Τεχνικές διαπραγμάτευσης στο Μάνατζμεντ

Η επιμόρφωση είναι διαθέσιμη

Πού απευθύνεται

 • Σε Πτυχιούχους Ανώτατης Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ΙΕΚ και Ιδιωτικών Σχολών από κάθε μέρος της Ελλάδας ή το εξωτερικό, εφόσον το Πρόγραμμα θα είναι εξ αποστάσεως, με σύγχρονη ή ασύγχρονη τηλεκπαίδευση.
 • Στελέχη Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα
 • Συμβούλους, Διευθυντές, τμηματάρχες, τομεάρχες, προϊστάμενους και πάσης φύσεως διοικητικά στελέχη
 • Επαγγελματίες (Νομικούς, Τραπεζίτες, Ασφαλιστές κ.ά.)
 • Ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να εργαστούν ως γραμματείς σε Επιχειρήσεις και Τράπεζες
 • Γραμματείς Διοικητικών, Προέδρων και Στελεχών Διεύθυνσης
 • Ελεύθερους Επαγγελματίες
 • Επιχειρηματίες μικρο-μεσαίων Επιχειρήσεων, που οι ίδιοι ασκούν διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη

Πού στοχεύει

Το παρόν Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης στοχεύει

 • Στην απόκτηση βασικών γνώσεων στο μάνατζμεντ (management), που αφορά στην πραγματοποίηση στόχων, στη διαχείριση οικονομικών πόρων, την παραγωγικότητα και αποδοτικότητα του ανθρώπινου δυναμικού, την ανταγωνιστικότητα και τις επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές σχέσεις με τους ανταγωνιστές
 • Στην αναβάθμιση και καλλιέργεια επικοινωνιακών δεξιοτήτων, στρατηγικών και τεχνικών στη διαχείριση συγκρούσεων και αλλαγών, καθώς και σε μηχανισμούς διοίκησης, τρόπους σκέψης και συμπεριφοράς
 • Στην κατανόηση ζητημάτων που αφορούν την ηθική των επιχειρήσεων, τόσο στο στρατηγικό μάνατζμεντ όσο και στη διαχείριση οικονομικών πόρων σε περιόδους κρίσιμων καταστάσεων και αλλαγών
 • Στη γνώση και ανάπτυξη ικανοτήτων που αφορούν το ηγετικό μάνατζμεντ μέσα από την ανίχνευση των μοντέλων της μετασχηματικής ηγεσίας και του ηγέτη-ρήτορα/διαπραγματευτή (διαμεσολαβητή)
 • Να συνειδητοποιήσουν τη φύση της διαπραγμάτευσης, τη σημασία της στο επικοινωνιακό μάνατζμεντ και στη συνεργασία με ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, καθώς και το ρόλο και τη σπουδαιότητα των τεχνικών της ρητορικής στις διαπραγματεύσεις
 • Να κατανοήσουν τα είδη και τις μορφές σύγκρουσης κυρίως στις Επιχειρήσεις Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα καθώς και τη φιλοσοφία της διαπραγμάτευσης μέσα από στρατηγικές, τακτικές και ασκήσεις προσομοίωσης
 • Να αποχτήσουν γνώσεις στη διαπραγμάτευση κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, να ανακαλύψουν τους παράγοντες που επιδρούν στη συμπεριφορά των διαπραγματευόμενων μερών και να αναπτύξουν τη δυνατότητα στις διαπολιτισμικές διαπραγματεύσεις, καθώς και σε διαπραγματεύσεις που αφορούν ευπαθείς ομάδες
 • Να αποχτήσουν γνώσεις στο νομικό πλαίσιο της διαπραγμάτευσης καιτης διαμεσολάβησης, καθώς και στην εξ αποστάσεως (ηλεκτρονική) διαπραγμάτευση και διαμεσολάβηση

Τι αναμένεται να επιτευχθεί

Το συγκεκριμένο Δια Βίου Πρόγραμμα, φιλοδοξεί να αναπτύξει στη θεωρία και στην πράξη τις επικοινωνιακές στρατηγικές και τεχνικές του σύγχρονου μάνατζμεντ και της διαχείρισης των οικονομικών πόρων σε Επιχειρήσεις, Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα, βάσει των σύγχρονων θεωριών για τις αρχές της οικονομίας, με βασικό προσανατολισμό τη στρατηγική διαχείριση συγκρούσεων, τη μείωση των αρνητικών συνεπειών και την εύρεση λύσεων αποτελεσματικών και εναλλακτικών με τη διαπραγμάτευση ως προστάδιο της διαμεσολάβησης, επιδιώκοντας την ειρηνική επίλυση διαφορών και την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων του σύγχρονου μάνατζμεντ.

Η ανάπτυξη και βελτίωση των διαπραγματευτικών ικανοτήτων του σύγχρονου μάνατζμεντ συμβάλλει στην παγκοσμιοποιημένη και διεθνοποιημένη Ευρώπη στη μεγιστοποίηση της συνολικής ωφέλειας, δημιουργώντας πρότυπα, αναδεικνύοντας αξίες και παρέχοντας δυνατότητες για διαπραγματευτικές δεξιότητες και επιτυχείς εκβάσεις.


Σκοπός – Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Το παρόν Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης αποσκοπεί στην απόκτηση βασικών γνώσεων στις διαπραγματεύσεις (διαμεσολαβήσεις), στις αρχές του μάνατζμεντ και στις αρχές οικονομίας, στις επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες του μάνατζμεντ-ηγέτη στις Επιχειρήσεις, στους Νομικούς Συμβούλους και νομικά πρόσωπα σε Ιδιωτικούς Οργανισμούς, σε Τράπεζες και σε Πιστωτικά Ιδρύματα. Την ανάπτυξη διαπραγματευτικών δεξιοτήτων για το χειρισμό συγκρούσεων και συμφερόντων, με σκοπό την ομαλή επίλυση διαφορών μέσα από ικανοποιητικά αμοιβαίες λύσεις. Επιδιώκεται η ανίχνευση στρατηγικών και τεχνικών στο χώρο του μάνατζμεντ και της ηγεσίας, ώστε να επικοινωνούν και να διαπραγματεύονται αποτελεσματικά με την απαραίτητη ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε κρίσιμες καταστάσεις, να διαχειρίζονται αλλαγές σε κοινωνικό, οικονομικό και επαγγελματικό επίπεδο. Στο ασταθές και μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον να ερμηνεύουν ικανοποιητικά τις αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος, να αναπτύξουν τη διοικητική και ηγετική τους ικανότητα, να χρησιμοποιήσουν τις ικανότητες της πειθούς, της συναισθηματικής νοημοσύνης, της ενσυνειδητότητας, να αξιολογούν αποφάσεις και να προχωρούν αποφασιστικά σε διορθωτικές κινήσεις στη στρατηγική τους, να αντιμετωπίζουν με διαπραγματευτικές ικανότητες επιχειρηματικά προβλήματα και να ακολουθούν σύγχρονες πρακτικές αντίληψης διοίκησης και επιχειρηματική ηθικής, αποκτώντας κυρίως προσόντα στο πεδίο της διαπραγμάτευσης και διαμεσολάβησης.


Προσδοκώμενα αποτελέσματα

 • Να αποχτήσουν οι εκπαιδευόμενοι βασικές γνώσεις στις αρχές του μάνατζμεντ και της ηγεσίας, και ειδικότερα στις επικοινωνιακές δεξιότητες, ώστε να διαχειρίζονται διοικητικά προβλήματα και οργανωσιακές κρίσεις
 • Να αξιολογούν τις αποφάσεις και τα αποτελέσματά τους και να διορθώνουν στρατηγικές κινήσεις
 • Να αντιλαμβάνονται τις εσωτερικές αλλά και τις εξωτερικές μεταβολές που συμβαίνουν, ώστε να αναπτύσσουν και να καλλιεργούν κουλτούρα αλλαγής
 • Να γνωρίσουν τα είδη των συγκρούσεων, τις αιτίες και τις συνέπειες του σε επαγγελματικό επίπεδο, ώστε να κατανοήσουν την αναγκαιότητα της διαπραγμάτευσης
 • Να γνωρίσουν το νομικό πλαίσιο και τις αρχές που διέπουν τη διαπραγμάτευση και τη διαμεσολάβηση, καθώς και τις μεταξύ τους ομοιότητες και διαφορές
 • Να μάθουν στρατηγικές και ρητορικές τεχνικές στις διαπραγματεύσεις, καθώς και την πρακτική τους εφαρμογή μέσα από προσομοιώσεις και ασκήσεις
 • Να αντιλαμβάνονται τη συμπεριφορά των εμπλεκόμενων μερών στη διαπραγμάτευση και να λαμβάνουν υπόψη τους παραμέτρους, όπως οικονομικούς, πολιτικούς, διαπολιτισμικούς κ.ά.

Μαθησιακοί Στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Οι μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος είναι:

 • Η επιμόρφωση και κατάρτιση που οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των καταρτιζομένων σε ζητήματα που αφορούν στη διαπραγμάτευση και τις διαπραγματευτικές ικανότητες του μάνατζερ στο πλαίσιο ανάπτυξης και καθοδήγησης του επικοινωνιακού μάνατζμεντ, με στόχο τη διαχείριση κρίσεων και αλλαγών κυρίως στο οικονομικό πεδίο με την απόχτηση βασικών γνώσεων σε επικοινωνιακές δεξιότητες και ρητορικές τεχνικές, όπως λογική και ψυχολογική πειθώ, συγκρότηση και τεκμηρίωση επιχειρήματος, συναισθηματική νοημοσύνη και ενσυνειδητότητα, ώστε να αντιμετωπίσουν επιχειρηματικά και διοικητικά προβλήματα, καθώς και αλλαγές στο μάνατζμεντ και στο διεθνές μάνατζμεντ
 • Η επικαιροποίηση και εμβάθυνση των γνώσεων των αποφοίτωντριτοβάθμιαςεκπαίδευσης σε συγκεκριμέναγνωστικά αντικείμενα της επιστήμης τους, όπως μάνατζμεντ, ηγεσία, οικονομία, διαπραγμάτευση (διαμεσολάβηση) διαχείριση κρίσεων, διοίκηση αλλαγών, στρατηγικές και τεχνικές επικοινωνίας, οργανωσιακές κρίσεις και συγκρούσεις στο περιβάλλον των Επιχειρήσεων, κυρίως ιδιωτικού τομέα, Τραπεζών, Πιστωτικών Ιδρυμάτων κ.ά.
 • Η διεύρυνση των γνώσεωναποφοίτωντριτοβάθμιαςεκπαίδευσης σε διαφορετική της δικής τους επιστήμηςαντικείμενα, κυρίωςδιεπιστημονικού ενδιαφέροντος, με απώτερο στόχο τη σύνδεση της εμπειρίας των εργαζομένων στη διοίκηση με τη θεωρία, στην οποία υπεισέρχονται ποικίλα επιστημονικά πεδία και διεπιστημονικές προσεγγίσεις, όπως διαπραγμάτευση (διαμεσολάβηση), μάνατζμεντ, οικονομία, ψυχολογία, νομική, ρητορική και επικοινωνία κ.ά.
 • Η επιμόρφωση σε ζητήματα διοίκησης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού στη διοίκηση του γενικού πληθυσμού ενηλίκων, που είναι εργαζόμενοι στις γραμματείες διοίκησης, Προέδρων και Στελεχών Διεύθυνσης, σε Τράπεζες και Επιχειρήσεις
 • Η επαγγελματική κατάρτιση ανέργων και εργαζομένων ιδιωτικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών στις διαπραγματεύσεις που σχετίζονται άμεσα με το μάνατζμεντ, και το επικοινωνιακό μάνατζμεντ μέσα από ρητορικές-επικοινωνιακές τεχνικές καιδεξιότητες, αναπτύσσοντας και προάγοντας τη διαπραγματευτική συμπεριφορά του δυναμικού ηγέτη-μάνατζμεντ, τις κατάλληλες στρατηγικές και τεχνικές που πρέπει να εφαρμόσει για την ικανοποίηση συμφερόντων και κοινής ωφέλειας για τη διαχείριση οικονομικών πόρων στο πλαίσιο της ηθικής των επιχειρήσεων και της γενικότερης κοινωνικής ευθύνης σ᾽ ένα περιβάλλον επίτευξης ατομικών ομαδικών και κοινωνικών επιδιώξεων.

Ομάδα Στόχος

Το πρόγραμμα στοχεύει στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Σε Πτυχιούχους Ανώτατης Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ΙΕΚ και Ιδιωτικών Σχολών από κάθε μέρος της Ελλάδας ή το εξωτερικό, εφόσον το Πρόγραμμα θα είναι δια ζώσης και εξ αποστάσεως, με σύγχρονη ή ασύγχρονη εκπαίδευση
 • Στελέχη Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα
 • Συμβούλους, Διευθυντές, τμηματάρχες, τομεάρχες, προϊστάμενους και πάσης φύσεως διοικητικά στελέχη
 • Επαγγελματίες (Νομικούς, Τραπεζίτες, Ασφαλιστές κ.ά.)
 • Ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να εργαστούν ως γραμματείς σε Επιχειρήσεις και Τράπεζες
 • Γραμματείς Διοικητικών, Προέδρων και Στελεχών Διεύθυνσης
 • Ελεύθερους Επαγγελματίες
 • Επιχειρηματίες μικρο-μεσαίων Επιχειρήσεων, που οι ίδιοι ασκούν διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Ένα από τα βασικά κριτήρια επιλεξιμότητας επιμορφούμενων αποτελεί το τρέχων εργασιακό  status τους. Ως εκ τούτου:

 • Σε Πτυχιούχους Ανώτατης Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ΙΕΚ και Ιδιωτικών Σχολών (κυρίως Οικονομικών και Νομικών Σχολών) από κάθε μέρος της Ελλάδας ή το εξωτερικό, εφόσον το Πρόγραμμα θα είναι δια ζώσης και εξ αποστάσεως, με σύγχρονη ή ασύγχρονη εκπαίδευση
 • Συμβούλους, Διευθυντές, τμηματάρχες, τομεάρχες, προϊστάμενους και πάσης φύσεως διοικητικά στελέχη
 • Επαγγελματίες (Νομικούς, Τραπεζίτες, Ασφαλιστές κ.ά.)
 • Στελέχη Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα
 • Ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να εργαστούν ως γραμματείς σε Επιχειρήσεις και Τράπεζες
 • Γραμματείς Διοικητικών, Προέδρων και Στελεχών Διεύθυνσης
 • Επιχειρηματίες μικρο-μεσαίων Επιχειρήσεων, που οι ίδιοι ασκούν διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη
 • Ελεύθερους Επαγγελματίες

Προαπαιτούμενες γνώσεις – προσόντα- εφόδια (πχ πρόσβαση στο διαδίκτυο, γνώσεις Η/Υ):

 • Βασικές γνώσεις σε υπολογιστή και κατοχή προσωπικού λογαριασμού email
 • Δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο και σύνδεσης με πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
 • Προαιρετικά: Βασικές γνώσεις αγγλικής γλώσσας (επίπεδο lower)

Διάρκεια (ώρες): 400

Πιστοποιητικό – Μονάδες (ECVET): 60

Το Πρόγραμμα έχει εννεάμηνη (9) διάρκεια και αντιστοιχεί σε 400 ώρες εκπαίδευσης. Αναλυτικότερα:

 • Οι 300 ώρες αντιστοιχούν σε ώρες διδασκαλίες 
 • Οι 100 ώρες αντιστοιχούν στη συγγραφή μιας εργασίας και μιας μελέτης περίπτωσης.
 • Τα μαθήματα είναι δέκα (10) και κάθε κύκλος μαθήματος αντιστοιχεί σε 30 ώρες

180.00€  “Εγγραφή και Πιστοποιητικό Παρακολούθησης Εξειδικευμένης επιμόρφωσης  μετά από διαδικασία εξετάσεων”

Η εξόφληση της εγγραφής θα γίνει πριν από την έναρξη των μαθημάτων

Έναρξη

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει μόλις συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός φοιτητών.

Λήξη

9 μήνες μετά την έναρξη.

Ημερομηνίες

1 Απριλίου 2021 00:00
31 Δεκεμβρίου 2021 00:00
Κοζάνη, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πληροφορίες

400 ώρες
180ευρώ
Ενεργές εώς 31/3/2021
Δεν υπάρχουν εκπτωτικές πολιτικέςΑκαδημαϊκός Υπεύθυνος

Σωτηρία Τριαντάρη
ntim@uowm.gr

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Σωτηρία Τριαντάρη
managecrisis@uowm.gr
2461068157