Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας σε Διαπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα

Η επιμόρφωση είναι διαθέσιμη

Πού απευθύνεται

Το πρόγραμμα αφορά όσους: α) ενδιαφέρονται για τα ζητήματα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και επιθυμούν να  ενισχύσουν τη διαπολιτισμική ετοιμότητα, β)εμπλέκονται ή προτίθενται να εμπλακούν στον τομέα της διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας είτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. γ) απασχολούνται σε κέντρα κοινότητας, κέντρα φιλοξενίας, τάξεις υποδοχής και ένταξης προσφύγων ή μεταναστών μαθητών.


Πού στοχεύει

Στοχεύει στο να εξειδικεύει εκπαιδευτικούς και υποψήφιους εκπαιδευτικούς που ασχολούνται με τη γλωσσική διδασκαλία και να τους εφοδιάζει με όλα τα αναγκαία τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, ώστε να εφαρμόζουν καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία της Ελληνικής ως  δεύτερης/ξένης γλώσσας (Γ2/ΞΓ). Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποσκοπεί στην παροχή εξειδικευμένης κατάρτισης και εξειδικευμένων γνώσεων  σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων σχετικά με την Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, τη Διγλωσσία, τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, τον σχεδιασμό, την παραγωγή διδακτικού υλικού και ειδικά θέματα διδασκαλίας της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.


Τι αναμένεται να επιτευχθεί

Να αναπτύξουν οι επιμορφούμενοι τις απαραίτητες  δεξιότητες, ώστε να συμβάλλουν στην εφαρμογή αποτελεσματικών πρακτικών σε πολύ/διαπολιτισμικά εκπαιδευτικά πλαίσια.


Σκοπός – Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Επιδιώκει: α) την παροχή επιστημονικής συγκρότησης και ερευνητικής κατάρτισης των εκπαιδευομένων για τη βαθύτερη κατανόηση του προσφυγικού φαινομένου στη διεθνή και ευρωπαϊκή του διάσταση, καθώς και την εκπαιδευτική διαχείριση των μεταναστευτικών και προσφυγικών πληθυσμών. β) τον εφοδιασμό των εκπαιδευόμενων με εκείνες τις γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες, προκειμένου, μετά το πέρας του προγράμματος, να είναι σε θέση να παρέχουν αποτελεσματικές υπηρεσίες εκπαίδευσης και υποστήριξης σε πρόσφυγες και μετανάστες μαθητές.

Ο επιμορφούμενος, μετά  την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, αναμένεται να είναι σε θέση:

 • να ιεραρχεί τις εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα
 • να εφαρμόζει τα κατάλληλα διδακτικά μέσα και τις κατάλληλες μεθόδους και καινοτομίες για τη γλωσσική εκπαίδευση αυτών των πληθυσμών
 • να γνωρίζει και να είναι σε θέση να αξιοποιήσει στη διδακτική πράξη τις σύγχρονες προσεγγίσεις για τις τεχνικές διδασκαλίας των γλωσσικών δεξιοτήτων
 • να αναπτύσσει δεξιότητες και στρατηγικής διαπολιτισμικής κατανόησης και επικοινωνίας
 • να μπορεί να σχεδιάζει, να εφαρμόζει στη διδακτική πράξη και να αξιολογεί διδακτικές ενότητες μικρότερης ή μεγαλύτερης διάρκειας
 • να σχεδιάζει σχέδια μαθημάτων κατάλληλα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των μαθητών και εκπαιδευομένων
 • να μπορεί να αξιολογεί με εναλλακτικούς τρόπους το γλωσσικό επίπεδο, καθώς και τις εκπαιδευτικές ανάγκες και προσδοκίες μαθητών από άλλα γλωσσικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα
 • να παρέχει υπηρεσίες στήριξης και συναισθηματικής ενδυνάμωσης των μαθητών μεταναστών και προσφύγων και των οικογενειών τους

Μαθησιακοί Στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

 • διαχείριση της εκπαιδευτικής ετερότητας σε τυπικές και άτυπες μορφές εκπαίδευσης.
 • ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των διδασκόντων, καθώς και στη δημιουργία νέας γνώσης.
 • εξοικείωση με στρατηγικές κατανόησης/παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου στην Ελληνική ως Γ2/ΞΓ καθώς επίσης και με τεχνικές ενίσχυσης στρατηγικών και των αντίστοιχων γλωσσικών δεξιοτήτων.
 • κατανόηση του ρόλο του μαθησιακού περιβάλλοντος και του εκπαιδευτικού στην καλλιέργεια των  δεξιοτήτων και στρατηγικών αποτελεσματικής διαπολιτισμικής επικοινωνίας.
 • βελτιστοποιήση της διδασκαλίας λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες μαθησιακές και πολιτισμικές ανάγκες του πληθυσμού-στόχου.
 • ανάπτυξη δεξιοτήτων διαπολιτισμικής ετοιμότητας και ενσυναίσθησης για ζητήματα ταυτότητας και ένταξης μεταναστευτικών ομάδων.

Το πρόγραμμα δομείται γύρω από τις παρακάτω Εκπαιδευτικές Ενότητες

Α ΕΞΑΜΗΝΟ

 1. H Ελλάδα της μετανάστευσης: Διαπολιτισμική εκπαίδευση και εκπαίδευση προσφύγων μαθητών και μαθητριών
 2. Ο δίγλωσσος μαθητής και οι στρατηγικές ανάπτυξης του λόγου του
 3. Διαπολιτισμικές δεξιότητες και επαγγελματική ταυτότητα εκπαιδευτικών
 4. Διδασκαλία των γλωσσικών δεξιοτήτων στην Ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα
 5. Εναλλακτική αξιολόγηση στο γλωσσικό μάθημα

Β ΕΞΑΜΗΝΟ

 1. Διαπολιτισμικές δεξιότητες και στρατηγικές μαθητών σε πολυπολιτισμικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα
 2. Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας για μαθητές μικρής ηλικίας σε ψηφιακά περιβάλλοντα
 3. Αφήγηση και δημιουργική γραφή σε διαπολιτισμικά περιβάλλοντα
 4. Σχέσεις σχολείου και οικογένειας σε πολιτισμικά διαφοροποιημένο πλαίσιο
 5. Διαπολιτισμική Συμβουλευτική

Ομάδα Στόχος

Το πρόγραμμα αφορά  όσους: α) ενδιαφέρονται για τα ζητήματα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και επιθυμούν να  ενισχύσουν τη διαπολιτισμική ετοιμότητα, β)εμπλέκονται ή προτίθενται να εμπλακούν στον τομέα της διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας είτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. γ) απασχολούνται σε κέντρα κοινότητας, κέντρα φιλοξενίας, τάξεις υποδοχής και ένταξης προσφύγων ή μεταναστών μαθητών.


Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και τύπων σχολείων
 • Αδιόριστους εκπαιδευτικούς
 • Υποψήφιους εκπαιδευτικούς
 • Στελέχη της εκπαίδευσης
 • Κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους
 • Εκπαιδευτικούς των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας
 • Φοιτητές προπτυχιακού και μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών
 • Εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής που υπηρετούν σε τμήματα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, υποδοχής, τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας
 • Εργαζόμενους ιδιωτικών και δημόσιων φορέων παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μετανάστες, πρόσφυγες κλπ)
 • Όποιους ενδιαφέρονται να επιμορφωθούν σε θέματα διαχείρισης ατόμων με διαφορετικό γλωσσικό και πολιτισμικό υπόβαθρο.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας όπου θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά.

 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών

Πιστοποιητικό – Μονάδες ECVET = 30 Μονάδες

Διάρκεια (ώρες):  600

Κόστος προγράμματος: 600 ευρώ

Το κόστος παρακολούθησης του Προγράμματος καταβάλλεται σε δύο (2) ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου. Εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων: Έκπτωση 15% – Για φοιτητές του Π.Δ.Μ. η εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων έχει έκπτωση 20%

Ημερομηνίες

26 Σεπτεμβρίου 2020 00:00
30 Ιουνίου 2021 23:59
Φλώρινα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πληροφορίες

600 ώρες
600 ευρώ
Έως 20/09/2020
Υπάρχουν εκπτωτικές πολιτικέςΑκαδημαϊκός Υπεύθυνος

Ελένη Γρίβα
egriva@uowm.gr

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Ελένη Γρίβα
egriva@uowm.gr