×

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ

Ιδιότητα : ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Διδασκαλία στα θεματικά πεδία : Διοίκηση

1)Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (Management and Business Administration) :
Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων, Οργανωτική Δομή, Περιγραφές Θέσεων Εργασίας, Αξιολόγηση
της Απόδοσης των Επιχειρήσεων, Αξιολόγηση Επιχειρηματικών Στρατηγικών, Μέτρηση
Επιχειρηματικής Απόδοσης, Λειτουργικός και Οργανωτικός Ανασχεδιασμός, Διαμόρφωση –
Επιλογή Στρατηγικής.
2)Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management): Διαχείριση Διαδικασιών, Συστήματα
Διαχείρισης Ποιότητας, Δείκτες Ποιότητας, Συστήματα Αξιολόγησης της Ποιότητας, Διαδικασίες
Μέτρησης Ποιότητας Υπηρεσιών, Επιχειρηματική Αριστεία, Ποιότητα και Παραγωγικότητα,
3)Ικανοποίηση Πελάτη (Customer Satisfaction) : Μέτρηση Ικανοποίησης Πελατών με τη Χρήση
Πολυκριτήριων Μεθόδων Ανάλυσης, Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελάτη, Συσχέτιση της
Ικανοποίησης και της Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων, Συστήματα Εξυπηρέτησης Πελατών.
4)Συμπεριφορά Καταναλωτή (Consumer Behavior) : Μέτρηση Στάσεων – Συμπεριφορών
Καταναλωτών, Λήψη Αγοραστικών Αποφάσεων.
5)Πληροφοριακά Συστήματα (Information Systems) : Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας,
Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων.
6)Τεχνολογίες Πληροφοριών & Επικοινωνίας (Information and Communications Technology) :
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Στρατηγικός Σχεδιασμός, Αξιολόγηση, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

7)Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resource Management) : Μέτρηση Ικανοποίησης,
Πολιτικές Επιλογής, Εκπαίδευσης, Αξιολόγησης και Αμοιβής, Συγκριτική Αξιολόγηση.
8)Διοικητικά Συστήματα Διαχείρισης και Αξιολόγησης (Administrative Management and
Evaluation Systems) : Ολοκλήρωση και Εφαρμογή των Επιχειρησιακών Διαδικασιών, Μέτρηση
της Αποτελεσματικότητας των Επιχειρησιακών Διαδικασιών, Παρακολούθηση των Στόχων,
Βελτιστοποίηση της Απόδοσης των Λειτουργιών της Επιχείρησης

TOP