Τεχνικοί Ασφαλείας – Υγεία & Ασφάλεια Εργασίας

Πού απευθύνεται

 • Τεχνικούς Ασφαλείας
 • Απόφοιτους ΑΕΙ που θέλουν να ασκήσουν την ειδικότητα ΤΑ
 • Μεταπτυχιακούς φοιτητές
 • Στελέχη Επιχειρήσεων
 • Στελέχη ΥΑΕ

Πού στοχεύει

Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων Τεχνικού Ασφαλείας.


Τι αναμένεται να επιτευχθεί

Ενίσχυση και εξειδίκευση του γνωσιολογικού επιπέδου των συμμετεχόντων σε θέματα Ασφάλειας & Υγείας.


Σκοπός – Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:

 • Να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να εγκαθιδρύσουν ένα πλαίσιο ανάπτυξης και εφαρμογής των βασικών αρχών υγείας & ασφάλειας εργασίας (ΥΑΕ) στις επιχειρήσεις με στόχο την αντιμετώπιση των νέων απαιτήσεων του επαγγέλματος/ ειδικότητας του Τεχνικού Ασφαλείας ή του στελέχους.
 • Να παράσχει στους συμμετέχοντες ένα πρώτο επίπεδο πιστοποίησης επάρκειας προσόντων ανάλογων με αυτών των Ευρωπαϊκών Χωρών.

Μαθησιακοί Στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Οι μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος είναι:

 • Να ενημερωθούν για την ουσία και το πνεύμα της νομοθεσίας υγείας & ασφάλειας εργασίας
 • Να κατανοήσουν τις Αρχές ενός Συστήματος Διαχείρισης ΥΑΕ και το ρόλο της Διοίκησης σε αυτό
 • Να κατανοήσουν τις βασικές παραμέτρους ανάπτυξης μίας κουλτούρας ΥΑΕ
 • Να μπορούν να αναγνωρίζουν και να κατηγοριοποιούν τις πηγές κινδύνου και με βάση αυτά να αναγνωρίζουν και να ταξινομούν τους ενεχόμενους σε αυτές κινδύνους.
 • Να συντάσσουν ένα Σχέδιο Ενεργειών για την καταγραφή και αντιμετώπισή τους με σαφές χρονοδιάγραμμα.
 • Να σχεδιάζουν τις εργασίες με τρόπο ώστε να μειώνεται η πιθανότητα ατυχήματος.
 • Να μπορούν να διατυπώνουν και να εξηγούν τα ληπτέα μέτρα και να τα ταξινομούν σε επίπεδα επικινδυνότητας.
 • Να μπορούν να οργανώνουν τη διαχείριση των αποτελεσμάτων της λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση των επικίνδυνων καταστάσεων.
 • Να συσχετίζουν και να ταξινομούν την επικινδυνότητα ανάλογα με τον τύπο της εκτελούμενης εργασίας.
 • Να εισαχθούν σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια στα χαρακτηριστικά προστασίας της υγείας του ανθρωπίνου σώματος.
 • Να εισαχθούν σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια στην επιστήμη των μτρήσεων βλαπτικών παραγόντων.

Ομάδα Στόχος

 • Τεχνικοί Ασφαλείας (ΤΑ)
 • Απόφοιτοι ΑΕΙ που μπορούν να ασκήσουν καθήκοντα ΤΑ
 • Στελέχη επιχειρήσεων που διαχειρίζονται ή συνεργάζονται με ΤΑ

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

 • Ακαδημαϊκή επάρκεια
 • Συνάφεια με το αντικείμενο

Προαπαιτούμενες γνώσεις – προσόντα- εφόδια (πχ πρόσβαση στο διαδίκτυο, γνώσεις Η/Υ):

 • Πρόσβαση στο διαδίκτυο
 • Στοιχειώδης γνώση χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 • Φορητός Η/Υ
 • Γνώση τεχνικών μαθημάτων σε επίπεδο λυκείου (μαθηματικών, φυσικής, χημείας)
 • Στοιχειώδης γνώση αγγλικής γλώσσας

Διάρκεια (ώρες): 140

Πιστοποιητικό – Μονάδες (ECVET):

Μετά το τέλος των σπουδών οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης από την διαδικασία της πιστοποίησης από την εταιρεία  Swiss Approval. Η Εταιρεία είναι αναγνωρισμένος Οργανισμός Επιθεωρήσεων και Ελέγχων, καθώς και πιστοποίησης προσώπων σύμφωνα με το πρότυπο 17024. Πληροφορίες για το Διεθνές προφίλ του οργανισμού:  www.swissapproval.ch

Η επιτυχής συμμετοχή θα βεβαιώνεται με γραπτές εξετάσεις 100 ερωτήσεων τεσσάρων (4) πολλαπλών επιλογών με μία σωστή απάντηση χωρίς αρνητική βαθμολογία με βαρύτητα 70% και υποβολή εργασίας από τα πέντε (5) θεματικά πεδία με βαρύτητα 30%.

Τέλη παρακολούθησης: 790 ευρώ (υπάρχουν εκπτωτικές δυνατότητες) – 2 δόσεις πληρωμής, η μία πριν την έναρξη του προγράμματος και η 2η πριν τη λήξη του. Έκπτωση 50% για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές / αποφοίτους του ΔΠΜΣ “Ενεργειακές Επενδύσεις και Περιβάλλον” ( ENERGY INVESTMENTS AND ENVIRONMENT- M.Sc. EN.I.EN.).


Ημερομηνίες

14 Ιουνίου 2021 00:00
14 Οκτωβρίου 2021 23:00
Κοζάνη, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πληροφορίες

150 ώρες
Μικτή
790 ευρώ
Έως 1/6/2021
Υπάρχουν εκπτωτικές πολιτικέςΑκαδημαϊκός Υπεύθυνος

Ιωάννης Μπακούρος
elearning@letwm.gr

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Κων/νος Τσανακτσίδης
ktsanaktsidis@uowm.gr
https://www.letwm.gr