Πού απευθύνεται Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε ενεργειακούς διαχειριστές ή γενικά στελέχη ΜμΕ που ασχολούνται με την παρακολούθηση της ενέργειας. Το πρόγραμμα θα είναι ανοικτό σε άλλα ενδιαφερόμενα άτομα που κατέχουν τουλάχιστον πτυχίο επιπέδου 5 σε σχετικούς κλάδους ή / και προσωπικό ΜμΕ που ασχολείται με ενεργειακά θέματα, όπως ελεγκτές, σύμβουλοι εργαζόμενοι σε ESCO κλπ.