Ναυτικό & Ναυτιλιακό Δίκαιο

Πού απευθύνεται:

 • Απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ.
 • Απόφοιτους των ΑΕΝ / ΑΔΣΕΝ / ΚΕΣΕΝ.
 • Αξιωματικούς  Εμπορικού Ναυτικού.
 • Στελέχη και εργαζόμενους σε Ναυτιλιακές εταιρίες.
 • Απόφοιτους δευτεροβάθμιας και ΙΕΚ

Πού στοχεύει: Η γνώση του Ναυτικού και Ναυτιλιακού Δικαίου είναι απαραίτητη για όλους τους επαγγελματίες που προσφέρουν υπηρεσίες σχετικές με το θαλάσσιο εμπόριο. Το Ναυτικό Δίκαιο συμπεριλαμβάνει το σύνολο των Κανόνων που ρυθμίζουν τις σχέσεις που ανάγονται στο θαλάσσιο εμπόριο, στη ναυσιπλοΐα και στη ναυτιλία γενικότερα. Αποτελεί ένα ιδιόμορφο κλάδο του Εμπορικού Δικαίου που ρυθμίζει αφενός μεν θέματα προστασίας του δημοσίου συμφέροντος σχετικά με τη θάλασσα οπότε χαρακτηρίζεται ως Δημόσιο Ναυτικό Δίκαιο και αφετέρου θέματα προστασίας ιδιωτικών σχέσεων και συμφερόντων τα οποία και χαρακτηρίζουν το Ιδιωτικό Ναυτικό Δίκαιο.


Τι αναμένεται να επιτευχθεί: Το γνωστικό αντικείμενο που είθισται να αποκαλείται ‘ναυτιλιακό δίκαιο’ παρακολουθεί τη νομική πτυχή της πορείας του επιχειρηματικού βίου του πλοίου έτσι όπως αυτή ξεδιπλώνεται μέσα στα πλαίσια των νομικών διατάξεων. Θέματα όπως οι ναυλώσεις, οι νηογνώμονες, η ναυτασφάλιση και οι αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί (P & I Clubs), οι κάθε είδους μεσιτικές δραστηριότητες στο χώρο των θαλάσσιων μεταφορών, οι σχέσεις φορτωτή-πωλητή-παραλήπτη φορτίου και το σύνολο των εγγράφων που υποστηρίζουν και βεβαιώνουν τις οικονομικές και διοικητικές δραστηριότητες με τις οποίες εμπλέκεται το εμπορικό πλοίο αποτελούν το πλαίσιο στο οποίο αναφέρεται το ναυτιλιακό δίκαιο.


Σκοπός – Προσδοκώμενα Αποτελέσματα:

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η κατανόηση:

 • Των καθηκόντων του πλοιάρχου ως δημόσιου λειτουργού.
 • Της σύμβαση ναυτολογήσεως.
 • Των ναυτικών αδικημάτων και των ποινικών τους ευθυνών.
 • Του πειθαρχικού δικαίου εμπορικού ναυτικού.
 • Του ναυτικού ατυχήματος και των συνεπειών του.
 • Της κοινωνικής προστασίας του ναυτικού και των θεσμών που την πλαισιώνουν.

Μαθησιακοί Στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος:

Οι μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος είναι ο εκπαιδευόμενος να αποκτήσει βασικές, χρήσιμες και απαραίτητες γνώσεις σχετικά με:

 • Το γενικό νομοθετικό πλαίσιο του ναυτικού δικαίου.
 • Την έννοια του εμπορικού πλοίου.
 • Τα κύρια ναυτιλιακά έγγραφα του πλοίου.
 • Την πλοιοκτησία.
 • Τις ναυλώσεις, τους νηογνώμονες, τη ναυτασφάλιση τους αλληλασφαλιστικούς συνεταιρισμούς.
 • Τη σχέση φορτωτή-πωλητή-παραλήπτη φορτίου.

Ομάδα Στόχος:

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι απόφοιτοι όλων των βαθμίδων, τα στελέχη και οι εργαζόμενοι των ναυτιλιακών εταιριών καθώς και όλοι οι εργαζόμενοι στο ευρύτερο περιβάλλον της ναυτιλίας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας όπου θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά.

 • Απλή φωτοτυπία Ταυτότητας
 • Αποδεικτικά Τίτλων Σπουδών (απλή φωτοτυπία)
 • Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
 • Οποιοδήποτε στοιχείο αποδεικνύει την επιλογή της αντίστοιχης εκπτωτικής πολιτικής (εφόσον έχει επιλεγεί)
 • Κάθε άλλο στοιχείο που συμβάλλει στην πληρέστερη αξιολόγηση των υποψηφίων (π.χ. αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας, διακρίσεις, αποδεικτικά προϋπηρεσίας κ.τ.λ.).

Κριτήρια Επιλεξιμότητας:
Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί κατόπιν αξιολόγησης των δικαιολογητικών, όπου οι επιτυχόντες  θα ενημερωθούν με μήνυμα στο προσωπικό τους e-mail που έχουν δηλώσει στην αίτηση.

Προαπαιτούμενες γνώσεις – προσόντα- εφόδια:

 • Απαραίτητη η πρόσβαση σε λογαριασμό e-mail.
 • Βασική γνώση χειρισμού Η/Υ.

Διάρκεια (ώρες): 150

Πιστωτικές Μονάδες (ECVET): 12.5

Τέλη παρακολούθησης: 490 ευρώ (υπάρχουν εκπτωτικές δυνατότητες) – 2 δόσεις πληρωμής, η μία πριν την έναρξη του προγράμματος και η 2η πριν τη λήξη του


Ημερομηνίες

28 Σεπτεμβρίου 2020 00:00
20 Δεκεμβρίου 2020 23:00
Κοζάνη, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πληροφορίες

150 ώρες
Εξ' αποστάσεως
490 ευρώ
Έως 11/09/2020
Υπάρχουν εκπτωτικές πολιτικές
Βιογραφικά διδασκόντων

Καθηγητής Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας & Διδάσκων / Εισηγητής Ακαδημίας

Διευθυντής StromGeo Greece Branch Office AS – Καθηγητής Ναυτικής Μετεωρολογίας

Διδάσκων Εισηγητής Κ.Ε.Σ.Ε.Ν, Πλοίαρχος Α’ Ε.Ν

Πλοίαρχος Ε.Ν

Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΕΝΑκαδημαϊκός Υπεύθυνος

Βασιλόπουλος Δημήτριος
elearning@letwm.gr
6943087995

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Κων/νος Τσανακτσίδης
ktsanaktsidis@uowm.gr
https://www.letwm.gr