×

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ιδιότητα : ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΕΟΠΠΕΠ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΥ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Διδασκαλία στα θεματικά πεδία : Εκπαίδευση με ψηφιακά μέσα

Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών
Συμβολή στην ανάπτυξη επαγγελματικών προσόντων ανέργων και εργαζομένων της περιοχής μας
Βελτίωση της οικονομικής μου θέσης

TOP