Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Κυκλική Οικονομία

Ημερομηνίες

Έναρξη:

06/03/2023

Λήξη:

01/05/2023

Διάρκεια:

80 ώρες

Εκπαίδευση

Υβριδικά

Κόστος

Κόστος:

0 €

Εκπτωτικές Πολιτικές:

OXI

Πληροφορίες

Σε όλους τους ενήλικες που έχουν τελειώσει την δευτεροβάθμια εκπαίδευση και θέλουν να γνωρίσουν την Κυκλική Οικονομία

Το παρόν γνωστικό αντικείμενο δίνει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την πλήρη κατανόηση της έννοιας της Κυκλικής Οικονομίας, αλλά και των αρχών της. Επιπροσθέτως, δίνει την ικανότητα της αντίληψης των βασικών χαρακτηριστικών του κυκλικού μοντέλου και της δυνατότητας μετάβασης από ένα γραμμικό σύστημα σε ένα κυκλικό. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας σε διάφορες φάσεις του προϊόντος και το κυκλικό επιχειρηματικό μοντέλο. Επιπλέον, αναλύονται οι εφαρμογές του κυκλικού μοντέλου στον πρωτογενή τομέα και η εθνική στρατηγική για την ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα. Τέλος, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία του οικοσυστήματος, της φύσης και της βιοποικιλότητας του τόπου.

Με το πέρας του παρόντος προγράμματος, θα είναι δυνατή η κατανόηση της έννοιας της Κυκλικής Οικονομίας, καθώς και των διαφορών του γραμμικού μοντέλου με το κυκλικό

Με το πέρας του παρόντος προγράμματος, θα είναι δυνατή η κατανόηση της έννοιας της Κυκλικής Οικονομίας, καθώς και των διαφορών του γραμμικού μοντέλου με το κυκλικό. Θα μπορεί να γίνει εκτενής ανάλυση του κυκλικού μοντέλου, όσον αφορά τα πλεονεκτήματα, που φέρει στις επιχειρήσεις, παγκοσμίως και την συμβολή του στη διατήρηση της βιωσιμότητας. Επιπλέον, θα μπορεί να αναλυθεί με πιο εύκολο τρόπο η σχέση του πρωτογενή τομέα με την Κυκλική Οικονομία . Με την παρουσία κυκλικών επιχειρηματικών μοντέλων στον Ελλαδικό χώρο, θα είναι δυνατή η αναγνώριση των διάφορων μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν υιοθετήσει την κυκλική συμπεριφορά, καθώς και των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών οφελών από αυτές τις ενέργειες. Τέλος, μπορεί να γίνει πιο εύκολα κατανοητή η σημασία της κλιματικής κρίσης και πως μπορεί να επηρεάσει τα οικοσυστήματα και τις προστατευόμενες περιοχές του πλανήτη.

Εργαζόμενοι – Υπάλληλοι στον ιδιωτικό τομέα με απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και βασικές γνώσεις Η/Υ

1:Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης. EQF-5 έως EQF-8

Ανάλυση Διδακτικών Ενοτήτων :

Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι οι ωφελούμενοι να κατανοήσουν βασικές έννοιες και προσεγγίσεις της κυκλικής Οικονομίας. Αρχικά, γίνεται προσπάθεια να αποτυπωθεί η ουσία του μοντέλου της Κυκλικής Οικονομίας μέσα από την εννοιολογική αποσαφήνιση και την οριοθέτησή της στο υπάρχον παραγωγικό και καταναλωτικό γίγνεσθαι. Σε δεύτερο στάδιο, γίνεται αποτύπωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για την κυκλική οικονομία, καθώς διευκρινίζονται οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις που παρουσιάζονται. Τέλος, γίνεται συνολική εκτίμηση των πλεονεκτημάτων του μοντέλου και αναλύεται η κυκλικότητα του προϊόντος από συστημική άποψη.


Ωρες Διδασκαλίας: 12


Σκοπός της ενότητας είναι οι ωφελούμενοι να κατανοήσουν τη σημασία της κυκλικής οικονομίας καθώς και το πόσο μεγάλο ρόλο έχει σε ένα πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης. Αναλύονται οι θεμελιώδεις αρχές και οι στόχοι της αειφορίας και παρουσιάζεται η ανάγκη για μετάβαση σε ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας. Επιπλέον, πρέπει να γίνουν κατανοητά τα οφέλη και τα μειονεκτήματα του κυκλικού μοντέλου. Το κυκλικό αυτό μοντέλο εφαρμόζεται και στις επιχειρήσεις, με αυτές να παρουσιάζουν καινοτομίες. Σε αυτό το πλαίσιο αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά και τα θετικά στοιχεία του κυκλικού επιχειρηματικού μοντέλου, αλλά και οι προκλήσεις που παρουσιάζονται κατά την εφαρμογή του. Τέλος υπογραμμίζονται οι δομές λειτουργίας του μοντέλου και γνωστοποιούνται παραδείγματα επιχειρήσεων που εφαρμόζουν επιτυχώς την κυκλική οικονομία.


Ωρες Διδασκαλίας: 20


Σε αυτή την ενότητα θα αναλύσουμε τη σχέση της κυκλικής οικονομίας με τον αγροτικό τομέα. Θα γίνει κατανοητή η σημασία της παραγωγής λιπασμάτων και ζωοτροφών καθώς και η σημαντικότητα της επαναχρησιμοποίησης των αγροτικών καταλοίπων και των υγρών αποβλήτων. Επιπλέον, γίνει προσπάθεια να αναλυθούν οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον καθώς και η σημαντικότητα τη βιομάζας.


Ωρες Διδασκαλίας: 20


Σε αυτή την εκπαιδευτική ενότητα θα αναλυθεί η Εθνική Στρατηγική για το μοντέλο της Κυκλικής Οικονομίας. Συγκεκριμένα θα γίνει αναφορά στη σχέση του κυκλικού μοντέλου με το Ελληνικό παραγωγικό σύστημα και στον οδικό χάρτη μετάβασης προς αυτό το μοντέλο. Επιπρόσθετα, θα αναλυθεί η συμβατότητα με το σχέδιο ανάπτυξης καθώς και οι άξονες πολιτικής για την Κυκλική Οικονομία. Η στρατηγική για το κυκλικό μοντέλο βασίζεται σε κύριους στόχους, οι οποίοι θα συνδράμουν στην υιοθέτηση μια κυκλικής συμπεριφοράς από τις Ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις. Τέλος, θα αναλυθεί το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία και η έννοια της βιοοικονομίας, καθώς και σχέδια προώθησής της.


Ωρες Διδασκαλίας: 10


Σε αυτή την ενότητα, γίνεται ανάλυση στα οφέλη της Κυκλικής Οικονομίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τόσο παγκοσμίως, όσο και στον ελλαδικό χώρο. Παρουσιάζονται και περιγράφονται κλάδοι οι οποίοι επωφελούνται οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά από το κυκλικό μοντέλο και την συνεχή ανάπτυξή του. Επιπλέον, υπογραμμίζονται καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα. Τέλος γίνεται μία ανάλυση των εμποδίων που συναντούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να ενταχθούν στο μοντέλο της Κυκλικής Οικονομίας.


Ωρες Διδασκαλίας: 6


Σε αυτή την ενότητα θα αναλύσουμε την έννοια των οικοσυστημάτων αλλά και των προστατευόμενων περιοχών. Πιο συγκεκριμένα, θα γίνει μια αναλυτική περιγραφή της κλιματικής κρίσης και των επιπτώσεων που έχει στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Επιπλέον, υπογραμμίζεται η σημασία του αγροδιατροφικού μοντέλου και η σημαντικότητα της προστασίας της φύσης και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Στην κυκλική οικονομία βασικό ρόλο φαίνεται να έχει το καταναλωτικό μοντέλο, αφού ερευνάται η συμπεριφορά του καταναλωτή στην αλλαγή από τη γραμμική οικονομία στην κυκλική. Τέλος, γίνεται ανάπτυξη του ζητήματος της προστασίας του πλανήτη σε συνδυασμό με την κοινωνική δικαιοσύνη


Ωρες Διδασκαλίας: 12


Επικοινωνία:

Δημήτρης Ζιούζιος

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Υποψήφιος Διδάκτορας Π.Δ.Μ
dziouzios@uowm.gr

Επικοινωνία:

Κων/νος Τσανακτσίδης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Καθηγητής. Τμήματος Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας,
ktsanaktsidis@uowm.gr

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Συμπλήρωσε την Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ή κάνε εγγραφή με το email σου στο Newsletter , για να μαθαίνεις νέα του προγράμματος και του Κ.Ε.ΔΙ.Β.Μ.

Προστασία Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Λογοκλοπή

 1. Για τα πνευματικά δικαιώματα:
  1. Η αναπαραγωγή ολόκληρου ή τμημάτων πνευματικών έργων τρίτων προσώπων (βιβλίων, άρθρων, εργασιών, έργων εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών κ.λπ.), καθώς και η μετάφραση, η διασκευή, η παραποίηση ή απομίμησή τους, χωρίς την άδεια του δημιουργού τους, απαγορεύεται από το νόμο, ανεξάρτητα από τη μορφή με την οποία αυτή γίνεται (έντυπη, ηλεκτρονική, φωτογραφική, κλπ.) και συνιστά αστικό και ποινικό αδίκημα, συνάμα δε και σοβαρή πειθαρχική παράβαση.
  2. Κάθε δημιουργός ή συνδημιουργός έργου δικαιούται να αναφέρεται και να αναγνωρίζεται ως τέτοιος, απολαμβάνοντας και τα τυχόν περιουσιακά δικαιώματα που απορρέουν από το έργο.
  3. Η παράλειψη της αναφοράς της πνευματικής εισφοράς τρίτων προσώπων σε δημοσιευμένο έργο ή, αντίθετα, η συμπερίληψη προσώπου ως δημιουργού ή συνδημιουργού σε έργο, στο οποίο δεν εισέφερε προσωπικό δημιουργικό έργο, συνιστούν σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα και μπορούν να έχουν και άλλες νομικές συνέπειες. Σε περίπτωση έργου που είναι αποτέλεσμα της πραγματικής δημιουργικής συνεισφοράς περισσοτέρων προσώπων, τα πρόσωπα αυτά πρέπει να αναφέρονται όλα ως συνδημιουργοί του έργου κατά τη σειρά της σπουδαιότητας της συμβολής τους.
  4. Η εκμετάλλευση των περιουσιακών δικαιωμάτων που προκύπτουν από δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας από τον δημιουργό ή τον εφευρέτη μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς, προκειμένου, ιδίως, για έργα που παρήχθησαν με τα μέσα ή τη χρηματοδότηση του Π.Δ.Μ. ή άλλου φορέα.
  5. Για τη ρύθμιση των πνευματικών δικαιωμάτων ερευνητικών έργων τα οποία εκπονούνται στο Π.Δ.Μ., πρέπει να υπογράφονται με την έναρξη των έργων αυτών σαφείς συμβάσεις ή πρωτόκολλα ανάμεσα στο Π.Δ.Μ. ή τον χρηματοδότη του έργου, τον υπεύθυνο του έργου και όλων των μελών της ερευνητικής ομάδας.
  6. Το Π.Δ.Μ. αποκτά δικαίωμα επί των αποτελεσμάτων της έρευνας, εφόσον αυτή διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του ή χρηματοδοτείται από αυτό ή γίνεται με τη χρήση του ονόματός του. Εάν το αποτέλεσμα της έρευνας αποδώσει οικονομικά οφέλη, οι ερευνητές οφείλουν να το γνωστοποιούν εγγράφως στο Ίδρυμα και να συνάπτουν από κοινού σύμβαση εκμετάλλευσης.
 2. Για τα θέματα λογοκλοπής:
  1. Η λογοκλοπή ή η ευθεία παραβίαση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πλέγμα των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, ιδιαίτερα όταν διαπράττεται από μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και απαντάται σε έργα που εμφανίζονται ως πρωτότυπα έργα του συγγραφέα τους.
  2. Εφαρμόζοντας στην πράξη τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή χάρτα του ερευνητή και σε συνάφεια με την επαγγελματική ευθύνη των διδασκόντων για την πρόληψη της λογοκλοπής (plagiarism), το Π.Δ.Μ. παρέχει στους καθηγητές και το λοιπό διδακτικό προσωπικό τη δυνατότητα ελέγχου των εργασιών με ανάλογο λογισμικό (turnitin, http://turnitin.com/).
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας δια μέσω του Κέντρου Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης θα προβεί στην επεξεργασία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στα δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερομένων στην παρούσα πρόσκληση με σκοπό την  επιλογή τους και τη συμμετοχή τους στο επιμορφωτικό πρόγραμμα. Νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί η παράγραφος 1 στοιχείο ε του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και το άρθρο 5 του ν. 4624/2019 (εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας). Τα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβάζονται κατά περίπτωση νομίμως σε συνεργαζόμενους φορείς (ενδεικτικά Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας), καθώς και στις αρμόδιες για την διαχείριση και έλεγχο των Κέντρων Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα τους, διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων, διαγραφής των δεδομένων αν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία ή αν αντιτίθενται στην επεξεργασία εφόσον δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, και περιορισμού της επεξεργασίας. Για κάθε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, επικοινωνώντας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@uowm.gr. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος θεωρεί ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών του δεδομένων, μπορεί να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).
TOP
Μετάβαση στο περιεχόμενο