Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα

Η επιμόρφωση είναι διαθέσιμη

Πού απευθύνεται

Το πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα, απευθύνεται σε Στελέχη του Δημοσίου, επαγγελματίες λογιστές και οικονομολόγους που αναζητούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε ένα σύγχρονο γνωστικό αντικείμενο που τυγχάνει διεθνούς αναγνώρισης και το οποίο πρόκειται πολύ σύντομα να εφαρμοστεί και στην χώρα μας.


Πού στοχεύει

Το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα, στοχεύει να προετοιμάσει τους επαγγελματίες του χώρου και τους αποφοίτους Ανωτάτων οικονομικών σχολών στον τομέα αυτό.


Τι αναμένεται να επιτευχθεί

Η εφαρμογή των ΔΛΠΔΤ αναμένεται να έχει σημαντικό όφελος για τους φορείς του Δημοσίου αλλά κυρίως για τους φορολογούμενους, μέσω της επαύξησης της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της ορθολογικής κατανομής των πόρων του Δημοσίου. Ωστόσο, ο ανθρώπινος παράγοντας είναι ίσως ο πλέον κρίσιμος παράγοντας στην επιτυχή εφαρμογή της όλης προσπάθειας.

Σκοπός του εν λόγω προγράμματος κατάρτισης είναι να προετοιμάσει τα στελέχη που θα κληθούν να τα εφαρμόσουν και να συμβάλει στην διαθεσιμότητα ενός απαραίτητου πόρου στην Πολιτεία όσο και την ευκαιρία για προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη στους συμμετέχοντες.

Σκοπός – Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου τομέα (International Public Sector Accounting Standards), έχουν την βάση τους στα IFRS (International Financial Reporting Standards) και αποτελούν την αντίδραση της λογιστικής:

α) στην υποστήριξη των διοικούντων για την λήψη αποφάσεων, καθώς η πρόσφατη οικονομική χρήση απέδειξε ότι η ταμιακή βάση δεν αποτελεί κατάλληλο μέσο για τον σκοπό αυτό και

β) την απαίτηση των κοινωνιών για τον ορθολογικό και αποδοτικό τρόπο κατανομής των Δημοσίων πόρων, την επαύξηση της λογοδοσίας και της διαφάνειας στην διαχείριση του Δημοσίου χρήματος.

Τα ΔΛΠΔΤ, έχουν ήδη εφαρμοστεί σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο και έχουν επιλεγεί ως το πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς σε μεγάλες οντότητες όπως το NATO, η Ευρωπαϊκή Ένωση κα.

Επιπλέον, η εισαγωγή της αρχής του δεδουλευμένου (accrual basis) στην δημόσια χρηματοοικονομική αναφορά και οι εκτενέστατες γνωστοποιήσεις, αποτελούν ένα πολύτιμο μέσο για την βελτίωση της λογιστικής πληροφορίας για την λήψη αποφάσεων στον Δημόσιο τομέα και την επαύξηση της λογοδοσίας και της διαφάνειας. Ειδικά, στον τομέα της διαφάνειας η χώρα μας συνεχώς βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των χωρών του Ευρωπαϊκού χώρου. 

Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων σε έναν αναδυόμενο τομέα της λογιστικής, ώστε οι απόφοιτοι να είναι κατά το δυνατόν κατάλληλα προετοιμασμένοι για να στελεχώνουν οικονομικές υπηρεσίες φορέων του Δημοσίου και να ανταποκριθούν στις ανάγκες της νέας εποχής.

Μαθησιακοί Στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα εξειδίκευσης που καλύπτει σχεδόν όλο το εύρος των ΔΛΠΔΤ και αποτελείται από τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 • Κανόνες δεοντολογίας λογιστών και ελεγκτών
 • Εννοιολογικό πλαίσιο ΔΛΠΔΤ & αρχές σύνταξης οικονομικών καταστάσεων
 • ΔΛΠΔΤ 1 – Παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων

 

 • Πάγιο ενεργητικό
 • ΔΛΠΔΤ 17: Ιδιοχρησιμοποιούμενα περιουσιακά στοιχεία
 • ΔΛΠΔΤ 5: Κόστος δανεισμού
 • ΔΛΠΔΤ 16: Επενδυτικά ακίνητα
 • ΔΛΠΔΤ 13: Μισθώσεις
 • ΔΛΠΔΤ 31: Άυλα περιουσιακά στοιχεία
 • ΔΛΠΔΤ 21 & 26: Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων
 • Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
 • ΔΛΠΔΤ 12: Αποθέματα
 • ΔΛΠΔΤ 28: Χρηματοοικονομικά μέσα – Παρουσίαση
 • ΔΛΠΔΤ 29: Χρηματοοικονομικά μέσα – Αναγνώριση και επιμέτρηση
 • ΔΛΠΔΤ 30: Χρηματοοικονομικά μέσα – Γνωστοποιήσεις
 • Έσοδα και έξοδα
 • ΔΛΠΔΤ 9: Πωλήσεις από συναλλαγές που εμπεριέχουν αντάλλαγμα
 • ΔΛΠΔΤ 23: Πωλήσεις από συναλλαγές που δεν εμπεριέχουν αντάλλαγμα
 • ΔΛΠΔΤ 11: Κατασκευαστικά συμβόλαια
 • ΔΛΠΔΤ 4: Επίδραση μεταβολών συναλλαγματικών ισοτιμιών

 

 • Υποχρεώσεις
 • ΔΛΠΔΤ 19: Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις
 • ΔΛΠΔΤ 39: Παροχές σε εργαζόμενους

 

 • Πρώτη εφαρμογή
 • ΔΛΠΔΤ 33: Πρώτη εφαρμογή της αρχής του δεδουλευμένου
 • Οικονομικές καταστάσεις και γνωστοποιήσεις
 • ΔΛΠΔΤ 24: Παρουσίαση του προϋπολογισμού στις οικονομικές καταστάσεις
 • ΔΛΠΔΤ 18: Πληροφόρηση κατά τομέα
 • ΔΛΠΔΤ 20: Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών
 • ΔΛΠΔΤ 2: Κατάσταση ταμιακών ροών
 • ΔΛΠΔΤ 3: Λογιστικές πολιτικές, αλλαγή λογιστικών εκτιμήσεων και διόρθωση σφαλμάτων
 • ΔΛΠΔΤ 14: Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού

 

Ομάδα Στόχος

Το πρόγραμμα στοχεύει στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Στελέχη του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα.
 • Λογιστές, Ελεγκτές, οικονομολόγοι και απόφοιτοι Ανωτάτων Οικονομικών Σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Ένα από τα βασικά κριτήρια επιλεξιμότητας των συμμετεχόντων αποτελεί το τρέχων εργασιακό status τους. Ως εκ τούτου προτεραιότητα θα δοθεί σε:

 • στελέχη του Δημοσίου τομέα με καθήκοντα που άπτονται των οικονομικών ή/και της διαχείρισης πόρων.
 • επαγγελματίες του Ιδιωτικού τομέα (λογιστές, οικονομολόγους και ελεγκτές)
 • Πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από κάθε μέρος της Ελλάδας ή το εξωτερικό, εφόσον το Πρόγραμμα θα είναι εξ αποστάσεως, με σύγχρονη εκπαίδευση.

Προαπαιτούμενες γνώσεις – προσόντα- εφόδια (πχ πρόσβαση στο διαδίκτυο, γνώσεις Η/Υ):

Το πρόγραμμα δεν απαιτεί προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία ή εξειδικευμένη γνώση παρά μόνο βασικές γνώσεις λογιστικής. Λοιπές γνώσεις που απαιτούνται:

 • Βασικές γνώσεις σε υπολογιστή και κατοχή προσωπικού λογαριασμού email
 • Δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο και σύνδεσης με πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Προαιρετικά βασικές γνώσεις:

 • ΕΛΠ Ν. 4308/2014
 • ΔΠΧΑ (Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς)
 • Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο lower)

Διάρκεια (ώρες): 100

Πιστοποιητικό – Μονάδες (ECVET): 11,5

Τέλη παρακολούθησης: 380 ευρώ (υπάρχουν εκπτωτικές δυνατότητες) – 2 δόσεις πληρωμής

Περιγραφή

Μέγιστο Ποσοστό %

Εφάπαξ προπληρωμή

10%

Άνεργοι- Πολύτεκνοι- Άτομα με ειδικές ανάγκες

30%

Υπάλληλοι του Πανεπιστημίου ή του Δημόσιου τομέα

30%

Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων συγγενών πρώτου και δεύτερου βαθμού.

20%

Εκπαιδευόμενοι που έχουν παρακολουθήσει ή παρακολουθούν επιμορφωτικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας

20%

Σε περίπτωση συμμετοχής, σε προγράμματα τριών ατόμων και πάνω από τον ίδιο φορέα

15%

Διαμένοντες μόνιμα εκτός Δ. Μακεδονίας (για τα δια ζώσης προγράμματα)

15%

Γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000 ευρώ ή με ανήλικο τέκνο με ειδικές ανάγκες

20%

Άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 10.000 ευρώ

20%

Εταιρικές εκπτώσεις (έως τρία άτομα)

20%

Εταιρικές εκπτώσεις (από τέσσερα άτομα και άνω)

30%

Να σημειωθεί ότι δεν μπορεί να εφαρμοστούν στο ίδιο πρόσωπο αθροιστικά ποσοστά έκπτωσης. Ορίζεται μόνο ένα, το μεγαλύτερο που δικαιούται.

Το κόστος Παρακολούθησης του Προγράμματος καταβάλλεται σε 2 ισόποσες δόσεις (η ά δόση καταβάλλεται υποχρεωτικά στην αρχή του Προγράμματος).

 

Ημερομηνίες

14 Δεκεμβρίου 2020 00:00
14 Δεκεμβρίου 2021 00:00
Κοζάνη, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πληροφορίες

100 ώρες
Εξ' αποστάσεως
380 ευρώ
Έως 6/12/2020
Υπάρχουν εκπτωτικές πολιτικέςΑκαδημαϊκός Υπεύθυνος

Σαριαννίδης Νικόλαος
nsariannidis@uowm.gr

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Σαριαννίδης Νικόλαος
nsariannidis@uowm.gr
2461056206
κιν: 6953004119