Με την πιστοποίηση αυτή, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διαφοροποιείται άμεσα στον τομέα της εκπαίδευσης, καθότι το ISO 21001 επικεντρώνεται στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ του εκπαιδευτικού οργανισμού, του εκπαιδευόμενου και άλλων ενδιαφερόμενων μερών, παρέχοντας ύψιστη ποιότητα υπηρεσιών. Προδιαγράφει απαιτήσεις για ένα Σύστημα Διαχείρισης Εκπαιδευτικού Οργανισμού (ΣΔΕΟ), όπου ο οργανισμός αποδεικνύει την ικανότητά του να παρέχει, διαμοιράζεται και παράγει γνώση, παράλληλα με την συμμόρφωσή του με εφαρμόσιμες κανονιστικές και νομοθετικές απαιτήσεις, ενώ παράλληλα στοχεύει στην ικανοποίηση των εκπαιδευομένων και του προσωπικού μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του ΣΔΕΟ, περιλαμβάνοντας διεργασίες για τη συνεχή βελτίωση του συστήματος.

Υπενθυμίζεται ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  έχει ήδη λάβει πιστοποίηση κατά τα Διεθνή Πρότυπα και διαθέτει βεβαίωση ορθής Εφαρμογής του Προτύπου Κοινωνικής Ευθύνης (ΙSO 26000), Εφαρμογή Συστήματος για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας (ISO 37001), Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001) και Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001), αποτυπώνοντας έμπρακτα την Ποιότητα, σε πράξη.