×

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Ποιότητα και ασφάλεια στη Ναυτιλία

Ημερομηνίες

Έναρξη:

23/09/2022

Λήξη:

2022/12/23

Διάρκεια:

110 ώρες

Εκπαίδευση

Εξ' Αποστάσεως

Κόστος

Κόστος:

340 €
ανά Εκπαιδευτική Ενότητα

Εκπτωτικές Πολιτικές:

OXI

Αιτήσεις εώς:

23/09/2022

Διεθνής Κώδικας για την Ασφάλεια των Πλοίων και των Λιμενικών Εγκαταστάσεων – ISPS [Ποιότητα και ασφάλεια στη Ναυτιλία]

Επιθεώρηση Δεξαμενοπλοίων και Σύστημα Αυτοαξιολόγησης – T.M.S.A [Ποιότητα και ασφάλεια στη Ναυτιλία]

Διεθνής Κώδικας Ασφαλούς Διαχείρισης Πλοίων – ISM [Ποιότητα και ασφάλεια στη Ναυτιλία]

Λειτουργική Διαχείριση Πλοίων [Ποιότητα και ασφάλεια στη Ναυτιλία]

Ναυτικό & Ναυτιλιακό Δίκαιο [Ποιότητα και ασφάλεια στη Ναυτιλία]

Ευστάθεια πλοίων και υπολογισμοί βυθισμάτων [Ποιότητα και ασφάλεια στη Ναυτιλία]

Πληροφορίες

 • Απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ.
 • Απόφοιτους των ΑΕΝ / ΑΔΣΕΝ / ΚΕΣΕΝ.
 • Αξιωματικούς  Εμπορικού Ναυτικού.
 • Στελέχη και εργαζόμενους σε Ναυτιλιακές εταιρίες.
 • Απόφοιτους δευτεροβάθμιας και ΙΕΚ

Με τη ναυτιλιακή βιομηχανία να τρέχει σε φρενήρεις ρυθμούς και με τις ανάγκες  που προκύπτουν καθημερινά στη διαχείριση των πλοίων, υπάρχουν ορισμένοι κανόνες  για τις φορτώσεις και την ασφαλή ναυσιπλοΐα των πλοίων, οι όποιοι παραμένουν αμετάβλητοι  και διατηρούν τις αρχές που έχουν ως στόχο την ασφάλεια των πληρωμάτων, των πλοίων, των διακινούμενων φορτίων και του περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο αυτών των συνθηκών και με γνώμονα ότι η συνεχής εκπαίδευση είναι το καλύτερο μέσο για την τήρηση των κανόνων,  προσπαθούμε να συνεισφέρουμε μέσα από τη δική μας γνώση στη γνώση των νέων αξιωματικών Ε.Ν. στα νέα στελέχη των ναυτιλιακών εταιρειών αλλά και πάντων των εμπλεκομένων του χώρου.

Το πρόγραμμα περιέχει 6 ενότητες οι οποίες καλύπτουν όλες τις πτυχές ασφάλειας των εμπορικών πλοίων. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται μέσα σε διάστημα τριών μηνών.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η κατανόηση:

 • Του συστήματος ασφαλούς διαχείρισης, η χρήση και χρησιμότητά του στο πλοίο.
 • Κινδύνων και ενεργειών από τις οποίες οφείλει να υιοθετήσει.
 • Κανόνων σύμφωνα με τη SOLAS για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την ασφάλεια του πλοίου.
 • Του τρόπου εκπαίδευσης και πιστοποίησης του πληρώματος και του προσωπικού μιας ναυτιλιακής εταιρίας.
 • Να γνωρίσουν τη γενική έννοια της ευστάθειας πλοίων.
 • Να γνωρίσουν την έννοια του μετάκεντρου και του μετακεντρικού ύψους.
 • Να γνωρίσουν τους πιθανούς κινδύνους και τους παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν σε έλλειψη ευστάθειας σε πραγματικές καταστάσεις.
 • Να γνωρίσουν τους κανονισμούς της Διεθνούς Συνθήκης της Γραμμής φόρτωσης.
 • Να γνωρίσουν τις πρακτικές για το σωστό προσδιορισμό του φορτίου μέσω έλεγχου βυθισμάτων (draft survey).
 • Η λειτουργική διαχείριση του πλοίου.
 • Ο ρόλος του πλοιοκτήτη και η μορφή ναύλωσης του κάθε πλοίου.
 • Οι τύποι των εμπορικών πλοίων και η στελέχωση τους.
 • Η λειτουργία των ναυτιλιακών εταιριών.
 • Ο τρόπος διαχείρισης φορτίου.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι απόφοιτοι όλων των βαθμίδων, τα στελέχη και οι εργαζόμενοι των ναυτιλιακών εταιριών καθώς και όλοι οι εργαζόμενοι στο ευρύτερο περιβάλλον της ναυτιλίας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας όπου θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά.

 • Απλή φωτοτυπία Ταυτότητας
 • Αποδεικτικά Τίτλων Σπουδών (απλή φωτοτυπία)
 • Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
 • Οποιοδήποτε στοιχείο αποδεικνύει την επιλογή της αντίστοιχης εκπτωτικής πολιτικής (εφόσον έχει επιλεγεί)
 • Κάθε άλλο στοιχείο που συμβάλλει στην πληρέστερη αξιολόγηση των υποψηφίων (π.χ. αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας, διακρίσεις, αποδεικτικά προϋπηρεσίας κ.τ.λ.).

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί κατόπιν αξιολόγησης των δικαιολογητικών, όπου οι επιτυχόντες  θα ενημερωθούν με μήνυμα στο προσωπικό τους e-mail που έχουν δηλώσει στην αίτηση.

Προαπαιτούμενες γνώσεις – προσόντα- εφόδια:

 • Απαραίτητη η πρόσβαση σε λογαριασμό e-mail.
 • Βασική γνώση χειρισμού Η/Υ.

Πιστωτικές Μονάδες (ECVET): 12.5

Ανάλυση Διδακτικών Ενοτήτων :

 • Πού απευθύνεται
  • Απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ.
  • Απόφοιτους των ΑΕΝ / ΑΔΣΕΝ / ΚΕΣΕΝ.
  • Αξιωματικούς  Εμπορικού Ναυτικού.
  • Στελέχη και εργαζόμενους σε Ναυτιλιακές εταιρίες.
  • Απόφοιτους δευτεροβάθμιας και ΙΕΚ

  Πού στοχεύει

  Με τη ναυτιλιακή βιομηχανία να τρέχει σε φρενήρεις ρυθμούς και με τις ανάγκες  που προκύπτουν καθημερινά στη διαχείριση των πλοίων, υπάρχουν ορισμένοι κανόνες  για τις φορτώσεις και την ασφαλή ναυσιπλοΐα των πλοίων, οι όποιοι παραμένουν αμετάβλητοι  και διατηρούν τις αρχές που έχουν ως στόχο την ασφάλεια των πληρωμάτων, των πλοίων, των διακινούμενων φορτίων και του περιβάλλοντος.

  Στο πλαίσιο αυτών των συνθηκών και με γνώμονα ότι η συνεχής εκπαίδευση είναι το καλύτερο μέσο για την τήρηση των κανόνων,  προσπαθούμε να συνεισφέρουμε μέσα από τη δική μας γνώση στη γνώση των νέων αξιωματικών Ε.Ν. στα νέα στελέχη των ναυτιλιακών εταιρειών αλλά και πάντων των εμπλεκομένων του χώρου, στο θέμα του SHIP  STABILITY AND DRAFT SURVEY, δηλαδή την «ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟ ΒΥΘΙΣΜΑΤΩΝ» για όλα τα πλοία του εμπορικού στόλου.


  Τι αναμένεται να επιτευχθεί

  Η επανάληψη των βασικών εννοιών της ευστάθειας πλοίων και η επεξήγηση νέων, η κατανόηση της βασικής θεωρίας και η ενίσχυση γνώσεων στον έλεγχο και στην αποφυγή λαθών στον προσδιορισμό της ποσότητας φορτίων μέσω της τεχνικής του draft survey ,η εκμάθηση των κανονισμών και απαιτήσεων που διέπουν  το κάθε είδος πλοίου, είναι επιτακτική ανάγκη για τους Πλοίαρχους όλων των τάξεων, και  τα Στελέχη των Ναυτιλιακών Εταιριών.


  Σκοπός – Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

  Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες:

  • Να γνωρίσουν τη γενική έννοια της ευστάθειας πλοίων.
  • Να γνωρίσουν την έννοια του μετάκεντρου και του μετακεντρικού ύψους.
  • Να γνωρίσουν τους πιθανούς κινδύνους και τους παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν σε έλλειψη ευστάθειας σε πραγματικές καταστάσεις.
  • Να γνωρίσουν τους κανονισμούς της Διεθνούς Συνθήκης της Γραμμής φόρτωσης.
  • Να γνωρίσουν τις πρακτικές για το σωστό προσδιορισμό του φορτίου μέσω έλεγχου βυθισμάτων (draft survey).

  Μαθησιακοί Στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

  Οι μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος είναι:

  • Η αποφυγή και η αξιολόγηση των κινδύνων λόγω κακής φόρτωσης.
  • Η πρόβλεψη και η αντιμετώπιση σε περίπτωση μετατόπισης του φορτίου.
  • Η αποφυγή καθυστέρησης  και οικονομικής  ζημίας κατά την εκτέλεση υπολογισμών των βυθισμάτων για την εύρεση του φορτίου κατά τη διάρκεια ή το πέρας της φόρτωσης και εκφόρτωσης  των πλοίων

  Ομάδα Στόχος
  Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι απόφοιτοι όλων των βαθμίδων, τα στελέχη και οι εργαζόμενοι των ναυτιλιακών εταιριών καθώς και όλοι οι εργαζόμενοι στο ευρύτερο περιβάλλον της ναυτιλίας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας όπου θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά.

  • Απλή φωτοτυπία Ταυτότητας
  • Αποδεικτικά Τίτλων Σπουδών (απλή φωτοτυπία)
  • Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
  • Οποιοδήποτε στοιχείο αποδεικνύει την επιλογή της αντίστοιχης εκπτωτικής πολιτικής (εφόσον έχει επιλεγεί)
  • Κάθε άλλο στοιχείο που συμβάλλει στην πληρέστερη αξιολόγηση των υποψηφίων (π.χ. αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας, διακρίσεις, αποδεικτικά προϋπηρεσίας κ.τ.λ.).

  Κριτήρια Επιλεξιμότητας

  Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί κατόπιν αξιολόγησης των δικαιολογητικών, όπου οι επιτυχόντες  θα ενημερωθούν με μήνυμα στο προσωπικό τους e-mail που έχουν δηλώσει στην αίτηση.

  Προαπαιτούμενες γνώσεις – προσόντα- εφόδια:

  • Απαραίτητη η πρόσβαση σε λογαριασμό e-mail.
  • Βασική γνώση χειρισμού Η/Υ.

  Διάρκεια (ώρες): 110

  Πιστωτικές Μονάδες (ECVET): 12.5

  Τέλη παρακολούθησης: 340 ευρώ  – 2 δόσεις πληρωμής, η μία πριν την έναρξη του προγράμματος και η 2η πριν τη λήξη του

 • Πού απευθύνεται
  • Απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ.
  • Απόφοιτους των ΑΕΝ / ΑΔΣΕΝ / ΚΕΣΕΝ.
  • Αξιωματικούς  Εμπορικού Ναυτικού.
  • Στελέχη και εργαζόμενους σε Ναυτιλιακές εταιρίες.
  • Απόφοιτους δευτεροβάθμιας και ΙΕΚ

  Πού στοχεύει

  Ο βασικός στόχος του ΙΜΟ εστιάζεται στον καθορισμό προτύπων αύξησης των ορίων της ασφάλειας στη θάλασσα μέσω μιας παγκόσμιας θεσμικής αρχής. Ταυτόχρονα στοχεύει στην εντατική ενασχόληση και επίτευξη της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Οι παραπάνω στόχοι υλοποιούνται σε μεγάλο ποσοστό, με την θέσπιση συμβάσεων και κανόνων. Ο ISM Code είναι μια σειρά μέτρων που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση ναυτικών ατυχημάτων, με μοναδικό κριτήριο την σωστή τήρηση τους από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα στο χώρο της ναυτιλίας, καθώς οι στατιστικές έρευνες των τελευταίων ετών μας δείχνουν ότι τα περισσότερα ναυτικά ατυχήματα οφείλονται σε ανθρώπινο λάθος.


  Τι αναμένεται να επιτευχθεί

  Η γνώση προς τους ενδιαφερόμενους της λειτουργίας του κώδικα ISΜ, η σωστή τήρησή του, και ο τρόπος εφαρμογής των απαιτήσεων του αποτελούν τα σημαντικά μέρη αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους εμπλεκόμενους στο ευρύτερο περιβάλλον της ναυτιλίας, αλλά και σε όσους θέλουν να στραφούν προς το χώρο της ναυτιλίας.


  Σκοπός – Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

  Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η κατανόηση:

  • Του συστήματος ασφαλούς διαχείρισης, η χρήση και χρησιμότητά του στο πλοίο.
  • Κινδύνων και ενεργειών από τις οποίες οφείλει να υιοθετήσει.
  • Κανόνων σύμφωνα με τη SOLAS για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την ασφάλεια του πλοίου.
  • Του τρόπου εκπαίδευσης και πιστοποίησης του πληρώματος και του προσωπικού μιας ναυτιλιακής εταιρίας.

  Μαθησιακοί Στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

  Οι μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος είναι:

  • Η διαφορά μεταξύ του ISM Code και του ISO.
  • Η σωστή λειτουργία, οι ευθύνες και η εξουσία της πλοιοκτήτριας εταιρίας και του πλοιάρχου.
  • Ο τρόπος διαχείρισης λανθασμένων αποφάσεων που σχετίζονται με την ασφάλεια του πλοίου.
  • Οι απαιτήσεις που ορίζει ο κώδικας ISM.
  • Οι αποφάσεις σχετικά με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
  • Η λειτουργία του κώδικα σε σχέση με την εταιρία.
  • Τα μέτρα που λαμβάνονται για την ασφάλεια στο πλοίο.

  Ομάδα Στόχος

  Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι απόφοιτοι όλων των βαθμίδων, τα στελέχη και οι εργαζόμενοι των ναυτιλιακών εταιριών καθώς και όλοι οι εργαζόμενοι στο ευρύτερο περιβάλλον της ναυτιλίας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας όπου θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά.

  • Απλή φωτοτυπία Ταυτότητας
  • Αποδεικτικά Τίτλων Σπουδών (απλή φωτοτυπία)
  • Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
  • Οποιοδήποτε στοιχείο αποδεικνύει την επιλογή της αντίστοιχης εκπτωτικής πολιτικής (εφόσον έχει επιλεγεί)
  • Κάθε άλλο στοιχείο που συμβάλλει στην πληρέστερη αξιολόγηση των υποψηφίων (π.χ. αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας, διακρίσεις, αποδεικτικά προϋπηρεσίας κ.τ.λ.).

  Κριτήρια Επιλεξιμότητας

  Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί κατόπιν αξιολόγησης των δικαιολογητικών, όπου οι επιτυχόντες  θα ενημερωθούν με μήνυμα στο προσωπικό τους e-mail που έχουν δηλώσει στην αίτηση.

  Προαπαιτούμενες γνώσεις – προσόντα- εφόδια:

  • Απαραίτητη η πρόσβαση σε λογαριασμό e-mail.
  • Βασική γνώση χειρισμού Η/Υ.

  Διάρκεια (ώρες): 110

  Πιστωτικές Μονάδες (ECVET): 12.5

  Τέλη παρακολούθησης: 340 ευρώ  – 2 δόσεις πληρωμής, η μία πριν την έναρξη του προγράμματος και η 2η πριν τη λήξη του

Πού απευθύνεται

 • Απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ.
 • Απόφοιτους των ΑΕΝ / ΑΔΣΕΝ / ΚΕΣΕΝ.
 • Αξιωματικούς  Εμπορικού Ναυτικού.
 • Στελέχη και εργαζόμενους σε Ναυτιλιακές εταιρίες.
 • Απόφοιτους δευτεροβάθμιας και ΙΕΚ

Πού στοχεύει

Η έννοια της Λειτουργικής διαχείρισης πλοίων αντιστοιχεί σε  ένα πλήθος διαδικασιών που πρέπει να ακολουθήσει το πλήρωμα του πλοίου, οι εργαζόμενοι της ναυτιλιακής εταιρίας καθώς και όλοι οι εμπλεκόμενοι στο λιμάνι, με απόλυτο συγχρονισμό, έτσι ώστε να μην υπάρξουν από καμία πλευρά καθυστερήσεις όσον αφορά την παράδοση ή την παραλαβή του φορτίου.

Το τμήμα στην ναυτιλιακή εταιρία που είναι αρμόδιο στο να συντονίσει με απόλυτη ακρίβεια τις παραπάνω διαδικασίες είναι το Operation Department. Ο σκοπός του συγκεκριμένου τμήματος είναι να καθοδηγεί τα πλοία της εταιρίας με συγκεκριμένες οδηγίες, όσον αφορά τις λειτουργικές δραστηριότητες τους, με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία τους.  Η βασικότερη προτεραιότητα ενός Operator είναι να διασφαλίσει τόσο την ασφαλή, ομαλή και προσοδοφόρα λειτουργία του στόλου του όσο και την συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συμβάσεις του.


Τι αναμένεται να επιτευχθεί

Η γνώση προς τους ενδιαφερόμενους των απαιτήσεων της Λειτουργικής Διαχείρισης Πλοίων και ο πρακτικός τρόπος εφαρμογής των απαιτήσεων αυτών αποτελούν τα σημαντικά μέρη αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους εμπλεκόμενους στο ευρύτερο περιβάλλον της ναυτιλίας, αλλά και σε όσους θέλουν να στραφούν προς το χώρο της ναυτιλίας.


Σκοπός – Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:

 • Η λειτουργική διαχείριση του πλοίου.
 • Ο ρόλος του πλοιοκτήτη και η μορφή ναύλωσης του κάθε πλοίου.
 • Οι τύποι των εμπορικών πλοίων και η στελέχωση τους.
 • Η λειτουργία των ναυτιλιακών εταιριών.
 • Ο τρόπος διαχείρισης φορτίου.

Μαθησιακοί Στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Οι μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος είναι:

 • Η κατανόηση του τρόπου εκπαίδευσης σύμφωνα με την STCW.
 • Οι διαδικασίες φόρτωσης και εκφόρτωσης του πλοίου.
 • Ο τρόπος υπολογισμού του ταξιδιού.
 • Η σωστή διαχείριση εξόδων του πλοίου.
 • Η σωστή διαχείριση του φορτίου.
 • Η τήρηση των εσόδων και εξόδων του πλοίου.

Ομάδα Στόχος

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι απόφοιτοι όλων των βαθμίδων, τα στελέχη και οι εργαζόμενοι των ναυτιλιακών εταιριών καθώς και όλοι οι εργαζόμενοι στο ευρύτερο περιβάλλον της ναυτιλίας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας όπου θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά.

 • Απλή φωτοτυπία Ταυτότητας
 • Αποδεικτικά Τίτλων Σπουδών (απλή φωτοτυπία)
 • Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
 • Οποιοδήποτε στοιχείο αποδεικνύει την επιλογή της αντίστοιχης εκπτωτικής πολιτικής (εφόσον έχει επιλεγεί)
 • Κάθε άλλο στοιχείο που συμβάλλει στην πληρέστερη αξιολόγηση των υποψηφίων (π.χ. αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας, διακρίσεις, αποδεικτικά προϋπηρεσίας κ.τ.λ.).

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί κατόπιν αξιολόγησης των δικαιολογητικών, όπου οι επιτυχόντες  θα ενημερωθούν με μήνυμα στο προσωπικό τους e-mail που έχουν δηλώσει στην αίτηση.

Προαπαιτούμενες γνώσεις – προσόντα- εφόδια:

 • Απαραίτητη η πρόσβαση σε λογαριασμό e-mail.
 • Βασική γνώση χειρισμού Η/Υ.

Διάρκεια (ώρες): 110

Πιστωτικές Μονάδες (ECVET): 12.5

Τέλη παρακολούθησης: 340 ευρώ  – 2 δόσεις πληρωμής, η μία πριν την έναρξη του προγράμματος και η 2η πριν τη λήξη του

 

Πού απευθύνεται

 • Απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ.
 • Απόφοιτους των ΑΕΝ / ΑΔΣΕΝ / ΚΕΣΕΝ.
 • Αξιωματικούς  Εμπορικού Ναυτικού.
 • Στελέχη και εργαζόμενους σε Ναυτιλιακές εταιρίες.
 • Απόφοιτους δευτεροβάθμιας και ΙΕΚ

Πού στοχεύει

Η γνώση του Ναυτικού και Ναυτιλιακού Δικαίου είναι απαραίτητη για όλους τους επαγγελματίες που προσφέρουν υπηρεσίες σχετικές με το θαλάσσιο εμπόριο. Το Ναυτικό Δίκαιο συμπεριλαμβάνει το σύνολο των Κανόνων που ρυθμίζουν τις σχέσεις που ανάγονται στο θαλάσσιο εμπόριο, στη ναυσιπλοΐα και στη ναυτιλία γενικότερα. Αποτελεί ένα ιδιόμορφο κλάδο του Εμπορικού Δικαίου που ρυθμίζει αφενός μεν θέματα προστασίας του δημοσίου συμφέροντος σχετικά με τη θάλασσα οπότε χαρακτηρίζεται ως Δημόσιο Ναυτικό Δίκαιο και αφετέρου θέματα προστασίας ιδιωτικών σχέσεων και συμφερόντων τα οποία και χαρακτηρίζουν το Ιδιωτικό Ναυτικό Δίκαιο.


Τι αναμένεται να επιτευχθεί

Το γνωστικό αντικείμενο που είθισται να αποκαλείται ‘ναυτιλιακό δίκαιο’ παρακολουθεί τη νομική πτυχή της πορείας του επιχειρηματικού βίου του πλοίου έτσι όπως αυτή ξεδιπλώνεται μέσα στα πλαίσια των νομικών διατάξεων. Θέματα όπως οι ναυλώσεις, οι νηογνώμονες, η ναυτασφάλιση και οι αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί (P & I Clubs), οι κάθε είδους μεσιτικές δραστηριότητες στο χώρο των θαλάσσιων μεταφορών, οι σχέσεις φορτωτή-πωλητή-παραλήπτη φορτίου και το σύνολο των εγγράφων που υποστηρίζουν και βεβαιώνουν τις οικονομικές και διοικητικές δραστηριότητες με τις οποίες εμπλέκεται το εμπορικό πλοίο αποτελούν το πλαίσιο στο οποίο αναφέρεται το ναυτιλιακό δίκαιο.


Σκοπός – Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η κατανόηση:

 • Των καθηκόντων του πλοιάρχου ως δημόσιου λειτουργού.
 • Της σύμβαση ναυτολογήσεως.
 • Των ναυτικών αδικημάτων και των ποινικών τους ευθυνών.
 • Του πειθαρχικού δικαίου εμπορικού ναυτικού.
 • Του ναυτικού ατυχήματος και των συνεπειών του.
 • Της κοινωνικής προστασίας του ναυτικού και των θεσμών που την πλαισιώνουν.

Μαθησιακοί Στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Οι μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος είναι ο εκπαιδευόμενος να αποκτήσει βασικές, χρήσιμες και απαραίτητες γνώσεις σχετικά με:

 • Το γενικό νομοθετικό πλαίσιο του ναυτικού δικαίου.
 • Την έννοια του εμπορικού πλοίου.
 • Τα κύρια ναυτιλιακά έγγραφα του πλοίου.
 • Την πλοιοκτησία.
 • Τις ναυλώσεις, τους νηογνώμονες, τη ναυτασφάλιση τους αλληλασφαλιστικούς συνεταιρισμούς.
 • Τη σχέση φορτωτή-πωλητή-παραλήπτη φορτίου.

Ομάδα Στόχος

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι απόφοιτοι όλων των βαθμίδων, τα στελέχη και οι εργαζόμενοι των ναυτιλιακών εταιριών καθώς και όλοι οι εργαζόμενοι στο ευρύτερο περιβάλλον της ναυτιλίας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας όπου θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά.

 • Απλή φωτοτυπία Ταυτότητας
 • Αποδεικτικά Τίτλων Σπουδών (απλή φωτοτυπία)
 • Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
 • Οποιοδήποτε στοιχείο αποδεικνύει την επιλογή της αντίστοιχης εκπτωτικής πολιτικής (εφόσον έχει επιλεγεί)
 • Κάθε άλλο στοιχείο που συμβάλλει στην πληρέστερη αξιολόγηση των υποψηφίων (π.χ. αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας, διακρίσεις, αποδεικτικά προϋπηρεσίας κ.τ.λ.).

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί κατόπιν αξιολόγησης των δικαιολογητικών, όπου οι επιτυχόντες  θα ενημερωθούν με μήνυμα στο προσωπικό τους e-mail που έχουν δηλώσει στην αίτηση.

Προαπαιτούμενες γνώσεις – προσόντα- εφόδια:

 • Απαραίτητη η πρόσβαση σε λογαριασμό e-mail.
 • Βασική γνώση χειρισμού Η/Υ.

Διάρκεια (ώρες): 110

Πιστωτικές Μονάδες (ECVET): 12.5

Τέλη παρακολούθησης: 340 ευρώ  – 2 δόσεις πληρωμής, η μία πριν την έναρξη του προγράμματος και η 2η πριν τη λήξη του

Πού απευθύνεται

 • Απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ.
 • Απόφοιτους των ΑΕΝ / ΑΔΣΕΝ / ΚΕΣΕΝ.
 • Αξιωματικούς  Εμπορικού Ναυτικού.
 • Στελέχη και εργαζόμενους σε Ναυτιλιακές εταιρίες.
 • Απόφοιτους δευτεροβάθμιας και ΙΕΚ

Πού στοχεύει

Με μια ιστορική αναδρομή τα τελευταία 25 χρόνια γίνεται κατανοητή και εμφανής η ύπαρξη πάρα πολλών τρομοκρατικών ενεργειών κατά των πλοίων και των λιμένων. Η απότομη αύξηση της τρομοκρατίας σε συνδυασμό με την πειρατεία αποτέλεσαν βασικό κριτήριο για την δημιουργία και την εφαρμογή ενός κώδικα. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η κατανόηση των μέτρων του κώδικα που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας και της εγκληματικότητας στα πλοία. Επίσης οι παράνομες δραστηριότητες μεταφοράς όπλων, ναρκωτικών, ακόμα και μεταναστών, δημιουργούν προβλήματα στην παγκόσμια κοινωνία και σε συνδυασμό με της αμέτρητες πλέον σε αριθμό πειρατείες και ληστείες σε πλοία αναδεικνύουν την ανάγκη για δημιουργία του ISPS Code.


Τι αναμένεται να επιτευχθεί

Η γνώση προς τους ενδιαφερόμενους των απαιτήσεων του κώδικα ISPS, η σωστή τήρησή του, και ο πρακτικός τρόπος εφαρμογής των απαιτήσεων του αποτελούν τα σημαντικά μέρη αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος, δίνοντας λύσεις σε θέματα άμεσης προτεραιότητας αναφορικά με τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν από την ναυτιλιακή εταιρία καθώς και η σωστή καθοδήγηση του στόλου των πλοίων που διαχειρίζεται.


Σκοπός – Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:

 • Η διεξαγωγή εσωτερικών επιθεωρήσεων.
 • Η εφαρμογή ειδικών μέτρων για την ενίσχυση της ασφάλειας στη θάλασσα.
 • Η ασφάλεια των πλοίων και των λιμενικών Εγκαταστάσεων.
 • Η διαμόρφωση του σχεδίου ασφαλείας της ναυτιλιακής εταιρείας.
 • Άμεσες λύσεις και να ενέργειες σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.

Μαθησιακοί Στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Οι μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος είναι:

 • Η κατανόηση της έννοιας του κώδικα ISPS και η συμβολή του στην ασφάλεια του πλοίου και του λιμένα.
 • Η σωστή εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας σε πλοία και λιμενικές εγκαταστάσεις.
 • Η σημασία του σχεδίου ασφαλείας πλοίων (Ship Security Plan).
 • Ο ρόλος του αξιωματικού ασφάλειας πλοίων (Ship Security Officer) και του αξιωματικού ασφαλείας εταιρείας (Company Security Officer).
 • Οι συνέπειες που προκύπτουν λόγω της μη συμμόρφωσης στους κανόνες του κώδικα ISPS.
 • Τα απαραίτητα μέτρα που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των συνθηκών που ευνοούν την εξάπλωση της τρομοκρατίας.
 • Τα επίπεδα ασφάλειας (Security Levels).

Ομάδα Στόχος

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι απόφοιτοι όλων των βαθμίδων, τα στελέχη και οι εργαζόμενοι των ναυτιλιακών εταιριών καθώς και όλοι οι εργαζόμενοι στο ευρύτερο περιβάλλον της ναυτιλίας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας όπου θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά.

 • Απλή φωτοτυπία Ταυτότητας
 • Αποδεικτικά Τίτλων Σπουδών (απλή φωτοτυπία)
 • Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
 • Οποιοδήποτε στοιχείο αποδεικνύει την επιλογή της αντίστοιχης εκπτωτικής πολιτικής (εφόσον έχει επιλεγεί)
 • Κάθε άλλο στοιχείο που συμβάλλει στην πληρέστερη αξιολόγηση των υποψηφίων (π.χ. αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας, διακρίσεις, αποδεικτικά προϋπηρεσίας κ.τ.λ.).

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί κατόπιν αξιολόγησης των δικαιολογητικών, όπου οι επιτυχόντες  θα ενημερωθούν με μήνυμα στο προσωπικό τους e-mail που έχουν δηλώσει στην αίτηση.

Προαπαιτούμενες γνώσεις – προσόντα- εφόδια:

 • Απαραίτητη η πρόσβαση σε λογαριασμό e-mail.
 • Βασική γνώση χειρισμού Η/Υ.

Διάρκεια (ώρες): 110

Πιστωτικές Μονάδες (ECVET): 12.5

Τέλη παρακολούθησης: 340ευρώ  – 2 δόσεις πληρωμής, η μία πριν την έναρξη του προγράμματος και η 2η πριν τη λήξη του

Πού απευθύνεται

 • Απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ.
 • Απόφοιτους των ΑΕΝ / ΑΔΣΕΝ / ΚΕΣΕΝ.
 • Αξιωματικούς  Εμπορικού Ναυτικού.
 • Στελέχη και εργαζόμενους σε Ναυτιλιακές εταιρίες.
 • Απόφοιτους δευτεροβάθμιας και ΙΕΚ

Πού στοχεύει

Η αγορά μεταφοράς πετρελαιοειδών δια θαλάσσης αποτελεί εδώ και χρόνια τον πρωτοπόρο στην υιοθέτηση κανόνων και συστημάτων που προάγουν την ασφάλεια (Safety) και την ποιότητα. Πλέον υπάρχουν αρκετά εργαλεία για την επίτευξη παροχής ποιοτικότερων υπηρεσιών από τους μεταφορείς πετρελαιοειδών. Τα εργαλεία αυτά, και συγκεκριμένα το TMSA αποτελούν τον πυρήνα του παρόντος προγράμματος.


Τι αναμένεται να επιτευχθεί

Στόχος μας είναι να γίνουν κατανοητές οι αρχές της αυτό – αξιολόγησης και της συνεχούς βελτίωσης του συστήματος ασφαλούς διαχείρισης των εταιριών, καθώς και η εξοικείωση με τα συστήματα αυτά και τις επιθεωρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας.


Σκοπός – Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:

 • Η κατανόηση επιθεώρησης των δεξαμενόπλοιων.
 • Η κατανόηση του προγράμματος TMSA και των Βασικών Δεικτών Απόδοσης.
 • Η κατανόηση των διαθέσιμων εργαλείων Αυτό – αξιολόγησης και βελτίωσης των εταιριών διαχείρισης δεξαμενοπλοίων.
 • Η κατανόηση της επιθεώρησης vetting.

Μαθησιακοί Στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Οι μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος είναι:

 • Η χρησιμοποίηση από τα VIQs για αυτό-αξιολόγηση ώστε το πλοίο να είναι έτοιμο για επιθεώρηση.
 • Οι απαιτήσεις του προγράμματος TMSA.
 • Η χρησιμότητα του προγράμματος SIRE και τις λειτουργικές απαιτήσεις του Η πλοιοκτησία.

Ομάδα Στόχος

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι απόφοιτοι όλων των βαθμίδων, τα στελέχη και οι εργαζόμενοι των ναυτιλιακών εταιριών καθώς και όλοι οι εργαζόμενοι στο ευρύτερο περιβάλλον της ναυτιλίας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας όπου θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά.

 • Απλή φωτοτυπία Ταυτότητας
 • Αποδεικτικά Τίτλων Σπουδών (απλή φωτοτυπία)
 • Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
 • Οποιοδήποτε στοιχείο αποδεικνύει την επιλογή της αντίστοιχης εκπτωτικής πολιτικής (εφόσον έχει επιλεγεί)
 • Κάθε άλλο στοιχείο που συμβάλλει στην πληρέστερη αξιολόγηση των υποψηφίων (π.χ. αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας, διακρίσεις, αποδεικτικά προϋπηρεσίας κ.τ.λ.).

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί κατόπιν αξιολόγησης των δικαιολογητικών, όπου οι επιτυχόντες  θα ενημερωθούν με μήνυμα στο προσωπικό τους e-mail που έχουν δηλώσει στην αίτηση.

Προαπαιτούμενες γνώσεις – προσόντα- εφόδια:

 • Απαραίτητη η πρόσβαση σε λογαριασμό e-mail.
 • Βασική γνώση χειρισμού Η/Υ.

Διάρκεια (ώρες): 110

Πιστωτικές Μονάδες (ECVET): 12.5

Τέλη παρακολούθησης: 340 ευρώ  – 2 δόσεις πληρωμής, η μία πριν την έναρξη του προγράμματος και η 2η πριν τη λήξη του

Επικοινωνία:

Βασιλόπουλος Δημήτριος

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
elearning@letwm.gr

Επικοινωνία:

Κων/νος Τσανακτσίδης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Καθηγητής. Τμήματος Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας,
ktsanaktsidis@uowm.gr

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Συμπλήρωσε την Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ή κάνε εγγραφή με το email σου στο Newsletter , για να μαθαίνεις νέα του προγράμματος και του Κ.Ε.ΔΙ.Β.Μ.

Προστασία Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Λογοκλοπή

 1. Για τα πνευματικά δικαιώματα:
  1. Η αναπαραγωγή ολόκληρου ή τμημάτων πνευματικών έργων τρίτων προσώπων (βιβλίων, άρθρων, εργασιών, έργων εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών κ.λπ.), καθώς και η μετάφραση, η διασκευή, η παραποίηση ή απομίμησή τους, χωρίς την άδεια του δημιουργού τους, απαγορεύεται από το νόμο, ανεξάρτητα από τη μορφή με την οποία αυτή γίνεται (έντυπη, ηλεκτρονική, φωτογραφική, κλπ.) και συνιστά αστικό και ποινικό αδίκημα, συνάμα δε και σοβαρή πειθαρχική παράβαση.
  2. Κάθε δημιουργός ή συνδημιουργός έργου δικαιούται να αναφέρεται και να αναγνωρίζεται ως τέτοιος, απολαμβάνοντας και τα τυχόν περιουσιακά δικαιώματα που απορρέουν από το έργο.
  3. Η παράλειψη της αναφοράς της πνευματικής εισφοράς τρίτων προσώπων σε δημοσιευμένο έργο ή, αντίθετα, η συμπερίληψη προσώπου ως δημιουργού ή συνδημιουργού σε έργο, στο οποίο δεν εισέφερε προσωπικό δημιουργικό έργο, συνιστούν σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα και μπορούν να έχουν και άλλες νομικές συνέπειες. Σε περίπτωση έργου που είναι αποτέλεσμα της πραγματικής δημιουργικής συνεισφοράς περισσοτέρων προσώπων, τα πρόσωπα αυτά πρέπει να αναφέρονται όλα ως συνδημιουργοί του έργου κατά τη σειρά της σπουδαιότητας της συμβολής τους.
  4. Η εκμετάλλευση των περιουσιακών δικαιωμάτων που προκύπτουν από δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας από τον δημιουργό ή τον εφευρέτη μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς, προκειμένου, ιδίως, για έργα που παρήχθησαν με τα μέσα ή τη χρηματοδότηση του Π.Δ.Μ. ή άλλου φορέα.
  5. Για τη ρύθμιση των πνευματικών δικαιωμάτων ερευνητικών έργων τα οποία εκπονούνται στο Π.Δ.Μ., πρέπει να υπογράφονται με την έναρξη των έργων αυτών σαφείς συμβάσεις ή πρωτόκολλα ανάμεσα στο Π.Δ.Μ. ή τον χρηματοδότη του έργου, τον υπεύθυνο του έργου και όλων των μελών της ερευνητικής ομάδας.
  6. Το Π.Δ.Μ. αποκτά δικαίωμα επί των αποτελεσμάτων της έρευνας, εφόσον αυτή διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του ή χρηματοδοτείται από αυτό ή γίνεται με τη χρήση του ονόματός του. Εάν το αποτέλεσμα της έρευνας αποδώσει οικονομικά οφέλη, οι ερευνητές οφείλουν να το γνωστοποιούν εγγράφως στο Ίδρυμα και να συνάπτουν από κοινού σύμβαση εκμετάλλευσης.
 2. Για τα θέματα λογοκλοπής:
  1. Η λογοκλοπή ή η ευθεία παραβίαση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πλέγμα των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, ιδιαίτερα όταν διαπράττεται από μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και απαντάται σε έργα που εμφανίζονται ως πρωτότυπα έργα του συγγραφέα τους.
  2. Εφαρμόζοντας στην πράξη τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή χάρτα του ερευνητή και σε συνάφεια με την επαγγελματική ευθύνη των διδασκόντων για την πρόληψη της λογοκλοπής (plagiarism), το Π.Δ.Μ. παρέχει στους καθηγητές και το λοιπό διδακτικό προσωπικό τη δυνατότητα ελέγχου των εργασιών με ανάλογο λογισμικό (turnitin, http://turnitin.com/).
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας δια μέσω του Κέντρου Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης θα προβεί στην επεξεργασία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στα δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερομένων στην παρούσα πρόσκληση με σκοπό την  επιλογή τους και τη συμμετοχή τους στο επιμορφωτικό πρόγραμμα. Νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί η παράγραφος 1 στοιχείο ε του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και το άρθρο 5 του ν. 4624/2019 (εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας). Τα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβάζονται κατά περίπτωση νομίμως σε συνεργαζόμενους φορείς (ενδεικτικά Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας), καθώς και στις αρμόδιες για την διαχείριση και έλεγχο των Κέντρων Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα τους, διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων, διαγραφής των δεδομένων αν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία ή αν αντιτίθενται στην επεξεργασία εφόσον δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, και περιορισμού της επεξεργασίας. Για κάθε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, επικοινωνώντας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@uowm.gr. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος θεωρεί ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών του δεδομένων, μπορεί να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).
TOP
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Μετάβαση στο περιεχόμενο