Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ψηφιακό Μάρκετινγκ στις Διεθνείς Αγορές

Πού απευθύνεται

 • Αποφοίτους ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
 • Αποφοίτους ιδιωτικής εκπαίδευσης και Ι.Ε.Κ.
 • Αποφοίτους Β/θμιας Εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία.
 • Συμβούλους, διευθυντές, τμηματάρχες, τομεάρχες, προϊσταμένους και κατώτερα διοικητικά στελέχη.

Πού στοχεύει

Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον επιτάσσει τη γνώση και τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή αλλά και την εξωστρέφεια, με επίκεντρο την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας εκτός των συνόρων της χώρας. Όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριοποίησης, αλλά και οι φορείς της δημόσιας διοίκησης οφείλουν, όχι μόνο να προβάλλουν τη δράση τους διαδικτυακά αλλά και να εκμεταλλεύονται τις πολυάριθμες δυνατότητες που τους παρέχονται μέσω των ψηφιακών εργαλείων – υπηρεσιών και εφαρμογών – για την υποστήριξη της επιχειρηματικής τους δραστηριοποίησης, σε ένα περιβάλλον παγκόσμιας αγοράς. Παράλληλα, οι εξαγωγές και το διεθνές εμπόριο αποτελούν μονόδρομο όχι μόνο για την κερδοφορία αλλά βασικά για την επιβίωση, καθώς σε πολλούς επιχειρηματικούς κλάδους η πρόσβαση σε διεθνείς αγορές είναι κάτι παραπάνω από αναγκαία. Ως εκ τούτου, η ανάπτυξη ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας και ψηφιακής προώθησης δε θεωρείται «πολυτέλεια» αλλά αναγκαιότητα, για την απρόσκοπτη συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας μιας επιχείρησης.

Βάσει των παραπάνω, το εν λόγω Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης στοχεύει στην εκπαίδευση των συμμετεχόντων για την υποστήριξη επιχειρηματικής δραστηριότητας σε διεθνές επίπεδο, υποστηρίζοντάς τους με ζωτικής σημασίας προσεγγίσεις  ηλεκτρονικού εμπορίου, ψηφιακού μάρκετινγκ και εξαγωγών. Όπως προαναφέρθηκε, σήμερα, πιο πολύ από ποτέ, η γνώση και η υιοθέτηση των παρεχόμενων τεχνολογικών λύσεων για εμπορική δραστηριοποίηση, σε συνδυασμό με γνώσεις εξαγωγών κρίνεται απαραίτητη για την επιτυχημένη πορεία στην παγκοσμιοποιημένη αγορά. Χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα εργαλεία του ψηφιακού μάρκετινγκ και λαμβάνοντας υπόψη τη θεωρία των διεθνών συναλλαγών και διεθνών οικονομικών σχέσεων, οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να προτείνουν πολιτικές ανάπτυξης με βάση το συγκριτικό ή ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της υπό μελέτη αγοράς.


Τι αναμένεται να επιτευχθεί

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Δια Βίου μάθησης φιλοδοξεί να προετοιμάσει τους συμμετέχοντες ώστε να είναι σε θέση να γνωρίζουν τα θεμελιώδη ζητήματα ηλεκτρονικού εμπορίου, ψηφιακού μάρκετινγκ και διεθνούς εμπορίου -εξαγωγών- που απαιτούνται στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο επιχειρείν. Ειδικότερα, εκπαιδεύει τους συμμετέχοντες με τις βασικές αρχές και εννοιολογικές προσεγγίσεις για την υποστήριξη διεθνούς επιχειρηματικότητας βασισμένη στην τεχνολογία και την καινοτομία, διαμορφώνοντας την ταυτότητα ενός καταρτιζόμενου που επιθυμεί να γνωρίσει τις κυρίαρχες ανάγκες των επιχειρήσεων για πρόσβαση στις διεθνείς αγορές, στην ψηφιακή εποχή. Οι προαναφερθείσες γνώσεις κρίνονται απαραίτητες στο σύγχρονο, απαιτητικό, επιχειρηματικό περιβάλλον, το οποίο επιτάσσει τη γνώση και τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή αλλά και την εξωστρέφεια, με επίκεντρο την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας εκτός των συνόρων της χώρας.


Σκοπός

Το εν λόγω Πρόγραμμα αποσκοπεί στην απόκτηση βασικών γνώσεων, από πλευράς των εκπαιδευόμενων, σε σύγχρονα θέματα και ζητήματα ηλεκτρονικού εμπορίου, ψηφιακού μάρκετινγκ και εξαγωγών, για την υποστήριξη διεθνών αγορών. Ειδικότερα, προετοιμάζει τους συμμετέχοντες παρέχοντάς τους τις θεμελιώδεις αρχές και εννοιολογικές προσεγγίσεις για την υποστήριξη διεθνούς επιχειρηματικότητας βασισμένη στην τεχνολογία και την καινοτομία, διαμορφώνοντας την ταυτότητα ενός καταρτιζόμενου που επιθυμεί να γνωρίσει τις κυρίαρχες ανάγκες των επιχειρήσεων για πρόσβαση στις διεθνείς αγορές, στην ψηφιακή εποχή. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκείνους που επιθυμούν να γνωρίσουν τις σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις ηλεκτρονικού εμπορίου και ψηφιακού μάρκετινγκ, από επιχειρησιακής σκοπιάς, στο σύγχρονο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον. Ακόμα, στοχεύει στην καλλιέργεια της αναλυτικής σκέψης για την αντιμετώπιση επίκαιρων ζητημάτων διεθνούς εμπορίου, τα οποία βασίζονται στο ηλεκτρονικό εμπόριο, το ψηφιακού μάρκετινγκ και τις εξαγωγές.


Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

 • Η επιμόρφωση και η κατάρτιση που οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των καταρτιζομένων σε θεμελιώδη ζητήματα και αρχές του ηλεκτρονικού εμπορίου, του ψηφιακού μάρκετινγκ και των διεθνών αγορών & εξαγωγών.
 • Η επικαιροποίηση και η εμβάθυνση των γνώσεων των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις προαναφερθέντες θεματικές ενότητες του Προγράμματος.
 • Η διεύρυνση των γνώσεων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε διαφορετική της δικής τους επιστήμης αντικείμενα, κυρίως διεπιστημονικού ενδιαφέροντος, με απώτερο στόχο την ενίσχυση του επαγγελματικού τους προφίλ.
 • Η επαγγελματική κατάρτιση ανέργων και εργαζομένων ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισμών, προκειμένου να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, που επιτάσσει τη γνώση και τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή αλλά και την εξωστρέφεια, με επίκεντρο την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας εκτός των συνόρων της χώρας.
 • Η επαφή των εκπαιδευόμενων με τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία του μάρκετινγκ και του ηλεκτρονικού εμπορίου, και τη χρήση τους από τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το μέγεθος τους, για την προώθηση των πωλήσεων τους όχι μόνο στην εσωτερική αγορά αλλά και σε αγορές του εξωτερικού.
 • Η προετοιμασία των εκπαιδευομένων προκειμένου να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις όποιες αλλαγές στο σύγχρονο και ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Μαθησιακοί Στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Οι μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος είναι oι εκπαιδευόμενοι να:

 • Κατανοούν τη σημαντικότητα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στο σύγχρονο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον.
 • Κατανοούν τα απαραίτητα προσόντα που απαιτούνται, προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις της σύγχρονης δικτυωμένης επιχείρησης, στις διεθνείς αγορές.
 • Γνωρίζουν τις βασικές εννοιολογικές προσεγγίσεις του ηλεκτρονικού εμπορίου.
 • Γνωρίζουν τα κυριότερα ηλεκτρονικά επιχειρηματικά μοντέλα του σύγχρονου η-επιχειρείν.
 • Κατανοούν τη σημαντικότητα υιοθέτησης συστημάτων ηλεκτρονικών συναλλαγών για τις ανάγκες διεκπεραίωσης επιχειρηματικής δραστηριότητας σε διεθνές επίπεδο.
 • Καταλαβαίνουν τις βασικές έννοιες του μάρκετινγκ και τη σημασία του για μία επιχείρηση στο διεθνές περιβάλλον.
 • Κατανοούν τις αρχές και τα εργαλεία του ψηφιακού μάρκετινγκ και τις σωστές πρακτικές εφαρμογής του από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
 • Προσδιορίζουν τις βασικές αρχές που διέπουν το σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας ψηφιακής διαφημιστικής καμπάνιας, και να αντιλαμβάνονται τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων.
 • Γνωρίζουν τις δυνατότητες των κοινοτικών μέσων δικτύωσης για αποτελεσματική διεθνής προβολή και προώθηση.
 • Κατανοούν την έννοια των διεθνών οικονομικών σχέσεων.
 • Κατανοούν τη σημασία της έννοιας “οικονομική ανάπτυξη” και πως αυτή συνδέεται με τους επιμέρους κλάδους της παραγωγής.
 • Κατανοούν τη σημασία και το ρόλο των εξαγωγών στην οικονομική ανάπτυξη κλάδων της παραγωγής ή επιχειρήσεων και οργανισμών.
 • Κατανοούν την έννοια των διεθνών αγορών.
 • Κατανοούν την έννοια των διεθνών συναλλαγών.
 • Κατανοούν την έννοια των διεθνών επενδύσεων και τις διεθνείς εμπορικές και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές.
 • Λάβουν τις απαραίτητες γνώσεις για την κατανόηση της λειτουργίας της παγκόσμιας οικονομίας.
 • Λάβουν τις απαραίτητες γνώσεις για την κατανόηση της διεθνοποίησης των αγορών αγαθών, υπηρεσιών και συντελεστών παραγωγής.

Ομάδα Στόχος

 • Αποφοίτους ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής,
 • Αποφοίτους ιδιωτικής εκπαίδευσης και Ι.Ε.Κ.,
 • Αποφοίτους Β/θμιας Εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία και
 • Συμβούλους, διευθυντές, τμηματάρχες, τομεάρχες, προϊσταμένους και κατώτερα διοικητικά στελέχη,

οι οποίοι αποσκοπούν στην απόκτηση βασικών γνώσεων, σε σύγχρονα θέματα και ζητήματα ηλεκτρονικού εμπορίου, ψηφιακού μάρκετινγκ και εξαγωγών, για την υποστήριξη διεθνών αγορών. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας όπου θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Φωτοτυπία Ταυτότητας

Αποδεικτικά Τίτλων Σπουδών (απλή φωτοτυπία)

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Κάθε άλλο στοιχείο που συμβάλλει στην πληρέστερη αξιολόγηση των υποψηφίων (π.χ. αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας, διακρίσεις, αποδεικτικά προϋπηρεσίας κ.τ.λ.).


Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί κατόπιν αξιολόγησης των δικαιολογητικών που έχουν επισυνάψει στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Προαπαιτούμενες γνώσεις -προσόντα- εφόδια (πχ πρόσβαση στο διαδίκτυο, γνώσεις Η/Υ):

 • Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Κατοχή προσωπικού λογαριασμού email
 • Δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο και σύνδεσης στις πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
 • Βασικές γνώσεις αγγλικής γλώσσας (επίπεδο lower)

Διάρκεια (ώρες): 120

Πιστοποιητικό – Μονάδες (ECVET): 13

Τέλη παρακολούθησης: 250 ευρώ (υπάρχουν εκπτωτικές δυνατότητες) – Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε δύο δόσεις, η 1η ύψους 150€ με την εγγραφή και η 2η ύψους 100€ στο τέλος του πρώτου διμήνου του προγράμματος.

Ημερομηνίες

24 Φεβρουαρίου 2021 00:00
8 Ιουνίου 2021 23:00
Κοζάνη, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πληροφορίες

120 ώρες
Εξ΄ αποστάσεως
250 ευρώ
Έως 21/02/2021
Υπάρχουν εκπτωτικές πολιτικέςΑκαδημαϊκός Υπεύθυνος

Σαπρίκης Ευάγγελος
esaprikis@uowm.gr

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Αντωνιάδης Ιωάννης
iantoniadis@uowm.gr