Internal audit & fraud examination

Η επιμόρφωση είναι διαθέσιμη

Πού απευθύνεται

Το πρόγραμμα Δια βίου μάθησης «Internal audit and fraud examination», απευθύνεται σε επαγγελματίες λογιστές, οικονομολόγους, δικηγόρους και σε αποφοίτους ανωτάτων σχολών που αναζητούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε δύο αλληλένδετα γνωστικά αντικείμενα με εξέχων ενδιαφέρον και προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον Δημόσιο τομέα. Πιο συγκεκριμένα απευθύνεται σε:

 • Στελέχη και υποψήφια στελέχη Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων (Διευθυντές, Προϊστάμενους Τμημάτων)
 • Στελέχη του Ιδιωτικού τομέα (Στελέχη Οργανισμών και Επιχειρήσεων, Λογιστές, Οικονομολόγους και Δικηγόρους)
 • Αποφοίτους Ανωτάτων Ιδρυμάτων

Πού στοχεύει

Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην παροχή θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων σε στελέχη του Ιδιωτικού και του Δημοσίου τομέα με ρόλο στην προάσπιση του Δημοσίου συμφέροντος και της ύπαρξης πίστης στην αγορά, με καθήκοντα οικονομικής διαχείρισης, προστασίας πόρων ή/και αποφοίτους που επιθυμούν να ακολουθήσουν αυτό το γνωστικό αντικείμενο.


Τι αναμένεται να επιτευχθεί

Το συγκεκριμένο Δια Βίου Πρόγραμμα, φιλοδοξεί να αναπτύξει στη θεωρία και στην πράξη τις τεχνικές εσωτερικού ελέγχου, της αποτροπής, εντοπισμού και διερεύνησης περιπτώσεων οικονομικής απάτης, τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον Δημόσιο τομέα.

Σκοπός του εν λόγω προγράμματος κατάρτισης είναι να συμβάλει στην διαθεσιμότητα καταρτισμένων στελεχών που θα συμβάλλουν στην ύπαρξη πίστης στην αγορά (ιδιωτικό τομέα), αλλά και την επαύξηση της λογοδοσίας, της διαφάνειας, της ορθολογικής και αποτελεσματικής χρήσης των πόρων του Δημοσίου. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο που ένα σημαντικό μέρος του προγράμματος αφιερώνεται στους κανόνες δεοντολογίας και στην εφαρμογή τους στην πράξη.

Με τον τρόπο αυτό αναμένεται να επιτευχθεί η ύπαρξη ενός απαραίτητου πόρου στην Πολιτεία αλλά και η παροχή αναγκαίων εφοδίων για προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη στους συμμετέχοντες. Πρόκειται λοιπόν για ένα πρόγραμμα κατάρτισης με υψηλή προστιθέμενη αξία και στην οικονομία, αλλά και στους συμμετέχοντες.

Σκοπός – Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Το παρόν Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης αποσκοπεί στην απόκτηση βασικών γνώσεων α) στον εσωτερικό έλεγχο και β) στην κατανόηση του φαινομένου της απάτης, όπως επίσης και των μεθόδων διερεύνησης και αποτροπής απάτης.

Μαθησιακοί Στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Πρόκειται για ένα εκτενές πρόγραμμα εξειδίκευσης στο οποίο θα αναπτυχθούν οι παρακάτω ενότητες:

 • Η επιμόρφωση και κατάρτιση που οδηγεί σε πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των καταρτιζόμενων σε ζητήματα που αφορούν στην εκπαίδευσή τους σε ζητήματα εσωτερικού ελέγχου.
 • Η επιμόρφωση και κατάρτιση που οδηγεί σε πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των καταρτιζόμενων σε ζητήματα που αφορούν στην εκπαίδευσή τους σε ζητήματα πρόληψης, εντοπισμού και διερεύνηση περιπτώσεων απάτης.

Ομάδα Στόχος

Το πρόγραμμα στοχεύει στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Πτυχιούχοι Ανώτατης Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης από κάθε μέρος της Ελλάδας ή το εξωτερικό, καθώς το Πρόγραμμα θα είναι εξ αποστάσεως, με σύγχρονη εκπαίδευση.

Στελέχη και υποψήφια στελέχη Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων (Διευθυντές, Προϊστάμενοι Τμημάτων, Δικηγόροι, Σύμβουλοι Οργανισμών και Επιχειρήσεων, Λογιστές και Οικονομολόγοι).

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Ένα από τα βασικά κριτήρια επιλεξιμότητας αποτελεί το τρέχων εργασιακό status.

 • Πτυχιούχοι Ανώτατης Εκπαίδευσης από κάθε μέρος της Ελλάδας ή το εξωτερικό, καθώς το Πρόγραμμα θα είναι εξ αποστάσεως, με σύγχρονη εκπαίδευση.
 • Στελέχη και υποψήφια στελέχη Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων (Διευθυντές, Προϊστάμενοι Τμημάτων, Σύμβουλοι Οργανισμών και Επιχειρήσεων, Λογιστές και Οικονομολόγοι).
 • Στελέχη του Ιδιωτικού τομέα (Στελέχη Οργανισμών και Επιχειρήσεων, Λογιστές, Οικονομολόγους και Δικηγόρους)

Προαπαιτούμενες γνώσεις – προσόντα- εφόδια (πχ πρόσβαση στο διαδίκτυο, γνώσεις Η/Υ):

 • Βασικές γνώσεις σε υπολογιστή και κατοχή προσωπικού λογαριασμού email
 • Δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο και σύνδεσης με πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
 • Προαιρετικά: Βασικές γνώσεις αγγλικής γλώσσας (επίπεδο lower)

Διάρκεια (ώρες): 100

Πιστοποιητικό – Μονάδες (ECVET): 11,5

Τέλη παρακολούθησης: 380 ευρώ (υπάρχουν εκπτωτικές δυνατότητες) – 2 δόσεις πληρωμής

 

Περιγραφή

Μέγιστο Ποσοστό %

Εφάπαξ προπληρωμή

10%

Άνεργοι- Πολύτεκνοι- Άτομα με ειδικές ανάγκες

30%

Υπάλληλοι του Πανεπιστημίου ή του Δημόσιου τομέα

30%

Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων συγγενών πρώτου και δεύτερου βαθμού.

20%

Εκπαιδευόμενοι που έχουν παρακολουθήσει ή παρακολουθούν επιμορφωτικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας

20%

Σε περίπτωση συμμετοχής, σε προγράμματα τριών ατόμων και πάνω από τον ίδιο φορέα

15%

Διαμένοντες μόνιμα εκτός Δ. Μακεδονίας (για τα δια ζώσης προγράμματα)

15%

Γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000 ευρώ ή με ανήλικο τέκνο με ειδικές ανάγκες

20%

Άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 10.000 ευρώ

20%

Εταιρικές εκπτώσεις (έως τρία άτομα)

20%

Εταιρικές εκπτώσεις (από τέσσερα άτομα και άνω)

30%

Να σημειωθεί ότι δεν μπορεί να εφαρμοστούν στο ίδιο πρόσωπο αθροιστικά ποσοστά έκπτωσης. Ορίζεται μόνο ένα, το μεγαλύτερο που δικαιούται.

Το κόστος Παρακολούθησης του Προγράμματος καταβάλλεται σε 2 ισόποσες δόσεις (η ά δόση καταβάλλεται υποχρεωτικά στην αρχή του Προγράμματος).

Ημερομηνίες

7 Δεκεμβρίου 2020 00:00
7 Δεκεμβρίου 2021 00:00
Κοζάνη, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πληροφορίες

100 ώρες
Εξ' αποστάσεως
380 ευρώ
Έως 3/12/2020
Υπάρχουν εκπτωτικές πολιτικέςΑκαδημαϊκός Υπεύθυνος

Σαριαννίδης Νικόλαος
nsariannidis@uowm.gr

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Σαριαννίδης Νικόλαος
nsariannidis@uowm.gr
2461056206
κιν: 6953004119