×

ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΜΥΡΤΩ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ιδιότητα : ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Διδασκαλία στα θεματικά πεδία : Διαπολιτισμική εκπαίδευση, Ειδική αγωγή, Εκπαίδευση ενηλίκων – Κατάρτιση, Επιστήμες αγωγής/Εκπαίδευση/Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, Παιδαγωγικά

Είμαι μόνιμη εκπαιδευτικός στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση τον Τομέα της Ειδικής Αγωγής (οργανική θέση: 2ο Ειδικό Δ.Σ. Πατρών) και απόφοιτη του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του Πανεπιστημίου Πατρών με βαθμό Πτυχίου: 8,74 (Άριστα και υποτροφία ΙΚΥ) καθώς και του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην
Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ) του Πανεπιστημίου Πατρών με βαθμό Πτυχίου: 8,05 (Λίαν Καλώς).
Επίσης, έχω ολοκληρώσει τις Μεταπτυχιακές μου Σπουδές: α) στις Επιστήμες της Ειδικής Αγωγής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας με τίτλο: «Επιστήμες Αγωγής- Ειδική Εκπαίδευση» με βαθμό 7,72 και β) στην «Εκπαίδευση Ενηλίκων, Med» του ΕΑΠ με βαθμό 9,20. Στο δεύτερο μεταπτυχιακό έγραψα την Μεταπτυχιακή εργασία με τίτλο: «Διερεύνηση επιμορφωτικών
αναγκών των εκπαιδευτικών των τάξεων Υποδοχής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» και κατά τη διάρκεια της φοίτησής μου σ’ αυτό, κρίθηκα δύο
συνεχόμενες χρονιές ακαδημαϊκή υπότροφος (ολικές υποτροφίες αριστείας).
Σήμερα, είμαι υποψία Διδάκτορος του Πανεπιστημίου Πατρών στον Τομέα της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

TOP