απολαμβάνοντας και τα τυχόν περιουσιακά δικαιώματα που απορρέουν από το έργο.
  3. Η παράλειψη της αναφοράς της πνευματικής εισφοράς τρίτων προσώπων σε δημοσιευμένο έργο ή, αντίθετα, η συμπερίληψη προσώπου ως δημιουργού ή συνδημιουργού σε έργο, στο οποίο δεν εισέφερε προσωπικό δημιουργικό έργο, συνιστούν σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα και μπορούν να έχουν και άλλες νομικές συνέπειες. Σε περίπτωση έργου που είναι αποτέλεσμα της πραγματικής δημιουργικής συνεισφοράς περισσοτέρων προσώπων, τα πρόσωπα αυτά πρέπει να αναφέρονται όλα ως συνδημιουργοί του έργου κατά τη σειρά της σπουδαιότητας της συμβολής τους.
  4. Η εκμετάλλευση των περιουσιακών δικαιωμάτων που προκύπτουν από δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας από τον δημιουργό ή τον εφευρέτη μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς, προκειμένου, ιδίως, για έργα που παρήχθησαν με τα μέσα ή τη χρηματοδότηση του Π.Δ.Μ. ή άλλου φορέα.
  5. Για τη ρύθμιση των πνευματικών δικαιωμάτων ερευνητικών έργων τα οποία εκπονούνται στο Π.Δ.Μ., πρέπει να υπογράφονται με την έναρξη των έργων αυτών σαφείς συμβάσεις ή πρωτόκολλα ανάμεσα στο Π.Δ.Μ. ή τον χρηματοδότη του έργου, τον υπεύθυνο του έργου και όλων των μελών της ερευνητικής ομάδας.
  6. Το Π.Δ.Μ. αποκτά δικαίωμα επί των αποτελεσμάτων της έρευνας, εφόσον αυτή διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του ή χρηματοδοτείται από αυτό ή γίνεται με τη χρήση του ονόματός του. Εάν το αποτέλεσμα της έρευνας αποδώσει οικονομικά οφέλη, οι ερευνητές οφείλουν να το γνωστοποιούν εγγράφως στο Ίδρυμα και να συνάπτουν από κοινού σύμβαση εκμετάλλευσης.
 2. Για τα θέματα λογοκλοπής:
  1. Η λογοκλοπή ή η ευθεία παραβίαση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πλέγμα των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, ιδιαίτερα όταν διαπράττεται από μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και απαντάται σε έργα που εμφανίζονται ως πρωτότυπα έργα του συγγραφέα τους.
  2. Εφαρμόζοντας στην πράξη τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή χάρτα του ερευνητή και σε συνάφεια με την επαγγελματική ευθύνη των διδασκόντων για την πρόληψη της λογοκλοπής (plagiarism), το Π.Δ.Μ. παρέχει στους καθηγητές και το λοιπό διδακτικό προσωπικό τη δυνατότητα ελέγχου των εργασιών με ανάλογο λογισμικό (turnitin, http://turnitin.com/).
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας δια μέσω του Κέντρου Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης θα προβεί στην επεξεργασία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στα δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερομένων στην παρούσα πρόσκληση με σκοπό την  επιλογή τους και τη συμμετοχή τους στο επιμορφωτικό πρόγραμμα. Νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί η παράγραφος 1 στοιχείο ε του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και το άρθρο 5 του ν. 4624/2019 (εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας). Τα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβάζονται κατά περίπτωση νομίμως σε συνεργαζόμενους φορείς (ενδεικτικά Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας), καθώς και στις αρμόδιες για την διαχείριση και έλεγχο των Κέντρων Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα τους, διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων, διαγραφής των δεδομένων αν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία ή αν αντιτίθενται στην επεξεργασία εφόσον δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, και περιορισμού της επεξεργασίας. Για κάθε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, επικοινωνώντας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@uowm.gr. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος θεωρεί ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών του δεδομένων, μπορεί να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).
TOP
Μετάβαση στο περιεχόμενο