Διεθνής Κώδικας για την Ασφάλεια των Πλοίων και των Λιμενικών Εγκαταστάσεων – ISPS

Πού απευθύνεται:

 • Απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ.
 • Απόφοιτους των ΑΕΝ / ΑΔΣΕΝ / ΚΕΣΕΝ.
 • Αξιωματικούς  Εμπορικού Ναυτικού.
 • Στελέχη και εργαζόμενους σε Ναυτιλιακές εταιρίες.
 • Απόφοιτους δευτεροβάθμιας και ΙΕΚ

Πού στοχεύει:
Με μια ιστορική αναδρομή τα τελευταία 25 χρόνια γίνεται κατανοητή και εμφανής η ύπαρξη πάρα πολλών τρομοκρατικών ενεργειών κατά των πλοίων και των λιμένων. Η απότομη αύξηση της τρομοκρατίας σε συνδυασμό με την πειρατεία αποτέλεσαν βασικό κριτήριο για την δημιουργία και την εφαρμογή ενός κώδικα. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η κατανόηση των μέτρων του κώδικα που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας και της εγκληματικότητας στα πλοία. Επίσης οι παράνομες δραστηριότητες μεταφοράς όπλων, ναρκωτικών, ακόμα και μεταναστών, δημιουργούν προβλήματα στην παγκόσμια κοινωνία και σε συνδυασμό με της αμέτρητες πλέον σε αριθμό πειρατείες και ληστείες σε πλοία αναδεικνύουν την ανάγκη για δημιουργία του ISPS Code.


Τι αναμένεται να επιτευχθεί:
Η γνώση προς τους ενδιαφερόμενους των απαιτήσεων του κώδικα ISPS, η σωστή τήρησή του, και ο πρακτικός τρόπος εφαρμογής των απαιτήσεων του αποτελούν τα σημαντικά μέρη αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος, δίνοντας λύσεις σε θέματα άμεσης προτεραιότητας αναφορικά με τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν από την ναυτιλιακή εταιρία καθώς και η σωστή καθοδήγηση του στόλου των πλοίων που διαχειρίζεται.


Σκοπός – Προσδοκώμενα Αποτελέσματα:
Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:

 • Η διεξαγωγή εσωτερικών επιθεωρήσεων.
 • Η εφαρμογή ειδικών μέτρων για την ενίσχυση της ασφάλειας στη θάλασσα.
 • Η ασφάλεια των πλοίων και των λιμενικών Εγκαταστάσεων.
 • Η διαμόρφωση του σχεδίου ασφαλείας της ναυτιλιακής εταιρείας.
 • Άμεσες λύσεις και να ενέργειες σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.

Μαθησιακοί Στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος:
Οι μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος είναι:

 • Η κατανόηση της έννοιας του κώδικα ISPS και η συμβολή του στην ασφάλεια του πλοίου και του λιμένα.
 • Η σωστή εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας σε πλοία και λιμενικές εγκαταστάσεις.
 • Η σημασία του σχεδίου ασφαλείας πλοίων (Ship Security Plan).
 • Ο ρόλος του αξιωματικού ασφάλειας πλοίων (Ship Security Officer) και του αξιωματικού ασφαλείας εταιρείας (Company Security Officer).
 • Οι συνέπειες που προκύπτουν λόγω της μη συμμόρφωσης στους κανόνες του κώδικα ISPS.
 • Τα απαραίτητα μέτρα που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των συνθηκών που ευνοούν την εξάπλωση της τρομοκρατίας.
 • Τα επίπεδα ασφάλειας (Security Levels).

Ομάδα Στόχος:
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι απόφοιτοι όλων των βαθμίδων, τα στελέχη και οι εργαζόμενοι των ναυτιλιακών εταιριών καθώς και όλοι οι εργαζόμενοι στο ευρύτερο περιβάλλον της ναυτιλίας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας όπου θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά.

 • Απλή φωτοτυπία Ταυτότητας
 • Αποδεικτικά Τίτλων Σπουδών (απλή φωτοτυπία)
 • Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
 • Οποιοδήποτε στοιχείο αποδεικνύει την επιλογή της αντίστοιχης εκπτωτικής πολιτικής (εφόσον έχει επιλεγεί)
 • Κάθε άλλο στοιχείο που συμβάλλει στην πληρέστερη αξιολόγηση των υποψηφίων (π.χ. αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας, διακρίσεις, αποδεικτικά προϋπηρεσίας κ.τ.λ.).

Κριτήρια Επιλεξιμότητας:
Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί κατόπιν αξιολόγησης των δικαιολογητικών, όπου οι επιτυχόντες  θα ενημερωθούν με μήνυμα στο προσωπικό τους e-mail που έχουν δηλώσει στην αίτηση.

Προαπαιτούμενες γνώσεις – προσόντα- εφόδια:

 • Απαραίτητη η πρόσβαση σε λογαριασμό e-mail.
 • Βασική γνώση χειρισμού Η/Υ.

Διάρκεια (ώρες): 150

Πιστωτικές Μονάδες (ECVET): 12.5

Τέλη παρακολούθησης: 490 ευρώ (υπάρχουν εκπτωτικές δυνατότητες) – 2 δόσεις πληρωμής, η μία πριν την έναρξη του προγράμματος και η 2η πριν τη λήξη του


Ημερομηνίες

28 Σεπτεμβρίου 2020 00:00
20 Δεκεμβρίου 2020 23:00
Κοζάνη, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πληροφορίες

150 ώρες
Εξ' αποστάσεως
490 ευρώ
Έως 11/09/2020
Υπάρχουν εκπτωτικές πολιτικές
Βιογραφικά διδασκόντων

Καθηγητής Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας & Διδάσκων / Εισηγητής Ακαδημίας

Διευθυντής StromGeo Greece Branch Office AS – Καθηγητής Ναυτικής Μετεωρολογίας

Διδάσκων Εισηγητής Κ.Ε.Σ.Ε.Ν, Πλοίαρχος Α’ Ε.Ν

Πλοίαρχος Ε.Ν

Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΕΝΑκαδημαϊκός Υπεύθυνος

Βασιλόπουλος Δημήτριος
elearning@letwm.gr
6943087995

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Κων/νος Τσανακτσίδης
ktsanaktsidis@uowm.gr
https://www.letwm.gr