Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Κυκλική οικονομία και πρωτογενής τομέας. Προσαρμογές στη διαχείριση των οικοσυστημάτων και των προστατευόμενων περιοχών στις διαδικασίες μετάβασης

Ημερομηνίες

Διάρκεια:

400 ώρες

Εκπαίδευση

Υβριδικά

Κόστος

Κόστος:

280 €

Εκπτωτικές Πολιτικές:

NAI

Αιτήσεις εώς:

31/12/2024

Πληροφορίες

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Απόφοιτους και φοιτητές σχολών με αντικείμενο σχετικό με την Κυκλική Οικονομία
 • Επαγγελματίες που απασχολούνται ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε θέση σχετική με την Κυκλική Οικονομία
 • Απόφοιτους Λυκείου που επιθυμούν να αποκτήσουν σχετικές γνώσεις.
 • Σε όσους εμπλέκονται με διοικητικά πόστα, προκειμένου να αποδείξουν έμπρακτα τις γνώσεις τους σχετικά με τα νέα περιβαλλοντικά δεδομένα που δεσμεύουν την επιχειρηματικότητα.
 • Να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να εγκαθιδρύσουν ένα πλαίσιο ανάπτυξης και εφαρμογής των βασικών αρχών της κυκλικής οικονομίας.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εστιάζει στην κατανόηση του πλαισίου εφαρμογής της Κυκλικής Οικονομίας. Εξετάζονται οι οριζόντιες δράσεις και οι προσπάθειες καθοδήγησης σε παγκόσμιο επίπεδο. Παράλληλα, μελετώνται ζητήματα όπως τι εννοούμε με το PRODUCT AS SERVICE (PaaS) και CLIC PROJECT EU 2020, καθώς και καλές πρακτικές εφαρμογής των αρχών της κυκλικής οικονομίας.

Να δώσει στους συμμετέχοντες τα κατάλληλα γνωστικά εφόδια (π.χ. αρχές Κυκλικής Οικονομίας) και πρακτικές δεξιότητες (π.χ. καλές πρακτικές και εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας), ώστε να μπορούν να σχεδιάζουν και να διαμορφώνουν στρατηγικές διαχείρισης και επαναχρησιμοποίησης  διαφόρων παραπροϊόντων

 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις – προσόντα – εφόδια (π.χ. πρόσβαση στο διαδίκτυο, γνώσεις Η/Υ):
  • Πρόσβαση στο διαδίκτυο
  • Στοιχειώδης γνώση χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης
  • Φορητός Η/Υ

1:Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης. EQF-5 έως EQF-8

Ανάλυση Διδακτικών Ενοτήτων :

Σκοπό αποτελεί οι εκπαιδευόμενοι να εξειδικευτούν και να γνωρίσουν τα μαθησιακά αντικείμενα που πραγματεύεται η εν λόγω ενότητα


Ωρες Διδασκαλίας: 50


Σκοπό αποτελεί οι εκπαιδευόμενοι να εξειδικευτούν και να γνωρίσουν τα μαθησιακά αντικείμενα που πραγματεύεται η εν λόγω ενότητα


Ωρες Διδασκαλίας: 50


Σκοπό αποτελεί οι εκπαιδευόμενοι να εξειδικευτούν και να γνωρίσουν τα μαθησιακά αντικείμενα που πραγματεύεται η εν λόγω ενότητα


Ωρες Διδασκαλίας: 60


Σκοπό αποτελεί οι εκπαιδευόμενοι να εξειδικευτούν και να γνωρίσουν τα μαθησιακά αντικείμενα που πραγματεύεται η εν λόγω ενότητα


Ωρες Διδασκαλίας: 60


Σκοπό αποτελεί οι εκπαιδευόμενοι να εξειδικευτούν και να γνωρίσουν τα μαθησιακά αντικείμενα που πραγματεύεται η εν λόγω ενότητα


Ωρες Διδασκαλίας: 60


Σκοπό αποτελεί οι εκπαιδευόμενοι να εξειδικευτούν και να γνωρίσουν τα μαθησιακά αντικείμενα που πραγματεύεται η εν λόγω ενότητα


Ωρες Διδασκαλίας: 60


Σκοπό αποτελεί οι εκπαιδευόμενοι να εξειδικευτούν και να γνωρίσουν τα μαθησιακά αντικείμενα που πραγματεύεται η εν λόγω ενότητα


Ωρες Διδασκαλίας: 60


Επικοινωνία:

Κεζέμπογλου Ρωξάνη

210 4629300 (εσωτ. 224)

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Συμπλήρωσε την Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ή κάνε εγγραφή με το email σου στο Newsletter , για να μαθαίνεις νέα του προγράμματος και του Κ.Ε.ΔΙ.Β.Μ.

Προστασία Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Λογοκλοπή

 1. Για τα πνευματικά δικαιώματα:
  1. Η αναπαραγωγή ολόκληρου ή τμημάτων πνευματικών έργων τρίτων προσώπων (βιβλίων, άρθρων, εργασιών, έργων εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών κ.λπ.), καθώς και η μετάφραση, η διασκευή, η παραποίηση ή απομίμησή τους, χωρίς την άδεια του δημιουργού τους, απαγορεύεται από το νόμο, ανεξάρτητα από τη μορφή με την οποία αυτή γίνεται (έντυπη, ηλεκτρονική, φωτογραφική, κλπ.) και συνιστά αστικό και ποινικό αδίκημα, συνάμα δε και σοβαρή πειθαρχική παράβαση.
  2. Κάθε δημιουργός ή συνδημιουργός έργου δικαιούται να αναφέρεται και να αναγνωρίζεται ως τέτοιος, απολαμβάνοντας και τα τυχόν περιουσιακά δικαιώματα που απορρέουν από το έργο.
  3. Η παράλειψη της αναφοράς της πνευματικής εισφοράς τρίτων προσώπων σε δημοσιευμένο έργο ή, αντίθετα, η συμπερίληψη προσώπου ως δημιουργού ή συνδημιουργού σε έργο, στο οποίο δεν εισέφερε προσωπικό δημιουργικό έργο, συνιστούν σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα και μπορούν να έχουν και άλλες νομικές συνέπειες. Σε περίπτωση έργου που είναι αποτέλεσμα της πραγματικής δημιουργικής συνεισφοράς περισσοτέρων προσώπων, τα πρόσωπα αυτά πρέπει να αναφέρονται όλα ως συνδημιουργοί του έργου κατά τη σειρά της σπουδαιότητας της συμβολής τους.
  4. Η εκμετάλλευση των περιουσιακών δικαιωμάτων που προκύπτουν από δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας από τον δημιουργό ή τον εφευρέτη μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς, προκειμένου, ιδίως, για έργα που παρήχθησαν με τα μέσα ή τη χρηματοδότηση του Π.Δ.Μ. ή άλλου φορέα.
  5. Για τη ρύθμιση των πνευματικών δικαιωμάτων ερευνητικών έργων τα οποία εκπονούνται στο Π.Δ.Μ., πρέπει να υπογράφονται με την έναρξη των έργων αυτών σαφείς συμβάσεις ή πρωτόκολλα ανάμεσα στο Π.Δ.Μ. ή τον χρηματοδότη του έργου, τον υπεύθυνο του έργου και όλων των μελών της ερευνητικής ομάδας.
  6. Το Π.Δ.Μ. αποκτά δικαίωμα επί των αποτελεσμάτων της έρευνας, εφόσον αυτή διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του ή χρηματοδοτείται από αυτό ή γίνεται με τη χρήση του ονόματός του. Εάν το αποτέλεσμα της έρευνας αποδώσει οικονομικά οφέλη, οι ερευνητές οφείλουν να το γνωστοποιούν εγγράφως στο Ίδρυμα και να συνάπτουν από κοινού σύμβαση εκμετάλλευσης.
 2. Για τα θέματα λογοκλοπής:
  1. Η λογοκλοπή ή η ευθεία παραβίαση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πλέγμα των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, ιδιαίτερα όταν διαπράττεται από μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και απαντάται σε έργα που εμφανίζονται ως πρωτότυπα έργα του συγγραφέα τους.
  2. Εφαρμόζοντας στην πράξη τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή χάρτα του ερευνητή και σε συνάφεια με την επαγγελματική ευθύνη των διδασκόντων για την πρόληψη της λογοκλοπής (plagiarism), το Π.Δ.Μ. παρέχει στους καθηγητές και το λοιπό διδακτικό προσωπικό τη δυνατότητα ελέγχου των εργασιών με ανάλογο λογισμικό (turnitin, http://turnitin.com/).
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας δια μέσω του Κέντρου Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης θα προβεί στην επεξεργασία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στα δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερομένων στην παρούσα πρόσκληση με σκοπό την  επιλογή τους και τη συμμετοχή τους στο επιμορφωτικό πρόγραμμα. Νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί η παράγραφος 1 στοιχείο ε του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και το άρθρο 5 του ν. 4624/2019 (εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας). Τα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβάζονται κατά περίπτωση νομίμως σε συνεργαζόμενους φορείς (ενδεικτικά Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας), καθώς και στις αρμόδιες για την διαχείριση και έλεγχο των Κέντρων Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα τους, διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων, διαγραφής των δεδομένων αν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία ή αν αντιτίθενται στην επεξεργασία εφόσον δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, και περιορισμού της επεξεργασίας. Για κάθε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, επικοινωνώντας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@uowm.gr. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος θεωρεί ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών του δεδομένων, μπορεί να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).
TOP
Μετάβαση στο περιεχόμενο