Ελληνική Μουσική Παράδοση: Τυπικές και άτυπες πρακτικές

Πού απευθύνεται

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, εκπαιδευτές ενηλίκων, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, ανέργους και σε όσους εργαζόμενους και επαγγελματίες επιθυμούν να επιμορφωθούν σε θέματα πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης, μουσικής παράδοσης ώστε να απασχοληθούν σε αντίστοιχες εκπαιδευτικές και κοινωνικές δομές, όπως διαπολιτισμικά σχολεία, Δήμους και Υπηρεσίες υποδοχής, ασύλου, προσφυγικών ροών και ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Επίσης, το πρόγραμμα απευθύνεται σε μουσικούς και πτυχιούχους & φοιτητές/τριες όλων των ειδικοτήτων που επιθυμούν να προσεγγίσουν την ελληνική μουσική παράδοση υπό το πρίσμα της  πολυπολιτισμικής τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης.

Πού στοχεύει

 • Γνώσεις για τυπικές και άτυπες πρακτικές στην ελληνική μουσική παράδοση και εκπαίδευση
 • Εμβάθυνση σε θέματα που αφορούν μουσικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες ευπαθών κοινωνικών ομάδων
 • Εφαρμογές σύγχρονων εξ αποστάσεως εκπαιδευτικών πρακτικών για την προσέγγιση και ένταξη των διαφορετικών μαθητικών ομάδων και ομάδων ενηλίκων.

Τι αναμένεται να επιτευχθεί

Ανάπτυξη δεξιοτήτων ακρόασης και πρόσληψης της εθνικής και παραδοσιακής μουσικής στο τυπικό και μη τυπικό περιβάλλον εκπαίδευσης. Γνώσεις, στάσεις και ικανότητες για την πολυτροπική προσέγγιση της ετερότητας χωρίς προκαταλήψεις, μέσω σύγχρονων εκπαιδευτικών πρακτικών για την τυπική, μη τυπική και άτυπη μάθηση.

Σκοπός – Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Λόγω της πρόσφατης υγειονομικής κρίσης, κρίνεται αναγκαία η διαμόρφωση νέας εναλλακτικής μάθησης στην τυπική και άτυπη Διά Βίου εκπαίδευση μέσω της μουσικής παράδοσης και της τηλεκπαίδευσης.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα του προγράμματος: Α) Εμβάθυνση σε θέματα που αφορούν μουσικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, Β) ανάδειξη σύγχρονων εκπαιδευτικών πρακτικών για την τυπική, μη τυπική και άτυπη μάθηση.

Μαθησιακοί Στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Α) Σε επίπεδο γνώσεων, να αναγνωρίζουν οι εκπαιδευόμενοι τις βασικές αρχές της σύγχρονης κριτικής παιδαγωγικής και της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης Β) Σε επίπεδο δεξιοτήτων, να προσλαμβάνουν και να αναγνωρίζουν μουσικό και λοιπό καλλιτεχνικό υλικό στο πεδίο της εθνικής παράδοσης και της νεωτερικότητας Γ) Σε επίπεδο στάσεων, να αντιμετωπίζουν ζητήματα προκαταλήψεων και στερεοτύπων στη σύγχρονη κοινωνία μέσω της μουσικής εθνικής παράδοσης και ευρύτερα των Τεχνών.

Ομάδα Στόχος

 1. Περιγραφή της Ομάδας-Στόχου: Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές ενηλίκων, σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, σε ανέργους και εργαζόμενους, σε επαγγελματίες που επιθυμούν να επιμορφωθούν σε εναλλακτικές εκπαιδευτικές πρακτικές, σε τυπικές και άτυπες μορφές κοινωνικοποίησης μέσω της μουσικής παράδοσης. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας.
 2. Κριτήρια Επιλεξιμότητας: Σειρά προτεραιότητας.

Προαπαιτούμενες γνώσεις – προσόντα – εφόδια: Πρόσβαση στο διαδίκτυο και βασικές γνώσεις Η/Υ, άτυπη ενασχόληση με τη μουσική και τις Τέχνες.

Μεθοδολογία Εκπαίδευσης

Εξ αποστάσεως ταυτόχρονη τηλεκπαίδευση (zoom)

Εξ αποστάσεως ετερόχρονη τηλεκπαίδευση (eclass)

Δομή του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

1.«Τυπική, μη τυπική, άτυπη και εξ αποστάσεως Εκπαίδευση: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και προβληματισμοί»

Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι τις τυπικές, μη τυπικές, άτυπες και εξ αποστάσεως μορφές μάθησης και διδασκαλίας. Επίσης, να γνωρίσουν τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες και οι τέχνες, όπως η μουσική, η ζωγραφική, η λογοτεχνία στις ανάγκες της επαγγελματικής ανάπτυξης και σύγχρονης κοινωνικοποίησης.Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να εφαρμόζουν εναλλακτικές παρεμβάσεις σε περιβάλλοντα τυπικής, τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης.

 1. “Ζητήματα Ιστορικού Γραμματισμού / Παράδοση και Μουσική”)

Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η μελέτη της εθνικότητας, της παράδοσης, της  ευρωπαικότητας, της τοπικότητας, όπως εντοπίζονται τοπικές και εθνικές μουσικές κουλτούρες σε περιόδους πολέμων και ειρήνης.Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να εντάξουν τη Διά Βίου εκπαίδευση στο ιστορικό και πολιτικό συγκείμενό της ώστε να αναγνωρίζουν την εθνική και κοινωνική διάσταση της μουσικής, να αναγνωρίζουν τους μηχανισμούς της στερεοτυπικής μουσικής σκέψης ώστε να αντιμετωπίζουν φαινόμενα ρατσισμού και ξενοφοβίας στην κοινωνία και στην εκπαίδευση μέσω της «παγκοσμιοποιητικής /διεθνοποιητικής» μουσικής κουλτούρας

 1. «Ελληνική μουσική παράδοση και εκπαίδευση»
 2. Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η μελέτη της έννοιας Παράδοση,οι δημιουργικές συναντήσεις μουσικών παραδόσεων και η ιστορική ανασκόπηση αξιοποίησής της.

Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

Α) αναγνωρίζουν τη μουσική παράδοση ως διαχρονικότητα και ως συνήθεια,

Β) να προσλαμβάνουν την ελληνική παραδοσιακή μουσική ως πηγή έμπνευσης για τη νεοελληνική λόγια μουσική δημιουργία,

Γ) να αναγνωρίζουν συναντήσεις μουσικών παραδόσεων και τις επιδράσεις από την μουσική παράδοση των «άλλων».

 1. «Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας»

Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η παρουσίαση και ανάλυση των σύγχρονων θεωρητικών παραδοχών για τη μάθηση και τη διδασκαλία, καθώς και η ανάδειξη των σχέσεων παιδαγωγικής θεωρίας και εκπαιδευτικής πράξης. Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να: Α) σχεδιάζουν εκπαιδευτικές παρεμβάσεις σύμφωνα με το ερευνητικό- αναστοχαστικό μοντέλο Β) σχεδιάζουν και να υποστηρίζουν πλαίσια που ενθαρρύνουν τις αλληλεπιδράσεις, ευνοούν την εργασία σε ομάδες και κινητοποιούν τις συμμετοχικές διαδικασίες.

 1. «Πρακτικές διδασκαλίας της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής και της μουσικής των άλλων»

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται και αναλύεται το παραδοσιακό και ρεμπέτικο τραγουδι. Μελετάται η μεταμοντέρνα ανάλυση της παραδοσιακής και ρεμπέτικης μουσικής στο ρεπερτόριο της κιθάρας ως σημείο διασύνδεσης σε διαφορετικές κοινότητες. Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η διερεύνηση της διαπολιτισμικότητας στην εκπαίδευση μέσα από ποικίλα γνωστικά αντικείμενα όπως η μουσική, η λογοτεχνία και η εικόνα της χώρας, της πόλης. Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: Α) προσλαμβάνουν τη μετάβαση από το Μεταμοντερνισμό στο Ethnic, Β) αναγνωρίζουν τις πολιτισμικές συναντήσεις μέσω της μουσικής.

 1. «Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση και Πολυτροπικά Γνωστικά Αντικείμενα»

Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η διερεύνηση της πολυπολιτισμικότητας στο νέο εθνικό και κοινωνικό περιβάλλον μέσα από ποικίλα γνωστικά αντικείμενα, όπως οι Τέχνες, η λογοτεχνία, καθώς και η μελέτη πρακτικών και τρόπων αξιολόγησης διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης ή ξένης. Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: Α) σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται πολυτροπικό υλικό με ειδικό προσανατολισμό την πολιτισμική διαφορετικότητα και ετερότητα, Β) σχεδιάζουν διαφοροποιημένες διαδικασίες και να λαμβάνουν υπόψη στοιχεία, όπως η πολυγλωσσία και η πολιτισμική ετερότητα, Γ) εφαρμόζουν καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας μέσω δομικών και προφορικών προσεγγίσεων.

 1. «Καλές πρακτικές στην ελληνική μουσική παράδοση»

Σκοπός της ενότητας είναι η πολυτροπική μουσική ακρόαση και, κατά περίπτωση εκπαιδευομένου, μουσική εκτέλεση ως πιλοτική εμπειρία. Προτείνεται ερμηνευτική ακρόαση και μουσική εκτέλεση έργων α) λόγιας μουσικής με αναφορές στη μουσική παράδοση της Ελλάδας και της ευρύτερης ανατολικής Μεσογείου και β) αστυκών(sic) λαϊκών τραγουδιών. Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να ερμηνεύουν μουσικά τεχνικά σχήματα και ζητήματα.

 1. «Έμφυλες ταυτότητες στην Τέχνη και το σύγχρονο κοινωνικό περιβάλλον» Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η διερεύνηση και ανάδειξη έμφυλων ταυτοτήτων μέσα από διαδικασίες άτυπης μάθησης και αξιοποίηση των Τεχνών. Η αποδόμηση των στερεοτύπων του φύλου θα συμβάλλει στην ανάπτυξη υγειών και ισοδύναμων σχέσεων ανάμεσα στους ανθρώπους.Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:Α) προσδιορίζουν όρους, όπως «έμφυλη βία» και «έμφυλες ταυτότητες», Β) αναλογίζονται ποιες στάσεις και συμπεριφορές ενδέχεται να μεταφέρουν ή να στηρίζουν στερεότυπα φύλων και να προβληματιστούν για το πώς αυτές μπορούν να τροποποιηθούν, Γ) ανταλλάσσουν πληροφορίες καλών πρακτικών για δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης γύρω από έμφυλα θέματα στον ενεργό πληθυσμό, όπως μαθητές, σπουδαστές, ενεργούς πολίτες.
 2. «Καλές πρακτικές στην παραδοσιακή τέχνη»

Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η μελέτη του φάσματος των μορφών της Τέχνης, μέσα από μια σειρά προτεινόμενων εκπαιδευτικών μοντέλων, με πρακτικές εικαστικές προσαρμογές.Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: Α) αναγνωρίζουν και να αναλαμβάνουν τον ρόλο του εμψυχωτή, Β) παραγάγουν τεχνικές και υλικά (Παιδαγωγικά – Καλλιτεχνικά Ισοδύναμα) κατάλληλα για να προσαρμοστούν στα ενδιαφέροντα ευπαθών κοινωνικά ομάδων.

Πιστοποιητικό – Μονάδες ECVET: Με το πέρας των διδακτικών ενοτήτων και την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος από τους εκπαιδευόμενους, χορηγείται πιστοποιητικό επιμόρφωσης 420 ωρών, το οποίο αντιστοιχεί σε 21 ECVET.

Διάρκεια: 420 ώρες

Κόστος προγράμματος: 550 ευρώ

Αριθμός Δόσεων: 2 (300 με την έναρξη και 250 στο μέσον του προγράμματος)

Ημερομηνίες

1 Οκτωβρίου 2021 00:00
1 Μαΐου 2022 23:00
Φλώρινα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πληροφορίες

420 ώρες
550 ευρώ
21/4/2021-30/9/2021
Υπάρχουν εκπτωτικές πολιτικέςΑκαδημαϊκός Υπεύθυνος

Χριστίνα Σιδηροπούλου
chsidiropoulou@uowm.gr
2385055133

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Κωσταντίνος Ντίνας
kdinas@uowm.gr
2385055091
http://www.nured.uowm.gr/dinas/