Σχολική Εργοθεραπεία- Παιδαγωγική του Έργου

Η επιμόρφωση είναι διαθέσιμη

Υπεύθυνη Προγράμματος: Κατσιάνα Αικατερίνη


Πού απευθύνεται:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Εργοθεραπευτές/τριες (επαγγελματίες και τελειόφοιτους)
 • Παιδαγωγούς και Εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων A/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, (κυρίως για όσους ενδιαφέρονται για δομές ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης)
 • Επαγγελματίες και τελειόφοιτους φοιτητές άλλων ειδικοτήτων Ειδικού Εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΕΠ) -Φυσικοθεραπείας, Λογοθεραπείας, Νοσηλευτικής, Ψυχολογίας, Κοινωνικής Εργασίας κ.α. (που ενδιαφέρονται για δομές εκπαίδευσης και εδικά ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης)
 • Ειδικό βοηθητικό προσωπικό στην εκπαίδευση (ΕΒΠ)
 • Βοηθούς εργοθεραπείας (βοηθοί εργοθεραπευτών)

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως, σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης.


Πού στοχεύει:

Στους στόχους του προγράμματος είναι:

Οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν εξειδικευμένη, τεκμηριωμένη (evidence-based) και σύγχρονη (up-to-date) γνώση και δεξιότητες:

 • σε σχέση με την Σχολική Εργοθεραπεία, την Παιδαγωγική του Έργου και την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, ώστε να επιτευχθεί η άριστη συνεργασία μεταξύ της πολυδιεπιστημονικής ομάδας, εκπαιδευτικών, άλλων ειδικοτήτων ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΕΠ) και ειδικού βοηθητικού προσωπικού (ΕΒΠ) και γονέων για την καλύτερη απόδοση των μαθητών, την επίτευξη των εκπαιδευτικών και λειτουργικών στόχων τους, την επιτυχή συμμετοχή τους στα σχετικά με το σχολείο έργα και την σχολική ευημερία.
 • για την υποστήριξη των μαθητών και τη διαχείριση των πολύπλοκων ζητημάτων που προκύπτουν στην Γενική Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις της Σχολικής Εργοθεραπείας και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ώστε να είναι σε θέση να προσφέρουν εξατομικευμένες, υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που να καλύπτουν τις συγκεκριμένες ανάγκες του πληθυσμού και να είναι σε θέση να διαχειριστούν με αξιοπιστία, αποτελεσματικότητα και θεωρητική επάρκεια τον ρόλο τους, σε μαθητές με αναπηρίες ή/ εκπαιδευτικές ανάγκες, από την οπτική της παιδαγωγικής του έργου και την αποτελεσματική συμμετοχή στην πολυδιεπιστημονική ομάδα, για την επιτυχή λειτουργία των σχολικών πλαισίων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.
 • σχετικά με τις προσαρμογές, τους τομείς και τις εργονομικές διευθετήσεις που καλούνται να διεκπεραιώσουν σε ένα σχολικό περιβάλλον για την προαγωγή της προσβασιμότητας, του καθολικού σχεδιασμού γενικότερα και στη μάθηση, της λειτουργικότητας και αυτονομίας των μαθητών ώστε να προάγουν την ισότιμη συμμετοχή των μαθητών σε όλα τα εκπαιδευτικά κ.α. απαραίτητα έργα της καθημερινής σχολικής ζωής καθώς και στις αντίστοιχες εκπαιδευτικές ρουτίνες.

Τι αναμένεται να επιτευχθεί:

Οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να αποκτήσουν προηγμένη γνώση και δεξιότητες για την χρήση του έργου και της παιδαγωγικής του έργου, σημαντικά για την παροχή υπηρεσιών σε ένα σχολικό πλαίσιο Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης αλλά και στην Γενική Εκπαίδευση μέσω ΕΔΕΑΥ και ΚΕΣΥ, καθώς και αποτελεσματικής επικοινωνίας με τα άλλα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας του ΕΕΠ και των εκπαιδευτικών. Μέσα από το πρόγραμμα θα αποκτήσουν ευρύτητα γνώσεων γύρω από καίρια ζητήματα Σχολικής Εργοθεραπείας, Παιδαγωγικής του Έργου, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Ψυχικής υγείας και συμβουλευτικής, χρήσης της αειφορίας, της τέχνης, της πολυμεσικότητας και της υποστηρικτικής τεχνολογίας στην εκπαίδευση και αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, για την επιτυχή συμμετοχή και προαγωγή των μαθητών στην σχολική ζωή. Οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν γνώσεις σχετικά και με τις προσαρμογές για την εφαρμογή μεθόδων τηλε-εκπαίδευσης που μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν σε συγκεκριμένες συνθήκες καθώς και σε μεθόδους αξιολόγησης και επικαιροποίησης των προγραμμάτων που παρέχουν στα Σχολικά Πλαίσια και σχετικά με την Σχολική Εργοθεραπεία σε όλους τους μαθητές για την επιτυχή συμμετοχή τους και εκτέλεση έργων και δραστηριοτήτων στο σχολικό περιβάλλον. Επιπλέον θα αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα κατά τη διάρκεια του COVID-19, τις αλλαγές που επήλθαν και τις προσαρμογές που μπορούν να γίνουν ώστε να επιτευχθεί η επιτυχία της εκτέλεσης έργων και δραστηριοτήτων σχετικών με το σχολείο για την επιτυχή συμμετοχή των μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.


 1. Σκοπός – Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:

 • Η κατάρτιση ενός κοινού πλαισίου γνώσεων ώστε να μπορούν να συνεισφέρουν σε μια πρώιμη παρέμβαση και υποστήριξη των μαθητών κατά την προσχολική και σχολική περίοδο, σε μια πολυεπίπεδη προσέγγιση, στην γενική και ειδική αγωγή και εκπαίδευση, να μπορούν να βοηθήσουν σε περιοδικούς ελέγχους, να προάγουν το εκπαιδευτικό έργο άλλων εκπαιδευτικών της πολυδιεπιστημονικής ομάδας, να μοντελοποιούν δραστηριότητες σε ολόκληρες τάξεις ή σε μικρές ομάδες και να βοηθούν σε επίλυση προβλημάτων της ομάδας ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση και η συμμετοχή στις σχολικές δραστηριότητες και στα εκπαιδευτικά προγράμματα βοηθώντας επιπλέον στην προετοιμασία και μετάβαση μετά την αποφοίτηση
 • Η κατάρτιση με προηγμένη γνώση και δεξιότητες πάνω στην σχολική εργοθεραπεία και παιδαγωγική του έργου και στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση σε όλο το εύρος ζωής, σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες, στην αξιοποίηση των εργονομικών διευθετήσεων και προσαρμογών στο περιβάλλον του σχολείου, στον ίδιο τον μαθητή και στα έργα που σχετίζονται με το σχολείο (μοντέλο PEOP), για διευκόλυνση του εκπαιδευτικού έργου και την επιτυχία των μαθητών.
 • Η συνεισφορά μέσω των υπηρεσιών αξιολόγησης, στην διεπιστημονική ομάδα για το Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (ΕΠΕ), η κατάρτιση και προηγμένη γνώση για υπηρεσίες σε μαθητές τυπικής και μη τυπικής ανάπτυξης, για την κατανόηση των συμπεριφορών μαθητών που απορρέουν από Διαταραχές Αισθητηριακής Επεξεργασίας και τη χρήση ενδεικτικών αισθητηριακών διαιτών στα σχολεία, για τον καθολικό σχεδιασμό, την χρήση υποστηρικτικής τεχνολογίας, τις κατάλληλες προσαρμογές, τις παρεμβάσεις και υποστήριξη θετικής συμπεριφοράς και της πρόληψης εκφοβισμού (bullying).
 • Η σε βάθος κατανόηση της αειφορίας στην εκπαίδευση ως ένα πολυεπιστημονικό έργο και της εκπαίδευσης για την Αειφορία ως διεπιστημονική και διαθεματική εκπαιδευτική προσέγγιση και ως διεπιστημονικό πεδίο.
 • Η σε βάθος κατανόηση της πολυπλοκότητας των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή /και αναπηρίες με έμφαση στην βελτίωση της λειτουργικότητας τους και του πλαισίου Ειδικής αγωγής και Εκπαίδευσης, της συμπερίληψης και η αναγκαιότητα προώθησης του κοινωνικού μοντέλου αναπηρίας έναντι του ιατρικού
 • Η κατανόηση της πολυμεσικότητας (multimodality) και η ενίσχυση της οπτικής της σχολικής ζωής, ως πολυμεσική τοπογραφία, ένα νεωτερικό πλαίσιο για την κατανόηση των ακαδημαϊκών και σχολικών έργων
 • Η Ανίχνευση γνωστικών, αισθητηριοκινητικών, κινητικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, η ενίσχυση της πρώιμης παρέμβασης στην προσχολική αγωγή και οι γνώσεις σχετικά με την σχολική ετοιμότητα
 • Η διαμόρφωση μίας κουλτούρας επιστημόνων εκπαίδευσης με χαρακτηριστικά ανεκτικότητας, αποδοχής και συνεργασίας με τους γονείς των μαθητών ώστε να συνδιαμορφώνουν εξατομικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες των μαθητών και η ενίσχυση συνεργασίας της πολυδιεπιστημονικής ομάδας, διαφόρων ειδικοτήτων, ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΕΠ), εκπαιδευτικών μεταξύ τους και με τους γονείς και ειδικό βοηθητικό προσωπικό (ΕΒΠ) ως προς τη διαμόρφωση κοινής στρατηγικής και επίτευξης στόχων στην εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή /και αναπηρίες
 • Η ενίσχυση, κατανόηση και χρήση της Τέχνης στην Εκπαίδευση, η προαγωγή της σχολικής ευημερίας και η ενίσχυση θετικών συμπεριφορών κ αθώς και η κατανόηση του ρόλου του σχολικού συμβούλου και η ενίσχυση και αξιοποίηση των πρώτων βοηθειών και της πρόληψης ατυχημάτων και θεμάτων σχετικών με την υγεία στο σχολείο

 1. Μαθησιακοί Στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Οι μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι στο τέλος του προγράμματος να γνωρίζουν πως :

 • να εφαρμόζουν και να ενσωματώνουν μια ολιστική προσέγγιση σε ζητήματα που άπτονται στην σχολική εργοθεραπεία και παιδαγωγική του έργου, με βασικές αρχές παιδαγωγικής και τη χρήση τους
 • να χρησιμοποιούν το πολυεπιστημονικό έργο της αειφορίας στην εκπαίδευση και να κατανοούν την πολυπλοκότητα των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών υποστηρίζοντας και προάγοντας τη λειτουργικότητα και αυτονομία τους στα σχολικά πλαίσια
 • να ενισχύουν την συμπερίληψη μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, και να εφαρμόζουν την Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και τα Εξατομικευμένα Προγράμματα Εκπαίδευσης
 • να προάγουν τις αρχές Καθολικού Σχεδιασμού γενικότερα και του Καθολικού Σχεδιασμού στη μάθηση και να διαχειρίζονται ζητήματα που άπτονται στην σχολική εργοθεραπεία, βασισμένο πάνω στις πιο σύγχρονες διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες
 • να αντιλαμβάνονται και να διακρίνουν συμπεριφορές μαθητών που απορρέουν από Διαταραχές Αισθητηριακής Επεξεργασίας και τη χρησιμότητα των αισθητηριακών διαιτών στα σχολεία
 • να κατανοούν την πολυμεσικότητα (multimodality) για την ενίσχυση της οπτικής της σχολικής ζωής, ως πολυμεσική τοπογραφία, ως ένα νεωτερικό πλαίσιο για την κατανόηση των ακαδημαϊκών και σχολικών έργων
 • να μπορούν να αντιλαμβάνονται και να ανιχνεύουν γνωστικές, αισθητηριοκινητικές, κινητικές και κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών ενισχύοντας την πρώιμη παρέμβαση και την σχολική ετοιμότητα
 • να αποκτήσουν γνώσεις για την αξιοποίηση της τεχνολογίας και ΤΠΕ και της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας στο σχολείο για την προώθηση της αυτονομίας των μαθητών και την βελτίωση της λειτουργικότητας τους και να εφαρμόζουν και να αξιοποιούν εργονομικές διευθετήσεις και προσαρμογές στο περιβάλλον του σχολείου, στον ίδιο τον μαθητή και στα έργα που σχετίζονται με το σχολείο, για διευκόλυνση του εκπαιδευτικού έργου και την επιτυχία των μαθητών.
 • να συνεργάζονται με την διεπιστημονική ομάδα, διαφόρων ειδικοτήτων, ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΕΠ), εκπαιδευτικών μεταξύ τους και με τους γονείς και το ειδικό βοηθητικό προσωπικό (ΕΒΠ) ως προς τη διαμόρφωση κοινής στρατηγικής και επίτευξης στόχων στην εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή /και αναπηρίες
 • να αυξήσουν τη δημιουργικότητα τους και να χρησιμοποιούν διάφορες μορφές τέχνης στις παρεμβάσεις των μαθητών στο σχολείο
 • Να κατανοήσουν και τον ρόλο του συμβούλου σχολικής ζωής και να προάγουν τη σχολική ευημερία, με τη χρήση δραστηριοτήτων και έργων και ενισχύοντας θετικές συμπεριφορές
 • Να μπορούν να διαχειρίζονται και να παρέχουν πρώτες βοήθειες στο σχολείο

 1. Ομάδα Στόχος

Περιγραφή της Ομάδας- Στόχου:

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, ημεδαπής ή αλλοδαπής) του επιστημονικού πεδίου της Εργοθεραπείας, των παιδαγωγικών σχολών και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (Α/βάθμιας και Β/θμιας) καθώς και του επιστημονικού πεδίου όλων των ειδικοτήτων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (φυσικοθεραπείας, λογοθεραπείας, νοσηλευτικής, κοινωνικής εργασίας, κ.α.) και οι τελειόφοιτοι φοιτητές των αντίστοιχων επιστημονικών πεδίων, που ενδιαφέρονται να προσφέρουν υπηρεσίες στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και τους σχετικούς θεσμούς και Ειδικό βοηθητικό προσωπικό στην εκπαίδευση (ΕΒΠ) και Βοηθοί εργοθεραπείας (βοηθοί εργοθεραπευτών).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας όπου θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Απλή φωτοτυπία Ταυτότητας
 • Αποδεικτικά Τίτλων Σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή βεβαίωση φοίτησης (απλή φωτοτυπία)
 • Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Κάθε άλλο στοιχείο που συμβάλλει στην πληρέστερη αξιολόγηση των υποψηφίων (π.χ. αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας, διακρίσεις, αποδεικτικά προϋπηρεσίας κ.τ.λ.).


Κριτήρια Επιλεξιμότητας:

Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί κατόπιν αξιολόγησης των δικαιολογητικών, όπου οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν με μήνυμα στο προσωπικό τους e-mail που έχουν δηλώσει στην αίτηση.

Προαπαιτούμενες γνώσεις – προσόντα- εφόδια:

 • Απαραίτητη η πρόσβαση σε λογαριασμό e-mail.
 • Βασική γνώση χειρισμού Η/Υ.

Διάρκεια (ώρες): 450

Πιστωτικές Μονάδες (ECVET): 38

Πιστοποιητικό:Μετά το τέλος των σπουδών οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν:

 • Πιστοποιητικό –Βεβαίωση εξειδικευμένης επιμόρφωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
 • Επίσης, οι συμμετέχοντες θα λάβουν συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass, το οποίο είναι ένα έγγραφο που συνοδεύει το πιστοποιητικό επιμόρφωσης που απονέμεται με την ολοκλήρωση του προγράμματος. Το συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass περιγράφει αναλυτικά το πρόγραμμα επαγγελματικής επιμόρφωσης και κατάρτισης (μαθήματα, διάρκεια, βαθμοί ECVET, προϋποθέσεις εισαγωγής, διαδικασία αξιολόγησης).
 • Μοριοδότηση: Οι εκπαιδευόμενοι μοριοδοτούνται με 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών-προσλήψεων εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ αναπληρωτές και αδιόριστοι υποψήφιοι), 0.5 μονάδα για θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης, Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. και Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, καθώς και Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ και 2 μόρια για προσλήψεις ΕΒΠ.

Κόστος προγράμματος: 650 ευρώ

(3 δόσεις πληρωμής, η μία πριν την έναρξη του προγράμματος η 2η στα
μισά του προγράμματος και η 3η πριν τη λήξη του.)

Διάρκεια: 7 μήνες

Ενότητες:12 (περιλαμβάνουν σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση, με τεστ κάθε ενότητας)

Εκτός από τα τεστ ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα διεκπεραιώσουν 2 εργασίες συνολικά, και ένα εργαστήρι.

 

Αναλυτικά το πρόγραμμα περιγράφεται στο pdf του Οδηγού σπουδών

 

Ημερομηνίες

19 Απριλίου 2021 00:00
22 Νοεμβρίου 2021 23:00
Πτολεμαϊδα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πληροφορίες

450 ώρες
Εξ' αποστάσεως
650 ευρώ
Έως 18/04/2021
Υπάρχουν εκπτωτικές πολιτικές
Βιογραφικά διδασκόντων

Διδάκτωρ Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, ΕΔΙΠ Σχολικής Ψυχολογίας & Πρακτικής Άσκησης του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Επίκουρη Καθηγήτρια Σχολικής Ψυχολογίας ΠΤΔΕ

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδαγωγικού ΠΔΜ

Εργοθεραπεύτρια, θεραπεύτρια μέσω κίνησης & χορού

Εκπαιδευτικός Α Βαθμιας Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικός Α Βαθμιας Εκπαίδευσης

Παιδιατρικος Εργοθεραπευτής

Εργοθεραπεύτρια

Σχολική Εργοθεραπεύτρια, PhD, SIT

Ψυχολόγος PhD

Εργοθεραπευτής

Εργοθεραπευτής

Καρδιολόγος με εξειδίκευση στην Εντατική Θεραπεία

Επικ. Καθηγήτρια, Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Π.Δ.ΜΑκαδημαϊκός Υπεύθυνος

Κατσιάνα Αικατερίνη
elearning@letwm.gr
6943087995

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Κων/νος Τσανακτσίδης
ktsanaktsidis@uowm.gr
https://www.letwm.gr