Νέα διοίκηση του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης

Ανακοινώσεις

Με βάση την από 09-01-2020 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ορίστηκε το νέο Συμβούλιο Διοίκησης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.). Αυτό ορίστηκε ως εξής:

1) Γ. Ιορδανίδης ως Προέδρος (Καθηγητής Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστήμων Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης με γνωστικό αντικείμενο «Οργάνωση και Διοίκηση της εκπαίδευσης – εκπαιδευτική ηγεσία», Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης)

2) Θ. Μπράτιτσης ως τακτικό μέλος-εκπρόσωπος Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστήμων (Αναπληρωτής Καθηγητής Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστήμων, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφορική με έμφαση στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού»)

Α. Κλεφτοδήμος ως αναπληρωματικό μέλος-εκπρόσωπος Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστήμων (Επίκουρος Καθηγητής Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστήμων, Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων)

3) Ι. Σινάτκας ως τακτικό μέλος-εκπρόσωπος Σχολής Θετικών Επιστήμων (Καθηγητής Σχολής Θετικών Επιστήμων, Τμήμα Πληροφορικής με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμογές πληροφορικής»), Δ. Φωτιάδης ως αναπληρωματικό μέλος-εκπρόσωπος Σχολής Θετικών Επιστήμων (Επίκουρος Καθηγητής Σχολής Θετικών Επιστήμων, Τμήμα Πληροφορικής)

4) K. Τσανακτσίδης ως τακτικό μέλος-εκπρόσωπος Σχολής Επιστημών Υγείας (Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών με γνωστικό αντικείμενο «Δυναμικές και διαμορφωμερείς ιδιότητες βιοργανικών ενώσεων στις τεχνολογίες αντιρρύπανσης»), Α. Στημονιάρης ως αναπληρωματικό μέλος-εκπρόσωπος Σχολής Επιστημών Υγείας (Λέκτορας Πολυτεχνικής Σχολής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών)

5) Θ. Λαζαρίδου ως τακτικό μέλος-εκπρόσωπος Σχολής Γεωπονικών Επιστήμων (Καθηγήτρια Σχολής Γεωπονικών Επιστήμων, Τμήμα Γεωπονίας με γνωστικό αντικείμενο «Γενετική – Γεωργία»), Κ. Ζαραλής ως αναπληρωματικό μέλος-εκπρόσωπος Σχολής Γεωπονικών Επιστήμων (Επίκουρος Καθηγητής Σχολής Γεωπονικών Επιστήμων, Τμήμα Γεωπονίας)

6) Γ. Χαραλαμπίδης ως τακτικό μέλος-εκπρόσωπος Πολυτεχνικής Σχολής (Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής, Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων με γνωστικό αντικείμενο «Κοιτασματολογία»), Ν. Ταουσανίδης ως αναπληρωματικό μέλος-εκπρόσωπος Πολυτεχνικής Σχολής (Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών)

7) Κ. Βασιλείου ως τακτικό μέλος-εκπρόσωπος Σχολής Κάλων Τεχνών (Επίκουρος Καθηγητής Σχολής Κάλων Τεχνών, Τμήμα Εικαστικών Και Εφαρμοσμένων Τεχνών με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρίες Της Σύγχρονης Τέχνης»), Σ. Παπαδοπούλου ως αναπληρωματικό μέλος-εκπρόσωπος Σχολής Κάλων Τεχνών (Επίκουρη Καθηγήτρια Σχολής Κάλων Τεχνών, Τμήμα Εικαστικών Και Εφαρμοσμένων Τεχνών)

8) Δ. Νίκλης ως τακτικό μέλος-εκπρόσωπος Σχολής Οικονομικών Επιστήμων (Επίκουρος Καθηγητής Σχολής Οικονομικών Επιστήμων, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με γνωστικό αντικείμενο «Διοικητική Λογιστική»), Σ. Αναστασιάδου ως αναπληρωματικό μέλος-εκπρόσωπος Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστήμων (Καθηγήτρια Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστήμων, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών).

Επίσης, με απόφαση της 26-03-2020 η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου αποφάσισε να ορίσει ως Διευθυντή του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. τον κύριο Δ. Φωτιάδη (Επίκουρο Καθηγητή Τμήματος Πληροφορικής) και ως αναπληρωτή Διευθυντή τον κύριο Ε. Μυλωνά (διοικητικό υπάλληλο).

Ετικέτες: