Διαχείριση κρίσεων και αλλαγών – Πρακτικές εφαρμογές στη διοίκηση

Η επιμόρφωση είναι διαθέσιμη

Πού απευθύνεται

 • Σε Πτυχιούχους Ανώτατης Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης από κάθε μέρος της Ελλάδας ή το εξωτερικό, εφόσον το Πρόγραμμα θα είναι δια ζώσης και εξ αποστάσεως, με σύγχρονη ή ασύγχρονη εκπαίδευση.
 • Σε Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων Εκπαίδευσης,
 • Συμβούλους, Διευθυντές, τμηματάρχες, τομεάρχες, προϊστάμενους και πάσης φύσεως διοικητικά στελέχη.
 • Σε απόφοιτους ιδιωτικής εκπαίδευσης και Ι.Ε.Κ.
 • Σε απόφοιτους Β/θμιας Εκπαίδευσης που απασχολούνται ως διοικητικό προσωπικό ή προσωπικό γραμματειακής υποστήριξης.

Πού στοχεύει

Το παρόν Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης στοχεύει

 • Στην απόκτηση βασικών γνώσεων στις επικοινωνιακές και εργασιακές δεξιότητες, σε τεχνικές διαχείρισης κρίσεων και αλλαγών, τις οποίες πρέπει να διαθέτουν οι εκπαιδευόμενοι ως εργαζόμενοι σε Οργανισμούς και Επιχειρήσεις ως διευθυντικά στελέχη, προϊστάμενοι, τομεάρχες, γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη, ώστε να ενισχύσουν τις παραγωγικές δυνατότητες μέσα στον επαγγελματικό χώρο
 • Στην αντιμετώπιση των εργασιακών προβλημάτων, κρίσεων και αλλαγών στη διοίκηση, ώστε να κατανοήσουν την ηθική και την κοινωνική ευθύνη ενός Οργανισμού/ Επιχείρησης.
 • Στην ανίχνευση και στη συνειδητοποίηση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων και συστημάτων επικοινωνίας σε συνάφεια με την ηθική των Οργανισμών/Επιχειρήσεων
 • Στη γνώση και κατανόηση των ζητημάτων που αφορούν στην εταιρική και κοινωνική ηθική ευθύνη, στην ηθική ηγεσία του σύγχρονου ηγέτη μέσα από την κατανόηση της σημαντικότητας του ρόλου του στην παραγωγική διαδικασία και του καθοδηγητικού του ρόλου στη διοίκηση.
 • Στην συνειδητοποίηση ότι σ᾽ ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ασταθές επιχειρησιακό περιβάλλον οι οργανισμοί και τα στελέχη τους βρίσκονται αντιμέτωποι με νέες προκλήσεις και απαιτείται ευελιξία και προσαρμοστικότητα για την επιτυχή διαχείριση απέναντι σε μεταβολές, και αλλαγές που υφίστανται όχι μόνο στο εργασιακό περιβάλλον αλλά και στην πολυπολιτισμική κοινωνία την οποία ζούμε.
 • Στην αναβάθμιση των ικανοτήτων, των τωρινών και μελλοντικών εργαζομένων, όπου καθίσταται αναγκαία η εκπαίδευση στις ρητορικές-επικοινωνιακές τεχνικές, στα συστήματα επικοινωνίας, τα μοντέλα, στις θεωρίες σημειωτικής ανάλυσης, στις τεχνικές και μεθόδους διαχείρισης συγκρούσεων, στους προληπτικούς τρόπους αντιμετώπισής τους, στη διαπραγμάτευση και στη διαμεσολάβηση, στη λήψη αποφάσεων και στη δυναμική της ομάδας στη διοίκηση, στα ζητήματα που συνήθως απασχολούν σήμερα τη διοίκηση
 • Στην ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων, στρατηγικών και τεχνικών που θα συμβάλλουν στην ικανότητα της διαχείρισης θεμάτων και κρίσεων κυρίως στο εργασιακό περιβάλλον ενόψει απρόσμενων προβλημάτων και αλλαγών.

Τι αναμένεται να επιτευχθεί

Το συγκεκριμένο Δια Βίου Πρόγραμμα, φιλοδοξεί να αναπτύξει τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη μια φιλοσοφία επικοινωνιακών στρατηγικών και τεχνικών για την αντιμετώπιση συγκρούσεων, πρόκλησης άγχους, αλλαγών στη Διοίκηση, απρόοπτων καταστάσεων, όπως η σύγχρονη απειλητική μορφή πανδημίας με δυσμενείς επιδράσεις στην ομαλή λειτουργία, οικονομία και διοίκηση των Οργανισμών και Επιχειρήσεων.

Η ανάπτυξη και βελτίωση επικοινωνιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων είναι ιδιαίτερη χρήσιμη σήμερα, όπου το εργασιακό περιβάλλον παρουσιάζεται ολοένα και πιο πολύπλοκο, ευμετάβολο και συχνά απρόβλεπτο.


Σκοπός

Το παρόν Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης αποσκοπεί στην απόκτηση βασικών γνώσεων στις επικοινωνιακές και εργασιακές δεξιότητες, σε τεχνικές διαχείρισης κρίσεων και αλλαγών, τις οποίες πρέπει να διαθέτουν οι εκπαιδευόμενοι ως εργαζόμενοι σε Οργανισμούς και Επιχειρήσεις ως διευθυντικά στελέχη, προϊστάμενοι, τομεάρχες, γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη, ώστε να ενισχύσουν τις παραγωγικές δυνατότητες μέσα στον επαγγελματικό χώρο, να διευκολυνθούν σημαντικά στην αντιμετώπιση των εργασιακών προβλημάτων και αλλαγών στη διοίκηση, να κατανοήσουν την ηθική και την κοινωνική ευθύνη ενός Οργανισμού/ Επιχείρησης. Επιδιώκεται η ανίχνευση και η συνειδητοποίηση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων και συστημάτων επικοινωνίας σε συνάφεια με την ηθική των Οργανισμών/Επιχειρήσεων, την εταιρική και κοινωνική ηθική ευθύνη, την ηθική ηγεσία του σύγχρονου ηγέτη μέσα από την κατανόηση της σημαντικότητας του ρόλου του στην παραγωγική διαδικασία και του καθοδηγητικού του ρόλου στη διοίκηση. Στο διαρκώς μεταβαλλόμενο και ασταθές επιχειρησιακό περιβάλλον οι οργανισμοί και τα στελέχη τους βρίσκονται αντιμέτωποι με νέες προκλήσεις και απαιτείται ευελιξία και προσαρμοστικότητα για την επιτυχή διαχείρισή τους. Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των ικανοτήτων, των τωρινών και μελλοντικών εργαζομένων, καθίσταται αναγκαία η εκπαίδευση στις ρητορικές-επικοινωνιακές τεχνικές, στα συστήματα επικοινωνίας, τα μοντέλα, στις θεωρίες σημειωτικής ανάλυσης, στις τεχνικές και μεθόδους διαχείρισης συγκρούσεων, στους προληπτικούς τρόπους αντιμετώπισής τους, στη διαπραγμάτευση και στη διαμεσολάβηση, στη λήψη αποφάσεων και στη δυναμική της ομάδας στη διοίκηση, στα ζητήματα που συνήθως απασχολούν σήμερα τη διοίκηση και γενικότερα στην ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων, στρατηγικών και τεχνικών που θα συμβάλλουν στην ικανότητα της διαχείρισης θεμάτων και κρίσεων στο εργασιακό περιβάλλον.


Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

 • Να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι τα απαραίτητα προσόντα, προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις της διαχείρισης κρίσεων και αλλαγών στη διοίκηση
 • Να αναπτύξουν επικοινωνιακές δεξιότητες στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
 • Να αναπτύξουν νέες επικοινωνιακές στρατηγικές και τεχνικές, με σκοπό τη λήψη αποφάσεων, την ανατροπή των συγκρούσεων σε καθημερινό επίπεδο
 • Να γνωρίσουν, να κατανοήσουν και να ασκηθούν πρακτικά στη διαπραγμάτευση και διαμεσολάβηση ως μοντέλα δυναμικής επικοινωνίας στο πλαίσιο των συνεχών και ραγδαίων οικονομικών, κοινωνικών και ηθικών μεταβολών.
 • Να χρησιμοποιήσουν τις ικανότητες της συναισθηματικής νοημοσύνης, ώστε να διαχειρίζονται συγκρούσεις, που προκύπτουν στη μεταξύ τους συνεργασία
 • Να διευρύνουν τις γνώσεις τους στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, ετερότητα και στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, που είναι στελέχη και εργαζόμενοι στη διοίκηση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
 • Να εκπαιδευθούν και να καταρτιστούν σε γενικές και ειδικές γνώσεις που αφορούν ζητήματα στη διοίκηση και διασφαλίζουν την έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας όπου θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά.

 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Οποιοδήποτε στοιχείο αποδεικνύει την επιλογή της αντίστοιχης εκπτωτικής πολιτικής (εφόσον έχει επιλεγεί)

Κριτήρια επιλεξιμότητας/Ενημέρωση αξιολόγησης

Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί κατόπιν αξιολόγησης των δικαιολογητικών που έχουν επισυνάψει στην ηλεκτρονική αίτηση. Οι επιτυχόντες  θα ενημερωθούν με μήνυμα στο προσωπικό τους e-mail που έχουν δηλώσει κατά τη διαδικασία της αίτησης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αίτηση υποβάλλεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά με την επισύναψη των απαραίτητων εγγράφων.

Πιστωτικές μονάδες:
60 ECTS

Διάρκεια
Το Πρόγραμμα έχει ετήσια εντατική εννεάμηνη (9) διάρκεια και αντιστοιχεί σε 400 ώρες εκπαίδευσης. Αναλυτικότερα:
• Οι 300 ώρες αντιστοιχούν σε ώρες διδασκαλίες
• Οι 100 ώρες αντιστοιχούν στη συγγραφή μιας εργασίας, μιας μελέτης περίπτωσης, προσομοιώσεις και παιχνίδια ρόλων στην επικοινωνία
• Τα μαθήματα είναι δέκα (10) και κάθε κύκλος μαθήματος αντιστοιχεί σε 30 ώρες

Τρόπος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων
• Μία (1) εργασία μέχρι 700 λέξεις
• Μία (1) μελέτη περίπτωσης
• Συμμετοχή σε πρακτική άσκηση ή επικοινωνιακά παιχνίδια ρόλων


Τέλη παρακολούθησης: 600 ευρώ (Υπάρχουν εκπτωτικές πολιτικές)

Η εξόφληση των διδάκτρων σε κάθε περίπτωση γίνεται σε δύο δόσεις, πριν από την έναρξη του κάθε εξαμήνου. Η εφάπαξ εξόφληση (15% έκπτωση) γίνεται πριν από την έναρξη του Α’ εξαμήνου. Προβλέπεται 50% ΕΚΠΤΩΣΗ στους μεταπτυχιακούς φοιτητές των ΠΜΣ:

 • ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (2016-2018)
 • ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΟΥ- ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ (2018-2019)
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ (2020-)

Ημερομηνίες

8 Οκτωβρίου 2020 09:35
30 Ιουνίου 2021 23:00
Κοζάνη, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πληροφορίες

400 ώρες
600 ευρώ
Έως 30/09/2020
Υπάρχουν εκπτωτικές πολιτικέςΑκαδημαϊκός Υπεύθυνος

Σωτηρία Τριαντάρη
managecrisis@uowm.gr

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Σωτηρία Τριαντάρη
managecrisis@uowm.gr
2461068157
https://mst.uowm.gr/?page_id=488