×

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Eκπαίδευση γονέων από τη σύλληψη έως τον τοκετό και τη γονεϊκότητα

Ημερομηνίες

Έναρξη:

26/11/2021

Λήξη:

2021/06/26

Διάρκεια:

140 ώρες

Εκπαίδευση

Εξ' Αποστάσεως

Κόστος

Κόστος:

550 €

Εκπτωτικές Πολιτικές:

NAI

Αιτήσεις εώς:

24/02/2021

Πληροφορίες

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Μαίες/Μαιευτές
 • οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν εξειδικευμένη, τεκμηριωμένη (evidence-based) και σύγχρονη (up-to-date) γνώση και δεξιότητες σε σχέση με την εκπαίδευση μελλοντικών γονέων, που ξεκινά από την περίοδο πριν από τη σύλληψη και συνεχίζεται στην κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία. Σκοπός είναι οι εκπαιδευόμενοι να είναι σε θέση να διαχειριστούν με αξιοπιστία, αποτελεσματικότητα και θεωρητική επάρκεια την εκπαίδευση των μελλοντικών γονέων.
 • οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν προηγμένη γνώση και δεξιότητες πάνω στην εκπαίδευση γονέων που ανήκουν σε ειδικές ομάδες πληθυσμού, ώστε να είναι σε θέση να προσφέρουν εξατομικευμένη, υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που να καλύπτουν τις συγκεκριμένες ανάγκες του πληθυσμού.

Οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να αποκτήσουν δεξιότητες συμβουλευτικής και αποτελεσματικής επικοινωνίας με άτομα που επιθυμούν να γίνουν γονείς. Μέσα από το πρόγραμμα θα αποκτήσουν ευρύτητα γνώσεων γύρω από καίρια ζητήματα αναπαραγωγικής υγείας, ψυχικής υγείας και συμβουλευτικής. Μέσα από το πρόγραμμα, οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν γνώσεις σχετικά και με την εφαρμογή μεθόδων τηλεκπαίδευσης που μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν σε συγκεκριμένες συνθήκες καθώς και θα εκπαιδευθούν σε μεθόδους αξιολόγησης και επικαιροποίησης των προγραμμάτων που παρέχουν στους μελλοντικούς γονείς.

 • Η απόκτηση ενός κοινού πλαισίου γνώσεων σχετικών με την εκπαίδευση των μελλοντικών γονέων βασισμένο πάνω στις πιο σύγχρονες διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες
 • Η σε βάθος κατανόηση της πολυπλοκότητας των αναγκών των μελλοντικών γονέων στην Ελλάδα σήμερα
 • Η διαμόρφωση μίας κουλτούρας επιστημόνων υγείας με χαρακτηριστικά ανεκτικότητας, αποδοχής και συνεργασίας με τους μελλοντικούς γονείς ώστε να συνδιαμορφώνουν προγράμματα εκπαίδευσης ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες των γονέων
 • Η ενίσχυση της ολιστικής προσέγγισης σε ζητήματα γονιμότητας, κύησης, τοκετού, λοχείας και θηλασμού
 • Η σε βάθος κατανόηση των σύγχρονων αναγκών χρήσης μεθόδων τηλεκπαίδευσης σε μελλοντικούς γονείς και η αξιοποίηση της τεχνολογίας προς όφελος των μελλοντικών γονέων.
 • Η συνεργασία διαφόρων ειδικοτήτων επαγγελματιών υγείας ως προς τη διαμόρφωση κοινής στρατηγικής στην εκπαίδευση των γονέων.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) του επιστημονικού πεδίου της Μαιευτικής, δηλαδή Μαίες και Μαιευτές.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας όπου θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά.

 • Απλή φωτοτυπία Ταυτότητας
 • Αποδεικτικά Τίτλων Σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (απλή φωτοτυπία)
 • Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Κάθε άλλο στοιχείο που συμβάλλει στην πληρέστερη αξιολόγηση των υποψηφίων (π.χ. αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας, διακρίσεις, αποδεικτικά προϋπηρεσίας κ.τ.λ.).

Πιστωτικές Μονάδες (ECVET): 12

Πιστοποιητικό:Μετά το τέλος των σπουδών οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν :

1) Δίπλωμα Πιστοποίησης στην ελληνική και αγγλική γλώσσα από την εταιρεία Swiss Approval. Το Δίπλωμα είναι Διεθνούς εμβέλειας έγγραφο, 4-ετούς διάρκειας, εκδίδεται αποκλειστικά και μόνο μετά από εξετάσεις, και αποδεικνύει την επιτυχή παρακολούθηση και ταυτόχρονα πιστοποιεί την γνώση του εκάστοτε συμμετέχοντα για το εν λόγω αντικείμενο.Η Εταιρεία Swiss Approval είναι αναγνωρισμένος Οργανισμός Επιθεωρήσεων και Ελέγχων, καθώς και πιστοποίησης προσώπων σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17024. Η επίσημη ιστοσελίδα του Φορέα είναι: www.swissapproval.ch

2) Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

3) Επίσης, οι συμμετέχοντες θα λάβουν συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass, το οποίο είναι ένα έγγραφο που συνοδεύει το πιστοποιητικό επιμόρφωσης που απονέμεται με την ολοκλήρωση του προγράμματος. Το συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass περιγράφει αναλυτικά το πρόγραμμα επαγγελματικής επιμόρφωσης και κατάρτισης (μαθήματα, διάρκεια, βαθμοί ECVET, προϋποθέσεις εισαγωγής, διαδικασία αξιολόγησης).

Η επιτυχής συμμετοχή στο πρόγραμμα θα βεβαιώνεται με γραπτές εξετάσεις με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (με βαρύτητα 70%), και υποβολή εργασίας σε ένα από τα τέσσερα (4) θεματικά πεδία (με βαρύτητα 30%).

Ανάλυση Διδακτικών Ενοτήτων :

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας: Η Μαιευτική είναι μια δυναμική επιστήμη η οποία εξελίσσεται διαρκώς ως προς τις θεωρητικές γνώσεις αλλά και ως προς τις απαιτήσεις της για κλινικές δεξιότητες. Η ενότητα αυτή έχει ως σκοπό να παρουσιάσει στον εκπαιδευόμενο την σύγχρονη (up-to-date) και τεκμηριωμένη (evidence-based) γνώση πάνω σε θέματα που αφορούν στην κύηση.

Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να γνωρίζουν και αντιστοίχως να εκπαιδεύουν τους γονείς σχετικά με:

  • Τη βασική ανατομία και φυσιολογία του γεννητικού συστήματος της γυναίκας.
  • Τον ενδεδειγμένο τρόπο παρακολούθησης της κύησης χαμηλού κινδύνου (low-risk) στην κοινότητα αλλά και υψηλού κινδύνου (high-risk) στο νοσοκομείο
  • Επικαιροποιημένες γνώσεις πάνω σε θέματα προγεννητικού ελέγχου, υπερηχογραφίας
  • Τις βασικές θεωρίες ψυχοσωματικής προετοιμασίας και τον τρόπο οργάνωσης προγραμμάτων ψυχοσωματικής προετοιμασίας του ζευγαριού
  • Τον ρόλο της άσκησης στην κύηση και τη λοχεία
  • Τη φροντίδα του περινέου στην κύηση και τον τοκετό
  • Την επίδραση του αλκοόλ και του καπνίσματος στο περιγεννητικό αποτέλεσμα
  • Τις ψυχολογικές μεταβολές στην κύηση
  • Τις ψυχολογικές παρεμβάσεις σε ζευγάρια με χρόνια νοσήματα
  • Τον ρόλο της Μαίας/Μαιευτή στην πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση των συγγενών/περιγεννητικών λοιμώξεων αλλά και των λοιμώξεων του ουρογεννητικού συστήματος στην κύηση
  • Τη σημασία του οξειδωτικού stress στη διάρκεια της κύησης καθώς και τις επιπτώσεις της περιβαλλοντικής ρύπανσης στην κύηση

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας: Ο επαγγελματίας υγείας που ασκεί τη Μαιευτική επιστήμη θα πρέπει να έχει μια ολιστική φιλοσοφία κατά την παροχή φροντίδας και συμβουλευτικής στις γυναίκες. Η ενότητα αυτή έχει ως σκοπό να παρουσιάσει στον εκπαιδευόμενο την σύγχρονη (up-to-date) και τεκμηριωμένη (evidence-based) γνώση πάνω σε θέματα που αφορούν στην περίοδο της λοχείας.

Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να γνωρίζουν και αντιστοίχως να εκπαιδεύουν τους γονείς σχετικά με::

 • Τη φροντίδα του φυσιολογικού νεογνού
 • Τα προβλήματα του πρόωρου νεογνού καθώς και θέματα εντερικής και παρεντερικής σίτισης
 • Τις εξειδικευμένες γνώσεις (advanced level) σχετικά με το Μητρικό Θηλασμό και τη γαλουχία και να προσφέρουν την κατάλληλη φροντίδα και συμβουλευτική

Επιπλέον θα είναι ικανοί:

 • Να διαφοροδιαγνώσκουν τις φυσιολογικές μεταβολές που υφίσταται η γυναίκα κατά τη λοχεία από τα παθολογικά ευρήματα και να προσφέρουν έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση τυχόν επιπλοκών
 • Να εφαρμόζουν τα απαραίτητα βήματα για την πρόληψη των λοιμώξεων στη λοχεία
 • Να γνωρίζουν τις ψυχολογικές μεταβολές της γυναίκας στη λοχεία και να προσφέρουν την κατάλληλη μαιευτική φροντίδα αυτών των γυναικών
 • Να εφαρμόζουν τις απαραίτητες ψυχολογικές παρεμβάσεις σε ζευγάρια με χρόνια νοσήματα κατά την περίοδο της λοχείας

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας: Ο επαγγελματίας υγείας που ασκεί τη Μαιευτική επιστήμη θα πρέπει να έχει μια ολιστική φιλοσοφία κατά την παροχή φροντίδας και συμβουλευτικής στις γυναίκες. Η ενότητα αυτή έχει ως σκοπό να παρουσιάσει στον εκπαιδευόμενο την σύγχρονη (up-to-date) και τεκμηριωμένη (evidence-based) γνώση πάνω σε θέματα που αφορούν στην περίοδο της λοχείας.

Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να γνωρίζουν και αντιστοίχως να εκπαιδεύουν τους γονείς σχετικά με::

 • Τη φροντίδα του φυσιολογικού νεογνού
 • Τα προβλήματα του πρόωρου νεογνού καθώς και θέματα εντερικής και παρεντερικής σίτισης
 • Τις εξειδικευμένες γνώσεις (advanced level) σχετικά με το Μητρικό Θηλασμό και τη γαλουχία και να προσφέρουν την κατάλληλη φροντίδα και συμβουλευτική

Επιπλέον θα είναι ικανοί:

 • Να διαφοροδιαγνώσκουν τις φυσιολογικές μεταβολές που υφίσταται η γυναίκα κατά τη λοχεία από τα παθολογικά ευρήματα και να προσφέρουν έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση τυχόν επιπλοκών
 • Να εφαρμόζουν τα απαραίτητα βήματα για την πρόληψη των λοιμώξεων στη λοχεία
 • Να γνωρίζουν τις ψυχολογικές μεταβολές της γυναίκας στη λοχεία και να προσφέρουν την κατάλληλη μαιευτική φροντίδα αυτών των γυναικών
 • Να εφαρμόζουν τις απαραίτητες ψυχολογικές παρεμβάσεις σε ζευγάρια με χρόνια νοσήματα κατά την περίοδο της λοχείας

 

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας: Ο επαγγελματίας υγείας που θα εκπαιδεύσει τους μελλοντικούς γονείς από τη σύλληψη έως τον τοκετό και τη γονεϊκότητα, θα πρέπει να είναι εξοικειωμένος πάνω σε μια σειρά από ειδικά θέματα.

Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:

 • Τις εφαρμογές των νέων τεχνολογιών τηλε-εκπαίδευσης στη Μαιευτική
 • Θέματα σχετικά με τη νομική προστασία της μητρότητας και τα δικαιώματα της μητέρας και του παιδιού
 • Θέματα σχετικά με το ρόλο της διατροφής στην υπογονιμότητα, κύηση και το θηλασμό
 • Τη Μαιευτική Φροντίδα ειδικών πληθυσμών (μετανάστες, πρόσφυγες, Ρομά κα)
 • Θέματα επικοινωνίας και δημιουργίας θεραπευτικής σχέσης με τους γονείς
 • Θέματα σχετικά με πώς η υγεία επηρεάζει την ποιότητα ζωής
 • Ζητήματα σχετικά με την Ψυχική ανθεκτικότητα: ρυθμιστική μεταβλητή στην αποτελεσματικότητα των λειτουργών υγείας
 • Θέματα σχετικά με την επίδραση της Άσκησης στη γενικότερη υγεία του ανθρώπου

Επικοινωνία:

Δημήτριος Παπουτσής

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Μαιευτικής,
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Επικοινωνία:

Κωνσταντίνος Τσανακτσίδης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας
ktsanaktsidis@uowm.gr

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Συμπλήρωσε την Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ή κάνε εγγραφή με το email σου στο Newsletter , για να μαθαίνεις νέα του προγράμματος και του Κ.Ε.ΔΙ.Β.Μ.

Προστασία Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Λογοκλοπή

 1. Για τα πνευματικά δικαιώματα:
  1. Η αναπαραγωγή ολόκληρου ή τμημάτων πνευματικών έργων τρίτων προσώπων (βιβλίων, άρθρων, εργασιών, έργων εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών κ.λπ.), καθώς και η μετάφραση, η διασκευή, η παραποίηση ή απομίμησή τους, χωρίς την άδεια του δημιουργού τους, απαγορεύεται από το νόμο, ανεξάρτητα από τη μορφή με την οποία αυτή γίνεται (έντυπη, ηλεκτρονική, φωτογραφική, κλπ.) και συνιστά αστικό και ποινικό αδίκημα, συνάμα δε και σοβαρή πειθαρχική παράβαση.
  2. Κάθε δημιουργός ή συνδημιουργός έργου δικαιούται να αναφέρεται και να αναγνωρίζεται ως τέτοιος, απολαμβάνοντας και τα τυχόν περιουσιακά δικαιώματα που απορρέουν από το έργο.
  3. Η παράλειψη της αναφοράς της πνευματικής εισφοράς τρίτων προσώπων σε δημοσιευμένο έργο ή, αντίθετα, η συμπερίληψη προσώπου ως δημιουργού ή συνδημιουργού σε έργο, στο οποίο δεν εισέφερε προσωπικό δημιουργικό έργο, συνιστούν σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα και μπορούν να έχουν και άλλες νομικές συνέπειες. Σε περίπτωση έργου που είναι αποτέλεσμα της πραγματικής δημιουργικής συνεισφοράς περισσοτέρων προσώπων, τα πρόσωπα αυτά πρέπει να αναφέρονται όλα ως συνδημιουργοί του έργου κατά τη σειρά της σπουδαιότητας της συμβολής τους.
  4. Η εκμετάλλευση των περιουσιακών δικαιωμάτων που προκύπτουν από δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας από τον δημιουργό ή τον εφευρέτη μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς, προκειμένου, ιδίως, για έργα που παρήχθησαν με τα μέσα ή τη χρηματοδότηση του Π.Δ.Μ. ή άλλου φορέα.
  5. Για τη ρύθμιση των πνευματικών δικαιωμάτων ερευνητικών έργων τα οποία εκπονούνται στο Π.Δ.Μ., πρέπει να υπογράφονται με την έναρξη των έργων αυτών σαφείς συμβάσεις ή πρωτόκολλα ανάμεσα στο Π.Δ.Μ. ή τον χρηματοδότη του έργου, τον υπεύθυνο του έργου και όλων των μελών της ερευνητικής ομάδας.
  6. Το Π.Δ.Μ. αποκτά δικαίωμα επί των αποτελεσμάτων της έρευνας, εφόσον αυτή διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του ή χρηματοδοτείται από αυτό ή γίνεται με τη χρήση του ονόματός του. Εάν το αποτέλεσμα της έρευνας αποδώσει οικονομικά οφέλη, οι ερευνητές οφείλουν να το γνωστοποιούν εγγράφως στο Ίδρυμα και να συνάπτουν από κοινού σύμβαση εκμετάλλευσης.
 2. Για τα θέματα λογοκλοπής:
  1. Η λογοκλοπή ή η ευθεία παραβίαση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πλέγμα των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, ιδιαίτερα όταν διαπράττεται από μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και απαντάται σε έργα που εμφανίζονται ως πρωτότυπα έργα του συγγραφέα τους.
  2. Εφαρμόζοντας στην πράξη τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή χάρτα του ερευνητή και σε συνάφεια με την επαγγελματική ευθύνη των διδασκόντων για την πρόληψη της λογοκλοπής (plagiarism), το Π.Δ.Μ. παρέχει στους καθηγητές και το λοιπό διδακτικό προσωπικό τη δυνατότητα ελέγχου των εργασιών με ανάλογο λογισμικό (turnitin, http://turnitin.com/).
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας δια μέσω του Κέντρου Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης θα προβεί στην επεξεργασία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στα δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερομένων στην παρούσα πρόσκληση με σκοπό την  επιλογή τους και τη συμμετοχή τους στο επιμορφωτικό πρόγραμμα. Νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί η παράγραφος 1 στοιχείο ε του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και το άρθρο 5 του ν. 4624/2019 (εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας). Τα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβάζονται κατά περίπτωση νομίμως σε συνεργαζόμενους φορείς (ενδεικτικά Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας), καθώς και στις αρμόδιες για την διαχείριση και έλεγχο των Κέντρων Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα τους, διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων, διαγραφής των δεδομένων αν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία ή αν αντιτίθενται στην επεξεργασία εφόσον δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, και περιορισμού της επεξεργασίας. Για κάθε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, επικοινωνώντας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@uowm.gr. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος θεωρεί ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών του δεδομένων, μπορεί να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).
TOP
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Μετάβαση στο περιεχόμενο